Arbetstagares uppsägningstid vid provanställning

2007-06-30 i Övrigt
FRÅGA |Hur lång uppsägningstid har en arbetstagare vid en provanställning?
Tim Boström |Hej, Om ingenting annat har avtalats får en provanställning enligt 6 § lagen om anställningsskydd (LAS) avbrytas i förtid. Om det är arbetsgivaren som vill avbryta provanställningen skall denne enligt 31 § LAS, emellertid meddela arbetstagaren om detta minst 14 dagar i förväg. Någon motsvarande regel finns inte för arbetstagare vilket torde innebära att man inte behöver ta hänsyn till någon uppsägningstid om inte annat har avtalats. Lagen om anställningsskydd hittar du http://lagen.nu/1982:80 Med vänlig hälsning

Arbete under uppsägningstid?

2007-07-01 i Övrigt
FRÅGA |Har jag rätt att min uppsägningstid skall vara semester
Ida Forss |Hej! Jag är lite osäker på vad Du menar med Din fråga så jag svarar på den utifrån vad jag tror att Du menar. Den uppsägningstid som Du har om Du blir uppsagd innebär inte att man som arbetstagare inte är skyldig att arbeta. I vissa fall erbjuder arbetsgivaren sina arbetstagare olika former av omställningsbidrag där ett exempel kan vara att man får vara frånvarande från jobbet för att söka andra jobb alternativt slippa jobba den sista tiden. Detta är dock inget man som arbetstagare har rätt att kräva vid en uppsägning. Det finns lagregler om förhållanden under uppsägningstiden under 11-14 §§ i Lagen om anställningsskydd som Du finner http://lagen.nu/1982:80 . Hoppas Du fick svar på Din fråga. Mvh

Provanställning

2007-06-13 i Övrigt
FRÅGA |jag vill säga upp mig. jag är provanställd vilka regeler gäller?
Lovisa Elardt |Hej! Provanställning regleras i 6 § i lagen (1998:620) om anställningsskydd. I paragrafen stadgas att avtal får träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden är högst sex månader. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång – annars övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. Vidare stadgas dock att en provanställning får avbrytas även före prövotidens utgång, om inte annat har avtalats. Svaret på din fråga blir därför att du har rätt att säga upp din anställning under prövotidens gång, såvida inte du och din arbetsgivare kommit överens om något annat. Med vänlig hälsning

Rätt till OB-tillägg?

2007-06-17 i Övrigt
FRÅGA |Hej!! Jag jobbar extra i en butik där vi inte är anslutna till facket. Hela företaget saknar en fackligt ansluten ombudsman. Nu är det så att vi inte har någon ob fast vi har öppet 7 timmar på lördagar och 6 timmar på söndagar. Hur är det med ob? Finns det någon lag om ob tilläg eller är det bara inom kollektiv avtalet det är så? Tacksam för svar
Cornelia Svensson |Hej, det finns ingen lag som reglerar rätt till det så kallade OB-tillägget. Detta regleras i kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal. Vänliga hälsningar

Tillgång till arbetsrättslig lagstiftning

2007-06-27 i Övrigt
FRÅGA |Finns det någonstans på internet där man kostnadsfritt kan få tag i Arbetsrättslagen, samt se eventuella uppdateringar och ändringar (det senaste året)? Tack på förhand!
sofie jeppsson |Hej! På www.lagen.nu kan du kostnadsfritt hitta alla arbetsrättsliga lagar, här finner du även alla nya ändringar i lagtexten. Det finns ingen specifik lag som heter Arbetsrättslagen, utan det finns istället flera olika lagar som går under området arbetsrätt. Jag kan tänka mig att det är Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (se http://lagen.nu/1976:580) och Lag (1982:80) om anställningsskydd (se http://lagen.nu/1982:80) du letar efter, då dessa är de vanligaste arbetsrättsliga lagarna. Om du syftade på någon annan lag kan du söka efter den på webadressen ovan eller höra av dig till oss igen. Hoppas du är nöjd med svaret. Med vänlig hälsning

Vem bestämmer när pappaledigheten skall tas ut?

