Anställningstid vid uppsägning pga arbetsbrist

2007-10-27 i Övrigt
FRÅGA |Hur långt tillbaka i tiden får man tillgodoräkna sig anställningstid vid varsel om uppsägning pga arbetsbrist? Om man har arbetat hos samma arbetsgivare under 10år och sedan arbetat hos en annan arbetsgivare under 3år och efter det återgår i arbete hos sin första arbetsgivare i ytterligare 5år. Får man då tillgodoräkna sig de första 10 årens anställning? 10+5 = 15år Om man arbetar på tidsbegränsade vikariat så händer det att man arbetar både korta och långa perioder och tiden som förflyter mellan alla dessa vikariat varierar från bara några dagar till ett par månader. Hur sammanhängande måste perioden vara? Jag har sökt information om svar på mina frågor i lagtexten till LAS men hittar inget som svar på dessa frågor. MvH
Alexandra Dahlén |Hej, Enligt 22 § lagen om anställningsskydd (LAS) bestäms turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist genom att arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Utgångspunkt för beräkningen är varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Du får således tillgodoräkna dig samtliga perioder som du varit anställd hos din arbetsgivare, oavsett när i tiden de ägt rum och hur länge de varat. Anställningens art och omfattning saknar i princip betydelse vid beräkning av anställningstiden. Anställningar på deltid och tidsbegränsade anställningar (t.ex. vikariat) räknas på samma sätt som anställningar på heltid och fasta anställningar. Det bör uppmärksammas att det är den med kortast anställningstid inom den aktuella driftsenheten, eller om kollektivavtal finns, den med kortast anställningstid inom det aktuella avtalsområdet inom driftsenheten som får gå först. Tänk på att undantag från turordningsreglerna får göras vid följande tre tillfällen, • arbetsgivaren har tio eller färre än tio anställda (arbetsgivaren får undanta två arbetstagare) • arbetstagaren har inte tillräckliga kvalifikationer för de omplaceringsmöjligheter som finns inom företaget (alltså inte inom driftsenheten i detta fall) • turordningsreglera har avtalats bort genom kollektivavtal Om du önskar att närmare studera aktuell lagtext hittar du en länk till lagen om anställningsskydd http://www.lagen.nu/1982:80. Vänligen,

arvsavstående till förmån av sina bröstarviangar

2007-11-03 i Övrigt
FRÅGA |Hej, Jag önskar hjälp med att skriva ett arvsavstående för vår mor som vill att vi 3 syskon skall ärva vår far som avled 9 sept-07. Vi är gemensamma barn till våra föräldrar och det finns inga fler barn. Med hopp om svar Birgit med syskon
sofie jeppsson |Hej! Er mor kan göra ett arvsavstående så att ni barn får arvet efter er far. Hon kan välja på att antingen avstå hela eller delar av arvet. Arvsavståendet ska vara oåterkalleligt och villkorslöst. Er mor ska lämna in ett skriftligt arvsavstående som en särskild bilaga till bouppteckningen, vilken ska lämnas in till skatteverket. I bilagan skriver man helt enkelt att man vill göra ett avstående av arv. Eftersom ett arvsavstående måste vara villkorslöst kan man inte välja att avstå endast till fördel för ett av sina barn utan avståendet måste ge samma rätt till alla barnen. Vid ett avstående behandlas situationen som om arvet går direkt från er far och blir därför lika för alla. Ett alternativ till detta är att er mor tar emot arvet och sedan ger var och en av er en gåva. Detta ger inte heller någon skatt då gåvoskatten också är avskaffad. Fördelen med detta alternativ är att en gåva kan villkoras, om er mor eventuellt skulle vilja att pengarna ska utgöra enskild egendom. Hoppas ni är nöjda med svaret! Med vänlig hälsning

