Måste arbetsgivaren meddela ifall jag inte får förlängt efter tidsbegränsad anställning?

2020-09-17 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag fick förlängt vikariat kontrakt dock bara en månad (tidsbegränsad). Innan det hade jag jobbat 7 månader. Samt att jag jobbade där från 2017 maj till 2017 december. Min fråga då är om det finns någon regel/lag, som säger att dom måste meddela mig att jag inte kommer få förlängt ytterligare igen. För hittills har det varit "vi vet inte än". Skulle det finnas någon regel/lag vad kan jag då/göra. Tack.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor kring olika anställningsformer och uppsägning regleras i Lagen om anställningsskydd, även förkortad LAS. Dock kan ett gällande kollektivavtal många gånger gå före lagen enligt 2 § LAS. Därför är det viktigt att alltid som arbetstagare läsa vad som gäller enligt sitt kollektivavtal först, om det finns ett sådant. Mitt svar nedan kommer utgå från vad som gäller enligt lagreglerna då jag inte vet vad som är reglerat i ditt kollektivavtal. Om tidsbegränsad anställningAvtal om en tidsbegränsad anställning får lov att träffas för allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete (5 § LAS). Arbetsgivaren ska efter påbörjandet av arbetet informera arbetstagaren om vilka villkor som är avgörande för anställningsförhållandet (6 c § LAS) samt lämna information om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar (6 f § LAS). När måste arbetsgivaren meddela att anställningen inte kommer kunna förlängas?Enligt 15 § LAS ska en arbetsgivaren som inte kommer erbjuda fortsatt anställning för en arbetstagare som är tidsbegränsat anställd, att lämna besked om detta minst en månad före anställningens slutdatum. Det spelar ingen roll vad anledningen är till varför arbetstagaren inte kommer få fortsätta. Rätten till besked gäller om arbetstagaren totalt har varit anställd längre än 12 månader under en 3 årsperiod. Om arbetstagaren varit anställd kortare än så hos arbetstagaren har den inte sådan rätt att få ett sådant besked. Om anställningstiden är så kort att besked inte kan lämnas en månad innan, bör arbetstagaren få veta beskedet direkt när anställningen börjar istället. Vad gäller för dig?Om du har rätt till att få beskedet av din arbetsgivare men inte fått ett sådant, innebär det rätt till skadestånd enligt 38 § LAS från den arbetsgivaren. Skadeståndet ska motsvara summan för lön för den tiden som beskedet lämnas för sen enligt lagen och allmän ersättning för kränkningen. Detta finns uttalat i ett tidigare rättsfall från 1977. Ett yrkande om skadestånd enligt LAS ska tas upp i Arbetsdomstolen. I ditt fall var förlängningen endast en månad, och då ett besked ska lämnas tidigast en månad i förväg bör du såfall fått besked när du påbörjade anställningen. Dock! har arbetsgivaren ingen skyldighet att lämna besked till dig om du inte uppfyller det kravet på kvalifikationstid som ställs upp i lagen. Kravet är uppfyllt om du har arbetat under tidsbegränsade anställningar under totalt 12 månader under de senaste 3 åren. Då jag inte vet under vilka villkor dina tidigare anställningsperioder hos den arbetsgivaren varit kan jag inte svara på om du uppnår kravet eller inte. Om arbetstagaren begär det är dock arbetsgivaren enligt 6 g § LAS skyldig att lämna information om arbetstagarens sammanlagda arbetstid. Det innebär att din arbetsgivaren ska lämna information för att få veta om du uppfyllt kravet eller inte, om du efterfrågar det. Sammanfattning: Om du har uppfyllt kravet för att få rätt till besked från din arbetsgivare OCH ett sådant besked inte har lämnats till dig, har du rätt till skadestånd för den kränkningen. Om du inte har uppfyllt kravet hade arbetsgivaren inte skyldighet att meddela dig om du kan få förlängt eller inte, och verkar inte ha gjort något fel i den här situationen trots att det kan verka otryggt för dig som arbetstagare att inte få längre förbehållning. Glöm inte kolla i ditt kollektivavtal om din situation regleras på ett annorlunda sätt där!Jag hoppas att detta gav svar på din fundering. Om du har ytterligare eller andra frågor är du välkommen att ställa fler till oss här på Lawline! Vänligen,

Vad händer när min visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning?

