Hur många semesterdagar har en deltidsanställd?

2020-07-30 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hur många betalda semester dagar får man på 75% 4 dagar i veckan ?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rätten till semesterdagarI Semesterlagen 4 § regleras att en arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Huvudregeln är att de som arbetar deltid eller oregelbundna också har rätt till en semesterledighet som ska motsvara de 25 lagstadgade semesterdagarna. De 25 dagarna bygger på att en arbetstagare arbetar regelbundet och i genomsnitt 5 dagar i veckan. Även en deltidsanställd kan därför få rätt till de samma antal dagar ifall arbetet är fördelat under 5 dagar och då beräknas semesterlönen på den faktiska deltidslönen. Semesterdagarna påverkas då inte alls. Annorlunda blir det i fall, likt ditt ovan, när en arbetstagare jobbar färre dagar exempelvis 4 eller 3 dagar i veckan. Hur många semesterdagar har en deltidsanställd?Om en arbetstagare arbetar färre än 5 dagar i genomsnitt behöver en omräkning göras för att få ett antal som ska motsvara de 25 dagarna. En vanlig metod kallas "den begränsade nettometoden" och går ut på att antalet arbetsdagar multipliceras med antalet semesterdagar delat med 5 = ekvationen ger antalet nettosemesterdagar. Ojämnt tal avrundas uppåt. Exempel: 4 arbetsdagar/ vecka x 25 lagstadgade semesterdagar / 5 = 20 semesterdagar. Tänk på: Nettosemesterdagar är antalet dagar som en arbetstagare kan ha rätt att plocka ut som ledighet. Men när det gäller beräkning av antalet betalda semesterdagar, semesterlön och semesterersättning och hur många som får sparas ska det alltid beräknas utifrån bruttosemesterdagarna (alltså de 25 lagstadgade semesterdagarna). Jag hoppas att detta kunde ge dig ett allmänt svar på frågan. Hur många semesterdagar just du har bör du kunna samtala med arbetsgivaren om, men även fackförbundet bör kunna hjälpa dig reda ut saken om du tror arbetsgivaren ger dig för lite. Med vänliga hälsningar,

Gäller uppsägningstid vid timanställning?

2020-06-25 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejMin sambo arbetade som timanställd på ett ställe. Han ville sedan sluta för att han hittat ett annat jobb nu i sommar. När han säger att han vill sluta efter han jobbat klart alla pass som han har tilldelats så säger dem att han har en månads uppsägningstid. Nu har han inte fått någon lön!Har de rätt att göra så? De hade inte gett honom några fler pass så han arbetade klart det han hade. Är rätt förbannad på det stället just nu....
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor gällande en anställning såsom olika anställningsformer och uppsägningstid regleras främst i Lagen om anställningsskydd, vilken förkortas LAS. Timanställning är en visstidsanställningDet finns inte i lagen en anställningsform som omfattar vad som benämns som en "timanställning", istället betraktas den vanligen som en allmän visstidsanställning enligt 5 § p.1 LAS. En visstidsanställning innebär att varje arbetstillfälle räknas som en anställning och lön utbetalas enbart för dem arbetstillfällena. Istället för ett anställningsavtal med villkor som gäller under en lång anställningsperiod så aktualiseras arbetstagarens såväl som arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter enbart vid arbetstillfällena. En arbetstagare är bunden att arbeta vid de överenskomna tiderna (exempelvis ett schema) och arbetsgivaren är skyldig att betala ut lön och inte ta bort dem överenskomna tillfällena utan medgivande. Då parterna inte är bundna utöver de överenskomna arbetstillfällena har arbetstagaren rätt att tacka nej till arbete och arbetsgivaren är inte skyldig att erbjuda något ytterligare arbete. Vilken uppsägningstid gäller?Konsekvens av att personen enbart räknas som anställd vid de tillfällen den jobbar är att det inte kan finnas en uppsägningstid. Det skiljer sig från den annars lagstadgade uppsägningstiden om minst 1 månad (11 § LAS).Den regeln kan åsidosättas genom kollektivavtal eller parternas anställningsavtal. Då avtalsfriheten är stark även inom arbetsrätten får parterna lov att avtala om vilken uppsägningstid de vill, under förutsättning att uppsägningstiden inte blir till större nackdel än den lagstadgade för sådana fall gäller den. Vad gäller i din situation?Normalt sett för en timanställd så finns det ingen uppsägningstid, vilket innebär att din sambo får lov att avsluta anställningen när han inte längre har avtalade arbetspass hos arbetsgivaren. I annat fall är han bunden att arbeta vid dem tillfällena enligt överenskommelse. Om arbetsgivaren hävdar att det finns en uppsägningstid, måste den finnas reglerad i ett avtal eller anställningsöverenskommelse mellan dem och honom. Parter kan också avtala om olika villkor för uppsägning, men detta måste också vara reglerat särskilt mellan parterna då. Om det inte är det, så finns ingen uppsägningstid. Jag råder därför honom att kolla upp vad han har för avtal med arbetsgivaren och om där finns något särskilt reglerat. Om ja, är det vad som står i avtalet som gäller. Vidare vet jag inte om jag tolkar situationen rätt, men en arbetsgivare har aldrig rätt att hålla inne lön för redan arbetad tid. Om det är vad de gör, kan din sambo exempelvis vända sig till sitt fackförbund för hjälp. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Vad händer när jag kommer tillbaka från min tjänstledighet?

