Vad krävs för personligt betalningsansvar för bolags (AB) skatteskulder och vilka åtgärder bör jag vidta?

2018-09-20 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej. Jag driver ett byggbolag som har nu hamnat i ekonomisk knipa. Vi ligger efter med arbetsgivareavgifter, skatteverket har skickat övervägande på att dra tillbaks f-skatten. Hela problemet börjar med att min före detta anställd räknade fel på beställningar vilket gör att vi utför halva beställningen gratis och arbetstimmarna springer iväg. Enligt min beställare är det vårt problem efter att ha skrivit på beställningen. Nu får jag information om personlig ansvar över skatt och andra avgifter. Kan jag bli personlig ansvarig ? Vad kan jag göra nu ? Jag behöver ha hjälp med att lösa situationen. Tacksam för svar.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som skiljer aktiebolag från andra företagsformer är framförallt att aktieägare inte kan åläggas personligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder (1 kap. 3 § aktiebolagslagen (ABL)). Det finns dock vissa regler som kan medföra att företrädare för aktiebolag åläggs personligt betalningsansvar.Betalningsansvar för skatteskulderAv 59 kap. 13 § SFL och 12 kap. 6 § SBL framgår att om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten eller avgiften. Innebörden av företrädare avser främst styrelseledamöter och VD; legala företrädare. Dock kan även så kallade "faktiska företrädare" som haft maktpositioner i bolaget, utan att vara legala företrädare, omfattas av ansvaret. Betalningsskyldigheten är knuten till den tidpunkt vid vilken skatten eller avgiften ursprungligen skulle ha betalats.Legal företrädare?Skatteverket kommer i första hand att undersöka vad som är registrerat i bolagsverkets register och det ställs stora krav på eventuell motbevisning. I det fall du registrerats som VD eller styrelseledamot i Bolagsverkets register, kommer anses vara legal företrädare för bolaget.Uppsåt eller grov oaktsamhetAtt inte betala en skatteskuld anses inte som ett uppsåtligt eller grovt oaktsamt förfarande om man senast på förfallodagen vidtagit åtgärder för att avveckla bolagets skatteskulder. Sådana åtgärder kan vara ansökan om konkurs, ansökan om företagsrekonstruktion eller en betalningsinställelse som följs av en ansökan om ackord eller konkurs. I det fall bolaget fortsätter verksamheten, trots att det synes ha varit på obestånd under en längre tid och det inte vidtas verksamma åtgärder för att få till stånd en samlad avveckling av bolagets skulder med hänsyn till samtliga borgenärers intressen, kan uppsåtligt eller grovt oaktsamt förfarande anses föreligga.Undantag till betalningsskyldighetEnligt 59 kap. 15 § SFL och 12 kap. 6 b § SBL får företrädaren helt eller delvis befrias från betalningsskyldigheten om det finns särskilda skäl. Noteras kan att Högsta domstolen i senare rättsfall synes visa en benägenhet för mer allmänna skälighetsresonemang, som resulterat i en till synes något mer generös tillämpning av jämkning och eftergift. Det kan sålunda i detta fall diskuteras huruvida det utgör särskilda skäl att en arbetstagare utfört sitt arbete med ett till synes bristande utförande. Förvisso kan mot detta anföras, att du som VD ansvarar för bolagets löpande förvaltning, det vill säga. åtaganden som regelbundet görs i bolaget enligt dess verksamhet och att du sålunda haft viss kontroll över det utförda arbetet eller skyldighet att informera dig om skötseln. Det är emellertid slutligen fråga om en bedömning i det enskilda fallet, vilken får genomföras av domstol.Jämkning och överklagandeI rättsfallen NJA 