Relevanta lagar för en chef

2007-08-13 i Övrigt
FRÅGA |Hej, Har precis börjat på ett nystartat bolag på HR sidan. Försöker förgäves hitta arbetsgivarlagen där jag läsa på om allt vi behöver veta om speciellt lagar som gäller vår personals frånvaro och hur vi ska ersätta lönemässigt. Försäkringskassan var inte till någon hjälp. Kan ni kanske komma med lite tips? Vänliga hälsningar Mari
Jesper Silow |Hej! Vilken trevlig fråga för omväxlings skull! För att börja från början är MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet) den mest grundläggande, som behandlar fackföreningars ställning gentemot arbetsgivaren. Sedan följer LAS (lagen om anställningsskydd), denna handlar mer om arbetstagarens anställningstrygghet och rättigheter gentemot arbetsgivaren. Den lagen som behandlar din arbetstid heter rätt och slätt Arbetstidslagen. Den lagen som reglerar rätt till sanktioner mot frånvarande personal är LAS. Lönefrågor behandlas genom anställningsavtalet, det finns endast en lagstadgad minimilön, som troligen inte är intressant i sammanhanget. Samtliga lagar går att finna på www.riksdagen.se, men det är nästan enklare att gå till www.lagen.nu som är mer användarvänlig. Mvh

frågor om uppsägning

2007-08-02 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Jag har några fråger. Har min arbeidsgivare lov att säga upp mej pr sms- jag fick et medelande på min tlf...? Har min arbeidgivare lov att skriva uppsägningen tillbaka i tid? Jag har haft sommarjobb i en butikk, och så blev jag sjukskrevend. Kan då min arbeidgivare säga upp mej, utan at gi mej uppsägnings tid??? Jag uteblev från jobbet pga sjukdom före jag fick åkt til doktorn. Mvh mej...
Sara Olsson |Hej, Det gäller olika regler vid uppsägning beroende på om man har tillsvidare eller tidsbegränsad anställning. Det är inte alltid tillåtet med tidsbegränsade anställningar, men när det gäller feriearbeten (sommarjobb) är detta tillåtet enligt 5 § LAS (lagen (1982:80) om anställningsskydd). En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång, 4 § st.2 LAS. För att en anställning ska avbrytas med omedelbar verkan, d.v.s. att arbetstagaren avskedas, krävs det att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren, 18 LAS. Vill arbetsgivaren säga upp den anställde före anställningstidens utgång, vilket kan göras vid både tillsvidare och tidsbegränsade anställningar, krävs det att arbetsgivaren har saklig grund för uppsägningen, 7 § LAS. Uppsägningar som sker av det skälet att arbetstagaren på grund av sjukdom, nedsatt arbetsförmåga o.dyl. inte längre klarar sina arbetsuppgifter på ett fullgott sätt saknar i regel saklig grund, såvida inte nedsättningen är så väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren.Saklig grund föreligger inte om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren genom rehabilitering, arbetsanpassning eller omplacering kan bereda arbetstagaren ett arbete som denne kan klara av. En viss omorganisation av arbetsplatsen kan krävas. Hur omfattande arbetsgivarens skyldigheter i detta avseende är, beror på omständigheterna i det enskilda fallet. När det gäller sommar jobb är antagligen denna skyldighet inte så långtgånde för arbetsgivaren. Vid uppsägning har arbetstagaren rätt till en uppsägningstid om minst en månad om arbetstagaren varit anställd kortare tid än två år, 11 § LAS. En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig, 8 § LAS. Uppsägningsbrevet ska lämnas till arbetstagaren arbetstagaren personligen om det är skäligt att kräva det av arbetsgivaren, 10 § LAS. Med vänlig hälsning

Konkurrerande verksamhet på fritiden?

2007-08-15 i Övrigt
FRÅGA |hej,ja är anställd på en lackerinsfirma o ja lackar utställningbilar/mc på min fritid,det är hobbyverksamhet o ja har ingen firma är det konkurerande????vilka är reglerna?
Jesper Silow |Hej! Först och främst skall konstateras att det inte finns något generellt förbud mot konkurrerande verksamhet. En del företag tillämpar dock s.k. "konkurrensklausuler" i sina anställningsavtal, för att skydda sig mot att den anställde tar med sig företagshemligheter om hon byter jobb. Det är ofta aktuellt för högre poster inom företagen, angående personer med hög insyn i företagets verksamhet. Jag kan efter vad du beskrivit inte se att du har en sådan insyn, tillika med att ditt företag troligtvis inte har en sådan klausul i ditt anställningsavtal. Du gör dig inte skyldig till något olagligt överhuvudtaget, och kan med gott samvete fortsätta lacka bilar på fritiden, vad din chef än säger. Mvh