Avsked och uppsägning

2007-11-10 i Övrigt
FRÅGA |Hur funkar det om jag är timmanställd och blir uppsagd och ja inte har något skriftligt om uppsägninng eller avskedan? kan man bara avskeda en timmanställd hur som helst??
Louise Danielson |Hej! Vad gäller uppsägning och avsked så görs det ingen skillnad på timanställda och övriga anställda. Såväl uppsägning som avsked skall ske skriftligt och skyddsreglerna i anställningsskyddslagen (LAS) gäller alla anställda. Avsked får bara ske om arbetstagare grovt har åsidosatt sina åliggande gentemot arbetsgivare och för uppsägning krävs saklig grund. Man får alltså inte hur som helst avskeda eller säga upp anställda. Vänligen,

Från timanställning till provanställning -möjligt?

2007-11-08 i Övrigt
FRÅGA |Kan man anställa någon på timme och sedan påbörja en provanställning?
Karoline Alfredsson |Hej! Det beror faktiskt på omständigheterna i det enskilda fallet. En provanställning är tänkt att fungera just som en prova på period från arbetsgivarens sida för att se om den aktuella arbetstagaren är lämplig och tillräckligt kompetent för att kunna utföra det aktuella arbetet. Om du har varit timanställd en längre tid med liknande arbetsuppgifter torde därför inget behov för provanställning föreligga och det är därför felaktigt av arbetsgivaren att använda sig av provanställningsformen, vilket du då bör påtala för honom. Om du dock bara varit på arbetsplatsen en kortare tid eller att det du skall provanställas på i praktiken innebär en ny anställning med nya arbesuppgifter är det dock arbetsgivarens rättighet att kunna använda sig av en provanställning Hoppas det hela klarnade något! Lycka till! Med vänliga hälsningar

Ersättning för frivillig uppsägning

2007-10-27 i Övrigt
FRÅGA |Min arbetgivare har kallat mig på möte och vill att jag slutar min anställning. Dom vill göra upp i godo men erbjuder mig dåliga villkor. Jag har en fast anställning och arbetsmarknaden ser inte ljus ut för min arbetsroll, jag måste således skola om mig. Jag har begärt 8 månaders lön och går då med på att sluta på dagen. Arbetsgivare vill ge mig 3 månaders lön(min uppsägningstid) och arbetsfrihet. Det känns hemskt olustigt att återgå i tjänst efter detta förslag från arbetsgivaren. Har jag någon laglig rätt mot arbetsgivaren i detta fall eller kan dom förseslå att jag slutar och sedan bara låta mig återgå i tjänst efter ett tämligen snålt bud. Arbetssituationen blir ohållbar iom arbetsgivarens tydliga uttalande om min fortsättning i firman.
Josefine Hellquist |Hej! Enligt Lagen om ansällningsskydd kan uppsägning ske på grund av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. För att uppsägningen ska vara giltilig krävs att det finns saklig grund. Utifrån din fråga verkar det inte som att det finns någon saklig grund och därför vill arbetsgivaren få dig att sluta frivilligt. Om du inte accepeterar arbetgivarens bud kan arbetsgivaren inte få dig att sluta. Därmed ligger nu bollen hos Er. Jag förstår att arbetssituation känns olustig med tanke på att arbetsgivaren inte vill ha Er kvar, samtidigt har ni dock inga andra rättigheter än fortsatt anställning. Jag hoppas att situationen bli bättre! Med vänlig hälsning

