Provanställning

2007-06-22 i Övrigt
FRÅGA |Vi har två provanställda som nu sagt upp sig hur lång är uppsägningstiden provanställdes 070212
Cecilia Johansson |Hej, Om inget annat har avtalats finns det ingen uppsägningstid alls vid en provanställning, se 6§ LAS (http://lagen.nu/1982:80). Detta innebär att såväl arbetstagaren som arbetsgivaren kan säga upp anställningsavtalet med omedelbar verkan. Om ni har avtalat om uppsägningstid för provanställningen gäller dock denna. Med vänlig hälsning,

Medbestämmandelagen

2007-06-15 i Övrigt
FRÅGA |Jag undrar om ni inte kan kort berätta vad medbestämmande lagen innebär och vad den går ut på?
Lovisa Elardt |Hej! Medbestämmandelagen, förkortad MBL, reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. I lagen regleras bl.a. rätten för arbetstagare och arbetsgivare att organisera sig (föreningsrätt) och rätten att förhandla med motparten i vissa frågor. Exempelvis stadgas att arbetsgivaren har en skyldighet att förhandla med arbetstagarorganisationen om viktigare förändringar i verksamheten. Vidare reglerar lagen en rätt till information, som i huvudsak innebär att arbetsgivaren är skyldig att informera den fackliga organisationen om sin verksamhet. I MBL finns även en rad bestämmelser om slutande av kollektivavtal och om dess rättsverkan. Det stadgas också en medbestämmanderätt genom kollektivavtalet, som innebär att arbetstagarna avseende anställningar, ledningen av företaget och verksamheten i övrigt ska ha del av bestämmandemakten. Vidare innehåller MBL regler om fredsplikt, som förhindrar arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal att vidta stridsåtgärder mot motparten. Lagen innehåller dessutom regler om medling i arbetstvister och om skadestånd som påföljd vid brott mot lagen. Sammanfattningsvis kan man säga att MBL ger fackförbundet vissa möjligheter att utreda, hämta information och uttrycka sin mening innan beslut fattas och genomförs. Med vänlig hälsning

Att anmäla mobbning som arbetsskada

2007-06-28 i Övrigt
FRÅGA |Till vilken myndighet anmäler man mobbning som arbtsskada?
Anna Lundgren |Hej, Då mobbning klassas som arbetsskada och faller under arbetsmiljölagen, AML, (se http://lagen.nu/1977:1160 ) ska den påtalas för arbetsgivaren som är skyldig att snarast lämna en anmälan till försäkringskassan. Blankett för anmälan finns på försäkringskassans hemsida ( se http://www.forsakringskassan.se ). Försäkringskassan skickar sedan en kopia av anmälan till Arbetsmiljöverket, där den registreras. Dessutom skickar försäkringskassan till arbetstagaren en bekräftan på att anmälningen mottagits. Om det är arbetsgivaren som står för mobbningen ska man vända sig till sitt skyddsombud eller den fackliga organisationen. Alla arbetsplatser som har minst fem anställda ska enligt AML 6 Kap 2 § ha ett skyddsombud. Tillsammans med skyddsombudet eller den fackliga organisationen fylls en skadeanmälan i och skickas till försäkringskassan. Finns varken skyddsombud eller facklig organisation ska man vända sig direkt till Arbetsmiljöverket och påtala förhållandena på arbetsplatsen. Kontaktuppgifter finns på Arbetsmiljöverkets hemsida (se http://www.av.se/ ). Om man anser att arbetsgivaren orsakat arbetsskadan kan man även få ärendet prövat antingen i ett brottsmål eller i ett skadeståndsärende. Man ska då vid brott vända sig till polisen och i skadeståndsärenden starta en civilrättsprocess. I det senare fallet kan det vara lämpligt att konsultera en advokat. Är arbetsgivaren ansluten till en arbetsmarknadsförsäkring kan man dock ej vända sig till domstol utan ska kontakta det försäkringsbolag som har hand om försäkringen. Försäkringskassan behöver ej ha godkänt arbetsskadan för att det ska vara möjligt att vända sig til domstol eller polis. Både statliga och privata verksamheter omfattas av dessa bestämmelser. Med vänlig hälsning

Flera arbetsledare

2007-07-11 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det är förenligt med gällande lag att en arbetstagare har flera arbetsledare, så att arbetstagaren vid utförande av vissa arbetsuppgifter har en abetsledare, och i utförandet av andra har en annan arbetsledare vid samma arbetsplats. Låt oss exempelvis säga så, att en butiksanställd när han arbetar på lagret är underställd lagerchefens arbetsledning men så snart han kliver ut i butiken är underställd försäljningschefens. Jag vore också i förekommande fall tacksam för anvisning till lagrum där detta regleras. Vänliga Hälsningar,
Gustaf Lidegran |Den svenska arbetsmarknaden utmärker sig med att endast en liten del av allt som gäller finns reglerat i lag. Det finns därför inget lagrum att hänvisa till som reglerar hur många arbetsledare någon får ha. En djupt förankrad princip för den svenska arbetsmarknaden är att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. I den rätten måste det ingå att bestämma under vem en arbetstagare jobbar. Något hinder mot att låta det vara olika personer vid olika tider eller olika moment i arbete föreligger inte. Det finns alltså inga hinder mot det exempel du har givit i frågan. Vänliga hälsningar

