Uppsägningstid

2006-12-04 i Övrigt
FRÅGA |Hej! I ett förslag till nytt anställningsavtal står det så här: "Vid tillsvidareanställning tillämpas tre månaders uppsägningstid eller sådan annan tid som anvisas i Lagen om Anställningsskydd. Förkortning av uppsägningstiden kan endast medges om detta inte innebär någon olägenhet för verksamheten." Jag har tillsvidareanställning men undrar om man inte borde ange för vem dessa tre månader gäller; arbetsgivaren, arbetstagaren eller bägge ömsesidigt? Är det juridiskt självklart av ovanstående formulering vad som gäller?
Karin Wittrup |Hej, Enligt 11 § LAS gäller en minsta uppsägningstid om 1 månad för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Arbetstagaren har dock vid längre anställningar rätt till längre uppsägningstid. LAS är en tvingade minimilag, innebärande att arbetstagaren alltid har minst de rättigheter som framgår av lagen. Med arbetsgivaren kan alltså bara för arbetstagaren förmånligare avtal ingås (2 § LAS). I kollektivavtal får dock inskränkningar göras, men jag utgår nedan från att det inte rör sig om ett kollektivavtal. I ert avtal nämns 3 månader eller annan tid som framgår av LAS. Av LAS framgår att du som arbetstagare alltid har rätt att säga upp dig med 1 månads verkan, och denna rättighet kan inte inskränkas. Däremot kan arbetsgivaren genom avtal utvidga dina rättigheter, vilket har skett i ert fall. 3 månaders uppsägningstid gäller alltså bara från din arbetsgivares sida. LAS finner du http://www.lagen.nu/1982:80 Vänligen,

Tolkning av bestämmelse i anställningsavtal

2006-12-01 i Övrigt
FRÅGA |Vi har en personal med provanställning. Det står skrivet "ca 20h/veckan" på kontraktet. Vid introduktionen förklarades det tydligt att medarbetaren måste vara flexibel eftersom handelsbranchen behov skiftar snabbt. Han var väl införstådd med det. Han har i snitt på två månader jobbat 20h/v. Vissa veckor 40h och andra 0h. Han påstår att han har rätt till att få betalt för 20h de veckor han inte jobbar. Vem har rätt? Han kommer gå vidare med sin advokat i ärendet. Kan vi säga upp honom idag utan grund? (2 veckors uppsägningstid i kontraktet). Hur ska vi agera?
Martin Andersson |Hej! Problemet rör vad ni har kommit överens om. Är det en timanställning där schemat läggs vecka för vecka så har arbetstagaren ingen rätt att kräva betalt för ej arbetade timmar. Däremot kan arbetstagaren ha rätt till lön de veckor som arbete ej har kunnat schemaläggas ifall han/hon har en halvtidstjänst där arbetstiden ska vara 20 h i veckan. Det är osäkert vem av er som har rätt eftersom detta kan bli beroende på detaljerna i anställningsavtalet samt ev kollektivavtal. Ni kan när som helst avbryta provanställningen genom att underrätta arbetstagaren samt den fackliga organisation han/hon ev är med i minst 14 dagar i förväg enligt 31 § LAS. Om det finns andra bestämmelser i kollektivavtal gäller de istället. Ni behöver inte ange några skäl för avslutandet av provanställningen och det kan i princip inte heller prövas rättsligt med undantag för prövning av eventuellt brott mot föreningsfriheten eller diskrimineringslagarna, vilka av de detaljer ni givit inte verkar tillämpliga i fallet. Sedan är det förstås inte omöjligt att Arbetsdomstolen i ett konkret fall skulle bedöma det som olagligt att avsluta en provanställning p.g.a. tvist om anställningsavtalets innehåll. Eftersom rättsläget ändå är oklart kanske det säkraste är att försöka förlikas? Hoppas att ni har hjälp av mina svar Med vänlig hälsning