1973 s. 544 och NJA 1974 s. 423 hade inte aktiebolag erlagt betalning för vissa skatteskulder. Så snart företagsledaren fått reda på bolagets försummelse att betala de innehållna skattebeloppen hade han gjort vad som stod i hans förmåga att ordna upp saken. I och med att detta inte lyckades medverkade denne till att bolaget inte fortsatte sin verksamhet utan försattes i konkurs. Skäl för eftergift ansågs därför finnas. Det finns sålunda möjlighet att jämka eller undgå betalningsansvar.I det fall Skatteverket ändå beslutar att hålla dig ansvarig för skatteskulderna så kan du i sista hand överklaga beslutet till domstol (67 kap. 2 § skatteförfarandelagen). Ha dock i åtanke att även om du vinner så får du stå för dina rättegångskostnader, eftersom det är en förvaltningsprocess.Kan arbetstagaren åläggas ansvar?I detta fall kan man anföra att du som arbetsgivare lidit –vad som inom skadeståndsrätten kallas –ren förmögenhetsskada. Det är alltså fråga om ekonomisk skada som inte har samband med en sak- eller personskada. Utgångspunkten är, enligt skadeståndslagen (SkL), att sådan skada endast ska ersättas om den vållats genom brott. Det finns dock rikligt med praxis, vari stadgas att brott inte krävs i varje fall. Skadeståndsansvaret regleras i detta fall särskilt avseende anställningsförhållanden i 3-4 kap. (SkL). I 4 kap. 1 § stadgas att: "För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter." Enligt lagens förarbeten är lagrummet även tänkt att avse rena förmögenhetsskador, oavsett brott.För arbetstagare skadeståndsansvar krävs fel eller försummelse på grund av uppsåt eller vårdslöshet. Arbetstagaren måste även kunna tillräknas vållandet i subjektivt hänseende. Det subjektiva rekvisitet kan tänkas brista, exempelvis om fråga är om en mycket ung och oerfaren arbetstagare som ställts inför en honom övermäktig uppgift. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, kan alltså arbetstagarens bristande utförande av uppgifterna denne tilldelats, kunna resultera i skadeståndsskyldighet.Slutsats och rekommendationAv frågeställningen att döma tycks det som att du är legal företrädare, eller i vart fall företrädare, för bolaget. Som företrädare kan du åläggas personligt betalningsansvar för uteblivna skatteinbetalningar. För detta krävs att det föreligger uppsåt eller grov oaktsamhet. Detta föreligger i det fall företrädare uppsåtligen (exempelvis avsiktligen) undlåter erlägga skatteinbetalning eller efter att det uppdagats att skatteinbetalning inte skett, fortsätter bedriva verksamheten. I vissa fall kan det föreligga undantag för personligt betalningsansvar. I detta fall kan man resonera utifrån att det är en arbetstagares undermåliga arbete som förorsakat denna situation. Skulle inte detta vinna framgång, kan man begära jämkning. Detta kan accepteras i det fall man vidtar åtgärder för att betala, alternativt avvecklar företaget. I detta fall kan det även aktualiseras att rikta ett skadeståndsanspråk mot arbetstagaren.Jag rekommenderar att du omedelbart kontaktar Skatteverket för att begära anstånd, alternativt finner en ekonomisk lösning för att inbetala skatten. Du kan även begära bolaget i konkurs. Genomför du någon av dessa åtgärder, alternativt några i kombination, kan du möjligen undgå personligt betalningsansvar för bolagets skatteskulder.Jag kommer att ringa dig fredag den 21:e september ca kl. 17.00. Om tiden inte passar kan du mejla mig på pontus.schenkel@lawline.se. Jag föreslår att vi under samtalet utreder saken mer ingående.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Är det olagligt att förmedla svartarbete?

