Turordningsregler vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist

2006-12-29 i Övrigt
FRÅGA |Hej Jag undrar vad som gäller vid uppsägning pga arbetsbrist. Företaget har vid tidpunkten ett visst antal tillsvidareanställda men också sängongsanställda. Om man följer LAS så ska så kan väl inte bara de tillsvidareanställda komma ifråga. Jag menar att de som är anställda på viss tid måste AG först ta bort innan uppsägningar av tillvidareanställd personal kan göras? AG hävdar att det är kontraktsbrott att säga upp de som är säsongsanställda. Jag hittar inga tolkningar i lagtexten
Ola Davidsson |Hej. När arbetsgivaren säger upp anställda p.g.a. arbetsbrist sker i princip ingen företagsekonomisk prövning av arbetsgivarens beslut, 7 § LAS. Det är således upp till arbetsgivaren att fritt bedöma arbetsplatsens behov av arbetskraft. Arbetsgivaren är emellertid skyldig att beakta turordningsreglerna i 22 §. Beroende på arbetsplatsens storlek och verksamhet kan turordningslistorna se olika ut. I princip åtskiljs dock olika kollektivavtalsområden, d.v.s. arbetare och tjänstemän har i regel separata turordningslistor. Turordningslistan fastställs vidare separat för varje driftsenhet, alternativt om flera driftsenheter finnes på samma ort via en gemensam turordningslista. Turordningen bestäms genom arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Anställningens art och omfattning saknar i princip betydelse vid beräkning av anställningstiden. Anställningar på deltid och tidsbegränsade anställningar räknas på samma sätt som anställningar på heltid och fasta anställningar. Emellertid kan 22 § åsidosättas genom kollektivavtal. Därför är det lämpligt att undersöka förutsättningarna och ta kontakt med ditt fackförbund. Arbetsgivaren har nämligen en skyldighet att förhandla med arbetstagarorganisation enligt 29§ LAS samt 11-14§ MBL. LAS hittur du http://www.lagen.nu/1982:80 och MBL http://www.lagen.nu/1976:580. Mvh

Anställning och betalningsanmärkningar

2006-12-19 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Har en fråga om anställning och betalningsanmärkningar. Har jag en skyldighet att berätta för min arbetsgivare att ja har betalningsanmärkningar?? Och kan dom neka mig anställning för att ja har betalningsanmärkningar. Har jobbat där i snart 6 mån, varav 3 mån är med lönebidrag. Om 3 mån vill företaget anställa mig igen med lönebidrag, men har nu fått kännedom om att ja har kronofogden efter mig. Nu vill dom ha reda på hur mycket mina skulder är på, och dom ifrågasätter nu om dom ska anställa mig igen. Jobbet jag utför har ingenting med pengar att göra, utan är ett hantverksjobb. Tack på förhand.
Emil Alin Johansson |Hej! En arbetsgivare har i princip rätt att anställa vem han vill. Det finns dock regler om att f.d. fast anställda arbetstagare som tidigare blivit uppsagda på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till nyanställning. Om jag förstår din fråga rätt så är du nu provanställd. Enligt 6 § Lagen om anställningsskydd (LAS), som du hittar http://lagen.nu/1982:80, får en sådan provanställning endast omfatta högst sex månader, men den regeln kan modifieras i kollektivavtal. Till skillnad mot vad som gäller för en vanlig anställning så krävs det inte saklig grund för uppsägning av provanställda, det vill säga att en arbetstagare med provanställning kan sägas upp utan att arbetsgivaren behöver ange några som helst skäl för detta. Om anställningen fortsätter även efter sex månader övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. I så fall behöver arbetsgivaren saklig grund om han vill säga upp arbetstagaren. Minst två veckor innan de sex månaderna har gått måste arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om att provanställningen inte kommer att övergå i en tillsvidareanställning, 31 § LAS. Görs inte detta har arbetstagaren rätt till skadestånd. Din arbetsgivare har alltså full rätt att välja om han vill anställa dig eller inte, om det inte skulle vara diskriminering att inte anställa dig. Ingenting i din fråga tyder dock på det. Det som du angett som problemet är betalningsanmärkningarna. Din arbetsgivare har ingen rätt att kräva att du ska berätta om dina betalningsanmärkningar, men du har å andra sidan ingen given rätt att bli fast anställd. Det verkar som att arbetsgivaren har en uppfattning om att anmärkningarna påverkar din lämplighet för arbetet. Du har alltså att övertyga arbetsgivaren om att problemen med kronofogden inte påverkar din arbetsförmåga, kanske att du håller på att ta dig ur de ekonomiska problemen. Frågor kring arbetsrätt regleras till stor del genom kollektivavtal, du kan kontakta fackföreningen på arbetsplatsen för att få hjälp i dessa avseenden. Hoppas du i alla fall fått viss vägledning av mitt svar, återkom annars. Med vänlig hälsning

