Återbetalningsskyldig för A-kassa

2019-08-29 i A-kassan
FRÅGA |Hej, har en fråga gällande min svärmors a-kassa. Hennes A-kassa kräver tillbaka pengar pga. felaktig utbetalning av A-kassa till henne under 2018/2019 på ca 95 000 kr. Akassa Livsmedelsarbetarna mottog hennes ansöka om A-kassan 1 november 2018. Hon fick ett beslut senare att min svärmor inte har rätt till A-kassa pga. hon ej uppfyller hennes arbetsvillkor. 1. haft förvärvsarbete i minst 6 månader och utfört arbetet under minst 80 timmar per kalendermånad. 2 haft förvärvsarbete under minst 50 timmar under var och en av dessa månader (arbetsvillkor).Hennes arbetsintervall.20030401-20171031 jobb 120171109 – 20180511 Åkte till Thailand 20180611-20181031 jobb 2Hon förstod inte beslutet då hennes svenska är begränsad. OBS att hon har arbetat flera år tidigare på jobb 1 och alltid betalat Akassa. Efter att hon slutat på jobb 1 så tog hon en längre paus och reste till Thailand för att ta hand om hennes mor. Min svärmor skickade in sin aktivitetsrapportering till A-kassa som vanligt och de betalar ut det pengarna.Hon i godtro mottagit pengarna. Nu kräver A-kassan att hon är återbetalningsskyldig då Akassan har felaktig betalat ut pengarna.Går det att överklaga detta på något sätt eller går det att förhandla ner återbetalningskravet?Går det att göra något åt detta?Hör gärna av er ifall ni behöver komplettering.
Amanda Strömblad Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som har fått ersättning från A-kassan som denne inte är berättigad till riskerar personen att bli återbetalningsskyldig. Dessvärre gäller återbetalningsskyldigheten om en person har lämnat felaktiga uppgifter, oavsett om personen visste om att ersättningen var felaktig eller inte. Detta gäller även om den felaktiga ersättningen beror på att någon har glömt att lämna information som har betydelse för ersättningen eller om personen inte har orsakat att pengarna utbetalas fel, men ändå borde ha insett att denne inte hade rätt till pengarna.Huruvida en person har rätt till ersättning följer av 12 § lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF. Om en person genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgiftsskyldighet orsakat att arbetslöshetsersättning har utbetalats till denne med för högt belopp föreligger en strikt återbetalningsskyldighet enligt 68 § ALF. Befrielse från återbetalningsskyldighet får beviljas om det i det särskilda fallet finns anledning till detta, 68 d § ALF. Det ska finnas ett objektivt godtagbart skäl för att befria sökanden från återbetalningsskyldighet. Huvudregeln måste anses vara att felaktigt erhållen ersättning ska återbetalas till kassan. I praxis har befrielse beviljats bland annat i de fall då mottagaren har saknat betalningsförmåga eller har haft medicinska eller sociala skäl. En individuell och sammanvägd bedömning bör göras och de faktorer som kan behöva beaktas är bland annat orsaken till den felaktiga utbetalningen, beloppets storlek och den återbetalningsskyldiges ekonomiska förhållanden, hälsa och försörjningsmöjligheter, se bl.a. RÅ 2008 ref. 2.Om ersättningstagaren inte själv har orsakat att ersättning utbetalats felaktigt och denne har mottagit ersättningen i god tro finns det inte grund för återbetalningsskyldighet. Det krävs alltså att ersättningstagaren skäligt borde ha insett att ersättning utgavs felaktigt.I förevarande fall har dock din svärmor skickat in aktivitetsrapportering till A-kassan, varför det finns risk att det inte betraktas som att hon har handlat i god tro. Enligt praxis så finns det dock möjlighet till att befrias från betalningskravet helt och utifrån sociala skäl, varför det finns en möjlighet att framställa ett förstahandsyrkande om att din svärmor helt och hållet ska befrias från återbetalning. Det bör emellertid tilläggas att A-kassan inte har någon skyldighet att mottagaren får ett beslut på sitt hemspråk.Det framgår även av 68 b § att om en person är återbetalningsskyldig, får A-kassan medge anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Om din svärmor inte lyckas med att befrias helt från återbetalningsskyldighet kan ni alltså framställa ett andrahandsyrkande om anstånd med betalning eller helt enkelt lägga upp en avbetalningsplan så hon har möjlighet att faktiskt betala tillbaka ersättningen.I ert fall rekommenderar jag alltså er att begära en omprövning av A-kassans beslut och 1) begära att befrias från återbetalningsskyldighet enligt 68 § d ALF på grund av sociala skäl. Här kan ni beskriva alla omständigheter som är till fördel för din svärmor, såsom exempelvis att hon inte har förstått språket, att hon har svårt att betala tillbaka och att hon har varit i Thailand för att ta hand om sin mamma, 2) om hon inte befrias från återbetalningsskyldighet; att A-kassan skriver ett avtal med din svärmor om att lägga upp en betalningsplan.Jag hoppas att ni har fått vägledning genom mitt svar och behöver ni hjälp med omprövningen är ni välkomna att kontakta mig så hjälper jag till att boka in ett möte med en av våra kompetenta jurister. Om något framstår som oklart i mitt svar är ni också givetvis välkomna att kontakta mig så ska jag förtydliga vad som gäller.

