Rätt att kvarstå i anställning

2020-09-29 i Övrigt
FRÅGA |Min arbetsgivare säger att LAS vad gäller rätten att arbeta till 68 inte gäller än för det inte är indkrivet i kollektivavtalet än.Stämmer det?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till lagen om anställningsskydd (LAS). Rätt att kvarstå i anställningenEn arbetstagare har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år (32a § LAS). Eftersom detta står i lagen om anställningsskydd gäller det alla som är anställda i Sverige i allmän eller enskild tjänst (1 § LAS).Lagen om anställningsskydd är en semidispositiv lag vilket innebär att avsteg kan göras från lagen genom kollektivavtal. Det finns ett antal uppräknade paragrafer från vilka undantag kan göras i kollektivavtal (2 § LAS). Paragrafen som ger arbetstagare rätt att kvarstå i anställning tills denne fyller 68 år är inte med i uppräkningen. Detta innebär att denna rätt gäller oavsett vad som står i ett avtal, och även om det inte står något om det i kollektivavtalet alls.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kommer jag få kvarstå i min anställning tills jag fyller 68 år?

2020-02-05 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag är född 1953, arbetar inom svenska. Har varit med i kommunal. Min fråga är: får jag arbeta till 68-år. Jag tycker allt verkar så luddigt.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaFör att svara på din fråga kommer jag hänvisa till lagen om anställningsskydd (LAS). Rätt att kvarstå i anställningenEn arbetstagare har rätt att kvarstå i sin anställning till utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år (32a § LAS). För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare som har fyllt 68 år krävs inte saklig grund (33 § LAS). En arbetstagare som har fyllt 68 år har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad (33b § LAS). Tidigare bestämmelseDenna nya bestämmelse, rätten att kvarstå i anställningen till 68 år, trädde i kraft 1 januari 2020. Innan dess gällde rätten att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då arbetstagaren fyllde 67 år. För att underlätta vid övergången mellan dessa bestämmelser finns det så kallade övergångsbestämmelser. Enligt dessa övergångsbestämmelser gäller följande: "Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ett skriftligt besked enligt 33 § första stycket i den äldre lydelsen, när en arbetsgivare före lagens ikraftträdande har lämnat ett sådant besked till en arbetstagare som fyller 67 år före den 1 februari 2020. Om arbetstagaren fyller 67 år den 1 februari 2020 eller senare är beskedet utan verkan" (punkt 6 övergångsbestämmelser). Detta innebär att alltså att den som fått ett skriftligt besked att anställningen avslutas då denne fyller 67 år före den 1 januari 2020, och som fyller 67 år före den 1 februari 2020 inte har rätt att kvarstå i anställningen till 68 år. Ett sådant besked ska alltså fortsätta gälla. Om arbetstagaren däremot fyller 67 år efter den 1 februari 2020 ska ett sådant besked vara utan verkan. Arbetstagaren har då rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, i enlighet med de nya bestämmelserna. En arbetstagare som inte fått beskedet att anställningen avslutas när denne fyller 67 år kommer naturligtvis ha rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, i enlighet med de nya bestämmelserna. SlutsatsHuruvida du kan kvarstå i anställningen till 68 år beror alltså på om du fått ett besked före 1 januari 2020 att anställningen ska avslutas, och i så fall när du fyller 67 år. Om du inte fått något sådant besked har du alltså rätt att kvarstå i din anställning tills du fyller 68 år.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad gäller vid övergången mellan bestämmelserna om rätten att stanna i anställningen till 67 år och 68 år?

2020-02-02 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, om en person som är född i januari 1953, dvs blir 67 år nu i januari, vill arbeta kvar tills han är 68 år men har fått ett besked av arbetsgivaren i december om att anställningen avslutas när han fyller 67 år i januari. Har arbetsgivaren rätt att göra så utifrån de nya reglerna i LAS där man nu får arbeta kvar tills man fyller 68 år om man så önskar?Mvh
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaRegler om uppsägning och uppsägningstid finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Rätt att kvarstå i anställningenPrecis som du skriver ändrades nyligen rätten att kvarstå i anställningen till slutet av den månad man fyller 67 år till att istället gälla till slutet av den månad då man fyller 68 år (32a § LAS). Den nya bestämmelsen trädde i kraft 1 januari 2020, och ska alltså gälla sedan dess. När en bestämmelse ändras på detta sätt kan det leda till problem vid tillämpningen precis i övergången. Därför brukar det även införas så kallade övergångsbestämmelser. Vad säger övergångsbestämmelserna?Angående den nya bestämmelsen och ändringen av åldersgränsen från 67 till 68 år sägs i övergångsbestämmelserna följande:"Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ett skriftligt besked enligt 33 § första stycket i den äldre lydelsen, när en arbetsgivare före lagens ikraftträdande har lämnat ett sådant besked till en arbetstagare som fyller 67 år före den 1 februari 2020. Om arbetstagaren fyller 67 år den 1 februari 2020 eller senare är beskedet utan verkan" (punkt 6 övergångsbestämmelser).Din situationDetta innebär alltså att personen som fått beskedet att anställningen avslutas då denne fyller 67 år, vilket lämnades i december, ska vara giltigt. Detta eftersom beskedet lämnades innan den nya lagen trädde i kraft och personen i fråga fyller 67 år före den 1 februari 2020. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad gäller för stridsåtgärder om det inte finns kollektivavtal?