Lawline.SE

2007-08-16 i Övrigt
FRÅGA |En bekant har ett dödsbo som ej innehåller värdepapper, eller fast egendom. Det finns ekonomiska tillgångar och några försäkringar som tillfaller dödsboet. Den som ärver är enda barnet till den avlidne och är alltså enda arvtagare. Tillgångar runt 100.000 Skulder: hos olika fodringsägare koronofogde osv runt 500.000. Jag har läst Ärvdabalken och vad jag förstår där så skall det göras en bouppteckning/boutredning. Nu kräver jurist att arvtagaren skall garantera kostnader för detta. Min fråga är om det inte vore enklast att till tingsrätten begära dödsboet i konkurs? Barnet har inga egna tillgångar att bekosta något eller möjlighet att förvalta dödsboet. Det är ju inte heller meningen att arvtagare skall bekosta avveckling av boet. Tacksam för ett svar från er.
Anna Uhr |Hej! Som absolut huvudregel gäller att en arvtagare inte kan gå minus på grund av sitt arv. Arvtagaren, sonen i det här fallet, kommer inte att behöva betala några skulder ur egen ficka. Har sonen däremot redan fått de tillgångar som finns i dödsboet innan avräkning för skulder har skett så kommer sonen att bli återbetalningsskyldig ÄB 21:4 http://www.lagen.nu/1958:637 . Sonen kommer dock inte att behöva återlämna mer än han fått ur dödsboet. Med vänliga hälningar

Anställningsavtalets utformning

2007-07-20 i Övrigt
FRÅGA |Innehåller lasen några bestämmelser hur ett anställningsavtal(anställningsbevis) ska vara utformat?
Jonas Öjelid |Hej, det viktiga med ett anställningsavtal är att det tydligt framgår vilka villkor parterna (arbetsgivaren och arbetstagaren) har kommit överens om. Det finns inga regler i LAS (Lagen om anställningsskydd) som direkt reglerar vad som skall ingå i anställningsavtalet. Viss ledning kan dock fås genom att läsa LAS 6c § som finns http://www.lagen.nu/1982:80#P6c . De punkter som regleras i 6c § är vad som skall ingå i den information som arbetsgivaren är skyldig att lämna till arbetstagare vars anställningstid enligt avtalet är minst tre veckor. Infomationen skall lämnas inom en månad från det att arbetstagaren har börjat arbeta. Ett tips är därför att se till att de punkter som nämns i paragrafen är tydligt angivna i anställningsavtalet för att undvika eventuella konflikter om vad som egentligen avtalats. Några absoluta bestämmelser om anställningsavtalets innehåll finns dock inte. Vänliga hälsningar

Arbetsskada

2007-07-30 i Övrigt
FRÅGA |Vad händer om en person (tjänstman) skadas, ex vis får en pall på foten? Jag förutsätter att skadan gör personen arbets oförmögen under lång tid. Personen ifråga har underlåtit att använda erforderliga skyddsskor. Kan det klassas som arbets skada?
Lova Unge |Hej! En arbetsskada är en skada som har uppstått på grund av olycksfall eller någon annan skadlig inverkan i arbetet, 2 kap. 1 § Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, http://lagen.nu/1976:380 . Skadan som Du beskriver är alltså att betrakta som en arbetsskada. Omständigheten att personen underlåtit att använda erforderlig utrustning för att skydda sig tycks inte inverka på den bedömningen. Vänliga hälsningar

Tillsvidareanställd utan formell lärarbehörighet?

2007-07-16 i Övrigt
FRÅGA |Jag undrar om jag kan få tillsvidareanställning som musiklärare trots att jag saknar formell behörighet om jag uppfyller kraven enl 4§ (1999:887) efter 6 år som vikarie på tjänsten i samma skola?
Jonas Öjelid |Hej, även om du har vikarierat länge på samma skola så har Du ingen möjlighet att kräva en tillsvidareanställning eftersom du inte är formellt behörig. Detta framgår av rättsfallet 2002 nr 92 från Arbetsdomstolen. Det finns dock - precis som du skriver - möjlighet för Dig att få tillsvidareanställning enligt 4 § 2 st skollagen som du hittar http://www.lagen.nu/1985:1100#K2P4 . För detta krävs att det inte finns några sökande till den lediga anställningen som är behöriga och att Du bedöms ha tillräcklig kompetens för platsen (i Ditt fall är detta troligt med tanke på hur länge du har vikarierat där). Det finns alltså viss möjlighet för Dig att bli anställd trots att den formella behörigheten saknas. Det är dock ingen rättighet. Vänliga hälsningar

Skadestånd från arbetstagare

2007-08-22 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Vad gör man om den anställde säger upp sig och lämnar sitt arbete efter 2 dagar och struntar i uppsägningstiden trots att arbetsgivaren hamnar i knipa? (Inom restaurangbranchen utan kollektivavtal)
Jonas Öjelid |Hej, den möjlighet som finns för arbetsgivaren i en sådan situation är att kräva skadestånd av arbetstagaren enligt 38 § i Lagen om anställningsskydd som Du hittar http://www.lagen.nu/1982:80#P38 . Eftersom arbetstagaren har brutit mot den minsta uppsägningstid om 1 månad som framgår av 11 § har arbetsgivaren rätt till ersättning. Vänliga hälsningar