Skattepliktig inkomst

2018-06-01 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej.Jag har fåt ett privatlån för starta en verksamhet. lånet överförs utanför Sverige. Är lånet skatteplikt i Sverige ?mvh
Victoria Rosscheree |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att din fråga handlar om regler kring skattepliktig inkomst. När det gäller skattepliktig inkomst i Sverige beror det på olika faktorer. Främst om du är en skatteskyldig person i Sverige enligt inkomstskattelag är alla både juridiska och fysiska personer skatteskyldiga i Sverige, eftersom du tog lånet som en privatperson utgår jag från att det stämmer i förhållande till nedan. Enligt Inkomstlagen 3 kap. § 3 är en obegränsad skatteskyldig person den som Den som är bosatt i Sverige,Den som stadigvarande vistas i Sverige, Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här.Bedömningen om vässentlig anknytning till Sverige göra genom inkomstlagen 3 kapitel 7 § där olika kriterier läggs upp i första stycket: - om han är svensk medborgare, - hur länge han var bosatt här, - om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, - om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, - om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, - om han har sin familj här, - om han bedriver näringsverksamhet här, - om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, - om han har en fastighet här, och - liknande förhållanden. Innebörden av obegränsad skatteskyldighet innebär att man är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet, enligt inkomstskattelag 3 kapitel 8. Därav är utgångspunkten om du anses vara begränsad eller obegränsad skatteskyldig i Sverige för att göra en korrekt bedömning av om inkomsten är skattepliktig eller inte i riket. Dessvärre har frågan som du ställer inte tillräckligt med information kring denna omständighet för att göra denna slutsats. Vidare beror det på om lånet tog i Sverige eller utanför landet, vilket även detta inte framgår av din fråga.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster: - Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2. - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här - Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,

PostNords rätt gällande tull och moms från länder utanför EU

2018-04-25 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Under våren har PostNord infört nya rutiner vad gäller tull & moms för försändelser som kommer utanför EU. När paketet ankommer till PostNord utfärdar de en betalningsuppgift som adressaten har att inbetala innan paketet kan distribueras. Detta är i mitt synsätt ett självsvåldigt tagande av varan i pant. Har PostNord verkligen laglig rätt att göra så?
Victoria Najafi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Konsumenter har en skyldighet att betala tull och moms på varor som förs in i Sverige från ett land utanför EU, exempelvis Kina, 1 kap. 5 § mervärdesskattelagen samt 2 kap. 3 § 6 punkten lagen om frihet från skatt vid import m.m. Reglerna har funnits länge men Tullverket har de senaste månaderna gett PostNord i uppdrag att säkerställa att detta görs i större omfattning. Uppdraget innebär att PostNord ska räkna ut hur mycket tull och moms som ska betalas och se till att detta är inbetalt innan paketet levereras till dig.PostNord eller annat företag som fraktar ditt paket har rätt att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för deras hantering. Företaget som fraktar paketet ska informera om hanteringsavgiften i sina allmänna villkor. För mer information se gärna Tullverkets hemsida.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, återkom gärna om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Bostadsförmån

