Avskedande

2006-07-10 i Övrigt
FRÅGA |Hej Min dotter, en 84 års modell, med ett vitt deltidsjobb(arbetat ca 6 mnd) på en bar/pub i Stockholm, blev omedelbart sparkad (muntligt) då hennes chef anklagade henne för att ha sårat hans heder ( han är från Iran) då hon, förra helgen (lönehelg, mycket kunder och för lite personal) inför hans icke betalande, privata gäster och han själv( i berusad tillstånd) inte själv hämtade den betällning han hade gjort, men skickade en diskplockerska att gjöra detta då hon ansåg att hon gjorde bättre nytta om hon tog hand om hans betalande gäster. Senare på kvällen blev hon dessutom portat för all framtid - som gäst. Får man gjöra så i Sverige i dag? Hur kan min dotter agera. Hon är tyvärr inte facklig ansluten.
Daniel Waerme |Hej! Oavsett anställningsform, tillsvidareanställning eller tidsbegränsade anställningsformer, kräver uppsägning från arbetsgivarens sida saklig grund. (7 § Lagen om anställnings skydd, se http://www.lagen.nu/1982:80) Att din dotter blev omedelbart sparkad innebär att det rör sig om ett avskedande, d.v.s. ingen uppsägningstid löper. För att arbetsgivaren ska kunna avskeda en arbetstagare krävs att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. (18 §) Kraven är alltså ännu högre än för att saklig grund ska föreligga. Situationen du beskriver utgör otvivelaktigen inte saklig grund för uppsägning och således inte grund för avskedande heller. Avskedandet kan förklaras ogiltigt av domstol(Tingsrätten i detta fall) på yrkande av arbetstagaren. Arbetsgivaren skall i sådant fall även utbetala skadestånd till arbetstagaren. Ersättningen omfattar dels den förlust som uppkommer, lön och andra förmåner, dels ersättning för den kränkning som avskedandet inneburit. Skadeståndet varierar och brukar bestämmas bl.a. utifrån arbetstagarens anställningstid. Det kan vara aktuellt att kontakta juridisk hjälp för att på bästa sätt utforma en stämningsansökan som sedan inges till Tingsrätten. Lycka till! Med vänliga hälsningar

Lön för nattarbete

2006-07-03 i Övrigt
FRÅGA |Hejsan! Har funderingar kring arbetsrätt: Har en arbetsgivare verkligen rätt att betala samma timmlön för arbete dag som natt? Tack på förhand! MVH/Jenny.
David Lillo |Hej Jenny, Frågor om lön regleras i första hand i det personliga anställningsavtalet. Om ersättning för nattarbete och andra obekväma arbetstider inte finns reglerat där bör du kontrollera om din arbetsgivare är ansluten till något kollektivavtal. I de allra flesta fall finns det bestämmelser om OB-tillägg i kollektivavtal vilka brukar vara ca 15 % mellan 18-21 och ca 30 % mellan 21-06. Detta varierar naturligtvis på vilket kollektivavtal man tittar i. Kollektivavtalets villkor i denna fråga gäller även om du faktiskt inte är medlem i fackförbundet. Om din arbetsgivare däremot inte är ansluten till något kollektivavtal har denne alltså rätt att inte utbetala något särskilt OB-tillägg. Med vänlig hälsning

Rätt till semesterersättning

2006-06-29 i Övrigt
FRÅGA |Hur mycket semesterersättning är jag berättigad till om jag har 37 innestående semesterdagar? Vad jag vet hade vi inte något kollektivavtal.
Jesper J Silow |Hej Sandra! Enligt Semesterlagen har Ni följande förutsättningar för semesterlön: Om Ni inte har något kollektivavtal utgår ersättning för sparade semesterdagar enligt 22§ med en summa av 0.48% av förra årets totala lön i anställningen per sparad semesterdag, om Ni uppburit en heltidsanställning. Om Ni har 37 sparade dagar får Ni alltså 0.48% per sparad dag. Observera att Ni endast kan spara semesterdagar i max 5 år. Mvh

