Har jag någon uppsägningstid vid en provanställning?

2020-07-31 i Anställningsformer
FRÅGA |Hejsan, jag går på en provanställning med en anställningsform ( tidsbegränsad) på 6 månader med vad är tidsbegränsad? Vad gäller för mig som arbetstagare om jag säger upp mig nu , måste jobba en månad eller tre månader ? Eller bara 14 dagar? Tack för svaret.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En provanställning är en tidsbegränsad anställningsform som regleras i 6 § LAS. Där framgår att prövotiden för en provanställning får vara maximalt 6 månader, det är detta som gör anställningsformen tidsbegränsad.Vid en provanställning är utgångspunkten att både arbetsgivaren och arbetstagaren när som helst kan avbryta provanställningen utan föregående uppsägningstid. Detta gäller så länge inte annat avtalats mellan parterna (se 6 § tredje stycket LAS).Svaret på din fråga är således att du inte har någon uppsägningstid alls om du säger upp dig från din provanställning. Om du dock har avtalat om uppsägningstid med din arbetsgivare, gäller den uppsägningstiden.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

När kan en arbetsgivare avbryta en provanställning i förtid?

2020-05-11 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan!Jag har varit anställd på en restaurang i 2 månader med 6 månaders provanställning som jag nu utan förvarning blivit uppsagd från av vad restaurangen säger "personliga skäl" och detta beror på enligt restaurangchefen att de fått in klagomål på min service från gäster. Detta kom helt och hållet som en överraskning för mig då all feedback jag fått från kollegor, överordnade samt gäster endast varit positiv.Vid min anställning så informerade jag även mina kollegor och överordnade om att jag är diabetiker, vilket kan påverka hur folk uppfattar mig vid blodsockerfall och liknanden. Det jag i grund och botten undrar lite om nu är ifall det har rätt att säga upp mig utan förvarning med omedelbar verkan baserat på dessa grunder? Jag är medlem i HRF, hotell- & restaurangfacket och restaurangen har inte kontaktat facket ang. min uppsägning.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Provanställningar är en tillåten form av visstidsanställning som regleras i 6 § LAS. Där framgår att en provanställning får avbrytas även före prövotidens utgång, om inte annat har avtalats. Denna möjlighet att avbryta provanställningen i förtid tillkommer både arbetsgivaren och arbetstagaren. Om du inte har avtalat någon uppsägningstid med din arbetsgivare kan din arbetsgivare alltså avbryta provanställningen när som helst.Det finns här inte något krav på saklig grund för uppsägning eller liknande, vilket gäller vid uppsägning av tillsvidareanställda, utan arbetsgivaren behöver inte ens ange skälen till varför hen vill avbryta provanställningen i förtid. Utgångspunkten är således att arbetsgivaren kan säga upp arbetstagaren från sin provanställning av vilka personliga skäl som helst. Det finns inskränkningar där avbrytandet inte har ansetts okej, det har i praxis då rört sig om saker som diskriminering och föreningsrättskränkningar.Mot bakgrund av hur du beskriver situationen verkar det inte föreligga någon typ av diskriminering eller föreningsrättskränkning och din arbetsgivare har i ett sådant fall rätt att avbryta provanställningen i förtid, även med hänvisning till sådana "personliga skäl" som du beskriver.Din arbetsgivare skulle dock ha underrättat dig om hens plan att avbryta provanställningen två veckor innan detta skedde. Även ditt fackförbund som du är medlem i skulle ha underrättats och ni skulle ha haft rätt till en överläggning med din arbetsgivare (se vidare 31 § LAS). Detta lagrum är emellertid endast en ordningsföreskrift. Det innebär att även om din arbetsgivare har brutit mot bestämmelsen, vilket hen synes ha gjort, kommer avbrytandet av din provanställning att bestå. Du kan dock vara berättigad till skadestånd på grund av din arbetsgivares underlåtenhet att underrätta dig och ditt fack i förtid (se vidare 38 § LAS).Jag skulle råda dig att ta kontakt med ditt fackförbund och förklara den uppkomna situationen för dem. Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du boka det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid avslutandet av en provanställning?

