Står kollektivavtalen över LAS?

2007-02-04 i Övrigt
FRÅGA |Står kollektivavtalen över LAS?
Mårten Andersson |Man kan inte generellt säga att kollektivavtalen står över lagen om anställningsskydd (LAS). Däremot är några av reglerna i LAS semidispositiva, vilket innebär att de kan avtalas bort genom kollektivavtal. Vilka regler som är semidispositiva följer av 2 § LAS. Några exempel på regler som kan avtalas bort genom kollektivavtal är regler om tidsbegränsad anställning (5 §) och turordning (22 §). Det skall dock noteras att det inte går att avtala bort LAS endast genom anställningsavtalet. LAS hittar du http://lagen.nu/1982:80. Med vänlig hälsning,

Uppsägningstid av anställning

2007-01-28 i Övrigt
FRÅGA |Uppsägningstid vid egen uppsägning? Anställd i +5år. Arbetsgivaren har kollektivavtal. I mitt anställningsavtal står det dock explicit: Uppsägningstid enligt "Lagen om Anställningsskydd". Jag tolkar det som att jag kan gå efter 1 månad och inte 2 som kollektivavtalet säger. Rätt eller fel?
Henric Roth |Hej! Uppsägningstid regleras i 11 § LAS se http://lagen.nu/1982:80. Här klargörs att uppsägningstid både från arbetsgivare och arbetstagare är minst en månad. Dock kan arbetstagaren begära att den skall vara längre baserat på sin sammanlagda anställningstid i bolaget. Således kan Du baserat på detta sluta efter en månad. Här förefaller det dock som att Du har ett anställningsavtal som inte överensstämmer med kollektivavtalet. Det står inget i frågan om huruvida Du är bunden av något kollektivavtal. Av 27 § MBL se http://lagen.nu/1976:580 framgår att arbetsgivare och arbetstagare inte kan sluta egna överenskommelser som strider mot kollektivavtalet. Sådana överenskommelser är ogiltiga. Möjligen kan överenskommelser som är till den anställdes fördel godtas. Svaret på Din fråga är därmed inte självklart. Om Du inte är bunden av ett kollektivavtal torde Du kunna säga upp Dig med en månads uppsägningstid. Om Du är bunden av ett kollektivavtal ställer jag mig mer tvivlande till att Du kan kräva en månads uppsägningstid. Med vänlig hälsning, Henric Roth

Vem bestämmer om semester?

2007-01-20 i Övrigt
FRÅGA |KAN ARBETSTAGAREN TA SEMESTER NÄR HAN/HON VILL
Rasmus Fahlén |Hej! Som arbetstagare har man rätt till 25 dagar betald semester per år. Där räknar man inte in anslutande helgdagar om man normalt är ledig på en sådan dag. Det år som arbetstagaren anställs har denne rätt till fem betalda semesterdagar om anställningen började efter den 21 augusti. När det gäller själva förläggandet av semsterledigheten är det 10 § semesterlagen som reglerar saken, se http://lagen.nu/1977:480. Finns det ett kollektivavtal på arbetsplatsen bör det där vara reglerat i vilken mån arbetstagaren har medbestämmanderätt till förläggning av semester. Om det nu inte regleras i kollektivavtal och det rör semester mellan perioden juni och augusti, i vilken arbetstagaren har rätt till fyra veckors sammanhängande semester, är arbetsgivaren i första hand skyldig att samråda med den för arbetstagaren fackliga företrädaren om när inom denna period semestern skall förläggas. Om en sådan inte finns eller inte vill förhandla skall arbetsgivaren istället samråda om förläggandet av semestern med arbetstagaren. När det rör annan semsterledighet än sådan mellan perioden juni-augusti skall arbetsgivaren samråda med arbetstagaren, om någon förhandling med en eventuell facklig organisation inte ägt rum. Det som är viktigt att komma ihåg är dock att för det fall någon enighet inte kan nås om när semestern skall förläggas, bestämmer arbetsgivaren om inget annat tidigare har avtalats genom exempelvis kollektivavtal. Arbetstagaren kan altså inte själv bestämma när denne skall ha semester med mer än att denne skall ha fyra veckor sammanhängande mellan juni och augusti. Med vänlig hälsning,

Tillåtet att ta ut avgift vid betalning med kort?

2007-01-18 i Övrigt
FRÅGA |Vad gäller egentligen när närningsidkare tar ut kortavgift för bankkortstransaktioner? Är själv näringsidkare fast på internet där kostnaden t.om är högre än i den reela världen och vill ta en liten avgift från konsument annars kommer det att urgröpa rejält min vinstmarginal. Snälla hjälp!
Rasmus Fahlén |Hej! Frågan är egentligen avtalsrättslig. Vad säger kortutgivaren om att ta ut extra avgifter av köparen i samband med kortbetalning? Ofta är det inte tillåtet enligt det avtal som kortutgivaren och säljaren har. Att ändå ta ut kortavgift är då ett kontraktssbrott. Kontraktsbrott kan sanktioneras antingen enligt vad som står i avtalet, exempelvis genom ett vite (i förväg fastställt skadeståndsbelopp) eller något dylikt. Om ett kontraktsbrott anses grovt kan avtalet normalt även hävas. Om detta fall anses grovt eller ej är svårt att säga. Exempelvis VISA kortservice kan ge sin syn på saken på telefonnummer 08-14 70 00. Med vänlig hälsning,