Semesterersättningens storlek

2006-11-26 i Övrigt
FRÅGA |Jag arbetar inom kommun som timanställd. Vilken procent har jag i semesterersättning, och räknar den ut på bara timlön eller ska även OB-tillägg räknas med.
Ola Davidsson |Hej. Semesterersättning används som beteckning på den ekonomiska förmån som utgår till korttidsanställd arbetstagare som saknar rätt till semesterledighet. Det finns en lagstadgad rättighet att utfå minst 12 procent av den från arbetsgivaren under året förfallna lönen i semesterersättning, under förutsättning att ingen betald semester uttagits. Beräkningen av semesterersättningen avser hela lönen, alltså även med OB-tillägg. Du kan emellertid ha rätt till ännu större ersättning. Frågor om semesterersättningens beräknande regleras nämligen mer exakt i kollektivavtalet mellan din arbetsgivare och fackförening. Även om du inte är medlem i fackföreningen torde du omfattas av dessa regleringar (SemesterL 5, 16 och 28§).

Avbrytande av provanställning

2006-11-20 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Jag har ett litet dilemma... Började ett nytt jobb den 1/9 i år, med 6 månaders provanställnig. Vad gäller för uppsägningstid om jag säger upp mig under provanställningen?? Har fått olika bud; gå på dagen, två veckor, en månad. Vad är det egentligen som gäller? Kan inte hitta något i LAS som reglerar detta och det finns inget kollektivavtal på företaget i fråga.
Daniel Waerme |Hej! Provanställning är enl 6 § 1st LAS en sorts tidsbegränsad anställning. I 6 § 3 st framgår att provanställningen får avbrytas i förtid om inte annat har avtalats. Arbetstagaren kan således säga upp avtalet i förtid utan särskild grund om inte annat har avtalats. Denna frihet tillkommer även arbetsgivaren som emellertid måste iaktta reglerna i 31 §. Den uppsägningstid som i sådant fall är aktuell är en månad vilket följer av 11 §. Med vänliga hälsningar

Visstidsanställning blir tillsvidareanställning

2006-12-01 i Övrigt
FRÅGA |Visstidanställning på samma ställe i i sammanlagt 3 år under de senaste femåren konventeras till fast anställning. Är det i arbetstid räknat 100% anställning eller gäller det även om Jag har varit visstidsantälld 50% i 3 år under en 5-årsperiod. (landstinget uppsala kommun) Jäääättetacksam för svar. Janne wennman
Magdalena Åhlberg |Hej! Den bestämmelse jag antar att du menar är 5§ i LAS (lagen om anställningsskydd). Den stadgar de fall då man har rätt att tidsbegränsa en anställning. I paragrafens sista stycke kan utläsas att om man varit anställd såsom vikarie i sammanlagt mer än 3 år under en femårsperiod ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning. Vad jag förstår gäller detta även om man inte har ett vikariat på 100%. Det är det vikariat som rullar då man går över treårsgränsen som ska övergå i tillsvidareanställning.Av din fråga framgår dock inte om det är vikariat du har haft, eller endast visstidsanställning. Skillnaden är huruvida du faktiskt anställts istället för någon annan, eller endast som ”extra”. I somras ändrades dock den aktuella paragrafen. Numer gäller att en person som har varit anställd under formen fri visstidsanställning i mer än 14 månader under de senaste fem åren automatiskt blir tillsvidareanställd. De nya reglerna gäller dock först tidsbegränsade anställningar som börjar löpa from den 1 juli 2007 och som därmed fattas med stöd av de ”nya reglerna”.En person som har varit anställd som vikarie i sammanlagt mer än tre år blir automatiskt tillsvidareanställd. Det innebär alltså ingen förändring jämfört med vad som gäller i dag ifråga om vikariat. Enligt övergångsbestämmelserna ska den tidigare lydelsen av 5 § gälla för anställningsavtal som ingåtts före den 1 juli 2007. Vad gäller vikariat ska även tid före juli 2007 få räknas arbetstagaren tillgodo. Har du alltså varit anställd som vikarie har du passerat gränsen på 3 år och har alltså rätt till en tillsvidareanställning. Har du dock endast haft en visstidsanställning krävs att du from den 1 juli 2007 varit anställd i 14 mån innan du har rätt till tillsvidareanställning. hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen igen. mvh