2019-10-24 i Strejk och blockad
FRÅGA |Hej, är förvirrad över vad som gäller för stridsåtgärder när det inte finns ett kollektivavtal.Vem/vilka får besluta om stridsåtgärd om det råder ett kollektivavtalslöst tillstånd? Vilka lagrum gäller?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag använda mig av regeringsformen (RF) och lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Rätten att vidta stridsåtgärderRätten att vidta stridsåtgärder finns grundlagsfäst (2 kap. 14 § RF). Denna rätt tillkommer en förening av arbetstagare och arbetsgivare. Rätten tillkommer inte enskilda arbetstagare, utan endast föreningar (alltså facket). Denna rätt får även inskränkas genom bestämmelser i en annan lag.FredspliktFör arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal råder en fredsplikt (41 § MBL). Detta innebär att det då inte är tillåtet att vidta stridsåtgärder. Enda undantaget från fredsplikten är om en organisation i behörig ordning har beslutet om det, och något av ändamålen som räknas upp är aktuella. Vad gäller om det inte finns kollektivavtal?Då arbetsgivare och arbetstagare inte är bundna av kollektivavtal råder inte fredsplikt, utan istället så kallad fri stridsrätt. Som nämnt ovan tillfaller stridsrätten enbart organisationer och inte enskilda arbetstagare. Det är alltså en arbetstagarorganisation eller en arbetsgivarorganisation som kan besluta om stridsåtgärder. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Om du undrar något mer är du välkommen att ställa en ny fråga. Mvh,

Avsluta en provanställning i förtid

2020-02-08 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Om jag påbörjar en provanställning på 6 månader och arbetsgivaren väljer att säga upp mig efter 2 veckor. Har jag rätt till en månadslön och gå på dagen, eller jobba en månad och gå hem sedan?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaFör att svara på din fråga kommer jag hänvisa till lagen om anställningsskydd (LAS). Ett avtal får träffas om tidsbegränsad provanställning om prövotiden är högst 6 månader (6 § LAS). En sådan anställning får avbrytas även före prövotidens utgång, om inget annat avtalats (6 § tredje stycket LAS). En arbetsgivare som vill att en arbetstagares provanställning ska avbrytas i förtid ska underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg (31 § LAS). Du ska alltså inte sluta på dagen, utan har rätt att få veta två veckor i förväg. Under dessa två veckor bör du alltså fortsätta arbeta, om inte du och arbetsgivaren kommer överens om något annat. Viktigt att komma ihåg är att det kan finnas avvikande regler om provanställningar i ett eventuellt kollektivavtal. Dessa regler ska i så fall gälla (2 § LAS). Det kan alltså vara en bra idé att ta reda på om din arbetsplats har kollektivavtal och i så fall om det reglerar provanställningar. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan en allmän visstidsanställning sägas upp i förtid?

