När övergår vikariat till tillsvidareanställning?

2007-06-07 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Har haft fast anställning som elevass. i en kommun under 5 år fram till febr-06. Blev uppsagd pga "arbetsbrist" för barnskötare och elevass. Av 20 st fick 10 gå, anställningstid fick avgöra. Fr o m okt-07 är jag anställd som vik. förskollärare t o m 21 juni -07. Har fått förlängt vikariat, pga personlig lämplighet och speciella förhållande för elev fr o m 20 aug-07 t o m 23 juni -08. Min fråga är har jag någon möjlighet till fast anställning pga ovan beskrivna?
Josefine Hellquist |Hej! Av din fråga framgår att du nu har ett vikariat som löper under ca nio månader. Från och med augusti kommer du dessutom få ett vikariat som löper ca tio månader. Enligt 5§ Lagen om anställningsskydd, se http://www.lagen.nu/1982:80 ska man ha arbetat som vikarie i sammanlagt tre år under en femårsperiod för att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning. Du tycks således ännu inte ha rätt till en sådan tillsvidareanställning. Däremot har du företräde till återanställning i nio månader från och med det att ditt vikariat upphör om kommunen skulle behöva anställa fast personal (22§ LAS). Vad jag redogjort för kan dock avtalas bort genom kollektivavtal enligt 2§ LAS. Med vänlig hälsning,

Uppsägning och uppsägningstid

2007-05-29 i Övrigt
FRÅGA |Jag har precis börjat som timanställd på ett jobb.jobbat i 2v.Men har fått ett annat erbjudande om ett säsongsjobb..Och jag skulle vila ha de.. Kan jag säga upp mig från de nuvarande jobbet?Hur lång uppsägningstid har man?Tack för svar
Emma Schröder |Hej! Du kan när som helst säga upp dig från ditt arbete 4§ 2 st. Lagen om anställningsskydd (LAS). Som minst gäller en uppsägningstid om en månad enligt 11§ LAS. För lagrum se http://www.lagen.nu/1982:80. Exakt vad som gäller för dig finns i ditt anställningsavtal, men antagligen en månad då du bara varit på ditt jobb i två veckor. Med Vänlig Hälsning

Lagreglerad tjänstledighet

2007-06-01 i Övrigt
FRÅGA |Hej. jag undrar vad är tjänstledighet? Finns det en enda lag som reglerar tjänstledighet, eller är det flera?
Ida Forss |Hej! Tjänstledighet är faktiskt precis vad det låter, ledighet från tjänsten. Det är en möjlighet för en anställd att vara ifrån arbetet, oftast oavlönat, för att sysselsätta sig med något annat under en begränsad tid. Det finns ingen allmän rätt till tjänstledighet utan rätten gäller endast i vissa särskilda fall – studieledighet se http://lagen.nu/1974:981 , vård av närstående se http://lagen.nu/1998:209 , starta egen näringsverksamhet se http://lagen.nu/1997:1293 och föräldraledighet se http://lagen.nu/1995:584 . Som Du ser så är det flera olika lagar som reglerar rätten till tjänstledighet, dessutom tillkommer förordningar (se t.ex. tjänstledighetsförordningen http://lagen.nu/1984:111 ) och bestämmelser som ofta finns i lokala kollektivavtal. Hoppas detta besvarade Dina frågor. Mvh

Uppsägning m.m.

2007-06-12 i Övrigt
FRÅGA |Jag undrar om det är rimligt att vara timanställd när man jobbar heltid på rullande schema? Vad har man för uppsägningstid när man är timanställd?
Lova Unge |Hej! Det är upp till arbetsgivaren att bestämma om det ska vara en timanställning eller en heltidsansdställning, men om Du i praktiken är heltidsanställd kan Du givetvis ifrågasätta detta inför Din arbetsgivare. Uppsägningstiden har Ni säkert avtalat om, men det finns vissa minimumregler i 11 § lagen om anställningsskydd (1982:80), LAS. Jag utgår ifrån att Du har en tillsvidareanställ ning. För både arbetsgiavare och arbetstagare gäller en minsta upåpsägningstid av en månad.Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av - två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år, - tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år, - fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år, - fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, och - sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år. Lagen om anställningsskydd hittar Du på www.lagen.nu. Lyckatill! Med vänlig hälsning

