Rätt till semesterersättning

2007-01-10 i Övrigt
FRÅGA |Om jag haft timanställning och ingen diskussion om att semesterersättning ingår i timlönen ägt rum, har jag då rätt till semesterersättning för dessa arbetade timmar? Jag har jobbat ca 6 månader och sedan sagt upp mig på eget bevåg.
Lucas Geisler |Hej, Du och alla andra som jobbar har rätt till semesterersättning. Semesterersättning ges till arbetstagare som saknar rätt till, eller möjlighet att ta, semesterledighet. Enligt semesterlagen ska en arbetstagare få minst 12 procent av årets förfallna lön i semesterersättning ( läs http://lagen.nu/1977:480#P16). En förutsättning är att ingen betald semester har uttagits. Ifall ett anställningsavtal inte har upprättats är det arbetsgivarens uppgift att bevisa att semesterersättningen var inkluderat i timlönen, t.ex. att timlönen inte låg under det normala. Med vänliga hälsningar

Rätt till ledighet för att prova annan tjänst

2007-01-08 i Övrigt
FRÅGA |Har jag, som statligt anställd, rätt till "automatisk" (att de /måste/ gå med på min önskan om detta alltså)tjänstledighet i sex månader för att pröva en annan tjänst på en annan statlig myndighet? Tjänsten på den nya myndigheten är inte densamma som den jag har idag men den är inte konkurrerande med min nuvarande tjänst.
Martin Andersson |Hej! Det finns såvitt jag har kunnat efterforska ingen lagstadgad automatisk rätt till ledighet för att prova annan tjänst utan det beror på tillämpligt kollektivavtal. Hör efter med din fackliga organisation om denna rätt finns enligt ditt kollektivavtal. Med vänlig hälsning

Felakitiga uppgifter på arbetsgivarintyget

2007-01-04 i Övrigt
FRÅGA |Min föredetta arbetsgivare ljuger i arbetsgivarintyget och påstår att han har erbjudit mig fortsatt anställning, detta för att ge mig så lång karäns som möjligt. Vad kan jag göra?
Lucas Geisler |Hej, Att vägra att ta anvisade jobb kan leda till indragen eller nedsatt ersättning av arbetslöshetsförsäkringen. Ifall Din tidigare arbetsgivare lämnar uppgifter som är felaktiga skall Du omedelbart meddela arbetsgivaren härom. Naturligtvis är även arbetslöshetskassan i behov av att veta att lämnade uppgifter är felaktiga. Ifall ett misstag har skett kommer den tidigare arbetsgivaren att rätta uppgiften. Men om den tidigare arbetsgivaren istället påstår att uppgiften är riktig blir det en fråga om bevisprövning. Arbetsgivaren skall bevisa att Du har erbjudits fortsatt anställning eller så bevisar Du att så inte har skett. Ifall ni bestämmer er att saken måste avgöras av domstol blir det rätten som får avgöra vilket som är mest sannolikt (kontakta en verksam jurist eller advokat innan du vidtar omfattande åtgärder). Med vänlig hälsning

Sammanlagd anställningstid hos en arbetsgivare

2007-01-05 i Övrigt
FRÅGA |Hej. Hur ska man tolka den "sammanlagda anställningstiden hos en arbetsgivare"? Är det inklusive tidigare anställningar hos en och samma arbetsgivare? Skall även anställningstid vid övergång av verksamhet inräknas också ?
Hanna Adamson |Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) behöver man fastställa en arbetstagares sammanlagda anställningstid bland annat för att kunna bestämma turordningen vid uppsägning. Då utgår man ifrån de bestämmelser som finns i 3§ LAS om beräkning av anställningstid, se http://lagen.nu/1982:80. Anställningstiden omfattar all den tid som arbetstagaren tidigare varit anställd hos arbetsgivaren. Även tid då arbetstagaren haft andra uppgifter än de nuvarande samt arbetat i annan omfattning, exempelvis deltid, får inräknas. Om anställningen övergår till en ny arbetsgivare som övertar hela eller del av den tidigare arbetsgivarens verksamhet, får även tid före övergången medräknas i den sammanlagda anställningstiden.