TILL KONTROLLÄSAREN

2006-12-11 i Övrigt
FRÅGA |Hej igen! Tack för svar med id 2894 (http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=2894), det var en lite överraskande infallsvinkel. Det stämmer att inget kollektivavtal är inblandat. Men jag tror ändå tolkningen av lagen är fel i det här fallet och hittade efter lite letande en bok på biblioteket som jag tycker styrker det. Anställningsskyddslagen med kommentarer, nionde upplagan, Bo Bylund, Aners Elmér, Lars Viklund, Toivo Öhman, Prisma, ISBN 91-518-4215-7. s 34, Avtal mellan arbetsgivare och enskilda arbetstagare "Avtal mellan arbetsgivare och enskilda arbestagare om anställningsskydd kan träffas i vissa fall. Avtal mellan arbetsgivare och en enskild arbetstagare om _bättre_ förmåner än lagens är giltiga. Således kan de enskilda parterna komma överens om t.ex. längre uppsägningstid från arbetsgivarens sida. [...] En arbetstagare kan också åta sig _längre gående förpliktelser_ gentemot arbetsgivaren än vad som följer av lagen. Ett exempel på en sådan överenskommelse är att arbetstagaren går med på att vid egen uppsägning iaktta en längre uppsägningstid än den månad som gäller enligt lagen." s 151, Uppsägning från arbetstagarens sida "Arbetstagaren än enligt 11 § LAS skyldig att iaktta en månads uppsägningtid. Längre uppsägningstider kan finnas i tillämpligt kollektivavtal eller i ett enskilt anställningsavtal som arbetstagaren träffat med arbetsgivaren." Hur som helst, tack för en trevlig tjänst på internet!
Karin Wittrup |TILL KONTROLLÄSAREN, Jag har ännu inte kollat upp den litteratur som han/hon syftar på, men läser man lagtexten tycker jag att det klart och tydligt framgår att avtal som inskränker arbetstagarens rätt enligt lagen är ogiltiga (såvida inget undantag görs, och det görs det bara ifråga om 11 § när det gäller kollektivavtal). Inte heller av Karnov framgår att det är på något annat sätt (och inte heller efter vad våra föreläsrare undre arbetsrätten sa). Vad säger du? Vad gäller?

Semesterersättning

2006-12-07 i Övrigt
FRÅGA |Jag har sagt upp min 6 månaders provanställning igår. Jag har jobbat sedan 24 juli 2006. Nu hävdar min chef att man ej har någon intjänad semester första året, så jag kommer inte få detta på slutlönen. Jag har under hösten dock fått planera in 11 semesterdagar (!) varav 3 som jag redan haft och 8 var planerade from 15 dec. Alla har väl rätt till intjänad semesterlön? Jag vet att under intjänade året kan man inte kräva att få ta ut betald ledig semesterdag men detta har erbjudits på min arbetsplats. Vad har jag rätt till? Jag kommer att jobba tom 19 dec då i kontraktet har vi båda 2 v uppsägningstid.
Anna Bergman |Hej! Rätten till semester och semesterlön regleras i semesterlagen (http://lagen.nu/1977:480 ). Denna lag är i princip tvingande till arbetstagarens förmån, men det finns en del regler som kan frångås genom kollektivavtal, t.ex. de regler som gäller beträffande sättet för beräkning av semesterlön. Du bör därför titta i ert eventuella kollektivavtal om det finns några avvikande bestämmelser. Det är viktigt att hålla isär begreppen semesterår och intjänandeår. Semesterår omfattar tiden fr.o.m. 1 april ett år t.o.m. 31 mars påföljande år, och intjänandeår utgörs av motsvarande period närmast före ett semesterår. Ett semesterår är alltså samtidigt intjänandeår för närmast följande semesterår. Semesterledighet ska utgå under semesteråret, och intjänandeåret avgör semesterlönens storlek. Lagens huvudregel är alltså att förmånen av betald semester utgår i efterskott. Dessa regler om semesterår och intjänandeår kan frångås genom kollektivavtal på förbundsnivå. Att du avslutar din anställning innan du har fått ta del av hela din semesterlön som du har tjänat in gör att du har rätt till semesterersättning, se 28 § semesterlagen. Du har alltså rätt till kontant ersättning för de intjänade semesterdagarna, beräknat enligt samma principer som för semesterlön. Mvh,