2018-04-16 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Har separerat dec 2016, I januari 2018 får jag förfrågan från skatteverket då jag varit kommanditdelägare (med en insats om 1000:-) i mitt ex Kb, fastigheten vi bodde i ägs av Kb till 100% och mitt ex har 100% jag har fått lämna in N3A bilaga (alltid 0 kr på allt) som alltid mitt ex har fixat, vi har bedrivit vandrarhemsverksamhet på fastigheten, jag har aldrig tagit ut nån lön för detta arbete jag lagt ner utan alla pengar har mitt ex tagit hand om. Exet jobbar i Stockholm så jag har till största del tagit hand om allt arbete med verksamheten, då han inte varit närvarande. Nu tycker då skatteverket att jag ska ha tagit upp bostadsförmån i min deklaration, enl mitt ex har han ett hyresavtal/nyttjanderättsavtal med kommanditbolaget, jag har ju inte betalat nån "hyra" eftersom jag betalat med arbete o andra räkningar i hushållet, såsom mat, tv, telefon o prenumerationer och det som ingår i ett hushåll, jag är låginkomsttagare o mitt ex har bra lön, så vi har delat på utgifterna efter våra ekonomiska tillgångar. Dessa frågor från skatteverket om jag har betalt hyra o uppvärmning och varför jag redovisat 0 resultat kom upp i samband med att jag begärt bodelning (som jag lagt ner pga exet inte tycker jag är värd nåt). Kan mitt ex varit inblandad i varför jag fått dessa frågor drygt 1 år efter jag lämnat honom? Har jag nån chans tror ni att slippa denna bostadsförmån o skattetillägg? Inte lätt att förklara allt, men hoppas ni kan svara?
Jessica Konduk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är skatterättslig och regleras av inkomstskattelagen (IL).BostadsförmånFörmån av en permanentbostad som en anställd får på grund av sin anställning eller uppdrag är en skattepliktig förmån. I inkomstskattelagen finns inga särskilda bestämmelser om värdering av förmån av fri bostad och värdet av bostadsförmånen ska därför beräknas enligt huvudregeln till marknadsvärdet (11 kap. 1 § IL och 61 kap. 2 § IL). Detta innebär att förmånen ska värderas till vad det normalt hade kostat för den anställde att själv hyra bostaden utan arbetsgivarens medverkan.Det som ingår i bostadsförmån är att värdet av fri bostad ska motsvara vad det kostar att hyra motsvarande bostad. I förmånsvärdet ingår också värdet för uppvärmning, vatten och sophämtning. Det rör sig om kostnader som har ett direkt samband med själva boendet. Vid beräkningen av bostadsförmånen ingår endast själva värdet av bostaden. Detta innebär att förmån av hushållsel, garage, möbler, husarbete och andra privata tjänster ska värderas separat.Bostadsförmån ska värderas med hänsyn till hyresnivån på och det kan inte uteslutas att företag är beredda att betala högre hyra än vad en privatperson är beredd att göra. Förmån av en bostad i hyreshus ska i första hand beräknas till kvadratmeterpriset för boytan i uthyrda, likvärdiga lägenheter på orten. Inkomster i annat än pengar ska värderas till marknadsvärdet enligt 61 kap. 2 §, IL. Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom 2012-10-05 (mål nr 7441-10 och 2659-11) uttalat att bostadsförmån ska värderas med hänsyn till hyresnivån på orten även om arbetsgivarens kostnad för bostaden varit högre.Skatteverket har tagit fram tabeller för hyrespriset per kvm och år för bostäder i flerfamiljshus inom olika områden. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/1923.html?date=2013-12-09Har förmånshavaren lämnat ersättning till arbetsgivaren för att få förmånen ska förmånsvärdet minskas med ersättningens belopp (61 kap. 4 § IL). Detta är i regel den faktiskt betalda hyran.Om förmånshavaren själv betalar vissa normala bostadskostnader till någon annan än arbetsgivaren ska förmånsvärdet reduceras med de belopp som motsvarar dessa kostnader. Som normala bostadskostnader räknas exempelvis kostnader för uppvärmning, vatten och sophämtning. SvarDet blir troligen svårt att undvika att beskattas på bostadsförmånen. Det framstår som att du fått bostadsförmån istället för lön vilket skatterättsligt ses som en beskattningsbar inkomst. Bostadsförmån är skattepliktig och ska tas med i deklarationen. Du bör förklara alla omständigheter i ditt fall till handläggaren hos Skatteverket.Det är möjligt att ditt ex har tipsat skatteverket men det är också möjligt att Skatteverket har upptäckt saker som de ifrågasätter med din nuvarande och tidigare deklarationer.Om du har skilt dig (varit gift) har du rätt att begära bodelning oavsett vad ditt ex tycker, det finns ingen preskriptionstid för att begära bodelning. Även företaget ingår i bodelning om ni inte skrivit äktenskapsförord om att den ska utgöra enskild egendom eller om den är ärvd/given som gåva med skriftligt förbehåll om att den ska vara exets enskilda egendom. Om ni däremot var sambos och separerade finns en tidsgräns på att begära bodelning. Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde enligt sambolagen 8 § 2 st.RekommendationJag rekommenderar att du tar reda på om den tidigare redovisningen för bolaget är korrekt eftersom du som delägare har haft ansvar för att deklarera korrekt. Om det finns felaktigheter har du då möjligheter att rätta deklarationen i efterhand innan skatteverket vidtar åtgärder. Man kan även få råd från skatteverket om man ringer eller mejlar dem.Du bör eventuellt rådgöra med en jurist inom skatterätt om skatteverket fattar beslut som går emot dig, för att utreda dina möjligheter att vinna en överklagan. Det finns även mycket information på skatteverkets hemsida skv.se Om du har någon följdfråga eller vill anlita en av Lawlines jurister är du välkommen att mejla mig. jessica.konduk@lawline.se. Vi är dock inte specialiserade på skatterätt.Vänligen