Semesterlön

2007-07-13 i Övrigt
FRÅGA |Hej ! Jag började min anställning 15 mars 2006 och har jobbat fram till dags dato och nu är det dags för semester. Jag har fast lön på 20.000 kronor och sedan provision och bonus på detta. Från 1/4 2006-31/3 2007 har min bruttoinkomst varit 316.301 kr. Jag har inget kollektivavtal. Blir min semesterlön enligt följande: 316.301 kr x 12 % = 37.956 kr som utbetalas i slutet av juli? Jag kommer ta fyra veckors semester under juli månad. Är det den lönen jag ska redovisa till min arbetsgivare oavsett mina ordinarie lönenivåer?
Emelie Thor |Hej, Bestämmelser om semesterlön finner du i semesterlagen, se http://lagen.nu/1977:480. Vissa bestämmelser kan avvika genom kollektivavtal, även om arbetstagaren inte är fackligt ansluten, se lagens 2 §. Jag utgår nedan från att det inte finns några tillämpliga avvikelser i ditt fall. Jag kan inte ge någon exakt summa som du kommer att få utbetalt eftersom viss inkomst kan vara icke semesterlönegrundande. Du kan till exempel inte räkna in den semesterersättning du fick utbetalt förra sommaren för 15/3-31/3 2006. Angående annan icke semesterlönegrundad inkomst, se 16 §. Du uppger att du tänker ta 4 veckors semester, jag utgår då ifrån att du inte tar ut alla dina 25 berättigade semesterdagar utan endast 20 betalda dagar. Lönen du kommer att erhålla blir således cirka 30 000 kronor (cirka 315 000*0.12/25*20). Det kan variera mellan olika arbetsplatser när semesterlönen betalas ut. Många arbetstagare erhåller denna innan semestern tar vid men utbetalningen blir säkert i slutet av juli som du misstänker. I 26 § anges att semesterlönen skall betalas ut i samband med ledigheten. Svaret på din fråga är ja, det är semesterlönen som redovisas oavsett ordinarie lön. Vänligen,

Kommentar till Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

2007-07-03 i Övrigt
FRÅGA |Var kan man läsa "kommentarerna till lagen" (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring avseende tidigare lydelse innan ändringar genom lag (2006:1546)?
Alexandra Palmér |Hej, Jag har letat upp förarbeten, ett utskottsbetänkande samt en skrivelse som innehåller kommentarer till lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. För kommentar till lagen så rekommenderar jag dig främst att läsa propositionerna. Alla dessa går att finna på riksdagens hemsida (www.rixlex.se), klicka på "dokument" och sen på den dokumenttyp som du vill söka bland, exempelvis "proposition". Skriv sedan in nedan information i sökmotorn. De går även att finna på bibliotek. Proposition 1996:97:107 Proposition 1996:97:150 Utskottsbetänkande:1996:97:AU13 Skrivelse: rskr 1996/97:236 Lycka till!

Semesterersättning för provanställd?

2007-07-10 i Övrigt
FRÅGA |Hej, jag var provanställd för 6 månader. Efter 4 månaders jobb kom arbetsgivaren och sade att jag har inget jobb nu. Min provanställning avbröts! Har jag rätt till semesterersättning!? Tack! Med vänlig hälsning.
Jonas Öjelid |Hej, en arbetsgivare har rätt att avbryta provanställningen i förtid om det inte är så att Ni har kommit överens om något annat (6 § i LAS som du hittar http://www.lagen.nu/1982:80 ). Även om Din provanställning upphör i förtid har du rätt till semesterersättning enligt 1 § semesterlagen som du hittar http://www.lagen.nu/1977:480 . Semesterersättningen kan variera något i olika kollektivavtal men är ungefär 12% av lönen. Vänliga hälsningar

Skäl till uppsägning från provanställning

2007-07-13 i Övrigt
FRÅGA |Jag har blivit uppsagd från en provanställning. Jag hann endast arbeta i 9 arbetsdagar innan jag blev sjukskriven i 3 veckor. När arbetsgivaren får reda på att jag blivit sjukskriven i ytterligare 4 veckor så blir jag uppsagd. Är inte det diskriminering? Kan jag få skadestånd? Det behöver ju inte ens betala min lön under uppsägningstiden (1 månad) då jag får sjukersättning.
Hanna Adamson |Lagen om anställningsskydd (se http://lagen.nu/1982:80) anger att en provanställning kan avbrytas även före prövotidens utgång. Om en arbetsgivare vill avbryta en provanställning finns inget krav på sakliga skäl som vid en tillsvidareanställning. Det är alltså inte diskriminering att bli uppsagd på detta vis från en provanställning. Arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om arbetstagaren inte meddelas om uppsägningen 14 dagar i förväg. Då ni har avtalat om 1 månads uppsägningstid kommer det inte bli aktuellt i ditt fall. Du har inte heller rätt till lön från din arbetsgivare för samma period som du får sjukersättning.