Rätt till semesterersättning

2020-08-30 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jobbar på skola med uppehållstjänst alla lov ledigt. Är 56år. Har jag rätt till semesterersättning? Lotta
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!För att besvara din fråga vänder vi oss först till semesterlagen.Utbetalning för semesterersättning återfinner vi i 28 – 29 a § Semesterlagen, varav vi kan konkludera utifrån dessa paragrafer att man endast har rätt till semesterersättning underförhållandena att man inte tagit ut semester när man avslutar sin anställning. Lagen ger inte större vägledning för besvarande av frågan, varav vi får vända oss till andra källor. Enligt Visions särskilda bestämmelser för uppehållstjänst, punkt 5, framkommer det att semesterersättning enligt semesterlagen är inräknad i uppehållslönen som utbetalas varje månad. Detta medför då enligt min förståelse att semesterersättningen är inräknad i den utbetalade lönen och ges inte ut separa.Hoppas de var svar på din fråga!

Ändring av semesterutbetalning

2020-05-04 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag är heltidsanställd som lånehandläggare och har en grundlön samt provisionsbaserad lön. Förra året hade jag 12% semesterersättning som "sparades" undan som en pott, som även gjorde att jag fick betalt under semestern. Nu har dem gjort om avtalet, vilket gör att dem räknar in semesterersättningen på lönen, är detta okej att göra? Alltså att räkna in semesterersättningen på varje lön? Tänker eftersom att jag då blir helt utan pengar under min semester. Hoppas ni förstår min fråga!
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Utifrån den information jag har fått, förstår jag frågan som om att du vill veta om din arbetsgivare har rätt att ändra utbetalningsmetod vad gällande utbetalning av semesterlön eller semesterersättning. För att besvara frågan vänder vi oss till semesterlagen.Enligt 1 kap 2 a § semesterlagen har en arbetsgivare och ett fackförbund rätt att genomföra ändringar eller frångå reglerna i semesterlagens 1 kap 16, 16 a och 16 b §, där regleringar av semesterersättning och semesterlön kontrolleras. Detta medför att om överenskommelse har gjorts mellan arbetsgivaren och fackförbundet på arbetsplatsen så är ändringen giltig. 16 a § och 16 b § är de två paragraferna som anger olika metoder för hur semesterlön eller ersättning ska beräknas. 16 a § är den som är tillämplig på fast/tillsvidare anställda, men arbetsgivaren har som sagt möjlighet att välja att tillämpa regeln i 16 b § för beräkning om semesterlön, (detta enligt förarbeten till semesterlagen, prop 2009/10:4 s 47 och enligt 16 § semesterlagen). Detta medför att en ändring av beräkningen av semesterlön kan göras. Detta innebär med andra ord att så länge en ändring är godkänd av facket, så har arbetsgivaren full rätt att ändra löneutbetalningen från att vara under semester, till att vara en mindre utbetalning som sker varje månad. Det relevanta är enligt semesterlagen att man som fast anställd utfår motsvarande 12 % av årsinkomsten i semesterlön eller semesterersättning, varav själva utdelningsprincipen är upp till arbetsgivaren att avgöra.

Bråk om arbetsvillkor

2019-10-09 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, vad händer om det uppstår ett bråk mellan arbetsgivare och arbetstagare rörande arbetsvillkoren och det gynnar ut sig i slagsmål mellan arbetstagare och dennes chef? Delas målet upp på i två i civilrätt en och Arbetsdomstolen?
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar frågan som att du undrar om en arbetsgivares och en arbetstagarens oförmåga att komma överens om arbetsvillkor som resulterat i slagsmål kommer delas upp i två olika domstolar? Ja eftersom slagsmål är misshandel ( 3 kap 5 § Brottsbalken), om fysiska skador uppkommit, och där med brottsligt samt att arbetsrelaterade frågor är två olika saker så kommer detta att delas upp i två mål. Misshandel kommer att hanteras i vanlig domstol, av tingsrätten (1 kap 1 § Rättegångsbalken). I Arbetsdomstolen kommer frågan gällande arbetsvillkoren att tas upp och hanteras (Lag om rättegång i Arbetstvister 2 kap 1 §)Hoppas det var svar på din fråga!

Återanställning efter uppsägning

2020-08-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej jag har blivit uppsagd pga av covid-19 den 31maj men med rätt att bli återanställd .Nu har dom anställa folk tillbaka som slutat 31/8och de står att dom har förhandlat med facket om vilka som får åter anställning. Jag personligen tycker de inte ska spela någon roll folket fack man är med i men att jag har anställningsrätt som de står på mitt papper hur gör jag
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!För att besvara frågan om turordning vid återanställning vänder vi oss till Lagen om anställningsskydd (LAS). Arbetstagare som har sagt upp på grund av arbetsbrist har rätt till återanställning om de varit anställda under 12 månader i en 3 års period, och rätten till återanställning varar i 9 månader, 25 § LAS. Om du har jobbat där i cirka 1 år totalt under de senaste 3 åren så har du rätt till återanställning.Om flera personer har blivit uppsagda gäller ordningsreglerna att de som har jobbat längst ska bli återanställda först, 26 § LAS.Har man företrädesrätt till återanställning enligt uppsägningsavtalet så måste man åberopa denna rätt till arbetsgivaren för att den ska vara giltig, 27 § LAS.Det finns dock ett undantag i 2 § LAS som ger facket och arbetsgivaren rätt att kringgå reglerna i 25 – 27 § LAS om turordning vid återanställning genom kollektivavtal. Detta är troligtvis det som har hänt, att kollektivavtalet ger arbetsgivaren möjlighet att förhandla med facket exakt om vilka denna vill återanställa. Om de å andra sidan inte finns en bestämmelse i kollektivavtalet som ger arbetsgivaren rätt till detta, så är det en klar överträdelse av LAS. Vad innebär detta för dig? – Detta innebär att för att kräva din rätt till återanställning så måste du ha anmält denna rätt till arbetsgivaren, du måste vara någon av dem som sagts upp som har jobbat längst för att kunna bli återanställd och undantagen i 2 § LAS ska inte vara tillämpliga för att du ska kunna bli återanställd. Skulle det vara så att du inte har åberopat din rätt till arbetsgivaren, att du inte har jobbat där under längst tid eller att det arbetsgivaren har rätt enligt kollektivavtalet att förhandla om vem dem ska återanställa så finns det dessvärre inte så mycket att göra.

Skydd för fackombud vid uppsägning pga arbetsbrist

2020-03-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag som fackligt ombud och skyddsombud. Vilka rättigheter har jag när det kommer till uppsägningar?
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du ställer din fråga till oss på lawline!Det finns ett undantag för fackliga ombud vid uppsägning, vilket innebär att de undantag från LAS:s turordningsregler i 22 § om det är av betydelse för den fackliga verksamheten på den arbetsplatsen att dem har kvar sina jobb (lag om facklig förtroende mans ställning på arbetsplatsen 8 §). Detta innebär att man har ett extra skydd vid uppsägningar pga. Arbetsbrist. Dock vid uppsägning pga. personliga skäl föreligger inga undantag eller extra skydd för fackombud.