​Vad är uttagsbeskattning?​

2019-03-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag pratade med skatteverket och de sa jag skulle kolla upp mer om nåt som heter uttagsbeskattning? Vad betyder det?
Zuzu Rabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uttagsbeskattning regleras i 22 kap. Inkomsttjänstelagen (IL). En uttagsbeskattning uppstår när tillgångar och tjänster avyttras utan att marknadsmässig ersättning erhålls, och innebär att beskattning ska göras på marknadsvärdet om tillgången eller tjänsten förvärvats till underpris. Näringsverksamheten ska vid ett uttag ta upp tillgångens eller tjänstens marknadsvärde som en intäkt, oavsett om uttaget inneburit att pengar influtit till näringsverksamheten eller inte, 22 kap. 7 § IL. Härav kommer uttagsbeskattningen att skapa en likartad beskattning som vid en försäljning mot marknadsmässig ersättning. Marknadsmässig ersättning utgör försäljningspriset och inte tillverkningspriset. Med vänliga hälsningar,

TIll vem rapporterar jag skattebrott vid olovlig uthyrning?

2019-03-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vi hyra en lägenhet från en man. Vi betalar hyra med kontant. Vi ger pengarna varje månad till en man som bor i en andra lägenhet i den sama huset. Nu hörde jag det att han faktiskt hyrde den här lägenheten för sina anställda. Och ligger det till företagsutgifter. Men vi betalar honom hyra kontant. Är det inte olagligt? Det betyder svarta pengar i hans företag och kanske är jag inte den enda som hyr en lägenhet från honom. Till vem kan jag rapportera?
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkattebrottDet kan mycket väl handla om skattefusk, vilket kan medföra straffansvar enligt Skattebrottslagen. Den som avsiktligen lämnat en skriftlig uppgift som ger upphov till att skatt undandras det allmänna, till exempel genom en felaktig skattedeklaration gör sig skyldig till skattebrott. Detta kan leda till fängelse i högst två år. Är brottet grovt kan brottet leda till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt tar man hänsyn till bland annat beloppets storlek. En annan faktor som kan göra att brottet bedöms som grovt är om brottet är ett led i en systematisk verksamhet för skattefusk, Skattebrottslagen 2 och 4 § andra stycket. Till vem kan man rapportera?Skatteverket tar emot anonyma tips om skattefusk. Du kan fylla i en anmälan på deras hemsida, du hittar den via denna länk: Skatteverket. Du kan ävenn rapportera den otillåtna uthyrningen till Fastighetsägaren eller företaget som hyr ut fastigheten till mannen ni hyr av. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

När ska arbetsgivaravgifter dras?

2018-12-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hallå. Jag har börjat ett nytt jobb där min arbetsgivare har dragit arbetsgivaravgift på min första lön. Är det rätt? Enligt mitt jobb så gör man så. Jag har ingen F-skatt, jag fakturerar inte dom, dom har F-skatt. Sen efteråt dras den vanliga skatten på det. Från att ha fått strax över 15.000 så är jag nere på 8.900. Jag är projektanställd.
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag förstod din fråga, så undrar du om en arbetsgivare gör rätt i att dra av arbetsgivaravgifter på din bruttolön. Enligt (12 kap. 36a§ inkomstskattelagen) ska arbetsgivare betala arbetsgivaravgifter på inkomster en fysisk person betalar med anledning av socialavgiftsavtal. Arbetsgivaren är således skyldig att betala arbetsgivaravgifter som alla sina arbetstagare, och denna uppgår normalt till ca 31% av bruttolönen. För ett konkret svar på din fråga så ska inte arbetsgivaren dra av denna avgift från din lön, utan det är en avgift som arbetsgivaren själv är skyldig att betala. Du har således rätt till att få ut den lön som är överenskommet enligt avtal med arbetsgivaren, och arbetsgivaren är skyldig att utge den fulla lönen (och därmed ska du få tillbaka "arbetsgivaravgiften" som dragits från din lön). Om arbetsgivaren har kollektivavtal, rekommenderar jag att du vänder dig till det fackförbund som du eventuellt är medlem i, ifall det skulle uppstå tvister eller dispyter. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Måste man skatta på egendom man får när man avvecklar en ekonomisk förening?

2018-11-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag är ordförande i en ekonomisk förening!Vi tänker avveckla den. Föreningen äger en fastighet. Enligt stadgarna tillfaller den en andelsägare.Behöver någon betala skatt vid ett sådant förfarande?
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns en specialregel tillämplig när ekonomiska föreningar upplöses (42 kap. 19 § Inkomstskattelagen). Enligt regeln så ska sådant som en medlem tar emot från föreningen behandlas som utdelning till den delen det överstiger värdet på den inbetalda insatsen. Utdelningar är man skatteskyldig för (42 kap. 1 §). Det korta svaret på din fråga är alltså ja, mottagarna kommer att behöva skatta på utdelningen om den för var och en av dom är värd mer än deras inbetalda insats.