Uppsagd pga graviditet

2006-11-29 i Övrigt
FRÅGA |Meddelade för en tid sedan min arbetsgivare att jag är gravid, han reagerade oväntat negativt och har vid upprepade tillfällen kommenterat graviditeten på ett kränkande sätt. Jag är nu uppsagd pga arbetsbrist och förbereder en klagan med yrkan om att uppsägningen skall förklaras ogiltlig. Jag är välutbildad och turordningen har förbigåtts. Vad bör jag tänka på när jag formulerar klagan? Vad händer sedan? Bör jag anlita juridisk hjälp? Jag är inte fackligt ansluten och inget kollektivavtal finns på arbetsplatsen som har mindre än 10 anställda. Brådskande!
John Engholm |Enligt 7 § lagen om anställningsskydd (LAS), som du hittar http://lagen.nu/1982:80, ska en uppsägning ske på saklig grund, annars kan den ogiltigförklaras. Arbetsgivaren har en långtgående skyldighet att försöka omplacera arbetstagare och uppsägning ska ses som en sista utväg. Uppsägningen anses inte sakligt grundad om inte arbetsgivaren gjort en grundlig undersökning av möjligheterna att omplacera dig till en annan tjänst istället för att säga upp dig. EG-domstolen har fastslagit att ett missgynnande av en arbetstagare pga av hennes graviditet utgör direkt könsdiskriminering och är inte en saklig grund för uppsägning. Här kan det faktum att han inte följt turordningsreglerna åberopas som ett tecken på att uppsägningen inte skett pga arbetsbrist utan grundats på din graviditet. Bevisreglerna vid den här typen av tvister säger att om du kan lägga fram fakta som ”ger anledning att anta” att det varit diskriminering, så går bevisbördan över på arbetsgivaren. Han måste då bevisa att beslutet saknar samband med könstillhörigheten. Din graviditet behöver inte vara det enda eller ens avgörande skälet för beslutet. Det räcker enligt lagens förarbeten att missgynnandet har ”samband” med graviditeten för att det ska utgöra diskriminering. Det du kan tänka på är att en könsdiskriminerande uppsägning är ogiltig enligt såväl LAS som jämställdhetslagen, den hittar du http://lagen.nu/1991:433, och du kan göra påföljder gällande enligt båda lagarna. Om du vill ogiltigförklara uppsägningen måste du enligt 40 § LAS underrätta arbetsgivaren om detta inom två veckor, inom ytterligare två veckor måste du väcka talan. Du säger att turordningsreglerna har förbigåtts. Detta gör inte i sig att uppsägningen kan ogiltigförklaras men det kan ge rätt till skadestånd enligt 38 § LAS. Tänk dock på att arbetsgivaren, eftersom ni är en så liten arbetsplats, får undanta två personer från turordningen enligt 22 §. Så om du var ”tredje sist” i turordningen är det inte säkert att arbetsgivaren gjort något fel. Du måste enligt 41 § underrätta arbetsgivaren om dina skadeståndsanspråk inom fyra månader från uppsägningen och talan ska väckas inom åtta månader. Om arbetsgivaren ändå lyckas få igenom att uppsägningen skett pga arbetsbrist så har du enligt 25 § LAS företrädesrätt till återanställning om det blir någon tjänst ledig på företaget inom de närmaste nio månaderna. I uppsägningen ska arbetsgivaren informera om den rätten. Har han inte gjort det kan han bli skadeståndsskyldig även för detta. Var själva uppsägningen formellt riktig? Enligt 8 § LAS ska uppsägningen vara skriftlig och den ska innehålla en sk besvärshänvisning. Besvärshänvisningen ska ange på vilket sätt du ska förfara för att göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. Den ska enligt praxis i princip återge 40-42 §§ LAS. Om du inte har delgivits en sådan handling, med besvärshänvisning, så förlängs tiden för underrättelse om ogiltighetstalan från två veckor till en månad och fristen börjar löpa först när anställningen upphör (40§). Om du inte underrättar arbetsgivaren och väcker talan inom dessa frister så förlorar du enligt 42 § din talan. Det är alltså relativt bråttom att åtminstone meddela honom om dina avsikter. Lycka till! Mvh