2018-08-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Är det olagligt att förmedla svartjobb?
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ja, det är olagligt att erbjuda svartarbete och det är olagligt att taga svartarbete. Observera att det olagliga endast inträder när man lämnar fel information till skatteverket i sin deklaration. Om man "arbetar svart" eller haft haft "svart arbetskraft" har man inte begått en olaglig handling förrän man avsiktligen (eller av oaktsamhet) inte fyller i dessa uppgifter i sin deklaration. Detta betyder i princip att man kan "arbeta svart" eller ha "svart arbetskraft" hela året, men om man sedan fyller i sin deklaration på ett korrekt sätt, så har man inte begått något brott. Om man lämnar osanna uppgifter riskerar man att sanktioneras med skattetillägg. (49 kap. 4§ skatteförfarandelagen). Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Vilka kostnader kan tillkomma om någon köper ett ut åt dig?

2018-08-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, jag är en Svensk medborgare som bor och jobbar i Australien. Vår familj har planer på att bosätta oss i Sverige en tid från mitten av 2019. Vi är intresserade av att lägga ett bud på en villa (utgångspris 600,000), men det faktum att vi för närvarande bor och får inkomst utomlands gör det svårt att få ett fördelaktigt bolån. Ett alternativ som vi vill undersöka är att låta min bror i Sverige ta ut ett bolån och köpa villan, för att därefter skriva över huset på oss och låta oss ta över lånet när vi väl är på plats och har jobb i Sverige. Min fråga är, kommer detta att innebära extrakostnader, i form av beskattning eller liknande, för min bror eller mig?
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din bror ger dig huset tillkommer bara kostnaden för lagfart, och eventuellt om ni vill ha hjälp att skriva gåvobrev eller liknande. Dock för att det i lagens mening ska handla om en gåva kan du inte ersätta din bror finansiellt. Om du gör det anses transaktionen vara ett köp, detta går inte att komma runt. Om du köper huset av din bror tillkommer alla kostnader som är kopplade till att köpa och sälja huset, tex kostnader för lagfart, stämpelskatt för dig och eventuell vinstskatt för din bror. Om din bror säljer huset till dig för samma pris som han köpte huset för har, han inte gjort någon vinns och behöver därför inte betala någon skatt. Om han säljer huset för mer än vad han köpte det för har han gjort vinst och måste därför betala skatt.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Beskattning av skadestånd

2018-07-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej Jag undrar över om jag ska skatta för skadestånd som jag har fått för att fastighetsägaren avbrutit mitt hyreskontrakt på min företagslokal .
Nelly Corneteg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bra tumregel för att avgöra huruvida man är skattskyldig för skadestånd är; Om skadeståndet avser att täcka inkomstbortfall eller annan ersättning som man normalt skulle skatta för, så är man skattskyldig för skadeståndet.I 8 kap. 22 § Inkomstskattelagen framgår vilka typer av skadestånd som är skattefria. Där står också att de skadestånd som avser tillgångar i en näringsverksamhet inte är skattefria. Eftersom ditt skadestånd rör ett avbrott av hyresavtal för företagslokal är det att se som tillgång i näringsverksamhet. Du ska alltså skatta på skadeståndet. Vid ytterligare frågor eller funderingar angående beskattning av skadeståndet ber jag dig vända dig till Skatteverket.Med vänlig hälsning,

Behöver min dotter i Australien betala gåvoskatt om jag överför pengar till henne?

2018-09-14 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Min dotter bor i Australien sedan 20 år och är både svensk och australisk medborgare. Jag vill överföra 300 000 kr till henne som gåva. Behöver hon betala någon gåvoskatt eller annan skatt i Australien?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Australien har de inte någon gåvoskatt. Så länge pengarna du ger henne verkligen är en gåva ska hon alltså inte behöva betala någon skatt. Det har dock förekommit situationer då större gåvor behövde deklareras. Dessutom kan vissa gåvor anses ha en koppling till någon form av ekonomisk verksamhet. Det beror på alla omständigheter vid gåvotillfället och vad din avsikt med gåvan är (se Australian Taxation Office). Jag föreslår därför att din dotter kontaktar Australiens skatteverk och frågar om hon behöver deklarera gåvan. Då kan ni vara säkra på att det blir rätt.Olika sätt att kontakta deras skatteverk finns här.Vänliga hälsningar,

