Måste man arbeta under sin uppsägningstid?

2021-08-16 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har sagt upp mig och har 3 månaders uppsägningstid från mitt arbete. Dock vill arbetsgivaren under denna tid flytta verksamheten och de anställda utomlands och jag vill inte följa med. Kan jag få gå tidigare trots uppsägningstid?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om anställningsförhållanden återfinns i lagen om anställningsskydd (LAS). En arbetstagare är som huvudregel skyldig att arbeta under sin uppsägningstid. Däremot är denna huvudregel inte tvingande, innebärande att det finns möjlighet för en arbetstagare att bli arbetsbefriad. Med arbetsbefrielse avses att arbetstagaren och arbetsgivaren gemensamt kommer överens om att arbetsgivaren inte ska arbeta eller stå till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden. Det finns inga krav på särskilda skäl/motiv för att beviljas arbetsbefrielse utan det ligger i arbetsgivarens händer. Arbetsgivaren är dock inte skyldig att bevilja dig arbetsbefrielse utan får välja själv vad denne vill besluta om i din situation. Bra att veta är att du under uppsägningstiden har rätt till samma lön och anställningsförmåner som innan uppsägningen, 12§ LAS. Detta innebär att skulle du bli arbetsbefriad under uppsägningstiden kommer din lön att utgå som vanligt. Skulle du däremot få en ny anställning under tiden har din arbetsgivare rätt att göra avdrag på lönen förutsatt att ni inte kommer överens om annars, 13§ LAS. Se här till att ur ett bevishänseende skriva en skriftlig överenskommelse gällande arbetsbefrielsen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Rätt till sjuklön

2020-10-15 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Har jag rätt till sjuklön?Har varit sjuk lite mindre än en månad. Och undrar om jag får betalt för de inbokade pass jag haft och varit tvungen att sjukanmäla mig för?På kontraktet står det i kryssat "behov av extra arbetskraft enligt ett av nedanstående alternativ 1-3"Kollektivavtal: transportavtalet mellan BA och Transport.Mvh, tack
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om sjuklön finner du i Lag (1991:1047) om sjuklön. Enligt 3§ Lag om sjuklön har du rätt till sjuklön från och med den första dagen av anställningstiden. Vanligtvis brukar ett karensavdrag på 20% av sjuklönen göras, men till följd av rådande coronavirus har regeringen meddelat att detta karensavdrag tillfälligt slopats. Din arbetsgivare är enbart skyldig att utge ersättning för de timmar du varit ombedd att arbeta. Det är enbart inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av din nedsatta arbetsförmåga som kommer kompenseras, 4§ Lag om sjuklön. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Gäller samma uppsägningstid för någon medlem i ett fackförbund som för någon som inte är?

2020-09-05 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Är det samma uppsägningstid för en 55+ med anställning över 10 år och inte medlem i facket som en 55+ med anställning över 10 år och medlem i facket. Arbetsgivaren har kollektivavtal.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beroende på hur länge man arbetat kommer uppsägningstiden man får variera. För en arbetstagare med en sammanlagd anställningstid om minst tio år, gäller en uppsägningstid på högst sex månader, 11§ Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). För en arbetstagare som fyllt 68 år gäller däremot inte en uppsägningstid längre än en månad, 33 b§ LAS. Kollektivavtal kan påverka längden på uppsägningstiden och det är inte ovanligt att kollektivavtal anger längre uppsägningstider än lagen. Detta följer av LAS dispositiva karaktär som ger utrymme för kollektivavtal att avtal om annat så länge det inte upphäver eller inskränker arbetstagarens rättigheter enligt lagen, 2§ st. 2 och 4 LAS. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan jag få sparken för att jag reser trots avrådan?