Provanställning och anställnings upphörande

2006-11-29 i Övrigt
FRÅGA |Min son fick provanst. 25/11 2005, lagerarbete, fick inte gå med i facket. Företaget ombildades 1/5 2006 ny provanst. 6 mån. Skulle förhandla fortsatt anst och lön 1/11, fick "skambud" av arb.giv, blev då ombedd att säga upp sig,gjorde det. På intyg står att provanst. upphörde, säger inte lagen fast anst efter provanst, då arb.giv inte sagt upp honom? Uppsägningstid? lön under uppsägn.tiden?
Henric Roth |Hej! Till att börja med vill jag påpeka att föreningsfrihet är en grundlagsskyddad rättighet i Sverige och det är således ens fulla frihet att själv välja om man vill vara medlem eller stå utanför ett fackförbund. 2 kap 1§ 5 p Regeringsformen. Därför låter det märkligt att Din son nekats detta. Dina övriga frågor regleras i LAS, lagen om anställningsskydd. I 6§ LAS regleras provanställning. Här fastställs att en sådan får vara högst sex månader. Görs ingen uppsägning från arbetsgivarens eller arbetstagarens sida vid denna tids utgång övergår man till att vara tillsvidareanställd. Dessutom skall information om att en provanställning upphör meddelas skriftligen minst två veckor i förväg. Att ett företag övergår till någon annan eller ombildas är i sig inte ett argument för att anse att provanställningen förnyas. Detta regleras i 6 b §. Detta gäller i synnerhet om arbetstagaren behåller sina tidigare arbetsuppgifter. Enda undantaget är om företaget gått i konkurs och övergången sker till följd av detta, 6 § 2 st. Om konkursen inte var aktuell skall Din son anses som tillsvidareanställd sen 25/5 2006. Att Din son sagt upp sig själv på arbetsgivarens begäran är att betrakta som att arbetsgivaren sagt upp Din son. Det är troligt att man med framgång skulle kunna framställa krav om skadestånd både för uppsägningshanteringen samt nekandet av medlemskap i fackförening. I vilket fall som helst bör han ha rätt till minst 1 månads uppsägningstid enligt 11 § LAS. Under denna tid har han rätt till lön oavsett om arbetsgivaren vill att han arbetar eller inte. Jag råder Dig till att kontakta ett ombud om Du känner för att gå vidare med detta. Med vänliga hälsningar,

