Rätt till semesterdagar under föräldraledighet

2006-10-15 i Övrigt
FRÅGA |Jag var föräldraledig sep-dec 2005.I år har mina semester dagar minskats med 5 dagar,min arbetsgivare säga att det är på grund av föräldraledigheten. Är han rätt? föräldraledighet är inte semestergrundande.
Henric Roth |Hej, Föräldraledighet är normalt semesterlönegrundande om man under tiden innehaft en anställning. Bestämmelserna för detta regleras i 7§ Semesterlagen som hänvisar till 17§. Här stå i andra punkten att, frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när fråga är om föräldraledighet under tiden havandeslapspenning utges enligt 3 kap. 9 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, Ledighet i samband med barns födelse eller adoption. (Ledigheten får inte om Du inte är ensamstående överstiga 120 dagar. Är Du ensamstående får denna tid uppgå till 180 dagar.) (min kommentar) Samt under vissa förutsättningar när tillfällig föräldrapenning utges. Dessa bestämmelser definieras i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta betyder att det beror lite på vilken typ av föräldraledighet Du tagit ut men antagligen skall Du om du varit anställd under perioden och varit frånvarande enbart på grund av föräldraledighet ha rätt att få ut dina semesterdagar. Jag skulle råda Dig att kontakta ditt fackliga ombud om Du har ett sådant för att få hjälp med din arbetsgivare.

Uppsägning från arbetstagarens sida

2006-10-21 i Övrigt
FRÅGA |Om jag har en friårsanställning dvs har skrivit på ett anställningsavtal som löper från ett start datum till ett slutdatum kan jag då säga upp mig pga att jag fått ett annat jobb och hur lång är min uppsägningstid?
Emil Alin Johansson |Hej! Jag utgår från att frågan om uppsägningstid inte är reglerad i ditt anställningsavtal. Arbetstagare har en rätt att när som helst säga upp sin anställning. Normalt är uppsägningstiden då en månad. Genom kollektivavtal kan dock uppsägningstiden vara reglerad på annat sätt. En situation som torde vara ganska vanlig är att en arbetstagare meddelar arbetsgivaren sin önskan att sluta och att arbetsgivaren då efterger kravet på uppsägningstid. Dessa frågor är reglerade i 2 och 11 §§ i anställningsskyddslagen som du hittar http://lagen.nu/1982:80. Med vänlig hälsning

Får jag dra av tid för lunchen?

2006-10-02 i Övrigt
FRÅGA |Om man på sin lunchrast måste koppla den fasta telefonen till en mobil för att kunna bli nådd hela tiden, ska man då dra av tid för lunch????
Alexander Garbu |Hej! Jag råder dig att diskutera detta med din arbetsgivare, vad är praxis på din arbetsplats? Brukar man få betalt för detta på din arbetsplats eller på andra arbetsplatser i samma bransch? Känner du dig diskriminerad kan du eventuellt be din fackförening om stöd inför förhandlingarna.

Uppsägning p.g.a. pappaledighet

2006-10-01 i Övrigt
FRÅGA |Hej.Arbetar/arbetade för ett USA bolag med 40 anställda i Sverige.Jag meddelade 3 mån innan jag önskade vara pappaledig att jag tänkte vara hemma 1 månad.Vi var i övrigt full personalstyrka under den perioden.Fick ett muntligt ok men med information om att min framtid ej var inom företaget när jag kom tillbaka. Fick sparken när jag kom tillbaka med skäl att jag hade arbetat för länge och inte satsat 100% på jobbet. Har aldrig tidigare fått några klagomål från min arbetsgivare. jag är dock den första pappan att ta ut pappadagar. Vad bör jag göra, är ej med i facket, fick ej det vid anställningen för 5 år sedan. Tacksam för svar. familjepappan
Love Wilén-Örnulf |Jag utgår från att du var anställd i Sverige även om företaget är amerikanskt. Regler om uppsägning finns i LAS som du hittar http://www.lagen.nu/1982:80. LAS gäller oavsett man är medlem i fackförbund eller inte (1 §). Det finns två olika typer av uppsägningar, uppsägning och avskedande. Vid uppsägning måste man ta hänsyn till särskild uppsägningstid medan avskedande innebär ett omedelbart avslutande av anställningen. För att kunna säga upp någon krävs saklig grund (7 §). Ekonomiska skäl anses i stort sett alltid vara saklig grund men då gäller strikta turordningsregler för vem som ska sägas upp (22-23 §§). När det gäller personliga skäl räcker det inte med att man är missnöjd med en anställds inställning utan det krävs att den anställde verkligen har misskött sig allvarligt. Trots att jag inte är närmare insatt i arbetsrätten som specialämne vågar jag säga att de skäl som du räknade upp inte utgör saklig grund för uppsägning. Avskedande regleras i 18 §. För avskedande krävs mycket starkare skäl än för uppsägning och det kan aldrig bli aktuellt av ekonomiska skäl. Kraven är alltså inte uppfyllda i ditt fall. Eftersom det förmodligen rör sig om uppsägning eller avskedande utan saklig grund har du rätt till skadestånd av din arbetsgivare (38 §). Du kan även yrka att uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras (34 §). Om din arbetsgivare skulle vägra att efterleva en sådan dom har du rätt till ytterligare skadestånd (39). Mitt råd till dig är att snabbt ta kontakt med en advokat som är expert på området för att stämma din arbetsgivare och i bästa fall förhandla fram en snabb förlikning. Eftersom tidsfristen för att underrätta arbetsgivaren om att man vill få till ett ogiltigförklarande är mycket snäv är det viktigt att det sker så fort som möjligt och helst redan imorgon (40-42 §§). Tänk även på att det inte är 100 % säkert att din arbetsgivare talar sanning om de anger skälen för uppsägningen inför en domstol. Om det finns några bevis för din berättelse är det därför viktigt att spara dem.

