Skäl till avskedande.

2007-12-24 i Övrigt
FRÅGA |Hej Min sambo har precis fått sparken från sitt jobb på grund av att hon glömde fråga en 18-åring om leg. när han köpte öl. Kan en arbetsgivare verkligen göra så? Kunden var en kontrollant anlitad av chefen... Legitimationsfrågan var enda orsaken till avskedet... //Markus Norberg
Fredrik Hansson |Hej! Det krävs mycket för att en arbetsgivare ska kunna avskeda någon. I praxis från arbetsdomstolen har sådana saker varit grov olovligt frånvaro, att man har kommit påverkad av droger eller liknade till arbetet och äventyrat andras säkerhet, brottslighet gentemot arbetsgivaren och liknade saker som absolut inte här hemma på en arbetsplats. Det är inget brott att en gång sälja öl till en person som är 18 år. Din sambo kanske bröt mot någon intern föreskrift om legitimationskontroll men utan att känna till alla fakta i målen, ska det inte räcka med endast en förseelse av det slag som din sambo eventuellt gjorde sig skyldig till, för att man ska kunna avskeda din sambo. En tillsägelse eller på sin höjd en skriftlig varning hade varit en mer ”skälig” åtgärd från arbetsgivaren. Vänligen.

konkurrensklausuler

2007-12-19 i Övrigt
FRÅGA |I ett utbildningavtal jag hade med min gamla arbetsgivare står att jag inte under 24 månader efter att jag avslutat min tjänst får arbeta i konkurrerande verksamhet, vad kan hända om jag ändå gör så ?
Anna Uhr |Det du har skrivit under kallas för en konkurrensklausul som innebär att om du bryter mot denna klausul och arbetar med konkurrerande verksamhet så kan du bli skadeståndsskyldig. Det finns dock två paragrafer i Avtalslagen 36§ och 38§ http://www.lagen.nu/1915:218 som säger att om klausulen är för långtgående eller oskälig så kan den förklarars ogiltig eller i vart fall kan skadeståndet sättas ner. För att klausulen ska anses vara för långtgående behöver den sträcka sig över för lång tid, två år är dock en ganska vanlig tid. Andra faktorer som spelar in är om klausulen används på något annat sätt än för att stoppa att företagshemligheter sprids eller för skydda en kundkrets. En konkurrensklausul får inte användas på någon i en låg ställning på företaget eller endast för att kvarhålla någon på företaget. Jag vill dock säga att konkurrensklausuler som huvudregel är giltiga och det kan vara svårt att komma runt det. Hälsningar

Får lönen bestå av provision till 100 %?

2007-12-20 i Övrigt
FRÅGA | Hej! Är anställning med 100 % provision alltså utan någon grundlön lagligt? Mvh Jarl
Fredrik Hansson |Hej! Det finns ingen lag i Sverige som garanterar en viss lön. Om det inte finns ett kollektivatal som garanterar en viss lön råder det fri avtalsfrihet vad gäller lönen. Svaret är ja det är lagligt att teckna sådana avtal. Med vänlig hälsning

Ogiltigt lång provanställning

2007-12-27 i Övrigt
FRÅGA |Jag är anställd hos en kommun som sedan många år till baka. För cirka 8 månader fick jag en provanställning på ett annat jobb inom samma kommun Provanställningen har förlängts i flera omgångar och är nu alltså uppe i ca:8 månader. Har jag då rätt att få en tillsvidareanställning med den nya befattningen eller kan jag bli tvingad att gå tillbaka till den gamla befattningen?
John Engholm |Lagen om anställningsskydd (LAS) finner du http://lagen.nu/1982:80 Enligt 4 § är tillsvidareanställning huvudregeln men lagen uppställer ett antal situationer där avtal om tidsbegränsad anställning får träffas. Träffas i annat fall ett sådant avtal, kan arbetstagaren på det sätt som anges i 36 § få domstols förklaring att avtalet skall gälla tills vidare. En form av tillåten tidsbegränsad anställning är provanställning enligt 6 §. En sådan anställningsform får ha en prövotiden på högst sex månader. Om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. Det är alltså inte tillåtet att på så sätt som din arbetsgivare gjort förlänga en provanställning till 8 månader, under förutsättning att din provanställning avsett samma befattning under de 8 månaderna. Du kan då enligt 36 § vända dig till arbetsdomstolen som då kommer att förklara att anställningsavtalet ska gälla tills vidare. 39 § stadgar att om en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom, varigenom en domstol har förklarat att en tidsbegränsad anställning skall gälla tills vidare, skall anställningsförhållandet anses som upplöst. Arbetsgivaren skall för sin vägran betala skadestånd till arbetstagaren. Beräkningen av skadeståndet framgår av samma lagrum. Mvh

Tjänstledig för utbildning

2007-12-14 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Jag ska ta tjänstledigt för att läsa en kurs vid universitetet som utgörs av 15 poäng och tio veckor. I lagen som gäller studieledighet står bl.a.: "Arbetstagare [...] har rätt till behövlig ledighet från sin anställning enligt denna lag. " Vad menas med behövlig? Har jag rätt att ta tjänstledighet i exv. 13 veckor även om jag enbart kommer att studera i tio? Det är ju alltid bra att hinna få fixa lite litteratur mm innan kursstart. Tack för svar snarast möjligt.
John Engholm |Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning innehåller ingen uttrycklig begränsning av studieledighetens längd utan ledigheten får begränsas till den tid som i det enskilda fallet behövs för det uppsatta studiemålet. Arbetstagare som missbrukar ledigheten genom att använda den till annat än studier riskerar att göra sig skyldig till brott mot anställningsavtalet. Det är alltså svårt att ge något helt säkert svar men att ta ledigt tre veckor extra för att hinna köpa kurslitteratur är sannolikt inte något som lagen ger dig rätt till. Mvh