Arbetsgivarens omplaceringsrätt

2006-11-30 i Övrigt
FRÅGA |Jag blev för några månader sedan omplacerad från en avdelningschefstjänst till en annan tjänst på företaget (med lägre lön). Det skedde officiellt pga arbetsbrist i och med en organisationsförändring. För att min tjänst inte skulle finnas kvar tog vd över personalansvaret, men mina gamla arbetsuppgifter har i praktiken sedan dess skötts av en av medarbetarna på avdelningen. Nu har jag sett i ett organisationsschema som ingår i en offert (som vd har skrivit) att denna medarbetare anges som avdelningschef. Detta har inte kommunicerats internt på företaget men alla vet ändå hur det förhåller sig. Har vd agerat korrekt här?
Markus Larsson |Hej, Med anledning av att frågan du ställde inte var så detaljerad, är jag rädd för att nedanstående svar kommer att få en tämligen generell utformning, och därtill bli väldigt omfattande. Ifall det är något du undrar över är du välkommen att återkomma. Som utgångspunkt har arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen, och har således en i princip ensidig omplaceringsrätt. Denna fria omplaceringsrätt sammanfaller med din avtalade arbetsskyldighet. Huruvida omplaceringen är tillåten beror alltså på arbetsskyldighetens omfattning – det som står i anställningsavtal, ev kollektivavtal, och befattningsbeskrivning. Som utgångspunkt är arbetsskyldigheten omfattande och omfattar alla arbetsuppgifter som utförs för arbetsgivarens räkning och har ett naturligt samband med verksamheten och dina yrkeskvalifikationer. I ditt fall, som tjänsteman, så är denna skyldighet inte lika omfattande. Begreppen tjänst och befattning blir här ledande för bedömningen. Har dina arbetsuppgifters art och svårighetsgrad förändrats? Det finns en del som talar för detta men det är svårt att ge ett svar ”svart på vitt”. Vad däremot arbetsgivaren inte ensidigt kan reglera är anställningsvillkoren såsom lön mm. Enligt arbetsdomstolens praxis anses detta vara att jämställa med uppsägning och kräver enligt 7§ lagen om anställningsskydd saklig grund. Saklig grund delas in i personliga skäl och arbetsbrist. ”Arbetsbrist” är alla de skäl som inte är att hänföra till arbetstagaren personligen, dvs som präglas av organisatoriska och verksamhetsmässiga hänsyn. Utgångspunkten är, som ovan påpekats, att arbetsgivaren har rätt att bestämma verksamhetens inriktning. Arbetsgivarens bedömning huruvida arbetsbrist föreligger kan i princip inte överprövas rättsligt (dvs av domstol) och utgör alltid saklig grund för uppsägning. Det skydd som arbetstagaren har tillgodoses istället genom turordning och rätt till omplacering. Det verkar som om det är denna omplaceringsskyldighet som vd:n tillämpat i ditt fall, eftersom han hänvisar till arbetsbrist. Det är väl således här som det egentliga svaret på din fråga börjar: Som jag sa så är det svårt att komma åt sådana omplaceringar eftersom det i princip är upp till arbetsgivaren att göra bedömningen av arbetsbrist. Arbetsdomstolen har många gånger sagt att man inte överprövar dennes företagsekonomiska och organisatoriska bedömningar. Emellertid så finns det undantag. Om det är så att bakom vd:ns beslut det egentligen finns andra skäl, som inte har att göra med arbetsbrist – personliga skäl (fingerad arbetsbrist), så kan man ”se igenom” beslutet och pröva detta. Det är då upp till dig att göra "sannolikt" att sådana andra skäl i stället ligger bakom beslutet. Har han uttryckt missnöje med dig, eller ditt sätt att utföra arbetet, eller yttrat att du inte är duglig nog, så pekar detta på att personliga skäl istället ligger bakom. Därefter är det upp till VD:n att värja sig och bevisbördan går så att säga över på honom, när du gjort sannolikt att andra skäl än de uppgivna låg bakom uppsägningen. Har dina tidigare arbetsuppgifter tagits över av VD:n själv, eller fördelats över andra anställda så kanske är det tveksamt om du kan nå framgång. Däremot ifall omorganisationen genomförts endast i syfte att få bort dig från posten, på grund av skäl som är att hänföra till dig personligen, så blir situationen en annan. Som du ser är det svårt att ge raka besked på vad det är som gäller. Jag skulle rekommendera dig att du vänder dig till facket om du är ansluten. Även om du inte är ansluten kanske de kan hjälpa dig ändå. För övrigt så, om du är ansluten, så var arbetsgivaren skyldig att förhandla med facket innan han företog omplaceringen enligt 11, 13 §§ lag om medbestämmande i arbetslivet. Att inte fullgöra sin förhandlingsskyldighet medför skadeståndsskyldighet (till facket). Även du själv kan ha rätt till skadestånd, ifall omplaceringen är lagstridig, enligt 38§ lagen om anställningsskydd.