2020-03-21 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag har varit anställd på ett företag sedan 2015 och har sedan 2017 varit tjänstledig på grund av studier. Om jag skulle behöva avbryta min tjänstledighet (till följd av att att universitet stänger och CSN slutar betala studiebidrag etc.) innebär det att min tjänst går tillbaka helt som om jag aldrig varit tjänstledig? Det vill säga, om mitt företag behöver börja säga upp folk och de kör "sist in- först ut" principen, kommer jag vara bland de första att bli uppsagd då eftersom jag varit tjänstledig eller kommer det räknas som att jag varit anställd sedan 2015 och därmed inte bland de första att sägas upp?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tjänstledighet regleras i Lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Om att komma tillbaka från tjänstledighetEnligt 1 § i ovan angiven lag står att en arbetstagare har rätt till ledighet från sin anställning för studier. En arbetstagare som har varit tjänstledig ska när den kommer tillbaka vara tillförsäkrad samma eller liknande ställning i arbetsförhållande samt samma anställningsvillkor som om personen aldrig varit tjänstledig (9 §). Vidare står det i andra stycket att närmare hur det kan se ut får regleras i kollektivavtal. Som svar på din fråga, innebär vad jag skrivit ovan att du om du avbryter din tjänstledighet att det kommer räknas som om du aldrig har varit tjänstledig. Din anställning kommer alltså räknas ha påbörjats 2015 och inte från dagen du kom tillbaka från tjänstledigheten. Mer särskilt om hur säkert din situation är om företaget börjar säga upp arbetstagare kan jag inte säga då jag inte vet hur företaget kommer att säga upp folk. Närmare om hur din anställning och anställningsvillkor kan regleras i kollektivavtalet, så du kan alltid läsa där om något särskilt är reglerat kring tjänstledighet. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Annars är du välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Behöver jag ta ut semester på helgdagar och julafton?