2020-08-19 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Min visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning eftersom jag jobbat mer än 2 år under en 5-årsperiod.Min fråga är vad jag kan kräva för anställningsprocent i min tillsvidareanställning?Räknas det på något genomsnitt på det jag jobbat under de 2 år jag haft visstidsanställning?Med vänliga hälsningar
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En arbetstagares anställning regleras bland annat i Lagen om anställningsskydd (LAS). När en visstidsanställning övergårPrecis likt du skriver, ska en allmän visstidsanställning övergå till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd i sammanlagt mer än 2 år antingen under en femårsperiod eller under en period där arbetstagaren haft flera tidsbegränsade anställningar följt på varandra (5 a § LAS). Det behöver alltså inte vara en sammanhängande anställningsperiod under minst 2 år utan sammanlagt. Vad som ska bedömas är de faktiska perioderna som arbetstagaren är anställd och arbetar och inte antalet arbetstimmar. Vad gäller för den nya tillsvidareanställningen?Vanligt är att det är den befattning, arbetstid, lön och anställningsvillkor som fortsätter vara gällande som var innan omvandlingen. Dock kan det finnas olika kompletterande bestämmelser i kollektivavtalen, vilket innebär att det inte är säkert att anställningen inte ändras med omvandlingen. Därför råder jag dig till att prata med din arbetsgivare innan omvandlingen sker om hur just din anställning kommer ändras utifrån vad som är reglerat i kollektivavtavtalet. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Om du har fler frågor är det bara att ställa de till oss här på Lawline!Vänligen,

Får arbetsgivaren kräva obetalda men obligatoriska möten?

2020-07-26 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Jag har en timanställning vid sidan om mina studier. Arbetsplatsen har en obligatorisk informationsträff/vidareutbildning om cirka 1 timme varje vecka, vilken är obetald. Kan min arbetsgivare kräva detta? Skiljer sig situationen ifall arbetskontraktet medger sådan obetald tid?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan arbetsgivaren kräva obetalda men obligatoriska möten?Till att börja med ska sägas att enligt grundläggande avtalsrättsliga principer förbinder sig båda parter som ansluter sig till ett avtal att de ska fullfölja de åtaganden som avtalet omfattar. I ett anställningsavtal är förpliktelserna att arbetstagaren ska arbeta på de överenskomna tider (exempelvis enligt ett uppställt schema) och arbetsgivaren ska betala ut lön för de arbetade överenskomna tiderna. Det innebär att när arbetsgivaren kallar till obligatoriska personalmöten, utbildningar eller liknande som arbetstagaren förväntas deltaga i, ska dessa tillfällen också vara betalda likt övrig arbetstid. Ifall mötena placeras utanför ordinarie arbetstid kan arbetstagaren ha rätt till övertidsersättning enligt 7 § i arbetstidslagen. Det gäller inte exempelvis om mötena planeras i förväg och ingår i schemat. Sammanfattningsvis, arbetsgivaren kan kalla till möten eller annat på tider utanför "schemat" men dessa ska också innefattas som betald arbetstid. Ifall arbetsgivaren inte lämnar ersättning för den tiden är inte heller arbetstagaren bunden enligt anställningskontraktet att vara där. Båda parter måste uppfylla sin del enligt kontraktet.Skiljer det sig om obetalda möten ingår enligt anställningsavtalet?Vad som avtalats i ett anställningsavtal går ofta före exempelvis lagen då den allmänna avtalsfriheten råder. Dock får en arbetsgivare som är bunden till ett kollektivavtal inte avtala om saker som är till större nackdel för arbetstagaren än vad kollektivavtalet säger. Jag råder dig att kolla upp vad som står i ditt kollektivavtal gällande obligatoriska möten m.m. Huvudregeln är likt jag nämnt ovan att sådana ska vara betalda men det kan finnas avvikelser i vissa kollektivavtal. Om du därefter känner att arbetsgivaren inte följer vad som bör gällande betalning för din arbetade tid, kan du kontakta ditt fackförbund som kan hjälpa dig med dessa frågor. Jag hoppas att detta gav svar på dina funderingar, även om jag endast kunde svara vad som gäller generellt mer än vilka rättigheter Du har som arbetstagare hos just din arbetsgivare. Som sagt kan du alltid vända dig till ditt fackförbund kring sådana här frågor då de har koll på dina rättigheter och vad som gäller enligt kollektivavtalet om ett sådant finns. Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt till sjukersättning som timanställd vikarie?