Arbetsrätt

2006-12-27 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om arbetsrätt. Jag har varit busschaufför 2 år och kört turistbuss. Jag har nu slutat med det och kommit på kant med min arbetsgivare. Jag har ett anstälningsavtal som säger att jag ska ha 4,45 tim om dagen. Han vill bara betala 3 tim. om dagen. Jag har kontaktat facket och gjort som dom har sagt. jag ska skriva ner dom timmarna som fattas samt övertid. Jag har nu gjort detta men han håller fortfarande inne på min lön och vill inte betala. Han håller även inne på mitt arbetsgivarintyg så att jag inte kan börja att stämpla på A-kassa. Detta börjar bli lite knapert ekonomiskt just nu. Till saken hör att jag och min fru haft lite "förmåner hos honom". Han ville att vi skulle städa hans två bussar, och då i utbyte timma mot bensin.för han ville slippa betala sociala avgifter samt arbetsgivaravgifter, "Svart helt enkelt" Vi fick varsitt tankkort med tillhörande koder. Vi har städat bussarna och kvittat med bensin. Nu när jag sagt upp mig, så börjar han att kolla tillbaka hur mycket vi har tankat och tycker det är förmycket,och hotar med en polisanmälan för grov stöld och säger att man hamnar i fängels, och att vi ska tänka på det och våra barn o familj. han är gammal polis så vi vet ju inte hur han gör. Vi har ju bara bytt städning mot bensin och gjort helt rätt för oss.så som han ville att vi skulle göra. Det finns inga som helst papper skrivna utan det är ett muntligt avtal oss emellan.tillsaken är att han inte är riktigt har allt i sin ordning själv. Det förkommer svarta körningar samt svart arbetskraft.tankkort som är ute hos andra som kör extra. Jag vet inte hur jag ska göra o hur jag ska gå till väga med detta. Vad händer om det blir polisanmälan? Vi har ju inte stulit något? kan han göra så att han kräver tillbaka det vi har tankat och hur är det då med det vi har jobbat med städningen? hur länge kan han hålla inne min lön o sem.ersättning? Hur lång tid ska han ha på sig att betala ut resterande timmar? Jag o min familj är alldeles förvirrade just nu och vet inte hur vi ska gå till väga. Polisanmälar han oss, så kommer det ju fram "ALLT" som jag vet om hans företag, vill han det eller försökar han bara skrämmas. Han säger att han vill göra upp i godo, jag tror han vill ha det till att kvitta min ersättning mot han bensinräkning, han tyckte vi skulle höja huslånet också för att betala tillbaka. summan det rör sig om säger han är 66000:-, vi har städat någostans mellan 650-700 timmar och han sa att vi skulle ta ut 100:- i timmen. Och det har vi gjort. jag är jätte tacksam om jag kunde få ett svar och ett gott råd hur jag ska göra.
Susanne Sjölander |Jag tror det är mest effektivt om du försöker få ännu mer hjälp via din fackförening vad gäller den uteblivna lönen och för att få arbetsgivarintyget. Säger anställningsavtalet 4,45 timmar om dagen skall detta gälla och din arbetsgivare skall betala för dina arbetade timmar. Angående städningen av bussarna ska, som du även nämner, din arbetsgivare egentligen betala sociala avgifter såsom arbetsgivaravgifter eller liknande för dig och din fru. Du och din fru ska egentligen skatta för det som ni får i ersättning, i detta fall bensin. Förutom att ni tyngs av vetskapen att ni inte jobbar vitt samt mister det ”skyddsnät” som en öppet arbetande kan få hjälp av, innebär svartarbete att du och din fru inte får någon pensionsgrundande inkomst. Det är alltså inte att rekommendera. Om din fd. arbetsgivare väljer att polisanmäla er för att denne anser ni tagit ut för mycket i bensin kommer, precis som du skriver, hela historien med svartarbete m.m. att komma fram. Detta skulle kunna innebära både stora skattekonsekvenser och troligen straffansvar för arbetsgivaren. Det är svårt att uttala sig om arbetsgivaren menar allvar eller inte med polisanmälan. En polisanmälan innebör dock att arbetsgivarens metoder kommer upp till ytan, vilket denne troligen inte kan vilja. Om arbetsgivaren trots detta väljer att polisanmäla kan detta troligen leda till skattekonsekvenser för dig och din fru samt möjligen straffansvar för skattebrott/skatteförseelse eller liknande (se Skattebrottslagen http://www.lagen.nu/1971:69). Försök göra upp i godo med arbetsgivaren. Mvh