2020-02-02 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej ! Jag har en allmän fråga gällande anställningsavtal, det är så här att jag skrev på en allmän visstidsanställning avtal i två år Fr o m 2019-10-21 t o m 2021-10-21. Och i avtalat så står det att det inte är ett kollektivavtal.Min fråga är om arbetsgivaren kan uppsäga mitt avtal innan slutdatumet som är skriven i avtalet ?Min andra fråga är om han kan uppsäga avtalet, finns det en uppsägnings tid till arbetstagaren ? samt vilka konsekvenser drabbas arbetsgivaren av om han bryter mot avtalet?Önskar att ni kan svara med med hänvisningar till lagrum.Mvh...
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaRegler om anställningsavtal, uppsägning och uppsägningstid finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Vad gäller för en allmän visstidsanställning?Ett anställningsavtal kan träffas för viss tid, genom en så kallad allmän visstidsanställning (5 § LAS). En allmän visstidsanställning har ett startdatum och ett slutdatum mellan vilka arbetstagaren ska vara anställd. Kan man säga upp en allmän visstidsanställning i förtid?Det finns lite olika sätt att formulera ett avtal om en allmän visstidsanställning, och svaret på din fråga beror på hur avtalet är formulerat. Om det är formulerat så som du skriver, att anställningen gäller fr.o.m. 2019-10-21 t.o.m. 2021-10-21, och inget mer, så ska detta gälla. Det innebär att ett sådant avtal inte kan sägas upp i förtid. Detta eftersom det anses vara ömsesidigt avtalat att avtalet ska löpa fram till den bestämda slutdagen, i ditt fall 2021-10-21. Om avtalet istället är formulerat på så sätt att det framgår att anställningen gäller fr.o.m. 2019-10-21, dock längst t.o.m. 2021-10-21 ser situationen annorlunda ut. Avtal som formulerats på detta sätt har Arbetsdomstolen slagit fast att de kan sägas upp i förtid. Dock gäller, liksom för tillsvidareanställningar, att det krävs saklig grund för att säga upp en arbetstagare (7 § LAS). Vid sådana här avtal brukar avtalas om en ömsesidig uppsägningstid som ska gälla åt båda håll. Om ingen uppsägningstid avtalats bör uppsägningstiden vara en månad, i enlighet med bestämmelserna som finns till skydd för arbetstagaren (11 § LAS). Om arbetsgivaren bryter mot avtaletOm arbetsgivaren skulle säga upp en arbetstagare som har en allmän visstidsanställning som inte kan sägas upp i förtid kan arbetstagare yrka på att uppsägningen ska ogiltigförklaras och även kräva skadestånd (34 § och 38 § LAS). Om du har blivit utsatt för detta är min rekommendation att du vänder dig till facket för att få vidare hjälp. De kan hjälpa till med råd och information till arbetstagare, och de kan även företräda arbetstagare vid en eventuell tvist. Jag skulle dock rekommendera att först försöka lösa tvisten direkt med arbetsgivaren, kanske med stöd av facket. Detta eftersom det kan bli dyrt och ta lång tid att ta en tvist till domstol. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Hur långa uppsägningstid har jag då jag fyllt 67 år?

2019-10-25 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Förtydligande gällande frågan: ÄR UPPSAGD 31/1-2020 OCH 67 ÅR DÅ DETTA HÄNDER HUR LÅNG UPPSÄGNINGSTID HAR JAG ENLIGT NYA LAS?Svaret på din fråga bör alltså bero på om det finns ett villkor i ditt anställningsavtal som säger att du är skyldig att lämna din anställning då du fyller 67 år eller om din arbetsgivare har meddelat att din anställning ska upphöra då du fyller 67 år. Eftersom du skriver att du har blivit uppsagd den 31 januari 2020 kommer jag utgå ifrån att din arbetsgivare har meddelat dig att din anställning kommer att upphöra då eftersom du då fyllt 67 år. Detta innebär att det undre citatet ur förarbetet bör vara tillämpligt på din situation. Då ska den nuvarande bestämmelsen tillämpas, alltså att du inte har rätt till en längre uppsägningstid än en månad eftersom du fyllt 67 år.Finns inget sådant i mitt anställningsavtal uppsägningen beror på arbetsbrist då företaget kommer att läggas ner ,inge vet när, har jobbat där i 5 år i Dec , fyllde 67 i Maj fick enligt nuvarande LAS 1 Månads uppsägningstid (Feb ) så frågan är blir det någon förändring gällande uppsägningstiden när nya LASen träder i kraft?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du återkommer med förtydligande! Jag kommer fortfarande tillämpa lagen om anställningsskydd (LAS). Som jag förstår situationen nu har du fått beskedet att din anställning kommer avslutas 31 januari 2020 på grund av arbetsbrist och att du därför undrar hur lång uppsägningstid du har, eftersom du har fyllt 67 år.Som jag skrev i mitt förra svar har den som fyllt 67 år inte rätt till en uppsägningstid som är längre än en månad (33 § tredje stycket LAS). Denna bestämmelse upphör att gälla 1 januari 2020, och från och med då kommer bestämmelsen istället gälla den som fyllt 68 år. Nedan följer ett citat ur förarbetet till lagändringen för att förtydliga vad som ska gälla i övergången mellan de två bestämmelserna (proposition 2018/19:91 s. 50):"När en arbetsgivare före den 1 januari 2020 har gett en arbetstagare ett skriftligt besked om att anställningen upphör, ska lagen i dess äldre lydelse tillämpas på beskedet. En förutsättning är dock att arbetstagaren fyller 67 år före den 1 februari 2020. I annat fall ska beskedet vara utan verkan. I övrigt ska äldre föreskrifter tillämpas när en arbetsgivare före lagändringarnas respektive ikraftträdande har inlett ett förfarande för att skilja arbetstagaren från anställningen." Jag kommer utgå ifrån att du har fått beskedet om uppsägningen skriftligt, eftersom det är så en uppsägning ska gå till (8 § LAS). Eftersom du har fått detta besked innan de nya bestämmelserna träder i kraft, 1 januari 2020, och du har fyllt 67 år före den 1 februari 2020 ska de nuvarande bestämmelserna tillämpas på din situation. Detta innebär att du inte har rätt till en längre uppsägningstid än en månad. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Hur lång uppsägningstid har jag då jag fyllt 67 år?