Skattebrott genom underlåtenhet

2018-08-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Angående datum för passivt skattebrott.Läste nedan i ett annat inlägg och undrar vad som ses som datum för när passivt skattebrott begåtts."Till skillnad från det aktiva skattebrottet, fullbordas det passiva brottet när deklarationstidpunkten passerat och föreskriven uppgiftsskyldighet uppsåtligen har åsidosatts."Min fråga gäller alltså när "deklarationstidpunkten passerats".Om sista dag att lämna in deklaration enligt skatteverket var den 1a maj, är det då den 1a maj som räknas som deklarationstidpunkt? Eller, är det årets slut eller någon viss tidsfrist efter den 1a maj?
Sara Bohlin |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag tolkar dig som att du funderar på när man begår skattebrott genom underlåtenhet. Alltså vid vilken specifik tidpunkt. Svaret på det är helt enkelt att det beror på vilken deklaration det är fråga om men antingen rör det sig om den 31 mars eller den 2 maj som du är inne på. Vid dessa tidpunkter anses brottet fullbordat. Däremot är det sällan som det leder till åtal eftersom: det första är tillåtet att rätta uppgifter/lämna in i efterhand och att en påminnelse ifrån skatteverket om detta inte påverkar den rätten. För det andra rör det sig ofta om små belopp som inte betraktas som allvarligare än skatteförseelse och dessa i praktiken inte åtalas utan istället får man en förseningsavgift. För det tredje krävs det för att det ska vara ett skattebrott att det finns fara för fullbordan, alltså en risk att pengar betalas ut eller inte inkommer till staten. Detta kriterium är ofta inte är uppfyllt eftersom att de vanligaste felen hittas vid rutinkontroller. Hoppas att du fick svar på din fråga.

Var går gränsen mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet?

2018-07-27 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag undrar om jag kan tillverka smycken av trasigt porslin och sälja i hobbyverksamhet? Porslinet har jag köpt själv eller fått, och det är kända, svenska och utländska märken och mönster från designers på bl.a. Rörstrand, Gefle och Bavaria samt även ostämplat.
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skillnaden mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhetDen aktuella frågan i ditt fall är huruvida verksamheten skulle komma att betraktas som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet. För att en näringsverksamhet ska anses föreligga så ska tre kriterier vara uppfyllda: - Självständighet- Vinstsyfte- Varaktighet Skillnaden mellan verksamheterna är att det i en hobbyverksamhet saknas vinstsyfte. Vad gäller i ditt fall? Det kan ibland vara svårt att dra gränsen mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet. Man kan säga att det som utmärker en hobbyverksamhet är att den utövas av hobbyidkaren själv (dvs. dig i det här fallet) och att vinstsyfte saknas. Att vinstsyfte saknas innebär inte att det är förbjudet att gå med vinst. Ett typexempel på en hobbyverksamhet är t.ex. försäljning i mindre skala av av produkter från hemslöjd, biodling m.m.Eftersom du själv tillverkar smyckena kommer din verksamhet att klassas som hobbyverksamhet så länge du inte har något vinstsyfte. Jag utgår från att det rör sig om försäljning i en mindre skala och då tyder det mesta på att det rör sig om en hobbyverksamhet. Hoppas att du fick din fråga besvarad och tveka inte att höra av dig om du har några funderingar!Vänligen,

Vad gäller beträffande skatt på förlikningsavtal?

2018-07-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Vi har i ett förlikningsavtal nu till slut kommit överens om summan. Tvisten gällde om min avlidne fader var delägare i ett företag eller inte. Vad gäller beträffande skatt?
Ellen Hägerström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du har fått en förlikningsersättning i samband med en tvist. Ersättningar för skada på tillgångar är skattefria enligt 8 kap 22 § Inkomstskattelagen. Bestämmelsen tar enligt ordalydelsen främst sikte på sakskador, men av praxis framgår det att även andra ersättningar omfattas. Exempelvis så har Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterat beträffande ett förlikningsavtal mellan en bankman och en privatperson att detta inte skulle skattas i inkomstslaget kapital, så som skatteverket hävdade, utan istället ses som en skattefri ersättning. Därmed anses förlikningsersättningar vara skattefria ersättningar och du borde inte skattas för förlikningssumman. Vänligen,