Skattepliktig inkomst vid vittnesförhör

2018-04-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Pga min yrkesutövning vittnat jag på rättegångar. Ersättning vid förlorad inkomst ska vara skattefri. När jag anger min förlorade inkomst före skatt till Tingsrätten så drar de av 30% på beloppet. Ska det vara så?
Victoria Najafi |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ersättning till ett vittne som inställer sig vid en rättegång är skattefri till den del som ersättningen är reseersättning, traktamente eller ersättning för tidsspillan. Dock förutsätter det att vittnet inte inställer sig som en del av sin yrkesutövning. Svaret på din fråga blir därmed, ja det ska vara så. Då bevittningen sker under betald arbetstid betalar du skatt som vanligt via din arbetsgivare, 8 kap. 27 § inkomstskattelagen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, återkom gärna om du har fler funderingar.Med vänlig hälsning,

Hur ska 11 a kap. 2 § inkomstskattelagen tolkas?

2018-05-11 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur tolkas följande text i 2 § 11 a kap. Särskilda bestämmelser om personaloptioner."Med företag avses i detta kapitel ett svenskt aktiebolag eller ett utländsktbolag som motsvarar ett svenskt aktiebolag och som har fast driftställei Sverige, om det hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiskasamarbetsområdet eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtalsom innehåller en artikel om informationsutbyte"Ska det tolkas som att1. Företaget måste ha ett fast driftställe i Sverige SAMT... (höra hemma i en EU-stat eller stat som Sverige har informationsutbyte med).Eller2. Företaget måste ha ett fast driftställe i Sverige ELLER höra hemma i en EU-stat ELLER stat som Sverige har informationsutbyte med.
Susanne Zahawi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelsen ska tolkas som att det utländska bolaget som motsvarar ett svenskt aktiebolag och som har fast driftställe i Sverige, ska höra hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Ett franskt bolag som motsvarar ett svenskt aktiebolag och har ett fast driftställe i Sverige skulle omfattas av denna bestämmelse. Om det utländska bolaget dock inte befinner sig inom EES ska Sverige ha ingått ett skatteavtal med staten som innehåller en artikel om informationsutbyte. Sverige har t.ex. ingått ett sådant avtal med USA. Med vänliga hälsningar