2007-07-22 i Övrigt
FRÅGA |Chefen säger att mannen måste ta ut sina 10 pappadagar när barnet föds på semestern och att han inte kan ta de tillfälliga vård av barn dagarna direkt efter p.g.a. personalbrist. Han vill inte bryta semestern för efter semesterperioden får han inte ta semester heller. Har han rätt till att ta pappadagarna efter, för de skall ju tas ut inom 60 dagar?
Emelie Thor |Hej, En pappa har rätt till tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse, enligt 4 kap 10 § 4 stycket i lag (1962:381) om allmän försäkring, se http://lagen.nu/1962:381#K4 . Detta har han, enligt lagens 4 kap 12 § 3 stycke, rätt till i tio dagar inom 60 dagar efter barnets hemkomst. Föräldraledighetslagen (1995:584), se http://lagen.nu/1995:584 , reglerar bland annat rätten till ledighet från arbete vid uttag av den tillfälliga föräldrapenningen. Enligt lagens 8 § har du som fader rätt till ledighet då du utnyttjar ovan nämnda rätt till tillfällig föräldrapenning. Föräldraledigheten kan tas ut som hel ledighet eller som förkortad arbetstid. Arbetstagaren skall anmäla ledigheten minst en vecka innan ledighetens början, 13 § 2 stycket. Arbetstagaren skall, om det kan ske utan olägenhet för denne, lägga hel ledighet så att verksamheten hos arbetsgivaren kan fortgå utan påtaglig störning, 14 §. En dialog skall föras mellan parterna och såväl arbetsgivarens som arbetstagarens intressen skall beaktas. Med arbetstagarens intresse innefattas givetvis barnets intresse av att ledigheten blir förlagd på ett sätt som gagnar barnet bäst. Arbetstagaren skall lägga ledigheten så att verksamheten hos arbetsgivaren kan fortgå utan påtaglig störning. Det är naturligt att en arbetstagares ledighet i många fall innebär störningar i verksamheten. Meningen är inte att varje sådan störning skall kunna hindra arbetstagaren från att få den begärda ledigheten. Det är endast i sådana fall där störningen är påtaglig, det vill säga då verksamheten hos arbetsgivaren kommer att utsättas för stora påfrestningar, som det kan krävas att arbetstagaren förlägger ledigheten på annat sätt. Detta gäller dock endast om det kan ske utan olägenhet för arbetstagaren. Ett exempel på sådan olägenhet är situationer där arbetstagaren inte kan erhålla nödvändig barntillsyn. Vid hel ledighet får den anställde alltså förlägga ledigheten efter eget önskemål. Påverkar ledigheten den fortsatta verksamheten på ett påtagligt sätt, kan man diskutera annan förläggning men inte kräva att den anställde ändrar föräldraledigheten (såvida det inte kan ske utan olägenhet för arbetstagaren). Arbetsgivaren har en skyldighet att i stor grad anpassa sig efter arbetstagarens önskemål och han kan bli tvungen att anställa en vikarie för att klara personalbristen i de tio dagar som fadern är hemma. Du har alltså rätt att själv bestämma om ledigheten skall tas ut under semestern eller direkt efter, inom ramen av 60 dagar efter barnets hemkomst. Eftersom chefen anser att det bästa vore att semesterledigheten byts ut mot föräldraledighet är detta alternativ givetvis att föredra men passar det barnet bättre direkt efter semestern går det alternativet före. Lagen gör skillnad på heldags ledighet och förkortad arbetstid. Om verksamheten störs påtagligt får arbetsgivaren, i fråga om förkortad arbetstid, sprida ut ledigheten över arbetsveckans samtliga dagar eller dela upp ledigheten på arbetsdagars början eller slut. Vill arbetsgivaren förlägga ledigheten på annat sätt måste arbetstagaren samtycka till detta. Arbetsgivaren måste underrätta arbetstagaren och dennes arbetstagarorganisation om beslut att inte följa arbetstagarens önskemål senast två veckor innan ledighetens början, se 14 §. Att komma ihåg när det gäller föräldraledighet är att arbetsgivaren inte får missgynna arbetstagare som utnyttjar sin rätt till ledighet, se 16 §. Sägs arbetstagaren upp enbart av skäl som har samband med ledigheten är denna uppsägning ogiltig, 17 §. Med Vänliga Hälsningar,

