Har arbetsgivaren ett sjuklöneansvar vid kortare anställningar?

2020-12-04 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Min fråga rör om arbetsgivaren har ett sjuklöneansvar eller inte. Enligt Lag (1991:1047) om sjuklön, § 3 och jag citerar "Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Dag då arbetstagaren varit frånvarande utan giltigt skäl medräknas inte." Men hur är det om en arbetstagare har fått ett kontrakt (avtalad anställningsperiod) på 3 månader, jobbar första veckan, säger upp sig och sedan är sjuk under uppsägningstiden som ligger på 2 veckor. Har arbetstagaren rätt till sjuklön? Har arbetsgivaren ett sjuklöneansvar?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom din avtalade anställningstid är 3 månader så har du rätt till sjuklön från och med första dagen av anställningstiden (3 § 1 stycket SjuklöneL). Sjuklön betalas dock bara ut vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan (4 § 1 stycket SjuklöneL). Sjuklöneperioden börjar löpa från den första dagen av sjukdom och löper sedan de efterföljande tretton kalenderdagarna (7 § 1 stycket SjuklöneL). Efter de första fjorton dagarna upphör arbetsgivarens sjuklöneansvar, vilket sedan övergår på försäkringskassan.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Har jag någon uppsägningstid vid provanställning?

2020-06-05 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag önskar avsluta min provanställning på nuvarande jobb. Arbetat här i ca 1 månad. Min arbetsgivare menar att enligt avtalet har jag en uppsägningstid på 14 dagar ifrån idag då jag sade upp mig. Jag önskar dock gå på dagen och haft för mig att det är så. Vill givetvis lösa överlämning osv, men inte fortsätta jobba i 14 dagar. Bolaget är privat, inget kollektivavtal. Såhär står det i kontraktet som hänvisar till lagen om anställningsskydd 1982:80: "1. TILLTRÄDESDAG, ANSTÄLLNINGSFORM OCH BEFATTNING1.1 Anställningen påbörjas den 4/5 -2020. Anställningen inleds med en provanställning om sex månader, dvs. fram till och med den 3/11 -2020. Om anställningen inte avslutas senast sex månader från dagen för påbörjande övergår anställningen i en tillsvidareanställning. Provanställningen får avbrytas före prövotidens utgång i enlighet med vid var tid gällande lag om anställningsskydd (1982:80). Om anställningen efter prövotidens utgång övergår i en tillsvidareanställning avslutas anställningen i enlighet med punkten 12 (Uppsägning) nedan. "
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom det inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen är det reglernas i lag om anställningsskydd (1982:80) (LAS) som gäller. En provanställning får avbrytas före prövotidens utgång (6 § 3 stycket LAS). Du som arbetstagare har ingen uppsägningstid vid en provanställning. Att det står i ditt provanställningsavtal att du har en uppsägningstid på 14 dagar spelar ingen roll eftersom bestämmelser i avtalet som är till nackdel för den enskilde jämfört med bestämmelserna i LAS är ogiltiga (2 § 2 stycket LAS). Slutsats: Du har ingen uppsägningstid och kan därför "gå på dagen".Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Kan turordningsreglerna åberopas om jag tackar nej till omplaceringserbjudande?

2020-12-02 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. arbetar idag på ett företag med ca 30 anställda. företaget vill göra en flytt gällande 4-5 personer som skall erbjudas anställning "sk verksamhetsövergång" till annat företag med annat orgnummer inom koncernen.det nya bolaget kan ej erbjuda samma typ av tjänst i längden som vi alla har idag och vi har endast garant på att behålla aktuell lön i 12 mån. moderbolaget har ett väl utvecklat bonussystem vi blir utan i framtiden och vi önskar idag få med oss rätten till intjänad bonus för 2020.vad gäller om vi tackar nej till den erbjudna nya försämrade tjänsten utan trygghet och lönegarantier. kan vi då åberopa rätten till turordningsregel enl las i moderbolaget där vi idag är anställda?sägs vi upp pga arbetsbrist om vi tackar nej, vad har vi att sätta emot?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga så kommer de tjänster ni har i dagsläget att försvinna. Arbetsgivaren har därför valet att antingen säga upp er på grund av arbetsbrist eller omplacera er. För att arbetsgivaren ska kunna säga upp er krävs saklig grund (7 § 1 st LAS). Saklig grund föreligger inte om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren omplacerar er (7 § 2 stycket LAS). Arbetsgivaren är skyldig att utreda möjligheterna för omplacering. Omplaceringsskyldigheten gäller de arbeten som är lediga och som ni som arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer för. Det finns inget krav på att arbetsgivaren ska skapa nya arbeten. Arbetsgivaren är inte heller skyldig att undersöka om lediga arbeten finns inom andra företag inom koncernen, vilket er arbetsgivare verkar ha gjort i det här fallet. Det erbjudande ni fått om omplacering verkar vara skäligt. Att få en något lägre lön samt uteblivet bonussystem är sådana förändringar som ändå faller inom skäligt erbjudande. Eftersom er arbetsgivare har erbjudit er en ledig tjänst så har arbetsgivaren fullgjort sin omplaceringsskyldighet. Om ni tackar nej till tjänsten kan ni sägas upp på grund av arbetsbrist, om det faktiskt föreligger en arbetsbrist, vilket jag har utgått ifrån i min tolkning av frågan. Turordningsreglerna sätts också ur spel om ni tackar nej till ett skäligt omplaceringserbjudande. Eftersom arbetsgivaren har erbjudit er en annan tjänst och därmed fullgjort sin omplaceringsskyldighet så har arbetsgivaren saklig grund för att säga upp er på grund av arbetsbrist. Min rekommendation är att ni tar kontakt med fackförbundet på er arbetsplats om något sådant finns. De kan hjälpa er att tillvarata era intressen i sådana här lägen.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,