Omprövning och rättskraft av beslut som avgjorts av allmän förvaltningsdomstol

2018-04-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej år 2013 fick jag en gåva på 400.000 kr.FRÅN MIN BROR PENGARNA KOMMER FRÅN EN FASTIGHETSFÖRSÄLJNING.GÅVOBREV FINNES O 2 VITTNEN SAMT INKÖPSKVITTOT FRÅN BOKHANDELN.MEN JAG HAR FÅTT AVSLAG FRÅN KAMMARRÄTTEN .DEM PÅSTÅR ATT GÅVOBREVET ÄR EFTERHANDSSKRIVET VILKET INTE STÄMMER.NU HAR JAG HAMNAT I Högstaförvaltningsdomstolen VILKET jag har fått avslag också.Vad kan jag göra .Räcker det om jag samlar in nya BEVIS??Jag bifogade aldrig INKÖPSKVITTOT när jag hade muntligt förhandling i KAMMARRÄTTEN.återkomm tack
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du och Skatteverket klassificerat överföringen olika och sedan processat i domstolen om saken där du sedan förlorat. Din fråga är nu om du kan samla mer bevisning och sedan processa ännu en gång mot Skatteverket. Det korta svaret är att du inte kommer kunna samla ny bevisning och sedan starta om processen.I 17 kap. 11 § 1 och 3 st. Rättegångsbalk (1942:740) står det att domar vinner rättskraft. Rättskraft betyder i ditt fall att även om du kommer med mer bevisning så kommer inte ditt mål att kunna prövas igen - saken är redan avgjord. Det här lagrummet är egentligen inte tillämpbart på din fråga, eftersom din fråga handlar om förvaltningsprocess och då gäller istället Förvaltningsprocesslag (1971:291). Den lagen innehåller dock inga regler om rättskraft. Istället gör man en analogi från rättegångsbalken, se prop. 1989/90:74 s. 374. Låt inte det här lagtekniska förvirra dig, utan det du ska ta med dig från mitt svar är att du inte kommer kunna få din fråga prövad igen! Det här framgår också indirekt av 66 kap. 3 § Skatteförfarandelag (2011:1244) som säger att Skatteverket inte får ompröva beslut i frågor som har avgjorts av förvaltningsrätten, kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen. Med vänliga hälsningar,

Måste jag betala kvarskatt och skattetillägg när de felaktiga uppgifterna har lämnats av min bokhållare till Skatteverket?