2019-12-27 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Midsommarafton, julafton och nyårsafton verkar inte vara officiella helgdagar, men enligt Semesterlag (1977:480) 3 a § så ska dessa ändå räknas som en söndag?"Med söndag jämställs allmän helgdag samt midsommarafton, julafton och nyårsafton." (Lag 2009:1439)Om man ser till ett kontorsjobb som sköts måndag-fredag 9-17, finns det något sätt för arbetsgivaren att kringgå detta och säga att dessa tre dagar inte är officiella helgdagar och att man därför måste använda semesterdagar för att vara ledig? Kollektivavtal finns ej.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag tolkar din fråga så undrar du ifall en anställd som har arbetstid måndag till fredag kan behöva använda sina semesterdagar för att vara ledig på helgdagar såsom julafton, nyårsafton och midsommarafton? Semester regleras i Semesterlagen och det är denna som jag kommer att utgå från. Vilka är semesterdagar?Paragrafen 3a § 2 st i semesterlagen som du har hittat säger att lördagar och söndagar inte anses som semesterdagar. Undantag kan gälla för de anställda som normalt sett arbetar på helger. Vidare säger paragrafen att allmänna helgdagar (s.k. röda dagar) samt julafton, midsommarafton och nyårsafton också ska jämställas med en söndag. Det betyder att även om de nämnda dagarna inte är officiella helgdagar så har de enligt lagen och inom arbetslivet fått samma innebörd som om de vore helgdagar. Exempelvis kan man få högre ob dessa dagar.Sammantaget innebär detta att en anställd som normalt sett enbart arbetar vardagar inte behöver ta ut semester på julafton om den infaller på en vardag. Detta för att julafton räknas som en söndag och ska därför inte vara en semesterdag, och då behöver denne inte ta ut semester den dagen. Om det däremot skulle vara en inlagd arbetsdag för personen, så kan det bli en semesterdag. Kan det finnas undantag? Som beskrivet ovan så skiljer sig reglerna till viss del för arbetstagare som normalt sett arbetar helger. Då kan en lördag eller söndag räknas som semesterdag om det för dem är en arbetsdag. Arbetsfria dagar är inte semesterdagar. Ett avgörande undantag är dock om det finns kollektivavtal i vilket det hade stått något som avviker från vad semesterlagen säger, de reglerna hade då gått före. Det framgår av 2a § 2 st semesterlagen. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Vänligen,

Får arbetsgivaren kräva obetalda men obligatoriska möten?

2020-07-26 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Jag har en timanställning vid sidan om mina studier. Arbetsplatsen har en obligatorisk informationsträff/vidareutbildning om cirka 1 timme varje vecka, vilken är obetald. Kan min arbetsgivare kräva detta? Skiljer sig situationen ifall arbetskontraktet medger sådan obetald tid?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan arbetsgivaren kräva obetalda men obligatoriska möten?Till att börja med ska sägas att enligt grundläggande avtalsrättsliga principer förbinder sig båda parter som ansluter sig till ett avtal att de ska fullfölja de åtaganden som avtalet omfattar. I ett anställningsavtal är förpliktelserna att arbetstagaren ska arbeta på de överenskomna tider (exempelvis enligt ett uppställt schema) och arbetsgivaren ska betala ut lön för de arbetade överenskomna tiderna. Det innebär att när arbetsgivaren kallar till obligatoriska personalmöten, utbildningar eller liknande som arbetstagaren förväntas deltaga i, ska dessa tillfällen också vara betalda likt övrig arbetstid. Ifall mötena placeras utanför ordinarie arbetstid kan arbetstagaren ha rätt till övertidsersättning enligt 7 § i arbetstidslagen. Det gäller inte exempelvis om mötena planeras i förväg och ingår i schemat. Sammanfattningsvis, arbetsgivaren kan kalla till möten eller annat på tider utanför "schemat" men dessa ska också innefattas som betald arbetstid. Ifall arbetsgivaren inte lämnar ersättning för den tiden är inte heller arbetstagaren bunden enligt anställningskontraktet att vara där. Båda parter måste uppfylla sin del enligt kontraktet.Skiljer det sig om obetalda möten ingår enligt anställningsavtalet?Vad som avtalats i ett anställningsavtal går ofta före exempelvis lagen då den allmänna avtalsfriheten råder. Dock får en arbetsgivare som är bunden till ett kollektivavtal inte avtala om saker som är till större nackdel för arbetstagaren än vad kollektivavtalet säger. Jag råder dig att kolla upp vad som står i ditt kollektivavtal gällande obligatoriska möten m.m. Huvudregeln är likt jag nämnt ovan att sådana ska vara betalda men det kan finnas avvikelser i vissa kollektivavtal. Om du därefter känner att arbetsgivaren inte följer vad som bör gällande betalning för din arbetade tid, kan du kontakta ditt fackförbund som kan hjälpa dig med dessa frågor. Jag hoppas att detta gav svar på dina funderingar, även om jag endast kunde svara vad som gäller generellt mer än vilka rättigheter Du har som arbetstagare hos just din arbetsgivare. Som sagt kan du alltid vända dig till ditt fackförbund kring sådana här frågor då de har koll på dina rättigheter och vad som gäller enligt kollektivavtalet om ett sådant finns. Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt till sjukersättning som timanställd vikarie?

