Kan jag hävda företrädesrätt till tjänst med högre tjänstgöringsgrad?

2021-06-14 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Min kollega slutar som butikschef. Jag har jobbat som butikschef på samma jobb tidigare men är idag säljare o har fått gå ner från 100% till 75% från och med augusti. Nu utlyses tjänst till ny butikschef.Kan jag hävda företrädesrätt?Jag är inte med i facket spelar det någon roll?Jag har skrivit till HR avdelningen men får inget svar...Hur kan jag/ bör jag isåfall gå vidare?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).Notera att ett kollektivavtal på din arbetsplats kan ange andra bestämmelser som kan avvika från lagen och därmed vad jag anger nedan (se 2 § tredje stycket LAS).Du kan ha rätt till företräde till anställningen förutsatt att ett antal krav är uppfylldaFörutsatt att den nya tjänsten är heltid kan du ha rätt till företräde till anställningen eftersom du jobbar 75% och därmed anses vara deltidsanställd. Detta förutsätter dock att du har anmält till din arbetsgivare att du vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad, arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses samt att du har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna (25a § LAS).Om flera arbetstagare har denna företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad bestäms turordningen dem emellan utifrån arbetstagarnas sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren (26 § LAS).I ditt fall verkar du uppfylla kraven på att ha berättat för din arbetsgivare genom HR att du vill ha anställning med högre sysselsättningsgrad samt att har tillräckliga kvalifikationer eftersom du tidigare arbetat som butikschef på samma jobb.När det gäller kravet på att arbetsgivarens behov av arbetskraft ska tillgodoses är detta något mer otydligt. Enligt förarbeten till lagen är detta krav tillexempelvis inte uppfyllt om "en restaurangägare behöver ytterligare serveringspersonal under vissa tider och någon som redan är anställd och arbetar under sådan tid gör anspråk på en högre sysselsättningsgrad" (prop. 1996/97:16 s 50).Jag kan tyvärr inte avgöra här och nu om företrädesrätt föreligger i ditt fall eftersom jag måste veta fler omständigheter för att avgöra denna fråga. Om du själv anser att ovan krav är uppfyllda och att arbetsgivaren därmed inte har iakttagit tidigare bestämmelse så kan du yrka på skadestånd (38 § LAS).Om du vill ta vidare denna fråga är min rekommendation att du bokar tid med en av våra kunniga jurister alternativt går med i facket.Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga! Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänligen,

Vad händer om arbetsgivaren inte säger upp mig innan jag fyller 68 år?

2021-06-12 i Övrigt
FRÅGA |vad händer om min arbetsgivare inte säger upp mej innan jag fyller 68 år?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har en arbetstagare rätt att kvarstå i sin anställning till "utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år". Från och med 2023 höjs dock denna ålder till 69 (32 a § LAS).Att arbetstagaren har en rätt att kvarstå i sin anställning till 68 års ålder innebär inte att arbetsgivaren inte kan avsluta anställningen tidigare. Det innebär inte heller att arbetstagaren inte kan arbeta efter denna ålder om arbetsgivaren går med på det. Innebörden av bestämmelsen är att arbetstagaren mister mycket av det uppsägningsskydd som lagen ger en arbetstagare som inte än har fyllt 68 år, så som saklig grund vid uppsägning och längre uppsägningstid än en månad (se 33-33d § LAS).Notera dock att lagen är semidispositiv, vilket innebär att ett kollektivavtal på en arbetsplats kan innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag angivit ovan (2 § LAS).SammanfattningOm din arbetsgivare inte säger upp dig innan du fyller 68 år så mister du mycket av det uppsägningsskydd som LAS ger. Bland annat kan arbetsgivaren då säga upp dig utan att saklig grund föreligger samt att du enbart har en månads uppsägningstid.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,

Kan jag tillgodoräkna mig mina tidigare anställningar vid inlasning?