Uppsägning och turordningsreglerna

2006-12-18 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Jag arbetar på ett företag där vi är nio anställda. Nu skall min arbetsgivare säga upp två stycken inklusive mig själv. Arbetsgivaren säger att han skall ge företräde från turordningsreglerna till en tjej som jobbat mycket kortare tid än mig själv och som inte alls har samma kompetens. Har arbetsgivaren rätt att göra ett undantag trots att det är uppenbart att hon inte är av särskild betydelse för företaget på samma sätt som jag har varit världigt värdefull? Jag är inte medlem i någon fackförening men vill gärna att frågan skall prövas. Vart skall jag vända mig?
Peter Ahlström |Hej! Först och främst skall en uppsägning vara sakligt grundad enligt Lagen om anställningsskydd (LAS), se http://lagen.nu/1982:80. Uppsägningar regleras i 7 § och enligt praxis delas saklig grund in i ”personliga skäl” och ”arbetsbrist”. Av din fråga tolkar jag det som att det torde röra sig om såkallad arbetsbrist. Detta begrepp är i många fall missvisande då det inte krävs att det råder faktisk arbetsbrist på arbetsplatsen. Begreppet innefattar alla de skäl som inte har att göra med arbetstagaren personligen. En arbetsgivare får själv bestämma antalet arbetstagare och hur arbetsuppgifterna skall fördelas. Däremot kan det i vissa fall vara nödvändigt att undersöka ifall om arbetsgivaren har använt sig av såkallad ”fingerad arbetsbrist”, dvs. andra skäl som inte går under ”arbetsbrist” i syfte att dölja dessa. I ett sådant fall skall arbetsgivaren redovisa sina bedömningar som lett till att uppsägningen inte kunnat undvikas. Om arbetsgivaren inte lyckas med detta kan en domstol förklara uppsägningen vara ogiltig. Enligt 7 § 2 stycket skall arbetsgivaren innan en uppsägning dock bereda arbetstagaren chans till omplacering, om detta anses skäligt utan att någon annan arbetstagare friställs. Det framgår inte om du har beretts denna möjlighet, vilket i vissa fall kan ligga för handen. Vid arbetsbrist är det riktigt att arbetsgivaren skall följa turordningsreglerna i LAS, 22 §. Dessa bestäms normalt för varje driftsenhet (t.ex. en fabrik eller en butik) och varje kollektivavtalsområde för sig (t.ex. arbetare och tjänstemän). I ditt fall rör dig sig om ett så pass litet företag att det inte torde vara aktuellt, utan samtliga arbetstagare inräknas. Här följer principen om ”sist in först ut”, dvs. arbetstagarens plats i turordningen bestäms efter längden av varje arbetstagares sammanlagda arbetstid. En arbetsgivare är enligt Medbestämmandelagen (http://www.lagen.nu/1976:580) skyldig att förhandla med den arbetstagarorganisation han ev. är bunden av genom kollektivavtal innan denne beslutar om viktigare förändringar i verksamheten. För arbetsgivare med högst 10 anställda gäller enl. 22 § 2 stycket LAS att han har rätt att undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Annan turordning kan finnas i kollektivavtal enligt 2 § 3 stycket som dock inte får strida mot god sed eller annars vara otillbörlig. Detta betyder att det kan vara bra om du tar reda på vilka kollektivavtal som finns på din arbetsplats även om du själv inte är med i facket, då detta kan komma att styra turordningen. Därutöver kan du själv ändå försöka vända dig till facket då de i många fall hjälper arbetstagare som inte är anslutna. Om det således fortsätter med problem med din arbetsgivare, och facket inte kan hjälpa dig, föreslår jag att du vänder dig till en jurist specialiserad inom arbetsrätt. Med vänlig hälsning

Har jag rätt till fast anställning?

