Arbetstidslagen - dygnsvila

2007-03-13 i Övrigt
FRÅGA |Hej! På mitt jobb kan jag sluta kl 21.30 och sen börja kl 7.00 nästa morgon. Hur hänger detta ihop? Måste jag inte ha elva timmars vila där emellan? Vore tacksam för svar.
Johanna Stampe |Hej! Arbetstidslagen (http://lagen.nu/1982:673 ) är tillämplig i det här fallet. Enligt 13 § framgår att alla arbetstagare har rätt till dygnsvila, dvs. minst elva timmar sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar. Bestämmelsen fortsätter; ”avvikelse får göras tillfälligtvis om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet”. Du har alltså rätt till minst elva timmars ledighet varje dygn och bör i första hand vända dig till din arbetsgivare. Om det inte fungerar så tycker jag att du skall kontakta Arbetsmiljöverket som har tillsyn över att Arbetstidslagen följs. Med vänliga hälsningar

Hjälp vid en arbetsrättslig tvist

2007-04-01 i Övrigt
FRÅGA |Jag är inte fackligt ansluten , finns det någon annan hjälp att få vid en arbetstvist?
Linnea Ljung |Hej. Du bör vända dig till en arbetsrättsjurist. Nu har jag ingen möjlighet att veta vad tvisten rör men det är viktigt att känna till att preskriptionsfristerna vid arbetsrättsliga tvister är korta. Exempelvis måste en arbetstagare som menar sig ha blivit felaktigt uppsagd påtala detta för sin arbetsgivare inom två veckor. Två veckors-fristen gäller dock inte om arbetsgivaren i uppsägningsbeskedet inte angett hur arbetstagaren skall gå till väga för att göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. (40§ LAS) Det är därför viktigt att man vid en arbetsrättslig tvist tar kontakt med någon som kan ge en råd så snart som möjligt eftersom man annars kan gå miste om möjligheten att exempelvis ogiltigförklara en uppsägning. LAS hittar du http://www.lagen.nu/1982:80 Vänligen

Konkurrerande verksamhet

2007-03-29 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Jag är arbetsgivare. En av mina anställda har startat ett företag med konkurrerande verksamhet. Han har även tagit min största kund. Vi har skrivit ett enkelt anställningsavtal som inte innehåller någonting om konkurrerande verksamhet. Finns det någon möjlighet hindra honom? Eller måste jag bara acceptera det. MVH: Företagare
Anna Wigren Eriksson |Hej, Lojalitetsplikten följer av anställningen och behöver inte behöver regleras specifikt. Den grundläggande synpunkten är att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. Detta betyder att arbetstagaren bör avhålla sig från att under sin anställning samtidigt bedriva konkurrerande verksamhet. I alla fall om det är ägnat att tillfoga dig, arbetsgivaren, mer påtaglig skada eller annars anses illojalt. Detta kräver en helhetsbedömning. Grövre lojalitetsbrott kan vara grund för uppsägning eller avsked. Vid avsked behöver du inte iakttaga någon uppsägningstid enligt Lagen om anställningsskydd 18 § se http://www.lagen.nu/1982:80 . Ett skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen 1 kap 1 § se http://www.lagen.nu/1972:207 kan möjligen också bli aktuellt. Jag råder dig att kontakta din arbetsgivarorganisation eller liknande för närmare hjälp att gå vidare rättsligt. Med vänlig hälsning

Provanställnings upphörande - korrekt tid?