2020-04-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Jag har tre frågor:1) Kan man anställa en person på provanställning 3 månader och sedan förlänga den ytterligare 3 månader (gäller då samma tjänst och arbetsgivare)?2) Avsluta en provanställning: gäller 14 dagar enbart från arbetsgivarens sida eller även om den anställde säger upp sig själv? Har läst/sökt och fått olika svar ex.vis att den anställde kan "gå på dagen".3) Ska anställningen då avslutas innan "deadline"/sexmånadersgränsen passerat eller räcker det med att besked om uppsägning ges innan dess (ex: besked lämnas två dagar innan deadline och anställningen upphör då 12 dagar efter att deadline passerats?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Svaret på din fråga går att finna i lagen om anställningsskydd (LAS). Provanställningar regleras där i 6 §. Jag delar upp mitt svar utifrån dina frågor1) Prövotiden för en provanställning får vara maximalt 6 månader lång (se 6 § första stycket LAS). Det finns inget som hindrar att du ingår två olika provanställningar med arbetstagaren om vardera är på tre månader. Gränsen på sex månader är hur lång provanställningen maximalt får vara, det är helt okej att ingå avtal om en kortare prövotid. Du kan i så fall förlänga den första med tre månader men observera som sagt att den inte kan vara längre än sex månader.2) Den regeln jag antar att du syftar på är 31 § LAS. Där framgår det att om arbetsgivaren avser att avbryta en provanställning i förtid eller om arbetsgivaren inte avser låta provanställningen övergå i en tillsvidareanställning, ska hen underrätta arbetstagaren och dennes eventuella fackförbund om beslutet minst två veckor i förväg. Regeln gäller alltså endast om det är arbetsgivaren som vill avsluta provanställningen och inte när arbetstagaren säger upp sig själv.3) Här gäller att anställningen alltid måste avslutas innan prövotiden på sex månader har gått ut. Om du skulle ha kvar arbetstagaren 12 dagar efter att sexmånadersgränsen passerats kommer denne att ha fått en tillsvidareanställning hos dig (se 6 § andra stycket LAS). Som jag skrev under 1) kan prövotiden alltid maximalt vara sex månader lång. Du måste således underrätta arbetstagaren minst två veckor innan deadline. En annan sak är att du även kan vänta med att underrätta arbetstagaren fram till två dagar innan om du vill, enligt 6 § andra stycket LAS gäller att så länge du gjort detta innan prövotiden löpt ut kommer inte arbetstagarens provanställning att övergå till en tillsvidareanställning. Du bryter då dock mot tvåveckorsregeln i 31 § LAS och riskerar då att bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vilka skyldigheter finns om man frånträder anställning innan den börjat?

2020-04-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Min son har blivit erbjuden två sommarjobb och preliminärt tackat ja till båda, vilket inte kommer funka i praktiken. Det ena, det som är mest intressant är dock osäkert om det blir av med tanke på Corona. Det företaget har dock meddelat att han har en månads uppsägningstid. Inget sådant har vidtalats hos det andra företaget. Vilka skyldigheter har min son?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Din son har tackat ja till två olika anställningar. Det finns inga formkrav för att ingå ett bindande anställningsavtal utan dessa kan ingås skriftligt, muntligt eller genom konkludent handlande. Detta innebär att din son inte utan vidare kan frånträda sitt anställningsavtal med någon av arbetsgivarna.Som arbetstagare omfattas din son av lagen om anställningsskydd (se 1 § LAS). Även om han inte utan vidare kan frånträda sitt anställningsavtal kan han alltid säga upp sig från det jobbet han inte vill ha. Han måste emellertid som huvudregel iaktta en uppsägningstid på en månad (se 11 § LAS). Han kan naturligtvis försöka få till en överenskommelse med den arbetsgivare han inte vill ha jobbet hos om att få slippa uppsägningstiden. Om detta ej medges är han emellertid skyldig att iaktta den, vid risk för att behöva betala skadestånd vid försummelse (se 38 § LAS). Huruvida den arbetsgivare vars jobb han inte vill ta skulle gå så långt som att starta en process i ärendet kan jag inte svara på. Men mitt råd är att ni försöker komma överens med arbetsgivaren om att han ska slippa uppsägningstiden. Om han helt enkelt skulle meddela dem om att han inte längre vill ha jobbet är det inte heller säkert att de skulle "tvinga" honom att iaktta uppsägningstiden.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vilka skäl är giltiga för att avbryta en provanställning?