2020-03-22 i Sjuk
FRÅGA |Hej, jag jobbar som lärarvikarie och med det menas att dom ringer mig vid behov. Man får jobb varje dag. Men oftast inte schemalagt utan dom ringer ju på morgonen. Nu har jag länge varit sjuk och inte kunnat ligga tillgänglig. Vilket betyder att jag inte jobbar och inte får in pengar. Kan jag få sjukersättning om jag inte är schema lagd utan jobbar på timme. Eller hur ska jag kunna överleva en månad om jag är sjuk?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om arbetsförhållanden och sjuklön regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS) samt Lagen om sjuklön. Vilka har rätt till sjukersättning?Enligt 3 § lagen om sjuklön har en arbetstagare rätt till sjukersättning i form av sjuklön från första anställningsdagen. Förutsättning är att personens arbete omfattas av en anställningsform enligt lag, det kan vara tillsvidareanställning (fast anställning) 4 §, tidsbegränsad anställning (allmän, vikariat eller säsongsarbete) 5 § eller provanställning 6 § enligt LAS. Vad gäller för dig?Sjuklön betalas endast ut av arbetsgivaren de arbetsdagar som du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Gällande timanställt vikariat innebär det att du endast har rätt till sjuklön för de dagar du skulle ha arbetat dvs inbokade arbetsdagar eller pass. Övriga dagar när du inte blir tillfrågad om arbete eller tackar nej, har du alltså inte rätt till sjuklön. Undantag kan förekomma exempelvis om det står annat reglerat i ett kollektivavtal kan det gå före. Ett annat eventuell alternativ jag kan tänka mig är att du med hänsyn till att du får så mycket jobb, kan fråga arbetsgivaren om det finns möjlighet att få en tillsvidareanställning på deltid eller liknande. Vid en sådan anställning med ett schema och visst antal timmar, har du rätt till sjuklön för de timmarna som du planerat ska arbeta även om schemat ännu inte har fastlagts. Dock vet jag inte hur omständigheterna ser ut på din arbetsplats gällande om det finns möjlighet för dem att anställa dig fast eller inte, eller om det är något du vill. Jag hoppas att detta gav svar på din fundering!Vänligen,

Måste en arbetstagare arbeta sina bokade pass?

2020-08-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har en timanställd som har bokat sig hos oss 20 pass under augusti . Någon har erbjudit henne bättre lön på något annat jobb. Hon har skickat ett sms att hon slutar hos oss omedelbart och tänker inte jobba sina pass. Det ställer väldig stora problem för oss då vi inte kan hitta ersättare inom några dagar . Har min timanställd rätt att skita i sina bokade pass och inte komma till jobbet ? Vilka skyldigheter har hon ? Vilka lag kan jag hänvisa henne så att hon förstår sin skyldighet att måste jobba sina bokade pass?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser kring olika anställningsförhållanden finns i Lagen om anställningsskydd, även kallad LAS. TimanställningEn timanställning är en form av tidsbegränsad anställning där varje arbetstillfälle (exempelvis pass) innebär ett nytt anställningsförhållande där villkoren kan bestämmas innan passet bokas. Då ingen av parterna är egentligen bundna genom ett villkorat anställningsavtal hela tiden utan endast blir bundna vid de bokade arbetstillfällena, så innebär det för arbetstagaren att denne inte är skyldig att tacka ja till pass som erbjuds men måste arbeta de pass som hen tackat ja till. För arbetsgivarens del innebär det att denne inte får lov att ta bort bokade pass från en arbetstagare. Det ovan nämnda följer bland annat av den allmänrättsliga grundprincipen att "avtal ska hållas" i 1 kap. 1 § avtalslagen. En månads uppsägning gällerMinsta uppsägningstid enligt LAS är en månad ( 11 § LAS). Det går inte heller att avtala bort den uppsägningstiden. Däremot är inte arbetstagaren skyldig att tacka ja till nya pass under den perioden. Enligt 38 § LAS kan en arbetstagare som inte iakttar uppsägningstiden riskera skadestånd, vilket ska representera den förlust eller skada som arbetsgivaren lider av att arbetstagaren inte följer kontraktet. Arbetstvister ska tas upp i Arbetsdomstolen. Vad kan du göra?Timanställda är alltså skyldiga att arbeta de pass som de har tackat ja till. Du som arbetsgivare kan hänvisa till att det enligt Lagen om anställningsskydd finns en månad uppsägningstid som hon måste beakta innan hon kan gå över till en annan arbetsgivare. Under den månaden har hon just nu inbokade pass som hon måste fullfölja, men hon behöver inte tacka ja till ytterligare förfrågningar. Om hon inte beaktar uppsägningstiden kan du hänvisa till att du kan ta saken vidare och kräva henne på skadestånd hos Arbetsdomstolen. Lycka till!Jag hoppas att detta svarade på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Hur många semesterdagar har en deltidsanställd?