2018-04-08 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Min bokhållare glömde ta upp en del av min inkomst av verksamhet i min deklaration, gav mig 100.000:- i överskjutande skatt. Hon glömde också dra av 10.000:- från mina körkostnader. Senare kom hon på min resterande inkomst, men då var det för sent. Skyllde på att hon sett fel på blanketten. Jag vet att det är mitt ansvar, men när man inte kan någonting om deklarering? Ska jag behöva ha med mig en expert för att kontrollera hennes arbete? Jag hann också göra av med 60.000:- av min felaktiga överskjutande skatt. Nu får jag restskatt och skattetillägg i storleksordningen 200.000:-. Måste jag finna mig i detta?
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Jag kommer börja med att förklara hur jag uppfattat din fråga; för att sedan besvara den fråga jag uppfattat att du ställt. Först ger jag ett kort svar på din/dina fråga/or. Sedan ger jag ett längre svar där den juridiska motiveringen till det korta svaret framgår. Jag kommer först att förklara relevanta huvudregler för att sedan gå in på undantagsregler som kan vara tillämpliga i ditt fall. Hur jag uppfattat din frågaJag uppfattar det som att du vill ha svar på ifall du måste betala restskatten och skattetillägget på 200 000 kr eller om du kan få en ändring i Skatteverkets beslut på något sätt eftersom det inte är du – utan din bokhållare – som lämnat de felaktiga uppgifterna till Skatteverket. Det korta svaretTroligtvis måste du betala skattetillägget men kan kanske få Skatteverket att sätta ner restskatten (kvarskatten) med anledning av dina avdragsgilla körkostnader.Du kan skicka in en blankett till ditt skattekontor där du överklagar Skatteverkets beslut om restskatt (kvarskatt) eftersom denna summa är felaktig med hänsyn till dina avdragsgilla körkostnader om 10.000 kronor. Du kan självklart också överklaga skattetillägget men ett sådant överklagande kommer inte Skatteverket godkänna eftersom din rättelse sker efter det att Skatteverket meddelat beslutet om skattetillägg. Jag har inte uppfattat din situation så – men skulle det vara så att du inte själv utsett "bokhållaren" – kan du överklaga Skatteverkets beslut om skattetillägg, trots att överklagandet sker efter Skatteverkets beslut om tillägg. Du behöver inte betala skattetillägget om deklarationen upprättats av en god man, konkursförvaltare eller liknande. Är din bokhållare en mycket kvalificerad person d.v.s. en auktoriserad revisor – kan du kräva att revisorn ska betala skattetillägget till Skatteverket. Motsätter sig den auktoriserade revisorn detta kan du berätta att du tänker skicka in en anmälan till Revisorsinspektionen som då kommer genomföra en granskning av revisorns arbete. Kommer Revisorsinspektionen fram till att revisorn brustit i sitt arbete kan revisorn bli av med sin auktorisation. Är bokhållaren inte en kvalificerad person ansvarar du över uppgifterna i deklarationen och måste själv betala skattetillägget. Huvudregeln – var och en ansvarar över sin egen deklaration Huvudregeln är att var och en ansvarar över uppgifterna i sin egen inkomstdeklaration. Det spelar ingen roll ifall du har fyllt i uppgifterna själv eller ifall någon annan gjort det. Har du skrivit under deklaration och skickat in den tolkar Skatteverket det som att du också är införstådd med vad du lämnar in och beredd att ansvara för innehållet, se 4 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL). Restskatten Med restskatt tolkar jag det som du menar kvarskatt. Eftersom kvarskatten inte är ett tillägg på skatten på grund av vad bokhållaren skrivit i din deklaration, utan en summa du ska betala med anledning av de verkliga förmögenhetsförhållandena – måste du betala kvarskatten. Du skriver att din bokhållare "glömde dra av 10.000:- från mina körkostnader". Du skulle kunna skicka in en blankett till Skatteverket och begära omprövning av restskattebeslutet med anledning av att restskatten borde vara lägre med hänsyn till dina avdragsgilla körkostnader, se 16 kap. 1 §, 16 kap. 27 § och 16 kap. 28 § inkomstskattelagen (1999:1229) (IL).En blankett för omprövning av Skatteverkets beslut hittar du här: https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/deklaration/privatprivatpersonerfaq/kanjagbegaraomprovningelleroverklagaskatteverketsbeslutomminbeskattning.5.f103d011bbc96625680009273.html SkattetilläggetUndantagsregel - Självrättelse Man kan komma undan skyldigheten att betala ett skattetillägg om man hör av sig till Skatteverket och frivilligt rättar de felaktiga uppgifterna, se 49 kap. 10 § andra punkten SFL. Självrättelse kan ske i upp till sex år efter det att den felaktiga uppgiften lämnades. Tyvärr kommer man inte undan skyldigheten att betala skattetillägget ifall man uppmärksammar Skatteverket om oriktigheten i tidigare lämnade uppgifterna först efter att Skatteverket fattat ett beslut om skattetillägg. I sådana fall anses självrättelsen inte ha skett frivilligt. I ditt fall har ju Skatteverket meddelat ett beslut om skattetillägg innan du hunnit rätta till uppgifterna och då måste – enligt huvudregeln – du också betala skattetillägget. Har du allmänna frågor om självrättelse kan du kontakta Skatteverket via deras Skatteupplysning: 0771-567 567.Undantagsregel – När en företrädare som du inte valt själv har upprättat din deklarationI ditt fall tolkar jag det som att du själv har valt "bokhållare". Personer som saknar rättshandlingsförmåga, d.v.s. förmågan att själv ingå avtal vad beträffar sin ekonomi och egendom, har normalt sätt inte själva valt vem som ska företräda dem och upprätta deras deklarationer. Lagstiftningen är utformad så att kan man själv välja vem som ska upprätta ens deklaration är det också rättvist att man själv tar smällen ifall den person man själv utsett gör fel. Är situationen däremot så att man själv inte har möjlighet att bestämma vem man vill förlita sig på – ska man inte behöva ta smällen ifall företrädaren gör fel. Situationer då skyldigheten att betala skattetillägg bortfaller är t.ex. då deklarationen har upprättats av en förmyndare, förvaltare, god man eller konkursförvaltare. I ditt fall uppfattar jag det tyvärr som att du själv valt "bokhållare". Huvudregeln är då att du själv ansvarar över uppgifterna i deklarationen och måste betala skattetillägget när uppgifterna inte rättats frivilligt av dig innan Skatteverket hunnit ingripa. Undantagsregel – Du kan begära att en särskild kvalificerad "bokhållare" ska betala skattetillägget åt digDen som anlitar någon att sköta ens deklarationen står också risken för de förmögenhetsförluster som uppkommer på grund av den anlitades handlande. Att så är fallet kommer ur resonemanget att man själv får se till att anlita kompetent personal – gör man inte det – får man själv stå sitt kast. Den person som upprättat din deklaration kallar du för "bokhållare". Du skriver också att: "Ska jag behöva ha med mig en expert för att kontrollera hennes arbete". Med expert tolkar jag det som att du menar "en auktoriserad revisor" och att personen du anlitat inte är en auktoriserad revisor. För att du helt säkert ska kunna argumentera för att bokhållaren ska betala skattetillägget och inte du – krävs att bokhållaren är en person med sån kompetens att det kan förväntas att denne inte lämnar in oriktiga uppgifter. Underförstått så ja, det kan vara så att du borde ha anlitat en auktoriserad revisor för att du i det läge du nu befinner dig i ska kunna argumentera för att den auktoriserade revisorn eller dennes registrerade revisionsbyrå ska betala det skattetillägg du nu måste betala. Är din bokhållare en auktoriserad revisor och jag uppfattat din situation fel kan du visa upp beslutet om skattetillägg för revisorn och argumentera för att revisorn/dennes revisionsbyrå ska betala skattetillägget eftersom det uppkommit på grund av revisorns felaktigt lämnade uppgifter. Motsätter sig revisorn ditt krav kan du påpeka att du kommer göra en anmälan till Revisorsinspektionen. Revisorsinspektion granskar auktoriserade revisorer och registrerade revisionsbyråer. Har en auktoriserad revisor inte skött sitt arbete kan denne mista sin titel. Som du ser skriver jag endast om auktoriserade revisorer, dessa är särskilt kvalificerade revisorer som har genomgått en både teoretisk och praktisk utbildning på sammanlagt åtta år och därefter avklarat ett test. Revisorsinspektionen granskar endast auktoriserade revisorer och registrerade revisionsbyråer. En anmälan till Revisionsinspektionen måste inte se ut på ett särskilt sätt. Den ska med fördel vara skriftlig men kan skickas via brev eller mail. Det ska i anmälan framgå vilka omständigheter som ligger bakom anmälan, vilken revisor det gäller, för vilken tidsperiod det gäller och andra uppgifter som kan vara relevanta för granskningen. Mer information hittar du här: https://www.revisorsinspektionen.se/tillsyn/disciplinarenden/ Hoppas du fått svar på dina frågor och lycka till!Har jag uppfattat något i din frågeställning fel kan du nå mig via: vega.schortz@lawline.se Med vänlig hälsning,