2020-06-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. har en fråga, i mitt anställningsavtal står det så här. Detta avtal avser en Tillsvidareanställning som fastighetsskötare/snickare fr.o.m 2020-03-16.Det är en prövotid på sex månader i början av din anställning.vad gäller? har nu fått sparken för att jag tog upp om milersättning till jobbet, och då sparka dom mig och hittade på massa lögner istället om varför jag fick sparken. fick 2 veckors uppsägningstid, där det står att jag haft dålig attityd och dålig arbetsmoral enligt kunderna jag jobbat hos. Har frågat kunderna om detta och dem har inte klagat något på min attityd eller arbete.Tacksam för svar.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Utifrån formuleringen i ditt anställningsavtal verkar du ha ingått ett avtal om provanställning. Provanställningar är en tillåten form av visstidsanställning som regleras i 6 § LAS. Där framgår att en provanställning får vara högst sex månader och att den får avbrytas även före prövotidens utgång, om inte annat har avtalats. Med tanke på att du skrev på avtalet den 16 mars i år har sex månader inte passerat vid datumet du ställde din fråga och du var således fortfarande provanställd när din arbetsgivare valde att avbryta anställningen.Vid ett avbrytande av en provanställning finns det inte något krav på saklig grund för uppsägning eller liknande, vilket gäller vid uppsägning av tillsvidareanställda, utan arbetsgivaren behöver inte ens ange skälen till varför hen vill avbryta provanställningen i förtid. Utgångspunkten är således att arbetsgivaren kan säga upp arbetstagaren från sin provanställning av vilka personliga skäl som helst. Det finns inskränkningar där avbrytandet inte har ansetts okej, det har i praxis då rört sig om saker som diskriminering och föreningsrättskränkningar.Mot bakgrund av hur du beskriver situationen verkar det inte föreligga någon typ av diskriminering eller föreningsrättskränkning och din arbetsgivare har i ett sådant fall rätt att avbryta provanställningen i förtid, även med hänvisning till sådana "personliga skäl" som du beskriver.Din arbetsgivare underrättade dig även om avbrytandet av provanställningen två veckor i förtid och uppfyller således kravet på underrättelse enligt 31 § LAS.Så som jag bedömer situationen har din arbetsgivare inte gjort något fel eller brutit mot lagen. Jag skulle ändock råda dig att ta kontakt med ditt eventuella fackförbund och förklara den uppkomna situationen för dem. Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du boka det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Är underrättelse enligt LAS samma sak som uppsägningstid?

2020-05-09 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag är uppsagd från min provanställning / jag tolkar avtalet som att jag har två månaders uppsägningstid om arbetsgivarensäger upp (på avtalet är provanställning ikryssad samt i rutan om uppsägning står det två månader.) Arbetsgivaren tvingade mig att skriva på papper där det står två veckor - på står att det är det som gäller och hänvisar till texten påbaksidan av avtalet där det står att arbetsgivaren ska underrätta om uppsägning vid provanställning 14 dagar innan...är underrättelse samma som uppsägningstid?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Huvudregeln när det gäller provanställningar är att de får avbrytas när som helst av båda arbetsgivare och arbetstagaren, utan föregående uppsägningstid (se 6 § tredje stycket LAS). Om annat har avtalats gäller emellertid detta mellan parterna. Om du och din arbetsgivare har avtalat om två månaders uppsägningstid är det således det som gäller mellan er.Texten som din arbetsgivare hänvisar till är inte uppsägningstid. Om en arbetsgivare önskar avbryta en provanställning i förtid ska hen underrätta arbetstagaren och dennes eventuella fackförbund om detta minst två veckor i förtid (se vidare 31 § första stycket LAS). Det synes vara denna bestämmelse som återfinns på baksidan av ert avtal. Det är alltså inte samma sak som uppsägningstid, denna underrättelsefrist är enbart en ordningsföreskrift och arbetsgivaren är skyldig att vidta denna underrättelse oavsett om uppsägningstid är avtalad eller inte. Tvåveckorsfristen har ingenting med eventuell uppsägningstid att göra.Du är alltså berättigad till din avtalade uppsägningstid på två månader enligt ert avtal.Mitt råd till dig är att informera din arbetsgivare om detta. En vägran av arbetsgivaren att respektera arbetstagarens uppsägningstid kan berättiga dig till både ekonomiskt och allmänt skadestånd enligt 38 § LAS. Jag tycker också att du ska kontakta ditt fackförbund angående saken, om du är medlem i ett sådant.Om du skulle vilja ha vidare hjälp i ärendet av någon av våra verksamma jurister kan du boka det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vilket anställningsskydd har man om man är sambo med sin arbetsgivare?