uppsägningstid vid provanställning

2006-08-03 i Övrigt
FRÅGA |hej För mig talar 6§ och 31§ mot varandra gällande hur lång tid innan tidens slut arbetsgivaren måste säga upp arbetstagaren. Kan ni hjälpa mig med detta? Vad innebär "i behörig ordning" vid stridsåtgärd Mvh Tanja
Magdalena Åhlberg |Hej! 6§ i LAS (lagen om anställningsskydd) fastslår endast att för att förhindra att en provanställning övergår i tillsvidareanställning måste arbestsivaren ge arbetstagaren meddelande om detta innan tiden för provanställningen gått ut. 31§ handlar om uppsägningstid. Arbetsgivaren måste ge arbetstagaren meddelande om uppsägning minst två v i förväg. För att förhindra att anställni gen övergår i tillsvidareanställning krävs dock bara meddelande samma dag som anställningstiden går ut. Vad gäller din andra fråga, så får du förklaringen jag hittade i KARNOV som är förklaring till lagtext. Begreppet är vidsträckt och innebär kort att ett beslut om stridsåtgärd som tagits i enlighet med en organisations stadgar: "När en organisation har slutit avtalet är det bara denna som kan besluta om stridsåtgärder, och s.k. vilda aktioner blir därmed olovliga. Organisationens beslut skall fattas enligt dess stadgar, se Olauson/Holke, 2001, s. 264. Jfr dock AD 1999 nr 65 där domstolen godtog att en förbundsordförande utan stöd i arbetstagarorganisationens stadgar, men enligt en intern praxis, beslutade om stridsåtgärder under förutsättning av att det behöriga föreningsorganet därefter godkänt beslutet. Utrymmet för att anse att ett beslut är fattat i behörig ordning är således vidsträckt." Hoppas du fått svar på dina frågor, återkom gärna annars! Mvh

Omplacering p.g.a. sjukdom

2006-07-10 i Övrigt
FRÅGA |hej jag har varigt långtidssjuk två gånger dom senaste 6 åren min sjukdom har blivigt långdragen för att sjukvården felbehandlat mig nu har rätt medicin satts in och läkarna säger att dom nu kan hålla dom lång sjukfallen borta med rätt medicin nu har företaget förflyttat mig från skift till dagtid med förklaringen att vi kan ej ha långtidssjuka på skiften jag har inga problem med arbetet utan man flyttar mig för att man TROR att jag kommer bli sjuk igen trots att läkarna säger att dom har kontroll över sjukdomen så motsätter sig företaget detta och förflyttar mig till dagtid och sänker lönen med 100,000kr jag har arbetat åt företaget i 23 år kan man verkligen omplacera mig med förklaringen du KAN BLI långtidssjuk är nu frisk och kan med lätthet utföra mina gamla sysslor tackar för svar och önskar trevlig sommar
Daniel Waerme |Hej! Avgörande för om arbetsgivaren kan omplacera dig eller inte är om de nya arbetsuppgifter faller inom din arbetsskyldighet. Om arbetsuppgifterna inte omfattas av arbetsskyldigheten är omplaceringen att jämställa med ett skiljande från anställningen. Ett sådant kräver saklig grund. (7 § Lagen om anställningsskydd, se http://www.lagen.nu/1982:80) Om arbetsuppgifter faller inom arbetsskyldigheten har arbetsgivaren fri omplaceringsrätt, d.v.s. du är skyldig att utföra de nya arbetsuppgifterna. Det låter som att arbetsuppgifterna är likartade som de du tidigare har utfört, vilket medför att de troligen faller inom din arbetsskyldighet och således inom arbetsgivarens omplaceringsrätt. Arbetsgivaren kan emellertid inte vidta vilka omplaceringar som helst. Omplaceringsrätten begränsas bl.a. av vad som brukar kallas "god sed på arbetsmarknaden". Det är möjligt att detta kan strida mot detta. En ytterligare begränsning av arbetsgivarens omplaceringsrätt är den s.k. bastubadarprincipen. Principen medför bl.a att särskilt ingripande omplaceringar skall kunna prövas och arbetsgivaren måste kunna uppge godtagbara skäl för omlaceringen. Att din lön minskat med 100 000 kr kan tala för att omplaceringen kan vara särskilt ingripande. Många andra faktorer kan emellertid påverka denna bedöming. Arbetsgivaren har även ett långtgående rehabiliteringsansvar och det ska väldigt mycket till för att en arbetstagare ska kunna bli uppsagt p.g.a. sjukdom. Jag föreslår att du tar kontakt med ditt fackförbund om du är fackligt ansluten. Lycka till! Med vänliga hälsningar

Condictio Indebiti (felaktig utbetalning av lön)