2020-07-30 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hur många betalda semester dagar får man på 75% 4 dagar i veckan ?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rätten till semesterdagarI Semesterlagen 4 § regleras att en arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Huvudregeln är att de som arbetar deltid eller oregelbundna också har rätt till en semesterledighet som ska motsvara de 25 lagstadgade semesterdagarna. De 25 dagarna bygger på att en arbetstagare arbetar regelbundet och i genomsnitt 5 dagar i veckan. Även en deltidsanställd kan därför få rätt till de samma antal dagar ifall arbetet är fördelat under 5 dagar och då beräknas semesterlönen på den faktiska deltidslönen. Semesterdagarna påverkas då inte alls. Annorlunda blir det i fall, likt ditt ovan, när en arbetstagare jobbar färre dagar exempelvis 4 eller 3 dagar i veckan. Hur många semesterdagar har en deltidsanställd?Om en arbetstagare arbetar färre än 5 dagar i genomsnitt behöver en omräkning göras för att få ett antal som ska motsvara de 25 dagarna. En vanlig metod kallas "den begränsade nettometoden" och går ut på att antalet arbetsdagar multipliceras med antalet semesterdagar delat med 5 = ekvationen ger antalet nettosemesterdagar. Ojämnt tal avrundas uppåt. Exempel: 4 arbetsdagar/ vecka x 25 lagstadgade semesterdagar / 5 = 20 semesterdagar. Tänk på: Nettosemesterdagar är antalet dagar som en arbetstagare kan ha rätt att plocka ut som ledighet. Men när det gäller beräkning av antalet betalda semesterdagar, semesterlön och semesterersättning och hur många som får sparas ska det alltid beräknas utifrån bruttosemesterdagarna (alltså de 25 lagstadgade semesterdagarna). Jag hoppas att detta kunde ge dig ett allmänt svar på frågan. Hur många semesterdagar just du har bör du kunna samtala med arbetsgivaren om, men även fackförbundet bör kunna hjälpa dig reda ut saken om du tror arbetsgivaren ger dig för lite. Med vänliga hälsningar,

Gäller uppsägningstid vid timanställning?