2020-03-22 i Sjuk
FRÅGA |Hej, jag jobbar som lärarvikarie och med det menas att dom ringer mig vid behov. Man får jobb varje dag. Men oftast inte schemalagt utan dom ringer ju på morgonen. Nu har jag länge varit sjuk och inte kunnat ligga tillgänglig. Vilket betyder att jag inte jobbar och inte får in pengar. Kan jag få sjukersättning om jag inte är schema lagd utan jobbar på timme. Eller hur ska jag kunna överleva en månad om jag är sjuk?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om arbetsförhållanden och sjuklön regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS) samt Lagen om sjuklön. Vilka har rätt till sjukersättning?Enligt 3 § lagen om sjuklön har en arbetstagare rätt till sjukersättning i form av sjuklön från första anställningsdagen. Förutsättning är att personens arbete omfattas av en anställningsform enligt lag, det kan vara tillsvidareanställning (fast anställning) 4 §, tidsbegränsad anställning (allmän, vikariat eller säsongsarbete) 5 § eller provanställning 6 § enligt LAS. Vad gäller för dig?Sjuklön betalas endast ut av arbetsgivaren de arbetsdagar som du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Gällande timanställt vikariat innebär det att du endast har rätt till sjuklön för de dagar du skulle ha arbetat dvs inbokade arbetsdagar eller pass. Övriga dagar när du inte blir tillfrågad om arbete eller tackar nej, har du alltså inte rätt till sjuklön. Undantag kan förekomma exempelvis om det står annat reglerat i ett kollektivavtal kan det gå före. Ett annat eventuell alternativ jag kan tänka mig är att du med hänsyn till att du får så mycket jobb, kan fråga arbetsgivaren om det finns möjlighet att få en tillsvidareanställning på deltid eller liknande. Vid en sådan anställning med ett schema och visst antal timmar, har du rätt till sjuklön för de timmarna som du planerat ska arbeta även om schemat ännu inte har fastlagts. Dock vet jag inte hur omständigheterna ser ut på din arbetsplats gällande om det finns möjlighet för dem att anställa dig fast eller inte, eller om det är något du vill. Jag hoppas att detta gav svar på din fundering!Vänligen,

Kan jag ta ut semester när jag är föräldraledig?