2020-08-21 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, Jag undrar om man kan få sparken om man väljer att resa vid en avrådan om det blir en lockdown?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förutsättningarna för att din arbetsgivare ska kunna avskeda dig är att du grovt ska ha åsidosatt dina åligganden mot arbetsgivaren, 18§ Lag (1982:80) om anställningsskydd, hädanefter förkortad LAS. Här brukar det ofta röra sig om brottsligt beteenden som t.ex. stöld från arbetsplatsen. Det krävs mycket till för att man ska bli avskedad och jag ser inte att ditt val att resa skulle utgöra en sådan grund. En mildare form av avsked är uppsägning som enbart blir aktuellt pga antingen arbetsbrist eller personliga skäl, 7§ LAS. Personliga skäl skulle kunna vara att du inte fullgör arbetsuppgifterna som ingår i ditt anställningsavtal. Uppsägning förutsätter dessutom saklig grund. En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att omplacera dig, 7§ st. 2 LAS. Uppsägningen får inte heller grunda sig på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader, 7§ st. 2 LAS. Sammanfattat finns det ingen tydlig grund för avsked eller uppsägning i ditt fall. Att du väljer att resa förmodar jag att du även gör under din semester. Jag rekommenderar ändå dig att lyssna på avrådan om att inte resa. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Vad har jag för rättigheter när någon på jobbet kallar mig barn mm.

2020-12-18 i Övrigt
FRÅGA |Hej, jag har en kollega som kallar sig för pappa på jobbet. Han har vid ett tillfälle skrivit att jag är ett barn. Jag är vuxen och välutbildad, vilket inte han är, utbildad alltså. Vad har jag för rättigheter? Jag kommer att anmäla honom.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du skulle eventuellt kunnat ha blivit utsatt för diskriminering pga. din ålder i enlighet med 1 kap. 5§ st. 1 p. 6 Diskrimineringslagen (DiskL). Diskriminering kan få sitt uttryck på olika sätt t.ex. genom direkt diskriminering. Med direkt diskriminering i enlighet med 1 kap. 4 p. 1§ DiskL, avses att någon ska ha missgynnats genom att behandlas sämre än någon annan behandlats, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation. Det förutsätts dessutom att missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna i 1 kap. 5§ DiskL. I ditt fall är det enligt min mening inte lika självklart att det rör sig om en direkt diskriminering eftersom att kalla dig "barn" inte direkt behöver syfta till din ålder. En annan diskrimineringsform är trakasseri. Trakasserier i enlighet med 1 kap. 4§ p. 4, är handlingar som innebär missgynnande i form av skada, obehag som kränker den enskildes värdighet. Handlandet ska i sig vara oönskat och ha ett orsakssamband med någon av diskrimineringsgrunderna i 1 kap. 5§ DiskL. Resterande diskrimineringsformer bygger på objektiva grunder, men just trakasserier bygger på subjektiva. AG måste förstå att dennes beteende kränker någons värdighet.Man skiljer på grundform och allvarlig form, där grundformen är att den som upplever sig trakasserad ska säga ifrån till den som trakasserar eller till arbetsgivaren. Först om beteendet upprepar sig trots tillsägelse, betraktas det som trakasseri. Den allvarligare formen är då kränkningen till sin karaktär är så grov att den som kränker förstod eller borde ha förstått. I dessa fall blir det direkt ett trakasseri. Om arbetsgivaren får kännedom om att en arbetstagare anser sig trakasserad har arbetsgivaren skyldighet att utreda omständigheterna och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden, 2 kap. 3§ DiskL. Underlåtenhet till detta kan leda till skadestånd (AD 2002 nr 102). Bevisbördan vid diskriminering regleras i 6 kap. 3§ DiskL. Bestämmelsen syftar till att ge den som anser sig ha blivit diskriminerad en bevislättnad. Om den som anser sig ha blivit diskriminerad visar omständigheter som ger anledning att anta detta, så ska svaranden visa att diskriminering ej förekommit. Bestämmelsen har uppfattats som en presumtionsregel. Din bakgrundsinformation utgör inget tillräckligt underlag för mig att kunna bedöma situationen, men ovanstående redogörelse visar på hur en sådan bedömning kan gå till hos domstolen. Förhoppningsvis hjälper även detta dig att veta hur du ska bygga upp ditt resonemang i din anmälan. Jag rekommenderar dig dock att gå in på diskrimineringslagen och studera de olika lagrummen, särskilt 1 kap. 4§ DiskL, för att få en förståelse för vad som avses med diskriminering. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Har arbetsgivaren skyldighet att meddela anledning till upphörande av tidsbegränsad anställning?