2021-06-08 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej jag har haft tidsbegränsade anställningar som obehörig lärare i fyra läsår och nu också ett år och tre månader som löneadministratör på samma företag. Får jag tillgodoräkna mina lärarår för att få en tillsvidareanställning som löneadministratör/kanslist.Tack på förhand,
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag antar att du frågar om så kallad "inlasning" vilket innebär att en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning. För att detta ska bli aktuellt måste arbetstagaren varit anställd hos samma arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod, alternativt ingen tidsbegränsning om man haft olika tidsbegränsade anställningar men de måste ha följt på varandra (5a § LAS). Det framgår inte vilken anställningsform du har, en tidsbegränsad anställning kan antingen vara allmän visstid, vikariat eller säsongsarbete. Om du tidigare har haft enbart allmän visstid eller enbart vikariat så gäller att du kan tillgodoräkna dig de anställningar som varit de senaste fem åren. Om du däremot har haft olika tidsbegränsade anställningar så gäller att du får tillgodoräkna dig de anställningar som "följt på en annan" det vill säga att anställningarna inte får ha varit mer än sex månader mellan varandra (5 § och 5a § LAS).Notera dock att lagen är semidispositiv vilket innebär att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan reglera något annat. Jag rekommenderar dig därför att kolla upp detta först (2 § LAS).Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,

Vad kan man göra om man sökt till en statlig tjänst som man inte fått trots att man har både erfarenhet och utbildning?

2021-05-16 i Övrigt
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga till er ang. en statlig tjänst.Jag arbetar just nu för en statlig myndighet och har sökt en annan tjänst på samma myndighet. Tjänsten jag har sökt har jag också utbildning för samt vikarierat på den till och från i nästan fem år. Jag fick här om dagen veta att de nu har gjort ett urval för vilka som ska få komma på intervju, och jag är inte en av dem. Och jag vet att några av dem som kommer få en intervju inte har lika mycket och lång arbetserfarenhet som jag på den positionen. Har de rätt att strunta i att erbjuda mig en intervju då? Jag arbetar också halvtid på min nuvarande tjänst men har uppgett att jag kan arbeta heltid om tjänsten blir aktuell för mig.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår att detta kan upplevas som orättvist och vid en första anblick låter det inte som att det har gått helt rätt till. Jag ska försöka göra mitt bästa att redogöra för vad som gäller enligt gällande lagstiftning men en sammanfattning kommer även finnas längre ner i texten.Utgångspunkten är att en arbetsgivare får anställa vem hen vill. Det finns dock regler som inskränker arbetsgivarens rätt att anställa – genom lagen om offentlig anställning (LOA) eftersom det berör en statlig tjänst, lagen om anställningsskydd (LAS) samt diskrimineringslagen.Lagen om offentlig anställningFör statliga tjänster gäller att arbetsgivaren måste ta hänsyn till sakliga grunder vid anställning, så som förtjänst och skicklighet. Om det inte finns särskilda skäl ska skicklighet gå före förtjänst men även andra sakliga grunder kan vägas in vid bedömningen (4 § LOA).Med skicklighet avses lämpligheten för arbetet genom relevant erfarenhet så som teoretisk och praktiskt utbildning eller erfarenhet från tidigare verksamhet. Med förtjänst innebär den vana som har förvärvats genom tidigare tjänstgöring, ofta antalet statliga tjänsteår men även arbeta i andra privata eller kommunala anställningar kan beaktas (prop. 1973:90 s. 404-405).Handlingarna i rekryteringsprocessen är allmänna vilket innebär att du har rätt att begära ut anställningsärendets underlag (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen).Om du anser att anställningsprocessen inte har gått rätt till kan du överklaga beslutet till Statens överklagandenämnd. Notera dock att överklagan måste ske inom tre veckor från den dag beslutet sattes upp på myndighetens anslagstavla. Lagen om anställningsskyddEftersom du jobbar halvtid och därmed är deltidsanställd så har du rätt till heltidsanställning enligt LAS. Detta förutsätter dock att du har anmält till din arbetsgivare att du vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad, arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses samt att du har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna (25a § LAS).Om flera arbetstagare har företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad bestäms turordningen dem emellan utifrån arbetstagarnas sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren (26 § LAS).I ditt fall verkar du både ha berättat för din arbetsgivare att du vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad samt har tillräckliga kvalifikationer eftersom du har utbildning samt tidigare har vikarierat för tjänsten. När det gäller kravet på att arbetsgivarens behov av arbetskraft ska tillgodoses är detta något mer oklart. Enligt förarbeten till lagen är detta krav tillexempelvis inte uppfyllt om "en restaurangägare behöver ytterligare serveringspersonal under vissa tider och någon som redan är anställd och arbetar under sådan tid gör anspråk på en högre sysselsättningsgrad" (prop. 1996/97:16 s 50). Om du anser att arbetsgivaren inte har iakttagit denna bestämmelse kan du yrka på skadestånd. Om du vill ta vidare denna fråga är min rekommendation att du pratar med ditt fackförbund, om du är medlem i sådan (38 § LAS).DiskrimineringslagenEn arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande om diskriminering sker på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 1 § och 2 kap. 1 § diskrimineringslagen).Eftersom du inte tagits ut till anställningsintervju kan du begära att få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter som de personer som togs ut till anställningsintervju hade (2 kap. 4 § diskrimineringslagen). Arbetserfarenhet är inte en diskrimineringsgrund enligt diskrimineringslagen men om du anser att du inte har fått jobbet på en annan ovan angiven grund har du möjlighet att anmäla detta till Diskrimineringsombudsmannen. Om du är fackligt medlem kan du även vända dig till dem för att få hjälp med hur du ska ta vidare frågan.SammanfattningEnligt LOA måste arbetsgivare för statliga tjänster ta hänsyn till sakliga grunder vid anställning, så som exempelvis förtjänst och skicklighet. Eftersom du har utbildning för tjänsten samt vikarierat på tjänsten i flera år bör du anses ha både förtjänst och skicklighet som är relevant för tjänsten.Enligt LAS har du som deltidsanställ rätt till företräde till anställning med högre sysselsättningsgrad under ett antal förutsättningar. Det finns tyvärr inte tillräckligt med omständigheter i din fråga för att jag ska kunna avgöra om arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att du får tjänsten.Enligt diskrimineringslagen får man inte bli diskriminerad utifrån ett antal uppräknade grunder. Arbetserfarenhet är dock inte en sådan grund.Med stöd i både LOA och diskrimineringslagen har du rätt att begära ut anställningsärendets handlingar och kan därigenom läsa vilka meriter och erfarenheter personerna som fick intervju hade.Min rekommendationEftersom det inte låter som det har gått helt rätt till i ditt fall både när det gäller LOA och LAS har du möjlighet att ta ärendet vidare i enlighet med det jag angivit under tidigare rubriker.Om du är fackligt medlem är min rekommendation att du tar ärendet till dem så att de kan hjälpa dig med hur du ska gå vidare. I annat fall kan du boka tid med en av våra kunniga jurister.Jag hoppas du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig i slutändan! Om du har några fler frågor kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,