2020-02-29 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Kan man ta ut semesterersättning samtidigt som man tar ut föräldraledighet ?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då frågan behandlar när du kan ta ut semester blir semesterlagen tillämplig. Semesterlön vs. semesterersättningDet är också skillnad på begreppen semesterlön och semesterersättning. Jag tror att du menar sammanhanget att "att ta ut semester" vilket innefattar begreppet semesterlön. När en arbetstagare använder sina intjänade semesterdagar så betalas det ut en semesterlön de dagarna personen är hemma (22 § semesterlagen). Semesterersättning handlar om när en arbetstagare har tjänat in rätt till semester men på grund av avslutad anställning inte hinner plocka ut någon semester och får den summan som semesterersättning istället (28 § semesterlagen). Mitt svar kommer därför utgå från semesterlön, om det var en felaktig tolkning får du gärna ställa en ny fråga hos oss för att få svar om vad som gäller för dig. Semester vid föräldraledighetSemesterersättning är en semesterförmån som måste intjänas genom att man arbetar (1 § semesterlagen). Till att börja går att konstatera att föräldraledighet också är semestergrundande precis som när du arbetar, dock finns det en gräns på 120 dagar (det kan finnas undantag) (17 a § semesterlagen). Syftet med detta är att personen ska kunna ha några intjänade semesterdagar när den åtgår i tjänst igen, då semesterdagar intjänas semesteråret innan.Det finns inga särskilda regler gällande semesterledighet för om du arbetar eller är föräldraledig. Det innebär att det är möjligt att använda sina semesterdagar och erhålla semesterlön under en föräldraledighet. Går de att kombinera?Svaret är ja på det sättet att du kan vara föräldraledig under en period och ha rätt att använda dina semesterdagar för att förlänga den perioden eller liknande. Dock har en person inte rätt att erhålla både semesterlön och föräldrapenning för samma dag. I praktiken blir det istället att om personen har intjänade semesterdagar och ansöker om semesterledighet kommer föräldraledigheten pausas den/de dagarna. Till dig: Om du är osäker gällande när och hur du bör plocka ut dina semesterdagar under föräldraledigheten så kan du alltid prata med din arbetsgivare som möjligtvis kan hjälpa till att pussla ihop det. Tänk också på att försök räkna på hur många intjänade semesterdagar du har, hur många du får lov att spara och hur många du får med din föräldraledighet. Det är också avgörande hur länge du vill vara hemma med barnet/barnen, då det annars kan vara bra att spara så många dagar det går till efter du återgår till arbete. Jag hoppas att det svarade på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag bli återbetalningsskyldig för utplockad semesterlön?

2019-10-31 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hejsan!Min fråga gäller sammanfallande och intjänad semester. Vi har semesterår/intjäning 31 mars-1 april. Vad händer om den anställde slutar i november och har tagit ut full semester, blir han återbetalningsskyldig på slutlönen?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I semsterlagen (1977:480) står att arbetstagare har rätt till semesterförmåner i form av semesterlön, semesterersättning och semesterledighet (1 § semesterlagen). Jag förstår din fråga som att om en person har använt alla sina semesterdagar för året samt fått utbetalt semesterlön för dem, och sedan slutar innan hela semesteråret har gått och såfall om denne måste betala tillbaka den semesterlönen? Enligt 4 § semesterlagen har en arbetstagare rätt till 25 semesterdagar varje år, och under de dagarna också rätt till semesterlön (om arbetstagaren har tjänat in till sådan lön). Betald semester eller inte?En arbetstagare tjänar in rätten till semesterlön, så kallad betald semester, under intjänandeåret (1 april- 31 mars) som sen kan användas under nästa semesterår. Ifall personen har intjänad rätt till att få ut alla sina semesterdagar betalda, så behöver denne självklart inte heller betala tillbaka något. FörskottssemesterEtt annat fall kan vara att arbetstagaren inte har hunnit tjäna in sin semesterlön förra semesteråret (exempelvis om nyss börjat sin anställning) och då kan arbetsgivaren göra ett avdrag på månadslönen för den använda semesterlönen eller att vissa arbetsgivare erbjuder förskottssemester. Förskottssemester innebär att semesterlönen blir som en skuld till arbetsgivaren istället för att den dras av på månadslönerna. När semesteråret är slut har arbetstagaren kunnat tjäna in sin semesterlön och skulden stryks. Skulden kan redovisas på lönespecifikationen i form av antal förskottssemesterdagar eller i kronor. Om arbetstagaren säger upp sig innan dess blir den skyldig att betala tillbaka den skulden. Detta görs vanligtvis genom att skulden dras av från slutlönen. Sammanfattningsvis, ifall en person blir återbetalningsskyldig på sin använda semester beror på hur denne har fått semesterlönen utbetald från början. Ingen återbetalning krävs ifall personen använt sina "betalda semesterdagar" eller ifall arbetsgivaren redan har gjort avdrag för semesterlönen på månadslönen. Men återbetalningsskyldighet uppstår när personen har fått förskottssemester och fått utbetalt semesterlön som denne inte tjänat in ännu. Skulden som uppkommer ska då betalas tillbaka till arbetsgivaren, och görs vanligen genom avdrag på slutlönen. Förskottssemester syns oftast på lönespecifikationen, där det även anges hur mycket skulden är på. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,