Information om uppsägningstid

2007-12-17 i Övrigt
FRÅGA |Anställningsavtal. Är det lag på att skriftligt meddela påanställningsavtal vilket kollektivavtal som gäller ? Min arbetsgivare åberopar ett kollektivavtal nu när jag sagt upp mig som säger längre uppsägningstid än LAS men i mitt anst.avtal finns inte inskrivet vilket kollektivavtal som gäller. Har läst i LAS om vilken info ett anst.avtal ska ha och undrar om det är tvingande med den infon ?
Josefine Hellquist |Hej! Enligt 6c§ LAS, http://www.lagen.nu/1982:80 ska arbetsgivaren informera om bland annat vilka uppsägningstider som gäller. Uppgiften får enligt st 3 i samma paragraf lämnas genom hänvisning till annan lag eller tillämpligt kollektivavtal. 6c§ är emellertid semidispositiv, vilket innebär att den kan frångås genom kollektivavtal. Enligt 2§ 4 st p 1 LAS krävs dock att arbetstagarens rättigheter i så fall inte inskränks mer än vad två, i paragrafen nämnda, EG- direktiv tillåter. Vad jag har kunnat utläsa ur direktiven krävs dock att arbetsgivaren anger vilka uppsägningstider som gäller eller i vart fall hänvisar till tillämplig lag eller kollektivavtal. Jag skulle därför vilja påstå att arbetsgivaren i ert fall antingen skulle ha informerat om vilka uppsägningstider som gäller, eller åtminstone hänvisat till det kollektivavtal som reglerar frågan. Med vänlig hälsning

Uppsägning vid omstrukturering

2007-12-08 i Övrigt
FRÅGA |Hej, En vecka efter det att min provanställning övergått till tillsvidareanställning fick jag ett samtal från min chef (jobbade som representant hemifrån) som nämnde att min anställning kommer att avslutas pga omstruktureringar i firman. Min kollega som började nästan två månader efter mig jobbar dock fortfarande kvar och jag fick idag veta att ett mejl har skickats ut till hela firman, som meddelar att företaget har valt att inte låta min provanställning övergå till tillsvidareanställning. Hittills har ingen annan har blivit uppsagd pga omstruktureringarna, min tillgång till mejl och databas blockerades genast och jag har ännu inte fått någon skriftlig uppsägning. Har de verkligen rätt att säga upp mig en vecka in i tillsvidareanställningen, utan en riktig orsak? Har tyvärr inget fack att vända mig till för råd. Vore tacksam för svar! M
Ludvig Frithiof |Regler om anställningsskydd återfinns i lag om anställningsskydd (se http://www.lagen.nu/1982:80). En provanställning övergår till en tillsvidareanställning automatiskt efter 6 månader (6 §). Enl. 7 § skall en uppsägning vara sakligt grundad. En uppsägning som hänför sig till s.k. arbetsbrist är sakligt grundad. Omstruktureringar kan vara ett exempel på arbetsbrist. En uppsägning skall alltid vara skriftlig från arbetsgivarens sida. Arbetsgivaren är också skyldig att uppge grunderna för uppsägningen, om arbetstagaren begär det. Detta framgår av 8 och 9 §§. En uppsägning skall också föregås av uppsägningstid. Denna beräknas med anställningstiden som grund och skall vara minst en månad (11 §) När det gäller uppsägningar p.g.a. arbetsbrist skall också vissa turordningsregler iaktas. I 22 § fastslås den s.k. sist in först ut-principen. Något förenklat har enligt denna princip arbetstagare med längre anställningstid företräde till fortsatt anställning i förhållande till de med kortare anställningstid. Med ovanstående regler för handen är uppsägningen alltså otillåten. Vänligen

För lite utbetald lön

2007-11-29 i Övrigt
FRÅGA |Hej, min fråga är: jag har jobbat på ett städbolag och vad jag har upptäckt är att, alla dessa år som jag jobbat, blev jag lurad på både vanlig löneutbetalning och semesterersättning. Det går inte att läsa deras lönespecifikationer, det är så komplicerat att vanligt folk inte kan läsa dom. En kvinna som jobbar inom kommunen som budget- och ekonomirådgivare tittade på några av lönespecifikationerna och hon var överraskad. Det var inte lätt att förstå i början men eftersom det är hennes yrke så kunde hon lösa det på slutet. Jag är fackmedlem och kan få juristhjälp enligt avtal. Snälla HJÄLP mig var kan jag vända mig för att få den hjälp som jag är i behov av. Tack på förhand.
Jonas Öjelid |Hej, om din arbetsgivare (städbolaget) har betalat ut mindre lön och/eller semesterersättning än vad Ni har kommit överens om har Du givetvis rätt att få ut detta. Att lönespecifikationerna är krångliga att förstå kan man förstås tycka är olämpligt men knappast något som man kan göra något åt på juridisk väg. Eftersom du har möjlighet att få hjälp av en jurist genom facket är mitt råd till Dig att du vänder Dig till facket och ber om hjälp med Ditt problem. Fackets jurister är vana vid den här typen av frågor och kan hjälpa Dig med eventuella åtgärder om det visar sig att för lite lön har betalats ut. Vänliga hälsningar