2006-07-10 i Övrigt
FRÅGA |Jag har för någon vecka sedan uppmärksammats av ett bemanningsföretag, som jag förut arbetat för av och till under de sista åren, att man gjort en del felaktiga löneutbetalningar. Dvs detta har skett vid upprepade tillfällen och rört sig om mindre belopp från några tusen till större upp mot 15000 kr. Under samma period har jag under mina jourkompledigheter även arbetat för flera andra läkarbemanningsföretag. Jag har inte uppmärksammat dessa felaktiga utbetalningar som pågått sedan 2003, eftersom jag med oregelbundhet får utbetalningar från flera olika företag och jag kontrollerar väldigt sällan hur mycket som kommer in på kontot och vem som satt in exakt vilket belopp. Det går ju inte heller att se vem som är utbetalaren på kontobeskeden. Nu i juni har den som som skulle ha haft just de utbetalningar som gått till mitt konto plötsligt noterat att hon inte fått några utbetalningar insatta på sitt konto. Denna person har således inte heller haft någon riktig kontroll på vad som gått in på hennes konto och har liksom jag utgått från att det som blivit insatt varit korrekt. Det man nu plötsligt noterat från företaget är man skrivit fel lönekonto på den aktuella personen och det har i stället blivit mitt konto som hennes lön gått in på. Eftersom jag utgått från att det som funnits på mitt konto varit korrekt så har jag inte granskat lönebesked mot faktisk insättning. De pengar som gått in på mitt konto är förbrukade i pensionsparande eller andra inköp. Vad gäller rättsligt beträffande ett fel som detta?
Daniel Waerme |Hej! Huvudregeln i den uppkomna situationen är att arbetsgivaren har rätt att kräva tillbaka vad han betalat för mycket. Detta enligt principen att part inte kan kan grunda rätt till vad som utgivits till honom av misstag. Återkravet kallas med en annan term condictio indebiti (felaktig utbetalning) I rättspraxis har dock utbildats en regel att arbetsgivaren förlorar denna rätt om arbetstagaren i god tro mottagit och förbrukat/inrättat sig efter det felaktigt utbetalade beloppet. Huruvida kravet på förbrukande/inrättande gäller eller ej är ovisst. Domstolarna ger sig i varje fall inte på att pröva om arbetstagaren sparar lönen eller redan förbrukat denna. Med god tro menas att arbetstagaren varken insåg eller bort inse att betalningen var felaktig. Detta kommer att bli själva knäckfrågan. Frågan är helt enkelt om du borde ha upptäckt att du under flera års tid har fått större summor inbetalade på ditt konto eller inte. Olika fakta kan tala i olika riktningar. Det faktum att beloppen emellanåt varit så stora som 15 000kr talar för att du bort uppmärka det medan det faktum att du arbetat för flera andra företag under tiden, vilka jag förmodar även gjort insättningar, talar i motsatt riktning. Om en ökning av den nettolön som arbetsgivaren betalat ut bort föranleda arbetstagaren att närmare granska lönebeskedet och om felet i utbetalningen då bort upptäckas, har arbetstagaren inte varit i god tro utan blivit återbetalningsskyldig. (Se rättsfallen AD 1989 nr 55 och 57) Det kan även vara avgörande hur länge arbetsgivaren väntat med sin återbetalningskrav eller krav på korrigering. Härav följer att den som får ett belopp utbetalat till sig av misstag inte kan göra gällande att han skall få behålla pengarna om misstaget uppdagas tämligen omedelbart. Han har ju då inte hunnit inrätta sig. (Se rättsfallen NJA 1970 s.539 och 1994 s.177) Huruvida någon av parterna förfarit oaktsamt i samband med betalningen har också tillmätts betydelse. Jag föreslår att du tar kontakt med bolaget och berättar att du i god tro mottagit pengarna och att du inrättat dig efter detta. Om du inte anser dig betalningsskyldig så protestera genom att skicka ett daterat brev. På så vis finns dina invändningar dokumenterade. Ange de sakliga argument som talar för att du inte är återbetalningsskyldig. Med vänliga hälsningar