2020-10-15 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, min fråga handlar om tidsbegränsade anställningar. Jag arbetar inom kommunal verksamhet och vi har då ett tecknat kollektivavtal (AB 17, SKR) men jag lyckas inte hitta svar på min fråga. Om man har en tidsbegränsad anställning (ex. "månadsanställning") kan chef då låta denna löpa ut utan en verklig anledning? Om man ska avsluta en tidsbegränsad anställning behöver man ange anledning, antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Men jag hittar inget om man enbart väljer att inte förlänga förutom att man måste varsla senast 1 månad innan. Jag undrar alltså om skillnaden mellan avslut och att enbart låta anställningen utgå.Tack på förhand!
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att en tidsbegränsad anställning upphör vid tidens utgång. Det föreligger ingen uppsägningstid inför anställningens upphörande, förutom en underrättelsetid som du själv uppmärksammat. En arbetstagare som är anställd under begränsad tid och vars anställning inte kommer fortsätta ska få besked om detta minst en månad före anställningens utgång. Ett krav för detta är däremot att du varit anställd mer än tolv månader under de senaste tre åren hos din arbetsgivare, 15§ lagen om anställningsskydd (LAS). Denna bestämmelse kan dock i ditt fall te sig annorlunda eftersom du har kollektivavtal. 15§ LAS är nämligen semidispositiv vilket innebär att det får beslutas om annat i kollektivavtal. Det stämmer att arbetsgivaren inte behöver ange anledning till anställningens upphörande i och med att den upphör då anställningstiden löpt ut. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att förlänga ditt anställningsavtal, men önskar du detta kan du ju alltid diskutera det med din arbetsgivare. Personliga skäl och arbetsbrist blir enbart aktuellt vid uppsägning. Arbetsgivarens skyldigheter är då annorlunda och det är en del som ska beaktas i och med att det vid uppsägning måste föreligga saklig grund. I ditt fall rör det sig inte om detta varför det inte blir aktuellt, men vill du läsa mer om detta se då här. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Får min arbetsgivare dra av lön för skada jag åsamkar och hålla inne min lön hur denne vill?

