Anställd vill avbryta sommartjänst

2021-05-23 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har blivit erbjuden ett jobb i sommar som jag tackar ja till och skrivit avtal. Det känns inte jätte bra egentligen eftersom det varit mycket strul. Kan man ''avbryta'' avtalet om det skulle vara så? Står ingenting om uppsägningstid i mitt avtal.
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Inom avtalsrätten är huvudregeln att avtal ska hållas, då de är bindande för parterna inblandade. Allra helst ska man fundera noga och läsa igenom avtalet innan man skriver på, då ett anställningsavtal är ett åtagande för den anställde. Men det finns såklart undantag från denna regel, som kan tillämpas då saker sker i livet som får en att inte vilja fullfölja avtalet. Det finns en rad olika anledningar som kan få en att inte vilja eller kunna fullfölja avtalet. Att meddela detta till ens arbetsgivare kan däremot vara jobbigt, då man är medveten om att det kan leda till besvär för arbetsgivaren (att ev. rekrytera en ersättare). Jag rekommenderar dig att direkt ta kontakt med din arbetsgivare för att, på ett artigt sätt, berätta hur det ligger till. I samband med detta kan du kolla om det finns någon möjlighet till att häva anställningsavtalet, vilket innebär att avtalet bryts och ingen av parterna behöver fullfölja sin del av avtalet. Ni kan således komma överens om en lösning som passar er båda i detta sammanhang. Om inte arbetsgivaren vill gå med på detta, så är nästa alternativ att du som anställd får säga upp dig, och beakta uppsägningstiden. Då ditt anställningsavtal inte innehåller en specifik uppsägningstid, så kan du höra med arbetsgivaren om företaget tillämpar en specifik uppsägningstid eller om verksamheten omfattas av kollektivavtal. Om det inte finns någon tillämpar uppsägningstid där, så kana du vända dig till reglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS). Där stadgas att man som anställd har minst en månads uppsägningstid (LAS 11 §). Du kan därmed eventuellt behöva arbeta månad på denna sommartjänst. Om du däremot bara uteblir ifrån arbetet, utan medgivande från arbetsgivaren, så kan du riskera att behöva betala skadestånd i förhållande till den skada det kan anses bli för arbetsgivaren att du har avbrutit avtalet. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

2021-03-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Jag jobbar för en kommun och jag undrar om jag har rätt som arbetstagare att avsäga sig min rehabiliteringsplan? Har arbetsgivaren i sådana fall rätt att ge mig repressalier i form av avskedning eller liknande?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Arbetsgivare i Sverige har ett rehabiliteringsansvar för sina anställda. Detta ansvar aktualiseras när en arbetstagare får nedsatt arbetsförmåga på grund av skada eller sjukdom. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är tämligen långtgående, de måste så långt som det är skäligt erbjuda stöd och anpassningar i arbetet för att arbetstagaren ska kunna få tillbaka sin arbetsförmåga. Det övergripande målet och hoppet är att arbetstagaren ska kunna återgå till sitt arbete med en god arbetsförmåga (3 kap. 2a § tredje stycket Arbetsmiljölagen, AML). Rehabilitering är ett samlingsbegrepp som inkluderar medicinska, arbetslivsinriktade samt sociala åtgärder. Det kan röra sig om att ändra och förenkla arbetsuppgifterna, erbjuda tekniska hjälpmedel eller rehabiliterings vård. För att bli uppsagd krävs saklig grund (7 § Lagen om anställningsskydd, LAS). Om arbetsgivaren så gott som möjligt har uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar, och arbetstagaren fortfarande har nedsatt arbetsförmåga så kan saklig grund för uppsägning föreligga. Det krävs således att arbetstagaren inte harförmågan att utföra något värdefullt arbete för arbetsgivaren. Att notera är att arbetsgivaren även måste ha gjort en noggrann omplaceringsundersökning innan uppsägning. Om arbetsgivare kan omplacera arbetstagaren utan vidare problem så är det omplacering som ska ske. Om arbetstagaren är motvillig till att medverka i rehabilitering eller avslutar den i förtid, så kan det (likt ovan resonemang) även vara grund för uppsägning, om den nedsatta arbetsförmågan består. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Krav för Väktarutbildningen

2020-10-16 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Min kille är dömd för ringa narkotikabrott för 5 år sen, ej fängelse, endast böter, och enligt vad vi sett och fått information om så ska just det "försvinna" ur hans register, så det ska ej vara ett problem. Nu har han endast 2 trafikförseelser som båda slutade i böter som han betalade. Nu vill han ansöka till väktarutbildning, men det står för att han ska kunna göra praktik så måste han kunna lämna blankt registerutdrag!? Kan han fortfarande komma in på utbildningen trots trafikförseelserna?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Det finns en rad olika krav för att få bli ordningsvakt. Kraven är i princip detsamma som för att bli antagen till polisutbildningen i Sverige. För att man ska bli ordningsvakt måste man vara 20 år, laglydig samt lämplig för yrket. Man gör olika tester för att testa ens lämplighet och behörighet. Att man är laglydig innebär att man ska vara ostraffad samt att man inte förekommer i polisens brotts - och misstankeregister. Man ska inte ha blivit dömd för något brott de senaste fem åren. Således, är det främst de senaste fem åren, innan man söker till yrket, som ligger till grund för bedömningen. Böter är en påföljd som gallras fem år efter domen utdelades, därmed syns hans trafikförseelser i fem år (17 § punkt 9 i lag om belastningsregister). Det är därmed bäst att vänta i fem år, tills brotten inte syns i registret längre, innan han ansöker till väktarutbildningen. Han kan däremot testa att ansöka, för att se om han blir antagen ändå. Men det är antagligen svårt att bli antagen med dessa trafikförseelser eftersom de ligger mindre än fem år bakåt i tiden och fortfarande syns i hans belastningsregister. Han har inget blankt registerutdrag. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Krav på livsmedelsanställda