Provanställningens upphörande

2007-02-01 i Övrigt
FRÅGA |Hej Jag undrar om man kan avbryta en förlängd provanställning som löper på 4 månader? Ska man tala om att man har funderingar på att avbryta innan nytt anställningsavtal skrivs?
Lucas Geisler |Hej, Ifall jag förstår frågan rätt undrar Du om man måste avbryta en provanställning innan man förnyar/förlänger anställningen? Arbetsgivarens besked om att han inte vill att anställningen skall fortsätta skall enlig 6§ 2st LAS (läs http://lagen.nu/1982:80#P6) lämnas till arbetstagaren innan prövotidens slut. Någon särskild form behöver man inte iaktta, dvs. en muntlig förklaring duger väl. Ifall något besked om anställningens upphörande inte lämnas före prövotidens utgång, övergår anställningen till en tillsvidareanställning automatiskt. Angående en eventuell förlängd provanställning kan en provanställning inte förlängas eller upprepas utöver 6 månader. Undantag kan göras under vissa omständigheter om det rör sig om ett helt annat arbete. Ett missbruk av anställningsformen provanställning bör kunna angripas rättsligt. Med vänlig hälsning

Upphörande av visstidsanställning

2007-01-28 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Har en arbetsgivare rätt att inte förlänga projektanställning på grund av att arbetstagaren blev psykiskt sjuk av sysslolösheten under vintern. Uppsägningen skedde per telefon från arbetsledare och med endast den motiveringen att arbetet \"nog inte var passande\" Med vänlig hälsning
Daniel Waerme |Hej! Jag tolkar din fråga som att projektanställning löpt ut och att arbetsgivaren därefter inte velat förlänga anställningen med ytterligare en projektanställning eller en tillsvidareanställning. Jag utgår vidare från att projektanställningen är en sådan visstidsanställning som nämns i 5 § Lagen om anställningsskydd, se http://www.lagen.nu/1982:80. Till att börja med kan sägas att en tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsäning vid anställningstidens utgång eller då arbetet är utfört. (4 § 2 st. LAS) Arbetsgivaren har, efter att en tidsbegränsad anställning har upphört, ingen skyldighet att återanställa arbetstagaren för viss tid eller tillsvidare. På detta området råder således avtalsfrihet. Om jag missuppfattat din fråga på något vis är du välkommen att höra av dig igen. Med vänliga hälsningar

Rätt att spela in samtalet mellan mig och chef?

2007-01-30 i Övrigt
FRÅGA |Har jag rätt att spela in samtalet mellan mig och min chef (hon säger en sak när vi har mötte med facket, annan sak när jag pratar med henne i telefon)
Peter Ahlström |Hej! Ja, du har rätt att spela in ett samtal mellan dig och din chef utan att denne har vetskap om detta. Däremot är det viktigt att poängtera att man inte får spela in ett samtal som du inte själv deltager i. Detta framgår av 4 kap. 9a § brottsbalken, se http://www.lagen.nu/1962:700#K4 . Ljudupptagningen omfattas däremot av Personuppgiftslagen. Detta betyder att det måste ske en avvägning mellan ditt intresse av att chefen säger olika saker till nackdel för dig (och att du vill spela in detta som bevis till facket) jämte chefens skydd mot sin personliga integritet. Förutsatt att du endast kommer använda inspelningen i ett eventuellt berättigat bevishänseende torde du få använda dig av inspelningen. Du måste dock göra en avvägning i Personuppgiftslagen. Jag rekommenderar att du inte använder inspelningen i något annat sammanhang. Med vänliga hälsningar,

Beräkning av anställningstid vid uppsägning

2007-01-31 i Övrigt
FRÅGA |Hej, Vad gäller vid prov- resp. tillsvidareanställningar? Räknas provanställningen in i den totala anställningstiden vid uppsägning? Om man t.ex. har varit provanställd i ett år och sedan övergått tillsvidareanställd i fem år så räknas tillsvidareanställningstiden som sex år?
Tim Boström |Hej! Då inget annat följer av frågan, utgår jag ifrån att det rör sig om en uppsägning p.g.a. arbetsbrist enligt 11 § lagen om anställningsskydd (LAS) där turordningen bestäms genom beaktande av arbetstagarnas anställningstid enligt huvudregeln i 22 § LAS. Då denna regel inte är tvingande kan det emellertid avtalas fram andra turordningslistor och beroende på företagets storlek finns även möjlighet att undanta arbetstagare från turordningslistan. Enligt huvudregeln i 22 § LAS skall uppsägningen gå till på sådant sätt att den med kortast anställningstid sägs upp först, något som i dagligt tal ofta benämns sist in först ut. Här skall den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren beaktas. Anställningens art och omfattning saknar i princip betydelse och tidsbegränsade anställningar räknas på samma sätt som tillsvidareanställningar. I detta fall torde det innebära att såväl tiden för provanställningen som tiden för tillsvidareanställningen skall ligga till grund för fastställandet av anställningstiden. Mvh