2020-09-01 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejSka försöka göra en lång historia kort.Jag jobbade på ett transportföretag, utan kollektivavtal och jag är själv heller inte medlem i något fackligt. Det gäller en provanställning, nattjobb, schema, timlön. Efter en rad olika händelser sa jag upp mig, men jag har några funderingar kring följande.En dag så körde jag bildelar till en firma, bland annat ett bilbatteri. Det visade sig att batteriet var trasigt, jag hade missat det och levererat ändå. Efter spekulationer kom vi fram till att batteriet hade gått sönder i en annan transport ner till vår terminal, innan jag lastade och körde iväg det, alltså är jag inte skyldig till detta. Ändå påstår chefen att det kommer att dras från min lön, eftersom jag var slarvig och inte kontrollerade innan lastning. Får chefen i detta fall dra av pengar för skadat gods på min lön?När jag tillslut sa upp mig åkte jag in för att lämna alla saker, skulle även skriva på ett uppsägningspapper, (det var han som provocerade fram min uppsägning), men han var inte där trots att vi hade bestämt. Pappret som han så gärna ville ha skickade han sedan på mejl och ville jag skulle skriva på, och skicka i retur. Jag skickade pappret men han hann inte få det innan löningsdagen. Han skrev till mig att slutlönen betalas ut när han fått pappret. Kan han hålla inne lönen pga det? Isåfall, hur länge? Det drabbar ju mig hårt som har hyra som ska betalas. Finns det något jag kan göra nu när lönen blir fördröjd, eller i värsta fall inte betalas ut alls?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ska försöka att svara på din fråga så gott jag kan och för att underlätta läsningen kommer jag dela upp händelserna i två kategorier. Skadat batteri och lön: Även om du påstår att du inte ansvarar för skadan på batteriet tycker jag det är av högsta relevans att ändå lyfta vad som hade hänt ifall du faktiskt varit ansvarig. Detta då argumentationen är till fördel för dig. Vad gäller skada som du vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, har din arbetsgivare en skyldighet att ersätta denna skada. Man brukar tala om principalansvaret som i detta fall regleras i 3 kap. 1§ p. 1 Skadeståndslagen (SkL). Vad som är att betrakta som i tjänst har varit upp till diskussion, men man har i allmänhet sagt att handlingar som företas under tjänstetid i är vållande i tjänsten. Du som arbetstagare kan enbart bli ansvarig för den skada du vållar om det förelegat synnerliga skäl med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter, 4 kap. 1§ SkL. Rekvisitet synnerliga är väldigt högt ställt och det är fåtal gånger en arbetstagare når upp till den. Det som hände med batteriet skulle jag därför säga inte är att betrakta som synnerliga skäl. Arbetsgivarens principalansvar ger denne ingen frihet att dra pengar från din lön. Din lön ska skyddas så långt det går och därför finns lag (1970:215) om arbetsgivarens kvittningsrätt. Om din arbetsgivare kan visa att skadan orsakats av din försumlighet uppstår en fordran på dig och lagen ställer då upp krav på när kvittning får ske. Däremot får inte din arbetsgivare kvitta hur som utan måste komma överens med dig om att dra av skadan från nästa lön eller liknande. Ditt godkännande behövs alltså, annars kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig mot dig. I vissa fall kan pengar dras utan medgivande, men det fordrar oftast uppsåtligt handlande, vilket inte är aktuellt i ditt fall. Uppsägning och lön: Enligt 12§ lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) har du som uppsagd rätt att under din uppsägningstid få behålla din lön även om du inte får några arbetsuppgifter alls. I ditt fall som provanställd har du ingen uppsägningstid, men av din bakgrundsinformation har jag tolkat det som att uppsägningen inte blev fullbordad förens efter din arbetsgivare fick uppsägningspappret. Utifrån de allmänna avtalsrättsliga reglerna bör därför din provanställning fortfarande vara giltig under löningsdagen. Med det sagt ska du ha rätt till din lön som vanligt. Eftersom det inte finns några godtagbara skäl för din arbetsgivares beteenden (baserat på det du angivit) kan du som arbetstagare ha rätt till skadestånd. Att arbetsgivaren olovligt håller inne din lön är ett avtalsbrott eftersom du enligt avtalet har rätt till löm. Se 38§ LAS. Innan du väljer att gå vidare med ytterligare åtgärder, rekommenderar jag dig att prata med din arbetsgivare igen och ange det som tagits fram här.Jag hoppas allt ordnar sig för dig!Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Har man rätt att arbeta då och då som föräldraledig?

2020-08-21 i Föräldraledighet
FRÅGA |Om en anställd är föräldraledig. Kan hon/han då kräva av sin arbetsgivare att få gå in och jobba ett pass då och då när det passar henne/honom.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar ifall en föräldraledig arbetstagare har rätt att komma in och jobba utan någon vidare kommunikation med arbetsgivaren. Enligt Föräldraledighetslagen (1995:584) har föräldrar rätt att jobba deltid. Hur mycket man får gå ner i tid beror på om den anställde tar ut föräldrapenning eller inte, 5-6§§ föräldrarledighetslagen. I jämförelse med semesterlagen ger föräldrarlagen arbetstagarna en större rätt att bestämma över ledighetens förläggning. I detta fall krävs att den anställde lämnat sin anmälan om ledighet två månader i förväg och även att den anställde samrått med arbetsgivaren om hur denna vill arbeta, 13-14§§ föräldrarledighetslagen. Svaret på din fråga blir därför att det inte behöver vara tillåtet för en föräldraledig att komma in och arbeta då och då, utan det krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda som bl.a. medgivande från arbetsgivaren. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,