Avtal motprestation

2017-09-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejHyr ut boxar i ett stall. I kontraktet har jag två månaders uppsägningstid. Om man flyttar tidigare får man betala kallhyra. Kan man då hyra ut den boxen till nån anna samtidigt som man tar kallhyra? Kan ändå ordna box om gästen vill utnyttja sin uppsägningstid, och dom hyr ingen specifik box.
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtal regleras inom svensk rätt i avtalslagen, men denna är dispositiv, innebärande att om annat är avtalat gäller detta. Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga.Fråga är alltså vad ni avtalat om tidigare? Gäller avtalet en specifik boxplats eller hyra av boxplats generellt? Eftersom din motpart betalar hyra erfordras en "motprestation" dvs vad denne har rätt till. Har det inte reglerats att avtalet gäller en specifik box och du ändå kan ge en form av motprestation - i detta fall att erbjuda boxplats, ser jag inget hinder i att du hyr ut den boxen avtalspartens häst tidigare stått i.Hoppas att du fick svar på din fråga!Lagrum: https://lagen.nu/1915:218

Privat arbetsgivare ställa krav

2018-04-07 i Övrigt
FRÅGA |Vår arbetsgivare har i sina rekryteringsannonser börjat skriva att det krävs körkort på manuell växellåda.Jag och fler med mig har reagerat på detta då vi har körkort, som krävs, men på automat.Kan detta vara riktigt?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En privat arbetsgivare har rätt att uppställa de krav som hen anser krävs för jobbet. Om hen därför anser att det krävs körkort på manuell växellåda för tjänsten så har denne möjlighet att ställa det kravet i en jobbannons. Däremot behöver det inte medföra att tidigare arbetstagare med körkort för automat förlorar sina tjänster. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Avsked pga facklig organisering

2016-10-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Har fått repressalier för att jag drog in facket när jag kämpade för min arbetsrätt. Nu har jag fått veta av personalchefen att jag inte är välkommen att söka jobb på företaget på 2-3 år ( trots lovord från chefer och goda rekommendationer) Fick även veta att om någon ringer och frågar efter rekommendationer så kommer inte personalchefen att säga att jag är en äcklig person. Känner att facket kunde ha gjort mer och känner att man har kört över mig och detta pga sjukdom.
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att tillhöra en facklig organisation är en rättighet som alla arbetstagare har och har du blivit av med jobbet på grund av att du har involverat facket kan en sådan uppsägning ogiltigförklaras, lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL, 7-8 §§.https://lagen.nu/1976:580 Därutöver kan du få ersättning för uppkommen skada arbetsgivaren vållat dig genom felaktig uppsägning, MBL 54 § och det strider emot diskrimineringslagen att missgynna någon på grund av sjukdom, Diskrimineringslag (2008:567) 5 § https://lagen.nu/2008:567 Jag föreslår att du vänder dig till din fackliga organisation på nytt så att dessa kan hjälpa dig med en anmälan mot arbetsgivaren.Hoppas att du fick svar på din fråga