2020-04-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad jag har för rättigheter och vad som gäller för mig? Min arbetsgivare är min sambo och nu vid deras ägarmöte så vill de säga upp mig.Eftersom jag inte omfattas av LAS och kan läsa mig till att familjemedlemmar undantas och inte ingår i turordningen vid uppsägning av arbetsbrist och att en sådan arbetstagare kan sägas upp sist av alla på arbetsplatsen. Så då undrar jag om detta stämmer Mvh Susanne
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Huvudregeln är att alla arbetstagare i allän och enskild tjänst omfattas av LAS (se 1 § första stycket LAS). Från lagens tillämpningsområde undantas dock bland annat arbetstagarens familj (se 1 § andra stycket LAS). I begreppet "familj" inbegrips enligt Arbetsdomstolens praxis även arbetstagarens sambo, oavsett om de har gemensamma barn (se till exempel AD 2000:97). Det stämmer alltså att du som sambo till din arbetsgivare inte omfattas av LAS.Detta kan innebära både fördelar och nackdelar för arbetstagaren i anställningsskyddshänseende. Dels är det som du säger så att vid en eventuell arbetsbristsituation hade du kunnat undantas från turordningen, och du hade alltså inte behövt sägas upp först även om du var den sist anställde på företaget. Det är emellertid också så att i och med att du är undantagen från LAS kan du bli uppsagd utan att det krävs saklig grund, vilket annars är huvudregeln för att man ska få säga upp en arbetstagare (se 7 § LAS). Du har inte heller rätt till någon uppsägningstid (jämför 11 § LAS).För din del betyder det alltså att om din arbetsgivare, som också är din sambo, behöver hen varken ha saklig grund eller ge dig rätt till uppsägningstid.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

När omvandlas en visstidsanställning automatiskt till en tillsvidareanställning?

2020-03-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Enligt LAS så ska en allmän visstidsanställning som varat i mer än två år automatisk övergå till en tillsvidareanställning. Vad innebär automatiskt i detta fall? Om man har skrivit på anställnigsbevis där det står "Allmän visstidsanställning" i tre år, anses man då vara tillsvidareanställd trots att det inte står så på papperet?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Din fråga berör den så kallade omvandlingsregeln i 5 a § LAS. Där framgår som du säger att en allmän visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning om arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Att övergången sker automatiskt innebär att inget nytt avtal eller dylikt behöver skrivas på. Inte heller behöver arbetstagaren eller arbetsgivaren uppmärksamma motparten om att tvåårsgränsen har passerats. Övergången till en tillsvidareanställning sker därmed utan att någon åtgärd behöver vidtas av någon av parterna.Att du eventuellt skrivit på ett anställningsavtal om tidsbegränsad anställning i tre år bör inte ändra detta faktum. LAS är tvingande till arbetstagarens fördel, vilket innebär att ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarens rätt enligt lagen (se 2 § andra stycket LAS). Då en automatisk övergång till en tillsvidareanställning är lagstadgad går det inte att avtala bort den. Detta ger således för handen att din allmänna visstidsanställning kommer att omvandlas till en tillsvidareanställning när tvåårsgränsen passeras, oaktat att du skrivit på ett treårigt anställningsavtal om tidsbegränsad anställning.Det ska dock noteras att omvandlingsregeln är semidispositiv, vilket innebär att den får avtalas bort i kollektivavtal (se vidare 2 § tredje stycket LAS). Om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal finns det alltså en risk att detta lagrum har avtalats bort mellan din arbetsgivare och det kollektivavtalsbärande fackförbundet.Mitt råd är således att försöka kolla upp om det finns en sådan bestämmelse i det eventuella kollektivavtal som finns på din arbetsplats. Om du är medlem i ett fackförbund skulle du även kunna kontakta dem med dina funderingar.Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du boka det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,