Kan arbetsgivaren avtala om en längre uppsägningstid?

2021-06-12 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan.Företaget som jag jobbar för har slagits ihop med ett annat bolag där det andra bolaget är ägande. Vi har fått nya anställningsavtal osv, Jag fick en ökad lön och i anställningsavtalet så står det **För arbetstagaren gäller en uppsägningstid på 6 månader i och med sigerandet av detta avtal**Viöket jag tolkar som att om jag säger upp mig så måste jag jobba 6 månader men om jag blir avskedad så måste jag gå enligt den uppsägningstid som anges enligt den sammanlagda anställningstiden på 4 år (3månader)Är deta verkligen okej?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring vad som gäller vid uppsägning och avsked av anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).Jag kommer först gå igenom vad som gäller om du säger om dig själv och sedan vad som gäller om din arbetsgivare säger upp dig. Slutligen kommer jag förtydliga skillnaden mellan uppsägning och avsked. En sammanfattning kommer även finns i slutet av texten.Uppsägning från arbetstagarens sidaOm du säger upp dig själv anger lagen att du måste iaktta minst en månads uppsägningstid. Om du omfattas av ett kollektivavtal gäller uppsägningstiden som anges i det, vanligtvis en till tre månader (11 § LAS).Du och din arbetsgivare kan dock komma överens om annan uppsägningstid än lagen, exempelvis genom ditt anställningsavtal. Denna tid får dock inte vara kortare än vad lagen anger (2 § LAS).Möjligen skulle sex månaders uppsägningstid från arbetstagarens sida kunna anses som oskäligt lång uppsägningstid och därmed kunna jämkas enligt avtalslagen (36 § avtalslagen).Uppsägning från arbetsgivaren sidaVid uppsägning har man som arbetstagare rätt till en uppsägningstid som är beroende av sin sammanlagda anställningstid. Precis som du skriver är då uppsägningstiden tre månader om man varit anställd minst i fyra år (11 § LAS).Du och din arbetsgivare kan dock avtala om en annan uppsägningstid som anges i lagen, dock inte en kortare uppsägningstid eftersom det inskränker dina rättigheter. Ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan även ange en annan uppsägningstid som anges i lagen, både kortare och längre (2 § andra och tredje stycket LAS).AvskedVid avsked gäller att man blir uppsagd "på dagen", det vill säga att då föreligger ingen uppsägningstid. SammanfattningFör det första finns det en skillnad mellan uppsägning och avsked: vid avsked föreligger ingen uppsägningstid så som gäller vid uppsägning.För det andra betyder skrivelsen i ditt anställningsavtal att du måste iaktta sex månaders uppsägningstid om du säger upp dig själv, även fast du annars skulle ha rätt till kortare uppsägningstid enligt LAS. Detta är okej för er att avtala om men möjligen skulle avtalsvillkoret kunna jämkas i enlighet med avtalslagen.Om arbetsgivaren säger upp dig och ingen särskild uppsägningstid anges för arbetsgivaren i anställningsavtalet eller kollektivavtalet, så gäller en uppsägningstid på tre månader i ditt fall.Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Vill du ha vidare hjälp rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra kunniga jurister.Vänligen,