Icke underskrivet anställningsavtal

2007-01-12 i Övrigt
FRÅGA |Om anställningsavtal har skrivits, men inte undertecknats av varken arbetsgivare eller anställd, vad gäller då? Finns rättigheter och skyldigheter ändå vad gäller t.ex uppsägningstid, förbindelse till att inte arbeta med konkurrerande verksamhet efter anställningens slut, osv? Om det spelar någon roll så har anställningen varat i 5 år.
Daniel Waerme |Hej! Till att börja med kan nämnas att anställingsavtalet inte kräver någon särskild form - det behöver alltså inte vara skriftligt. Regler kring anställningen återfinns i Lagen om anställningsskydd (LAS), se http://www.lagen.nu/1982:80. LAS innehåller en rad tvingande regler men även vissa dispositiva, dvs regler som kan avtalas bort av parterna antingen genom anställningsavtal eller genom kollektivavtal. I fallet råder således inget tvivel om att ett anställningsavtal kommit till stånd. Om tvist uppstår om vad som avtalats mellan parterna kan olika faktorer spela in. Vid avtalstolkning försöker domstolen, om tvisten går så långt, utröna vad parterna hade för avsikt med avtalet - den gemensamma partsavsikten. Givetvis spelar i första hand tvingade regler in. Vidare kan vad som tolkningsvis kan anses ha avtalats utfylla avtalet. Partsbruk, sedvänja inom branschen och dispositiva regler är exempel på andra tolkningsdata. De dispositiva reglerna bör åsidosättas endast när klara tolkningsdata föranleder det och det tydligt framgår att parterna avsett att avtala bort dem. Särskilt regler som tydligt syftar till att exempelvis skydda en svagare part. Att parterna genom sk konkludent handlade uppträtt som om avtalet vore underskrivet, talar för att den gemensamma partsavsikten varit att ge rättsverkan åt de i kontraktet omnämnda bestämmelserna. Om parterna t ex tillämpat vissa bestämmelser i avtalet som avviker från LAS dispositva regler under anställningstiden skulle detta kunna tyda på att parterna de facto avtalat bort de dispositiva reglerna och att de skriftliga avtalet uttrycker den gemensamma partsviljan. Jag ställer mig dock personligen särskilt tveksam till att ålägga arbetstagare långtgående förpliktelser, t ex klausuler om förbud mot att bedriva konkurrerande verksamhet efter anställningen, genom utfyllning av anställningsavalets innehåll på detta vis. Den part som hävdar att avtal med visst innehåll slutits har bevisbördan härför. Med vänliga hälsningar

Avbryta semester

2007-01-05 i Övrigt
FRÅGA |kan arbetsgivare beordra arbetstagare att avbtyta semester
Ida Forss |Hej! Då det gäller den svenska arbetsrätten är det mycket som inte är reglerat direkt i lag då vi istället har en tradition av att sluta kollektivavtal. Den relevanta lagen i detta fallet är semesterlagen som du finner http://lagen.nu/1977:480, närmare bestämt 10-15§§. Lagen stadgar inte något speciellt om just arbetsgivarens rätt att avbryta en arbetstagares semester, men anger att om semester förläggs på annat sätt än genom överenskommelse med arbetstagaren så ska denna meddelas minst 2 månader före ledighetens början och om särskilda skäl föreligger så får besked lämnas så sent som 1 månad före ledighet. Båda förarbeten och äldre rättsfall anger att om tidsgränsern inte hålls så kan det bli aktuellt med ekonomisk ersättning och t.o.m. skadestånd till arbetstagaren. Då reglerna är stränga till arbetstagarens fördel torde man kunna dra skutsatsen att det ska till väldigt speciella omständigheter för att en arbetsgivare ska kunna ändra/dra tillbaka/avbryta semester. Värt att kontrollera är dock om det finns något speciellt angivet i det kollektivavtal som gäller för Din arbetsplats då många regler kan omförhandlas genom avtal. Mvh

När kan en provanställning avbrytas?

2007-01-04 i Övrigt
FRÅGA |Jag har en provanställning på 6 månader. Kan arbetsgivaren, efter 3 månader, kräva att jag ska sluta med motiveringen \"Jag tycker inte att du passar in i gruppen\"?
Linnea Ljung |Hej. Arbetsgivaren har rätt att avbryta din provanställning. Både arbetsgivaren och arbetstagaren kan avbryta en provanställning, om inget annat avtalat. Det framgår av 6 § lagen om anställningsskydd. Någon rättslig prövning av, i detta fallet arbetsgivarens, anledning att avbryta provanställningen kan inte ske enligt LAS. Du skriver inget om att du tvivlar på arbetsgivarens motivering. Om anställningen avbrutits på grund av diskriminering eller på grund av kränkning av föreningsrätten skulle förfarandet kunna angripas. lagen (1982:80) om anställningsskydd hittar du http://lagen.nu/1982:80 Vänligen

Spela in samtal med chefen?

2007-01-08 i Övrigt
FRÅGA |Jag har flyttats på mitt arbete till en ny chef. Denna chef har uttalat sig negativt om mitt arbetssätt fastän denne aldrig träffat mig. Denne samarbetar tätt med annan chef som ofta kritiserat mig offentligt. Avser ev spela in kommande samtal med nya chefen (öga mot öga samt telefon) på mp3-spelare som skydd för min anställning/psykosocial arbetsmiljö. Kan jag spela in dessa samtal utan risk för att bryta svensk lag - SAMT - kan jag anta att mina intressen av skydd för min anställning att väga tyngre än arbetsgivarens/chefens rätt till integritetsskydd enl PuL?
Martin Andersson |Hej! Det är inte straffbelagt att spela in ett samtal som man själv deltar i, oavsett om det är per telefon eller ”öga mot öga”. Din inspelning omfattas dock av personuppgiftslagen vilket innebär att den avvägning som du tar upp i frågan blir aktuell. Den utfaller förmodligen till din förmån om du använder inspelningen i ett rättsligt förfarande för att hävda din anställning. Du bör inte använda inspelningen i något annat sammanhang eftersom då då riskerar att bryta mot PuL. Lycka till