Rätt till obetald semester för sommarjobbare?

2007-06-20 i Övrigt
FRÅGA |Har man sommarjobb eller är vikarie så har man ju ingen rätt till betald semester men har man rätt till att vara ledig på sommaren utan betalning? I så fall hur länge?
Emelie Thor |Hej, Semesterledighet regleras i semesterlagen, se http://lagen.nu/1977:480. Huvudregeln i lagen finner du i 4 § där det anges att nästan alla arbetstagare är berättigade till 25 dagars semesterledighet. Som kommer framgå av nedan gjorda redogörelse kan både sommarjobbare och vikarier ha rätt till betald semester. Rätt till betald semester (semesterlön) har man i den omfattning som denna har tjänats in, se 4 § 2 st. Utgår inte betald semester på grund av att rätt till semesterledighet saknas har arbetstagaren rätt till semesterersättning. Lagen gör undantag från huvudregeln om 25 dagars semester för exempelvis viss typ av korttidsanställning, se 5 §. Angående korttidsanställda har det inte ansetts motiverat att dessa arbetstagare skall ha rätt till semester under den korta period arbetet pågår. Anställs en person för mindre än sextio timmar under en tremånadersperiod har denne inte rätt till någon semester. Har arbetstagare i annat fall anställts för viss tid, säsong eller arbete har arbetstagaren dock rätt till semesterledighet enligt huvudregeln (25 dagar). Men denna rätt får i dessa fall avtalas bort om anställningen inte pågår i mer än tre månader. Avser anställningsavtalet längre tid, eller kommer anställningen rent faktiskt att vara under längre tid än tre månader gäller huvudregeln. Ett avtal om att någon rätt till semesterledighet inte finns är då ogiltigt. Man har således ingen rätt till semesterledighet om arbetet pågår i mindre än sextio timmar under tre månader. Man har inte heller rätt till obetald semester om rätt till semesterledighet avtalats bort och anställningstiden inte uppgår till mer än tre månader. Vänliga Hälsningar,

Lön och tillägg enligt kollektivavtal

2007-06-18 i Övrigt
FRÅGA |Jag jobbar i en Konsum butik. Jag har individuellt tillägg som är 8.63,men de tar bort 70% av min tillägg.t.ex.Jag skulle ha minimilön som är 105,30 + tillägg som är 9,23 men jag får bara 107,01 i timme.
Ola Davidsson |Hej. Lön, tillägg och andra anställningsförmåner regleras i kollektivavtalet mellan arbetsgivare och fackförbund. Det finns ingen lag som reglerar minimilön eller tillägg på din specifika fråga. Av din frågeställning kan jag inte exakt förstå på vilket sätt arbetsgivaren "tar bort" din lön. Om arbetsgivaren tecknat ett kollektivavtal med fackförbundet och ett individuellt anställningsavtal med dig som reglerar detta är han också skyldig att följa avtalen. Om avtalen stadgar lön såsom du påstår i frågan skall arbetsgivaren utbetala avtalsenlig lön. Jag rekommenderar dig att kontakta ditt fackförbund för att få reda på gällande villkor. Om du inte är medlem i facket bör du kontakta det fackförbund som tecknat kollektivavtal med din arbetsgivare. Mvh