Kan jag tacka nej till ett jobb som jag blivit erbjuden trots att jag inte skrivit på ett anställningsavtal?

2021-06-09 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag behöver eran juridiska hjälp! Jag har blivit erbjuden tre jobb. Första jobbet som jag blev erbjuden, har jag inte skrivit på ett anställningsavtal och likande. Utan jag har varit på arbetsplatsen och träffat övrig personal etc. Dock så har jag fått ett arbetsschema att följa om någon månad. Men nu har jag fått samtligt två andra jobberbjudande på samma gång. Både tre arbetsplatserna är nästan lika (vårdyrke). Men då ena jobbet ligger nära mitt hem och den ena behövs det pendlas. Dock vet jag inte hur exempelvis lönen blir på arbetsplatserna och så. Nu till dilemmat; om jag väljer tacka ja för arbetsplats (2) men då krävs det att jag inte kan ta jobbet (1). Eller om jag vill ta arbetsplats (3) istället för (1). Kan jag då få några konsekvenser? Jag menar då jag inte har skrivit på något så kan jag ringa till chefen och avböjer jobbet (första jobbet)? Även om chefen har planterat in mig och gjort schema och så. Kan jag fortfarande tack nej, och därmed ta det andra jobbet? Jobbet gäller: sommarjobb/timanställning.Hoppas för svar, tack!
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor gällande anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).Notera även att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan innehålla andra bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (se 2 § tredje stycket LAS).Ett anställningsavtal kan tillkomma både muntligen och genom konkludent handlandeDet finns inga särskilda formkrav för att ett anställningsavtal ska anses tillkomma utan även ett muntligt anställningsavtal gäller. Att du inte har skrivit på något anställningsavtal är därför inte avgörande för om du anses ha ingått ett avtal eller inte. Ett anställningsavtal kan även uppkomma genom konkludent handlande, det vill säga utifrån parternas faktiska uppträdande. Notera dock att det är den som påstår att ett anställningsavtal har uppkommit som har bevisbördan vid en eventuell tvist (se AD 1999:5). En tidsbegränsad anställning kan som huvudregel inte avslutas i förtidDet framgår inte vilken anställningsform du har, enligt LAS finns tre anställningsformer: tillsvidare-, tidsbegränsad- och provanställning. Eftersom det rör sig om ett sommarjobb är det mest troligt att du har en tidsbegränsad anställning, varav jag kommer utgå från detta i mitt svar (4 §, 5 § och 6 § LAS).En tidsbegränsad anställning löper mellan två datum och kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtid. Däremot kan man skriva in i anställningsavtalet att anställningen löper "… dock längst till och med [datum] …" alternativt en ömsesidig uppsägningstid. I sådant fall kan anställningen sägas upp med en uppsägningstid. Om arbetstagaren inte arbetar under uppsägningstiden kan hen bli skadeståndsskyldig (4 §, 5 § och 38 § LAS).En tidsbegränsad anställning kan avslutas på allmänna avtalsrättsliga grunderOm det inte inskrivits något i anställningsavtalet om rätt till uppsägning gäller som utgångspunkt att avtal ska hållas. Detta innebär att man som arbetstagare är tvungen att följa det avtal man är bunden till och därmed arbeta under hela perioden. Gör man inte detta och uteblir från arbetet kan man riskera att behöva betala skadestånd på grund av avtalsbrott.En tidsbegränsad anställning kan dock avslutas på allmänna avtalsrättsliga grunder som återfinns i tredje kapitlet avtalslagen. Ett exempel på en ogiltighetsgrund är svek eller att villkor är oskäliga med hänsyn till omständigheter i övrigt. Det finns dock inget i din fråga som tyder på detta så det kan bli svårt att ogiltigförklara avtalet på sådana här grunder (30 § och 36 § avtalslagen).SammanfattningUtifrån omständigheterna i din fråga kan jag inte säkert avgöra om ett anställningsavtal har uppkommit eller inte. Eftersom du har blivit inplanerad, varit på arbetsplatsen, träffat kollegor samt fått schema så skulle jag dock anse att mycket pekar på att ett anställningsavtal har uppkommit antingen genom konkludent handlande eller muntligen. Om det föreligger ett anställningsavtal som utgör en tidsbegränsad anställning så gäller som utgångspunkt att avtalet inte kan sägas upp i förtid. Om rätt till uppsägning har skrivits in i avtalet kan du säga upp anställningsavtalet men med risk för att arbetsgivaren kräver att du arbetar under uppsägningstiden. Konsekvenserna av att du inte arbetar på (1) jobbet är då risk för skadestånd. Min rekommendationNotera först att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan ange andra bestämmelser än vad lagen anger och därmed vad jag skrivit i min text. Jag råder dig därför att läsa igenom eventuell sådan först.Jag rekommenderar även att du tar kontakt med arbetsgivaren på (1) jobbet för att försöka komma överens om att frånträda avtalet, om det är detta du vill. Generellt borde inte en arbetsgivare vilja ha någon anställd som inte är intresserad av jobbet. Om du är medlem i ett fackförbund kan du även ta vidare frågan till dem alternativt kan du boka tid med en av våra kunniga jurister.Jag hoppas du fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig!Vänligen,

Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig på grund av brott utanför tjänsten?

2021-05-17 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej jag blev uppsagd från mitt jobb inderekt pga att jag blev tagen av polisen för att jag körde utan körkort på min fritid o det var inte kopplat till mitt arbete på något sätt o jag har inte ens behov av att ha ett körkort i mitt arbete ! Så detta är inte kopplat till min arbetsgivare eller mitt arbete utan bara min privata sak som jag får stå för konsikvenserna av alldeles själv ! Jag har en sk extratjänst som fastighetsskötare på en fotbollsförening som ska gälla för ett år framåt jag har jobbat där 4,5 månader o på mitt arbete o mina arbetsuppgifter finns ingenting att klaga på ! Vad har jag för rättigheter i en sådan här sitvation ? Mvh
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår att det här är en besvärlig situation för dig men jag ska försöka redovisa vad som gäller samt rekommendera hur du kan ta situationen vidare. En sammanfattning kommer även finnas i slutet av texten.Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar vad som gäller vid uppsägning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § LAS).Notera även att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan innehålla vissa bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (se 2 § LAS). En anställning kan antingen vara tillsvidare, tidsbegränsad eller på provDet framgår inte vilken anställningsform du har – enligt LAS kan en anställning antingen vara tillsvidare, tidsbegränsad eller på prov. Jag kommer därför gå igenom översiktligt för vad som gäller i alla tre situationer. Vilken anställningsform du har bör framgå av ditt anställningsavtal, annars är utgångspunkten att anställningen är tillsvidare (4 §, 5 § och 6 § LAS).TillsvidareanställningOm du har en tillsvidareanställning gäller som utgångspunkt att det krävs saklig grund för att säga upp en arbetstagare. Saklig grund kan grunda sig antingen på personliga skäl eller arbetsbrist (7 § LAS).Eftersom du blev uppsagd på grund av något du gjort personligen är det aktuellt att diskutera personliga skäl. Att köra bil utan körkort är en brottslig handling som kallas olovlig körning och kan ge upphov till böter alternativt fängelse om brottet är att anses som grovt (3 § lag om straff för vissa trafikbrott).Arbetsdomstolen ser särskilt hårt på brott riktade mot arbetsgivaren, arbetskamrater eller i övrigt på arbetsplatsen men i ditt fall verkar det helt frånkopplat arbetet. För brott utanför arbetet har Arbetsdomstolen uttalat att en avvägning måste göras för att uppsägning ska bli aktuellt i ett sådant fall. Avvägningen ska ske mellan arbetstagarens intresse att behålla anställningen och arbetsgivarens intresse att upplösa anställningen (se AD 2004 nr 30).Domstolen har också uttalat att i det fall arbetsgivarens intresse är hänförligt till något förhållande som ligger vid sidan av arbetstagarens fullgörelse av arbetsuppgifterna, ska en uppsägning enbart anses sakligt grundad om arbetsgivarens skäl är tungt vägande och en omplacering inte blir aktuellt (se AD 1984 ref 9). Tidsbegränsad anställningEftersom din anställning verkar tidsbegränsad till ett år framåt är det mest sannolikt att du har en tidsbegränsad anställning. En sådan anställning kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtid (arbetstagaren kan dock fortfarande avskedas). Däremot kan man skriva in i anställningsavtalet löper "…dock längst till och med [datum]…" alternativt en ömsesidig uppsägningstid. I sådant fall kan anställningen sägas upp med en uppsägningstid men notera att arbetsgivaren även i detta fall behöver saklig grund (7 § LAS).ProvanställningOm du har en provanställning så gäller att arbetsgivaren inte behöver några sakliga skäl för att säga upp dig. I så fall ska arbetsgivaren