Bedömningen av huruvida en verksamhet omfattas av tillståndsplikt är upp till Finansinspektionen

2018-03-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej ! Jag funderar på att starta ett investeringsbolag och handla aktier, främst onoterade i andrahandsmarknaden och av finanshus. Bolaget kommer sedan sälja dessa aktier till investorer som har lust att köpa Bolaget ska handla på egen balans och egna pengar. Det jag undrar är omfattas en sån verksamhet av tillståndsplikt enligt FI och hur beskattas vinster i ett sånt fall?Hoppas det inte blev för krångligt.Tack för svar
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Banker, betaltjänstföretag, företag som verkar inom börs och clearing, fondbolag, fonder, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, hypoteksinstitut, konsumentkreditinstitut, kreditmarknadsföretag, utgivare av elektroniska pengar och värdepappersbolag kräver tillstånd från FI. Det är bara finansiella institut och inlåningsföretag som enbart behöver ansöka om registrering. Frågan huruvida bolagets verksamhet kan falla under "annan finansiell verksamhet", så att bolaget kan kategoriseras som "finansiell institut", är upp till FI. Vinsterna på bolagsnivå beskattas med företagsskatt på 22% och sedan utdelningen beskattas som kapital på 30% - upp till gränsen 169 125 kr för 2018 ifall det handlar om ett fåmansföretag; beloppet över denna gräns beskattas som inkomst av tjänst.Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,