2019-10-24 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |ÄR UPPSAGD 31/1-2020 OCH 67 ÅR DÅ DETTA HÄNDER HUR LÄNG UPPSÄGNINGSTID HAR JAG ENLIGT NYA LAS?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du nämner finns regler om anställningar i lagen om anställningsskydd (LAS). Nuvarande bestämmelseEn arbetstagare har rätt att stanna kvar i sin anställning till och med den dag då hen fyller 67 år (33 § LAS). Om arbetsgivaren vill att arbetstagaren ska lämna sin anställning då hen fyller 67 år ska arbetsgivaren meddela detta minst en månad i förväg. En arbetstagare som har fyllt 67 år och som får vara kvar i sin anställning har inte rätt till en längre uppsägningstid än en månad (33 § tredje stycket LAS). Denna bestämmelse kommer dock att upphöra att gälla den1 januari 2020. Då kommer istället nya bestämmelser träda i dess ställe.De nya bestämmelsernaEnligt de nya bestämmelserna som träder i kraft 1 januari 2020 kommer en arbetstagare ha rätt att stanna kvar i sin anställning till och med dagen då hen fyller 68 år. Då kommer en arbetstagare som har fyllt 68 år inte ha rätt till en längre uppsägningstid än en månad. Vad gäller i din situation?I din situation blir det lite krångligt att veta vad som gäller eftersom en bestämmelse gäller just nu, men en annan kommer gälla då du skriver att din anställning ska avslutas. I förarbetena till ändringen i lagen om anställningsskydd finns så kallade övergångsbestämmelser som ska hjälpa till för att man ska förstå vad som gäller i övergången mellan de två bestämmelserna (proposition 2018/19:91 s. 50). Följande står i förarbetet:"Ett villkor om skyldighet att lämna anställningen vid en viss ålder i ett individuellt avtal som har ingåtts före lagändringarnas respektive ikraftträdande ska vara ogiltigt i den utsträckning det upphäver eller inskränker en arbetstagares rätt att kvarstå i anställningen.""När en arbetsgivare före den 1 januari 2020 har gett en arbetstagare ett skriftligt besked om att anställningen upphör, ska lagen i dess äldre lydelse tillämpas på beskedet. En förutsättning är dock att arbetstagaren fyller 67 år före den 1 februari 2020. I annat fall ska beskedet vara utan verkan."Svaret på din fråga bör alltså bero på om det finns ett villkor i ditt anställningsavtal som säger att du är skyldig att lämna din anställning då du fyller 67 år eller om din arbetsgivare har meddelat att din anställning ska upphöra då du fyller 67 år. Eftersom du skriver att du har blivit uppsagd den 31 januari 2020 kommer jag utgå ifrån att din arbetsgivare har meddelat dig att din anställning kommer att upphöra då eftersom du då fyllt 67 år. Detta innebär att det undre citatet ur förarbetet bör vara tillämpligt på din situation. Då ska den nuvarande bestämmelsen tillämpas, alltså att du inte har rätt till en längre uppsägningstid än en månad eftersom du fyllt 67 år.Som sagt kan detta vara lite krångligt och jag har därför svarat så gott jag kan utifrån din fråga. Om du känner att du behöver mer hjälp är du såklart välkommen att ställa en fråga till. Om du är medlem i facket kan du såklart även vända dig dit för att se om de kan svara på ytterligare frågor. Jag hoppas att detta kan hjälpa dig! Mvh,