2006-12-11 i Övrigt
FRÅGA |Har arbetat på samma företag i 5 år. Var fast anställd i 2½ år men blev uppsagd pga arbetsbrist. Har därefter arbetat vidare med anställning som förlängts ibland bara 1 vecka ibland någon månad. Senaste avtalet jag skrev på löpte från 1 sept till 30 november. Idag är det 7 december. Jag har alltså arbetat här 1 vecka mer än vad vi skrivit papper på o muntligt har det sagts att jag ska vara här till 31 mars. Är jag fast anställd nu? Eftersom jag arbetat fler dagar än vad vi skrivit under på? Stort TACK på förhand!
Magdalena Åhlberg |Hej! Tidsbegränsade anställningar regleras i LAS (Lagen om anställningsskydd) 5-5a§. Dessa paragrafer kommer att ändras och de nya träder i kraft from 1 juli 2007. De fall då man får avtala om anställning på begränsad tid är än så länge följande: ¤ om det föranleds av arbetets särskilda beskaffenhet (t.ex. säsongsarbete) ¤ om det handlar om vikariat/ praktik/ feriearbete ¤ om det behövs pga tillfällig arbetsanhopning, och då högst 6 mån under 2 år. I 5a § finns ytterligare ett fall, ”överenskommen visstidsanställning”. Man får högst tolv månader under 3 år och ingen avtalsperiod får vara kortare än en månad. Avtalar man om kortare tid än 1 mån så gäller avtalet ändå en månad. En arbetsgivare får ha högst 5 arbetstagare anställda med överenskommen visstidsanställning samtidigt. Jag tycker att det låter underligt att din anställningstid är så osäker. Man får alltså aldrig avtala om kortare tid än en månad och då endast ett begränsat antal gånger. Att du arbetat längre än vad ni avtalat innebär dock inte att du är fast anställd, eller tillsvidareanställd som det kallas juridiskt. Som det är nu har du alltså inget skydd alls. Jag skulle råda dig att ta kontakt med facket om du är medlem där. Är du det inte kan du ev få råd av dem ändå om hur du bör gå till väga för att kunna få din arbetsgivare att skriva ett ”riktigt” anställningsavtal. From 1 juli 2007 gäller att en person som har varit anställd under formen fri visstidsanställning i mer än 14 månader under de senaste fem åren automatiskt blir tillsvidareanställd. De nya reglerna gäller dock endast tidsbegränsade anställningar som börjar löpa from den 1 juli 2007 och som därmed fattas med stöd av de ”nya reglerna”. Det krävs alltså att du from den 1 juli 2007 varit anställd i 14 mån innan du har rätt till tillsvidareanställning. mvh

Felaktigt utbetald semesterersättning

2006-12-04 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Jobbade på posten som sommarvikarie i år. För några dagar sedan fick jag ett brev av dem om att jag hade fått en felaktig semesterersättning utbetald för november månad (jobbade bara på sommaren) och att de ville ha tillbaka pengarna. Kollade upp mitt kontoutdrag och såg att det hade gjorts en insättning på 1220.36 kr. Finns det något som säger att jag måste betala tillbaka pengarna?
Ludvig Lagerkranz |Hej! Om någon av misstag betalar ut ett belopp till någon som inte skall ha betalning eller betalar till någon som skall ha betalning men erlägger ett för högt belopp aktualiseras en allmän princip som inom juridiken kallas för condictio indebiti och betyder ungefär ”rätt att återfå en felaktig betalning”. Enligt denna princip är huvudregeln att en sådan utbetalning skall gå åter, betalas tillbaka. Från huvudregeln finns en rad undantag särskilt när det gäller löneutbetalningar. Har den som tagit emot en betalning varit i god tro, d.v.s. inte märkt eller haft anledning att misstänka att det skulle vara en felaktig utbetalning och sedan inrättat sig efter betalningen, helt enkelt konsumerat pengarna, är det inte säkert att man behöver betala tillbaka beloppet. Detta innebär dock inte att om man har fått för mycket lön hastigt kan göra av med pengarna för att sedan slippa betala tillbaka dem, eftersom man då inte har varit i god tro. En annan viktig faktor är även hur lång tid det tar innan den som gjorde utbetalningen upptäcker misstaget. Om detta sker relativt snart talar det för att pengarna skall betalas tillbaka, upptäcks misstaget först långt senare talar det för det motsatta. Utifrån din fråga tolkar jag det som att utbetalningen gjorts rätt nyligen och att man från din arbetsgivares sida relativt snabbt uppmärksammat misstaget. Med all sannolikhet talar det för att det i ditt fall är huvudregeln som gäller och din arbetsgivare har därför rätt att få tillbaka pengarna. Mvh,