meddela dig två veckor i förväg om att anställningen ska avslutas (6 § LAS).Om man blivit felaktigt uppsagd kan man yrka på ogiltighet och skadeståndOm du anser att du blivit felaktigt uppsagd och att saklig grund för att säga upp dig inte finns, kan du yrka på att ogiltigförklara din uppsägning inför domstol. I sådant fall kvarstår din anställning under tvistetiden och du har därigenom rätt till lön samt andra förmåner (34 § LAS).Notera dock att du måste underrätta din arbetsgivaren om att du kommer ogiltigförklara uppsägningen senast två veckor efter att du blivit uppsagd. Denna tidsfrist är längre om du inte fått något skriftligt uppsägningsbesked (40 § LAS).Du kan även kräva skadestånd för ekonomisk skada samt kränkning. Detta måste du meddela din arbetsgivare om inom fyra månader från att du fick ett skriftligt uppsägningsbesked (38 § och 41 § LAS).Notera att det är arbetsgivaren som har bevisbördan vid en eventuell tvist i domstol, det vill säga att det är upp till hen att visa att det föreligger saklig grund för uppsägning (se AD 2004 nr 85).Din arbetsgivare får inte heller grunda uppsägelsen på en händelse som hen har vetat om i mer än två månader. Dock kan andra händelser utöver omständigheten inom tvåmånadersfristen också utgöra grund för uppsägning (7 § LAS).SammanfattningDina rättigheter är beroende av vilken anställningsform du har. Om du har en provanställning behöver inte arbetsgivaren några sakliga skäl för att säga upp dig. Om du däremot har en tillsvidare eller tidsbegränsad anställning så gäller att arbetsgivaren behöver saklig grund för att kunna säga upp dig. Att bli uppsagd på grund av brott utanför tjänsten brukar ofta ställa högre krav på att arbetsgivaren behöver tunga skäl för att en uppsägning ska få ske. Jag kan inte på förhand avgöra om din uppsägning kan anses ha haft saklig grund eller inte men enligt mig kan det bli svårt att motivera att arbetsgivaren har rätt att säga upp dig eftersom brottet inte har någon koppling till ditt arbete.Min rekommendationOm du anser att det inte finns saklig grund för din uppsägning är min rekommendation att du tar ärendet vidare till ditt fackförbund, om du är medlem i sådan. I annat fall kan du boka tid med en av våra kunniga jurister så kan de hjälpa dig exempelvis med hur du ska göra för att yrka på ogiltighet och skadestånd.Jag hoppas du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Till vilken ålder har man rätt att arbeta?

2021-05-15 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag undrar hur länge, dvs. till vilken ålder, en fast anställd har rätt att arbeta? Och är det någon skillnad i denna fråga beroende på om man är privatanställd eller offentligt anställd?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har en arbetstagare rätt att kvarstå i sin anställning till "utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år". Från och med 2023 höjs dock denna ålder till 69. Det görs ingen skillnad på om personen är privatanställd eller offentligt anställd (32 a § LAS).Att arbetstagaren har en rätt att kvarstå i sin anställning till 68 års ålder innebär inte att arbetsgivaren inte kan avsluta anställningen tidigare. Det innebär inte heller att arbetstagaren inte kan arbeta efter denna ålder om arbetsgivaren går med på det. Innebörden av bestämmelsen är att arbetstagaren mister mycket av det uppsägningsskydd som lagen ger en arbetstagare som inte än har fyllt 68 år, så som saklig grund vid uppsägning och längre uppsägningstid än en månad (se 33-33d § LAS).Notera dock att ett antal uppräknade bestämmelser i lagen är semidispositiva, vilket innebär att ett kollektivavtal på en arbetsplats kan innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag angivit ovan (se 2 § LAS).Jag hoppas du är nöjd med ditt svar! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,