2007-03-19 i Övrigt
FRÅGA |Hej, jag fick en provanställning på ett företag med start den 17 sep 06. Den 5 mars fick jag besked om att jag att provanställningen inte skulle fortsätta och jag sades omdelelbart upp. Inget konstigt med det men i mitt anställningsavtal står följande: "X har 6 månaders provanställning. Om den anställlde inte har fått besked 1 månad innan provanställningen gått ur, övergår provanställningen automatiskt i en tillsvidare tjänst." Jag menar att arbetsgivaren var tvungen att informera mig senast den 17 feb (5 månader) och att jag därför nu är fast anställd. Har jag fel?
Joel Gustafsson |Enligt LAS, se http://www.lagen.nu/1982:80#P6, så skall arbetsgivaren senast vid prövotidens utgång säga upp arbetstagaren om det inte är aktuellt med fortsatt anställning. En underrättelse måste ske 14 dagar innan prövotidens utgång, både om provanställningen inte skall övergå i en tillsvidareanställning eller om provanställningen skall avbrytas i förtid. Så även att du har haft ett anställningsavtal som stadgar en månads varsel så är uppsägningen den 5 mars för sent gjord, förutsatt att du innan detta inte mottagit någon underrättelse. Underrättelsen skulle skett senast den 3 mars för att vara korrekt enligt LAS, se http://www.lagen.nu/1982:80#P31. Eftersom underrättelsen skett för sent men dock innan prövotiden upphörde övergår provanställningen inte i en tillsvidareanställning men däremot kan du vara berättigad till skadestånd. Det faktum att ditt anställningsavtal stadgar att underrättelse skall ske senast 1 månad innan prövotiden är slut är ett avtalsbrott från arbetsgivarens sida. Jag är emellertid osäker på vad som gäller angående detta och föreslår därför att du kontaktar en yrkesverksam jurist som kan hjälpa dig att till exempel kräva skadestånd enligt allmänna avtalsrättsliga regler. Ursäkta att mitt svar kanske inte varit helt tillfredställande. Mvh

Kan Lagen om anställningsskydd inskränkas?

2007-03-21 i Övrigt
FRÅGA |Kan lagen om anställningskydd (LAS) inskränkas? I såfall hur och utav vem/vilka.. Undantag?
Jenny Lindskog |Hejsan! Lagen om anställningsskydd (LAS) är tvingande, men kan inskränkas genom kollektivavtal där facket och arbetsgivaren förhandlat fram andra villkor som träder i kraft istället för lagen. Se LAS 2 § http://www.lagen.nu/1982:80 . Mvh,

Lön efter uppsägning

2007-04-08 i Övrigt
FRÅGA |Hejsan! Om en arbetstagare säger upp sig själv under sin provanställning, på egen begäran, har personen fortfarande rätt till lön under uppsägningstiden eller får personen endast lön fram till sin sista arbetande dag? Tack!
Johanna Carlsson |Hej, En arbetstagare får säga upp sig innan prövotiden har gått ut, om annat inte finns stadgat i anställningsavtalet. Någon rätt till lön efter att arbetstagaren har arbetat sin sista dag finns inte om arbetstagaren själv sagt upp sig. Under uppsägningstiden, vanligtvis en månad vid provanställning, är arbetstagaren dock skyldig att arbeta, om arbetsgivaren inte går med på en förkortad uppsägningstid. Under denna tid har arbetstagaren självklart rätt till samma lön som innan uppsägningen. Vänliga hälsningar,

Tillämplig lag vid statlig tjänst?

2007-03-14 i Övrigt
FRÅGA |Vilka lagar gäller vid en uppsägning i en statlig tjänst?
Andreas Heed |Hej, Tillämplig lag vid uppsägning av statlig tjänst är lagen (1994:260) om offentlig anställning (1 § LOA). Angående uppsägning stadgas att i 9 § att en uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara skriftlig för att vara giltig. Den turordning som gäller är den samma som för icke statligt anställda (12 §), dvs. föreskrifterna i Lagen om anställningsskydd gäller (se 22 § LAS). Tillämpliga lagar vid uppsägning av en statlig tjänst är alltså dels Lagen (1982:80) om anställningsskydd och i viss utsträckning lagen (1994:260) om offentlig anställning. Lagen (1994:260) om offentlig anställning hittar du http://lagen.nu/1994:260 Lagen (1982:80) om anställningsskydd hittar du http://lagen.nu/1982:80

Rätt att vara tjänstledig

2007-03-19 i Övrigt
FRÅGA |Hej, Jag ska börja arbeta i Sydafrika och min hustru arbetar som lärare i Täby. Har hon möjlighet till tjänstledighet för att följa med mig till Sydafrika. Vi har även två barn i skolåldern.Hur långt i förväg måste hon ansöka om tjänstledighet? Hon och barnen vill flytta ner till mig i Agusti?. Stort tack på förhand. Mvh
Joel Gustafsson |Det finns inga lagbestämmelser om rätt till tjänstledighet. Det är upp till arbetsgivaren om denne anser att arbetstagaren kan undvaras utan olägenhet för arbetsplatsen. Oftast så är det inga problem med tjänstledighet så länge det inte rör som en allt för lång tidsperiod samt att man ansöker i god tid. Men en anställd har alltså ingen absolut rätt till tjänstledighet. Mitt råd är att redan nu ansöka om tjänstledighet för att vara på den säkra sidan. Mvh