Hur byter man bankkonto för utbetalning av skatteåterbäring?

2019-03-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |HejDotterns sambo sitter i fängelse Får besöka honom under restriktioner men får ej ringa Ett problem är ekonomin Han kommer få tillbaka på skatten Men dottern kommer inte åt pengarna o det kontot de pengarna kommer in på är spärrat Skulle behöva ändra konto innan pengarna betalas ut Vem kan hjälpa henne ??? Med vänlig hälsning, Liselotte
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Min rekommendation är att din dotter kontaktar Skatteverket och frågar myndigheten om de har en färdig mall till fullmakt för att företräda någon annan. Om Skatteverket accepterar sådan fullmakt kan din dotter skicka den till sin sambo som skriver under den och returnerar den. Ett alternativ är att inte göra någonting; om kontot inte är aktivt kommer pengarna att returneras till Skatteverket och sannolikt utbetalas de då istället med hjälp av en avi.Med vänliga hälsningar,

Hur är det möjligt att betala för mycket respektive för lite skatt?

2019-02-13 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Hur fungerar egentligen skatteåterbäringen? Hur är det ens möjligt att betala för mycket respektive för lite skatt? Jag har försökt googla men verkar inte hitta något svar. Stadgas detta i någon lag?
Zuzu Rabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Skatteåterbäring är överskottet av de skattepengar som har betalats genom året. De som får skatteåterbäring har betalat in för mycket skatt under året och de som får restskatt/kvarskatt har betalat för lite.Att man får skatteåterbäring beror vanligtvis på att arbetsgivaren under året har gjort ett för stort skatteavdrag. En annan anledning är att många har betalat ränta på sina lån, något som är avdragsgillt. Genom att hålla koll på sina inkomster och vilka avdrag man har rätt till så går att undvika att få tillbaka på skatten.Att man får restskatt beror vanligtvis på att arbetsgivaren gör ett för litet skatteavdrag på lönen. Om den skattskyldige har flera anställningar eller uppdrag ska samtliga inkomster läggas samman för att sedan beskattas.Till följd av detta kan det bli krångligt med skatten då de olika arbetsgivarna inte har koll på den sammanlagda inkomsten. Ett tips för att undvika det, är att ta kontakt med arbetsgivaren och be dem dra mer i skatt. Ett annat alternativ är att jämka.Vänligen,

Jag gjorde fel i min deklaration, får jag skattetilllägg om jag rättar mina uppgifter?

2018-12-07 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, jag driver en enskild firma och har upptäckt en rad fel i den deklaration jag lämnade in föregående år kopplat till den. Om jag hör av mig, till skatteverket för att påpeka dessa, kan jag då råka ut för någon typ av represalie - typ skattetillägg eller annan straffåtgärd? Mvh.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!Vad säger lagen?Skattetillägg kan tas ut om någon lämnat en felaktig uppgift till skatteverket (49 kap 4 § Skatteförfarandelag) på annat sätt än muntligt. En uppgift är felaktig om den är felaktig eller någon uppgift som ska lämnas utelämnats (49 kap 5 § Skatteförfarandelag). Om du däremot på eget initiativ rättar den oriktiga uppgiften kan skattetillägg inte tas ut (49 kap 10 § punkt 2 Skatteförfarandelag). En rättelse anses ske på eget initiativ om det inte är så att skatteverket har inlett en generell kontroll, rättelsen är kopplad till skatteverkets kontroll och rättelsen görs två månader efter att skatteverket informerat om kontrollen. Vad ska du göra?Rätta de uppgifter du lämnade till skatteverket förra året, om du är osäker på något är det bättre att fråga skatteverket än att av misstag lämna en felaktig uppgift. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Rätt att kräva inkomstuppgift av arbetsgivare?

2018-11-20 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Kan jag kräva en skriftlig inkomstuppgift av min arbetsgivare? (Åtminstone inför deklaration)
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns ett rättsligt reglerat krav på att arbetsgivare ska lämna kontrolluppgift (information om utbetalningar samt skatteavdrag) till skatteverket, se Skatteförfarandelagen 15 kap. 4 §. Enligt skatteverkets rättsliga vägledning är den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt ovan skyldig att lämna samma information till den person som kontrolluppgiften gäller, i det här fallet dig. Vidare är det viktigt att detta görs vid varje löneutbetalning så att man som anställd kan kontrollera att det skatteavdrag arbetsgivaren gjort är korrekt. Även en årlig sammanställning ska lämnas som ligger till grund för den senare deklarationen.Om ens arbetsgivare slarvar med att lämna ut kontrolluppgifter till sina arbetstagare så är det till skatteverket man ska vända sig. Utöver arbetsgivarens skyldighet att lämna kontrolluppgifter enligt ovan är hen dessutom skyldig att skriftligen ge information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet/anställningsförhållande. Detta ska ske senast en månad efter det att man som arbetstagare påbörjat sitt arbete, se Lag om anställningsskydd 6c §. Uppgifter om lön/inkomst är definitivt en sådan uppgift. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,