Konkurrerande verksamhet

2007-11-03 i Övrigt
FRÅGA |Hej. Jag undrar om förberedelser för en likadan verksamhet som den jag är anställd i räknas som konkurrerande verksamhet eller om det kanske endast är då jag sålt min första vara i det tänkta egna bolaget? Kan jag förbereda, registrera bolag etc. under tiden jag fortfarande är anställd utan att det räknas som konkurrerande verksamhet? Tacksam för svar.
Marie Aronsson |Hej! Som anställd har du en lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare under hela anställningstiden. I många anställningsavtal finns även en konkurrensklausul som förlänger denna lojalitetsplikt att gälla även efter anställningens upphörande. Den här typen av tvister avgörs i Arbetsdomstolen som slagit fast att det är oomtvistligt att det är ett brott mot arbetsgivaren att bedriva konkurrerande verksamhet under tiden man är anställd. Redan planer på konkurrerande verksamhet har i ett par fall ansetts vara ett brott mot lojalitetsplikten. Det finns ingen klar och tydlig linje som man kan hålla sig bakom, utan det är en rad faktorer som påverkar bedömningen. Till exempel vilken ställning du har på din nuvarande arbetsplats, din ställning i det tänka bolaget, din möjlighet att utnyttja företagshemligheter, det nya företagets geografiska placering och kundkrets samt risken för skada i övrigt för din arbetsgivare. Det krävs inte att du verkligen sålt någon vara för att det ska vara fråga om ett brott mot lojalitetsplikten, särskilt inte om det är fråga om likadan verksamhet. Lycka till! Vänliga hälsningar,

Anställningsformer

2007-10-11 i Övrigt
FRÅGA |Det jag undrar är om tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning, vad har man rätt till för skydd i respektive form enligt LAS?
Ronja Carlsson |Hej, Tillsvidareanställning är det som folk i vardagligt tal kallar fast anställning. Det regleras i 4 § LAS där det bland annat finns en presumtion som säger att om arbetsgivaren och arbetstagaren inte har avtalat om någon arbetsform, så är det en tillsvidareanställning. Det är en anställning som ingås på obestämd tid. Det finns flera skyddsregler för arbetstagaren kopplade till denna anställningsform, så som att det krävs saklig grund vid uppsägning (7 § LAS), viss uppsägningstid (11 § LAS) samt turordningsregler vid återanställning (22 § LAS). En tidsbegränsad anställning däremot gäller en viss tid, sedan upphör avtalet (se 5-6 § LAS). Det finns flera olika typer av tidsbegränsade anställningar; så som allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbetare. Dessutom kan facket och arbetsgivaren i kollektivavtalen enas om andra former av tidsbegränsade anställningar. Man kan dock inte vara tidsbegränsat anställd hur länge som helst, utan beroende på form (se 5-6 § LAS om de olika tidslängderna) så övergår anställningen i en tillsvidareanställning. Under själva tidsperioden som en tidsbegränsat anställd arbetar för arbetsgivaren har de ett skydd mot uppsägning och avsked som faktiskt nästan är att betrakta som starkare än tillsvidareanställningen, då det krävs ett väsentligt kontraktsbrott och avskedning som följd (se 18 § LAS) för arbetsstagaren om har ickefrivilligt vill lämna sin tjänst. Läs mer i LAS: http://www.lagen.nu/1982:80 Arbetstagaren har emellertid ingen möjlighet att kräva fortstat anställning när den tidsbegränsade anställningen upphör. Hoppas du kan uppfatta skyddet bättre nu! Mvh

Felaktig löneutbetalning

2007-11-13 i Övrigt
FRÅGA |Min förra arbetsgivare har betalt ut en månadslön efter att jag slutat. Denna utbetalning har jag för avsikt att betala tillbaka. Min fråga är om företaget kan kräva att jag ska återbetala även den del av lönen som är skatt (d.v.s. pengar som aldrig kommit till mitt lönekonto)? Hur kan jag vara säker på att företaget lämnar riktiga inkomstuppgifter efter detta? Med vänlig hälsning
Alexandra Dahlén |Hej! Eftersom du är medveten om att din arbetsgivare betalt ut för mycket lön till dig av misstag är du skyldig att betala tillbaks dessa. Det är dock bara de pengar du faktiskt erhållit som du måste betala tillbaka. Den del som skattats bort har du aldrig fått och därför är du inte heller skyldig att återbetala denna del. Vad angår inkomstuppgifterna så får du helt enkelt kontakta din arbetsgivare och uppmana honom eller henna att korrigera dessa efter det korrekta lönebeloppet. Vänligen,