2021-05-23 i Övrigt
FRÅGA |Hej, jag har väldigt långt hår och jag ska söka jobb inom handel/livsmedel. Kan arbetsgivaren kräva att jag ska klippa av håret för att få jobba i tex en charkdisk?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!När man arbetar inom livsmedel är det extra viktigt med hygien, vilket följer av 21 § livsmedelslagen samt 29 § livsmedelsförordningen. Livsmedel får inte hanteras av någon som kan misstänkas ha sjukdom eller smitta, sår eller skada, vilket kan riskera att smittämnen överförs till maten. Således är det av största vikt att anställda har en god personlig hygien samt iakttar noggrann renlighet. Det är den som driver verksamheten som har en skyldighet att se till att hans anställda känner till hygien kraven och följer dem. Livsmedelsanställda ska även bära anpassade skyddskläder. När det gäller hår, ska hårskydd bäras vilket håller håret samlat ,om det rör sig om arbete med hantering av oförpackade livsmedel. Inom en charkdisk borde därmed håret samlas i ett hårskydd, för att inte riskera att hamna i maten. Övriga krav på att behöva klippa håret kort finns inte. Så länge man kan sätta upp håret enligt råden så ser jag inga problem med att ha långt hår. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad är sexuella trakasserier?

2020-11-23 i Trakasserier
FRÅGA |Jag skulle vilja veta vad avses med sexuella trakasserier i lagens mening? Vart kan jag hitta och läsa om detta i lagen isåfall? I en lagbok? I en proposition, i ett förarbete? Tacksam för er tid! Med vänliga hälsningar!
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Din fråga berör främst området arbetsrätt, och information om sexuella trakasserier finner du i Diskrimineringslagen (DL). Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. Enligt lagen är det ett uppträdande i arbetslivet, av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan både handla om kommentarer och ord, samt handlingar som att någon tafsar. Exempel är ovälkomna komplimanger och inbjudningar. Trakasserier är oönskade av den som blir utsatt. Det bedöms subjektivt, hur den utsatte upplevde situationen är det avgörande. Den som trakasserar bör förstå hur agerandet upplevs för att det ska bli fråga om sexuella trakasserier. Det är därför viktigt att den som blivit trakasserad berättar för den som trakasserar att beteendet är ovälkommet.Arbetsgivaren bär det yttersta ansvaret för att trakasserier inte ska förekomma i arbetslivet. När en arbetsgivare får reda på att någon på arbetsplatsen har blivit sexuellt trakasserad så måste arbetsgivaren agera. Arbetsgivare har en utrednings och åtgärdsskyldighet, vilket innebär att dem ska utreda vad som hänt, samt försöka förhindra att det upprepas igen. Arbetsgivaren har ansvar för sitt egna beteende samt mellan arbetstagarna emellan. Arbetsgivaren kan bli anmäld till Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller facket om detta stora ansvar inte fullföljs ordentligt (DL 2 kap. 3 §). Min rekommendation är att man ska vända sig till sin arbetsgivare eller sitt fackförbund, för att anmäla och berätta om dessa trakasserierna på arbetsplatsen. Det är något som bör tas på allvar, eftersom ingen mår bra av att bli trakasserad på arbetet. Jag önskar dig lycka till!Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid alkoholmissbruk

2020-07-20 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Min pappa lider av alkoholmissbruk, och den enda som i nuläget kan göra något åt saken är hans arbetsgivare. Men arbetsgivaren tar inte detta på allvar trots att det är tydligt att något är fel. Antar att han bryter mot någon lag när han gör detta och kan göra något för att han ska ta sitt ansvar som arbetsgivare?Mvh
Emma Gurander |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Inom arbetsrätten så har arbetsgivaren ett tämligen långtgående rehabiliteringsansvar för sina anställda. Regler om detta finner du främst i Lagen om anställningsskydd (LAS) samt i Arbetsmiljölagen (AML). Arbetsgivarens rehabiliteringsansvarAlkoholism eller alkoholmissbruk räknas som en sjukdom, därmed är det inte saklig grund för uppsägning (7 § LAS). Men det ligger inom arbetsgivarens ansvarsområde att erbjuda rehabilitering och stöd till en anställd som har alkoholmissbruk. Det är först när arbetsgivaren anser att alkoholproblemet påverkar arbetet negativt som deras rehabiliteringsskyldighet träder in. Rehabilitering kan ske i olika former såsom företagsvård, terapi, arbetsträning eller liknande stöd är vanligt. Tanken är att den anställde ska få tillbaka sin arbetsförmåga och komma tillbaka till sin arbetsplats. Helst ska rehabiliteringen ske snarast, så fort arbetsgivaren får kännedom om alkoholmissbruket. Det är arbetsgivarens ansvar att finansiera och planera in den rehabilitering som behövs för sina anställda. För att denna process ska fungera krävs det även att den anställde tackar ja till rehabilitering och erkänner sin sjukdom, medverkan från den anställde krävs således även. Det är sammanfattningsvis arbetsgivarens ansvar att erbjuda rehabilitering och arbetsanpassning till sina anställda vid behov (3 kap. 2a § 3 st AML). Man är därmed som arbetsgivare skyldig att agera om man får kännedom samt om man misstänker alkoholproblematiken hos den anställde. Om man som arbetsgivare inte fullföljer detta ansvar så bryter man mot arbetsmiljölagen. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,