2020-06-25 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejMin sambo arbetade som timanställd på ett ställe. Han ville sedan sluta för att han hittat ett annat jobb nu i sommar. När han säger att han vill sluta efter han jobbat klart alla pass som han har tilldelats så säger dem att han har en månads uppsägningstid. Nu har han inte fått någon lön!Har de rätt att göra så? De hade inte gett honom några fler pass så han arbetade klart det han hade. Är rätt förbannad på det stället just nu....
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor gällande en anställning såsom olika anställningsformer och uppsägningstid regleras främst i Lagen om anställningsskydd, vilken förkortas LAS. Timanställning är en visstidsanställningDet finns inte i lagen en anställningsform som omfattar vad som benämns som en "timanställning", istället betraktas den vanligen som en allmän visstidsanställning enligt 5 § p.1 LAS. En visstidsanställning innebär att varje arbetstillfälle räknas som en anställning och lön utbetalas enbart för dem arbetstillfällena. Istället för ett anställningsavtal med villkor som gäller under en lång anställningsperiod så aktualiseras arbetstagarens såväl som arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter enbart vid arbetstillfällena. En arbetstagare är bunden att arbeta vid de överenskomna tiderna (exempelvis ett schema) och arbetsgivaren är skyldig att betala ut lön och inte ta bort dem överenskomna tillfällena utan medgivande. Då parterna inte är bundna utöver de överenskomna arbetstillfällena har arbetstagaren rätt att tacka nej till arbete och arbetsgivaren är inte skyldig att erbjuda något ytterligare arbete. Vilken uppsägningstid gäller?Konsekvens av att personen enbart räknas som anställd vid de tillfällen den jobbar är att det inte kan finnas en uppsägningstid. Det skiljer sig från den annars lagstadgade uppsägningstiden om minst 1 månad (11 § LAS).Den regeln kan åsidosättas genom kollektivavtal eller parternas anställningsavtal. Då avtalsfriheten är stark även inom arbetsrätten får parterna lov att avtala om vilken uppsägningstid de vill, under förutsättning att uppsägningstiden inte blir till större nackdel än den lagstadgade för sådana fall gäller den. Vad gäller i din situation?Normalt sett för en timanställd så finns det ingen uppsägningstid, vilket innebär att din sambo får lov att avsluta anställningen när han inte längre har avtalade arbetspass hos arbetsgivaren. I annat fall är han bunden att arbeta vid dem tillfällena enligt överenskommelse. Om arbetsgivaren hävdar att det finns en uppsägningstid, måste den finnas reglerad i ett avtal eller anställningsöverenskommelse mellan dem och honom. Parter kan också avtala om olika villkor för uppsägning, men detta måste också vara reglerat särskilt mellan parterna då. Om det inte är det, så finns ingen uppsägningstid. Jag råder därför honom att kolla upp vad han har för avtal med arbetsgivaren och om där finns något särskilt reglerat. Om ja, är det vad som står i avtalet som gäller. Vidare vet jag inte om jag tolkar situationen rätt, men en arbetsgivare har aldrig rätt att hålla inne lön för redan arbetad tid. Om det är vad de gör, kan din sambo exempelvis vända sig till sitt fackförbund för hjälp. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Vad händer när jag kommer tillbaka från min tjänstledighet?

2020-03-21 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag har varit anställd på ett företag sedan 2015 och har sedan 2017 varit tjänstledig på grund av studier. Om jag skulle behöva avbryta min tjänstledighet (till följd av att att universitet stänger och CSN slutar betala studiebidrag etc.) innebär det att min tjänst går tillbaka helt som om jag aldrig varit tjänstledig? Det vill säga, om mitt företag behöver börja säga upp folk och de kör "sist in- först ut" principen, kommer jag vara bland de första att bli uppsagd då eftersom jag varit tjänstledig eller kommer det räknas som att jag varit anställd sedan 2015 och därmed inte bland de första att sägas upp?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tjänstledighet regleras i Lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Om att komma tillbaka från tjänstledighetEnligt 1 § i ovan angiven lag står att en arbetstagare har rätt till ledighet från sin anställning för studier. En arbetstagare som har varit tjänstledig ska när den kommer tillbaka vara tillförsäkrad samma eller liknande ställning i arbetsförhållande samt samma anställningsvillkor som om personen aldrig varit tjänstledig (9 §). Vidare står det i andra stycket att närmare hur det kan se ut får regleras i kollektivavtal. Som svar på din fråga, innebär vad jag skrivit ovan att du om du avbryter din tjänstledighet att det kommer räknas som om du aldrig har varit tjänstledig. Din anställning kommer alltså räknas ha påbörjats 2015 och inte från dagen du kom tillbaka från tjänstledigheten. Mer särskilt om hur säkert din situation är om företaget börjar säga upp arbetstagare kan jag inte säga då jag inte vet hur företaget kommer att säga upp folk. Närmare om hur din anställning och anställningsvillkor kan regleras i kollektivavtalet, så du kan alltid läsa där om något särskilt är reglerat kring tjänstledighet. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Annars är du välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,