Muntligt avtal med f.d. chef

2006-09-30 i Övrigt
FRÅGA |Vill gärna veta om ett muntligt avtal ang semester och arbetstid gäller fast vi fått ny chef? Chefen påstar att det inte gäller, gamla chefen säger att avtalet finns.
Lawline-teamet |Hej! Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt avtal (om inte särreglering finns som stipulerar skriftform). Om din gamla chef var behörighet att besluta om dessa frågor så är din arbetsgivare bunden av detta. Det har ingen betydelse vem som är din "chef". En ny chef tar över den gamla chefens situation med ingågna avtal och så vidare. Tänk så här: din chef är bara en företrädare för arbetsgivaren, den verklige arbetsgivaren är inte chefen utan den juridiska personen som du har ett anställningsavtal med. Mvh

Timanställds rätt att avboka arbetspass

2006-10-16 i Övrigt
FRÅGA |Arbetar som timanställd barnmoska på Akademiska Uppsala . Undrar, ifall jag bokat ett pass för två veckor sedan och ringer tre dagar innan och säger att jag inte kan så hävdar chefen att jag inte har rätt att avboka. Jag hävdade att jag kan avboka som timanställd. Vem har rätt? Hälsningar Cecilia
Ellen Sederholm |Hej! Som timsanställd enligt LAS se http://www.doman.com, har Du ingen omedelbar rätt att arbeta men inte heller någon skyldighet. Det betyder att Du kan tacka nej till arbetspass som erbjuds och att det inte föreligger någon arbetplikt för dessa. Annorlunda är det i i Ditt fall då Du redan bokat upp dig för ett antal arbetspass. Du har alltså åtagit dig att arbeta ett visst antal timmar och har därmed ingen rätt att avboka dessa med hänvisning till att Du är timanställd och inte har någon skyldighet att arbeta. När Du väl åtagit Dig att arbeta är Du med andra ord bunden till dessa timmar enligt avtalsrättsliga regler, se 1 kap 1§ Avtalslagen http://www.doman.com. I fall situationen skulle uppkomma igen skulle jag råda Dig att försöka hitta någon kollega som du eventuellt kan byta timmar med.

Arbetstider mellan 05.30-23.00 varje dag - är det ok?

2006-09-25 i Övrigt
FRÅGA |Angående arbetsrätt: Min tjej arbeter på ett hotell. Ofta slutar hon att arbeta kl 23 och är tvungen att gå till jobbet 05.30, är detta tillåtet då ett hotell drivs som privat verksamhet? Hon är inte fackligt ansluten. Hon är fast anställd, men jag upplever att hon inte vågar säga ifrån, med rädsla för att det skulle få konsekvenser. Kan ni ge mig lite tips på ovanstående frågor, men det viktigaste är vad som gäller dygnsvilan!
Fredrik Jorstadius |Hej! Det finns regler i arbetstidslagen som reglerar den situation som din tjej har hamnat i. I 13 § arbetstidslagen anges det att alla arbetstagare har rätt till en elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar. Avvikelser från denna lagregel får göras endast tillfälligtvis. 13 § arb.tidsL grundar sig på ett EG direktiv (2003/88/EG). Undantag från paragrafen får enligt 3 § samma lag endast göras om det innebär att villkoren blir förmånligare för arbetstagaren, vilket det i ert fall inte är. Din tjej kan använda ovanstående resonemang och får förhoppningsvis framgång med det. Om arbetsgivaren skulle straffa henne på något sätt eller i värsta fall säga upp henne finns en mängd regler som reglerar ett sådant scenario. Tex kan en arbetsgivare inte utan saklig grund säga upp en arbetstagare (7 § LAS) och en uppsägning pga av ovanstående skulle aldrig accepteras som en saklig grund. Även olika disciplinära åtgärder är förbjudna. För aktuella lagrum se www.lagen.nu. Lycka till! Mvh

Rätt att säga upp sig under tidsbegränsad antällning

2006-09-20 i Övrigt
FRÅGA |hej jag har fått jobb inom handels i butik som "helger extra". min tidsbegränsade anställning är tills slutet av året. måste jag fullfölja kontraktet eller kan jag säga upp mig innan avtalet går ut?
Magdalena Åhlberg |Hej! Nejdå, visst har du rätt att säga upp dig innan avtalet går ut. Skillnaden är bara att du har en viss uppsägningstid. Oftast är denna en månad. Så se till att säga upp dig minst en månad innan du behöver sluta. (11§ Lagen om anställningsskydd).I 4§ samma lag stadgas att om arbetsgivaren "väsentligt åsidosatt sina skyldigheter mot arnetstagaren" har denne rätt att direkt frånträda sin anställning. Du skriver inte om några problem i din fråga, så förmodligen är det en månad som gäller. Lycka till! mvh