Förstärkt laglottsskydd

2006-07-03 i Övrigt
FRÅGA |Hej, Det är så att jag har en fråga angående arv. Jag har en pappa som är omgift och har ett nytt barn, hon (frun) är skriven på huset och hon vill nu göra så att vi (jag och min helbror) blir utan del i huset om min pappa skulle gå bort innan henne. Kan hon göra så?
Kristine Erlandsson |Hej! Din pappa och hans fru kan genom äktenskapsförord bestämma att huset skall vara hennes enskilda egendom och härigenom inte ingå i ert arv. Eftersom du och din bror såsom bröstarvingar omfattas av det så kallade förstärkta laglottsskyddet kan dock i vissa fall detta förhindras. Bestämmelsen framgår av ÄB 7 kap 4§, se http://www.lagen.nu/1958:637 För att bestämmelsen skall kunna tillämpas skall det vara en fråga om gåva från din pappas sida (dvs. han skriver över huset på henne) som är att jämställa med testamente. Då kan frun tvingas återbära egendomen till boet. Jag kan inte svara på om denna regel kan appliceras på ditt fall eftersom då skulle jag behöva mer information. Men rent allmänt kan sägas att några omständigheter kan vara att gåvan sker då givaren ligger för döden eller då han behåller den huvudsakliga nyttan av egendomen (skulle kunna tänkas i detta fall eftersom han bor i huset). En annan tänkbar omständighet kan vara om huset t.ex. är i stort sett den enda tillgången som finns i boet och du och din bror blir helt utan arv pga. äktenskapsförordet. Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Konkurrensklausuler i anställningsavtal

2006-07-04 i Övrigt
FRÅGA |Jag är en journalist som vill gå från ett magasin till ett konkurrerande. I mitt kontrakt finns en konkurrensklausul som företaget nu vill utnyttja, som säger att jag inte får gå till en konkurrent under tre månader efter uppsägningstidens slut (med betalning). Jag sitter inte i ledningsposition, jobbar inte med marknad eller ekonomi utan med journalistiken vilket är föränderligt och inte bör räknas som företagshemlighet enligt mig, eftersom saker och ting förändras och artiklar ofta planeras i sista stund. Det står att jag måste betala 50 000 kronor om jag bryter mot klausulen. Gäller verkligen den? Företaget jag jobbar på är inte anslutet till något kollektivavtal.
David Lillo |Hej! I ett anställningsförhållande krävs av arbetstagaren att denne är lojal mot arbetsgivaren. Detta lojalitetskrav ingår som ett led i anställningsavtalet och innebär att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. Ett sätt att förhindra arbetstagaren från att skada arbetsgivaren är just att inta en konkurrensklausul i anställningsavtalet. Konkurrensklausuler är därför i allmänhet tillåtna. Detta innebär emellertid inte att konkurrensklausuler får ha vilket innehåll som helst. Av 38 § avtalslagen följer att konkurrensklausuler inte gäller mot den som utfäst sig att inte utöva konkurrerande verksamhet om sådan klausul sträcker sig längre än vad som är nödvändigt. I praxis, dvs. avgöranden från arbetsdomstolen (AD) har detta tagit sitt uttryck i att konkurrensklausuler i anställningsavtal skall tolkas restriktivt. Klausuler som endast syftat till att hålla kvar en arbetstagare med särskilda kunskaper och särskild kompetens har helt underkänts (AD 1984 nr 20). En slutsats som dragits av det avgörandet är att man i varje fall numera inte godtar konkurrensklausuler som rättsligt bindande om de har enbart ett sådant syfte (AD 1991 nr 38). I ditt fall måste du alltså ta ställning till om klausulen har till syfte att enbart hålla kvar dig eller om du faktiskt besitter sådan know-how som skulle kunna medföra skada för arbetsgivaren om du lämnade verksamheten för en konkurrent. Skulle fallet vara det förstnämnda kan klausulen komma att betraktas som ogiltig i domstol. Något som dock måste beaktas är att tiden, dvs. 3 mån, inte är särskilt lång vid jämförelse med de tvister som prövats i AD. Där har det ofta rört sig om begränsningar som löper under 1 års tid eller mer. Beträffande vitesklausulen kan denna komma att jämkas enligt 36 § AvtL om den anses vara oskälig. Det är svårt på förhand att säga om så skulle vara fallet eftersom det avgörs efter en samlad bedömning. Sammanfattningsvis; Konkurrensklausuler är giltiga men kan i domstol komma att jämkas eller helt underkännas. I ditt fall måste avgöras om klausulen endast har till syfte att hålla kvar dig eller om den skall hindra dig från att använda dig av know-how från arbetsgivaren i konkurrerande syfte. För att du skall kunna få klausulen ogiltigförklarad måste detta prövas av domstol. En sådan talan behandlas först i tingsrätt och sedan i AD. Vitesbeloppet som görs gällande i avtalet kan ev. komma att jämkas enligt 36 § AvtL. Lycka till! Med vänlig hälsning