Regler beträffande arbetsmiljö

2007-05-31 i Övrigt
FRÅGA |Villka paragrafer i arbetsmiljölagen kan beröra maximalt tunga lyft, svår lukt och risk för skada under arbete. Tack på förhand!
Tim Boström |Hej!Arbetsmiljölagen innehåller få regler som mer i detalj berör dem frågor som du nämner (vad beträffar risk för skada får man kanske säga att denna fråga i sig framstår som lite mer allmän, varför även arbetsmiljölagen torde ge en tämligen bra vägledning). Dessa regler är av mer allmän karaktär och fungerar mer som en ram för vad som gäller miljön på jobbet – istället kompletteras lagen av bestämmelser som meddelas av Arbetsmiljöverket (vilka fått i uppdrag av regeringen att mer i detalj reglera vad som ska gälla).Då arbetsmiljölagen har denna utformning kan många lagrum (framförallt i 2 och 3 kap.) sägas beröra dem aspekter som nämns i frågan – dem har ju alla relevans för arbetsmiljön även om dem i många fall är allmänt hållna. Om man dock ska nämna några skulle man t.ex. kunna ta upp lagens 2 kap. 1 § samt 3 kap. 2 §. Det första lagrummet säger förutom att arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället, även att arbetsförhållandena bl.a. ska anpassas till människors olika förutsättningar i psykiskt och fysiskt avseende. Det andra lagrummet berör istället bl.a. arbetsgivaren ansvar att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Vidare säger 2 kap. 4 § att dem arbetshygieniska förhållandena rörande bl.a. luft ska vara tillfredställande.Som man kan se är reglerna mycket allmänt hållna och ger inte särskilt mycket vägledning om man vill ha mer detaljerad information. Som nämnts kompletteras därför lagen av föreskrifter (vilka meddelas av Arbetsmiljöverket) och beträffande tunga lyft finns bestämmelser i AFS 1998:01 - Belastningsergonomi medan det beträffande luftens kvalité finns bestämmelser i AFS 2000:42 - Arbetsplatsen utformning.Arbetsmiljölagen hittar du http://lagen.nu/1977:1160Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) hittar du http://www.arbetsmiljoverket.seMed vänlig hälsning

Uppsägningstid vid uppsägning från arbetstagarens sida

2007-06-14 i Övrigt
FRÅGA |Vilken uppsägningstid är det från arbetstagarens sida enligt Las? Anställningen började före 1997. Kollektivavtal finns inte och det står inget i anställningsavtalet.
Anna Lundgren |Uppsägningstiden från en arbetstagares sida är enligt LAS 11 § st 1 (se http://lagen.nu/1982:80 ) minst en månad. Avvikelser från denna bestämmelse får göras enligt LAS 2 §, men då varken kollektivavtal eller andra avtal om uppsägningstid finns i detta fall ska bestämmelsen om minst en månads uppsägningstid tillämpas. Med vänlig hälsning

Beräkning av arbetstid vid uppsägning

2007-05-18 i Övrigt
FRÅGA |Hur räknas anställningstid? Min arbetsplats ska säga upp folk & en kollega som varit 4 år i yrket/arbetsplatsen, säger att hon enligt LAS kommer att klara sig då hon får räkna dubbel "anställningstid" (är 50 år) medan jag som varit i yrket/arbetsplatsen 7 år kommer att få gå, pga detta (under 40 år). Stämmer detta med beräknande av anställningstid?
Anna Wallerman |Hej! Tyvärr har din kollega rätt. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist, det vill säga övertalighet bland personalen på en arbetsplats, gäller som huvudregel principen "sist in, först ut", alltså att den som har kortast anställningstid får lämna sin anställning. Den regeln kan du läsa mer om i 22 § LAS, som du hittar http://www.lagen.nu/1982:80#P22 . Det finns dock ett undantag från huvudprincipen i 3 § LAS (som du kan läsa här http://www.lagen.nu/1982:80#P3 . Se särskilt stycket direkt efter punktlistan), där det anges att anställda som är äldre än 45 år får räkna dubbel anställningstid från och med sin 45-årsdag i upp till fem år. Om t.ex. man blir anställd när man är 44 år och arbetar i tre år får man räkna dubbel anställningstid för de två sista åren - när man är äldre än 45 år - och får då i mitt exempel en total anställningstid på fem år. I ditt fall innebär det att din kollega, som har arbetat alla sina fyra år sedan hon fyllde 45, har en anställningstid enligt LAS på åtta år, och att din anställningstid endast är sju år. Hoppas att det ordnar sig för dig! Med vänlig hälsning

Föräldrapenning vid arbetslöshet

2007-05-14 i Övrigt
FRÅGA |Jag har en fråga angående beräkning av föräldrapenning. Jag har nu en visstidsanställning t.o.m. 31/12 i år. Om jag därefter blir arbetslös och sen får barn i mars/april, vilken tidigare inkomst beräknas föräldrapenningen på?
Hanna Adamson |Hej!Din föräldrapenning grundas på din SGI (den sjukpenninggrundande inkomsten). Huvudregeln är att om man slutar jobba och inte längre har någon inkomst så upphör den tidigare SGI:n att gälla. Det finns dock undantag från detta. Ett undantag är om man efter en tids arbete med viss SGI blir arbetslös. Då har man kvar sin gamla SGI från jobbet omedelbart dessförinnan om man direkt anmäler sig som arbetslös på arbetsförmedlingen och aktivt söker nytt arbete. Regler om detta finns i Lagen om allmän försäkring 3 kap 5 § 3 st, se http://lagen.nu/1962:381. För mer information se även Försäkringskassans hemsida http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/sgi/.Lycka till!