Lön vid dödsfall

2021-06-29 i Övrigt
FRÅGA |Om man blir utköpt av ett företag och får månadslön till och med feb-22 och är svårt sjuk och inte kommer att leva längre än högst juli-21. Vad händer med resten av pengarna?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Vid dödsfall brukar innestående lön (som brukar motsvara en månadslön vid löneutbetalning i efterskott), förmåner och semesterersättning utbetalas till dödsboet. Eftersom utköpet verkar ha ett upplägg bestående av en förlängd och arbetsbefriad uppsägningstid finns det risk att lönen kommer behandlas som ovan beskrivet. I vissa utköp betalas istället ett avgångsvederlag i form av en klumpsumma. Detta är dock ganska ovanligt vid vanliga anställningar. Ett sådant upplägg hade sannolikt varit att föredra i ditt fall eftersom du då fått tillgång till hela summan direkt vid utköpet.SlutsatsEftersom utköpet har ett upplägg som innebär förlängd och arbetsbefriad uppsägningstid finns risk att endast en månadslön, förmåner och semesterersättning betalas ut till dödsboet. Resten av lönen kommer i sådant fall inte utbetalas. Jag vågar inte närmare uttala mig i frågan utan får istället hänvisa dig till ditt fackförbund eller Lawlines egna jurister (som du enkelt kan kontakta via hemsidan). Vänligen,

Uppsägning - vad gäller?

2020-12-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Jag blev uppsagd efter 15 år, på "stående fot" praktiskt taget. Chefen gav mig tre veckors lön, som jag vägrade o fick tre månader. Arbetsgivaren vägrar att ge mig kopia på uppsägningen och arbetsgivarintyg. Tyvärr blev jag så ställd och chockad så jag skrev på nåt papper men vet inte vad. Jag är "månadens arbetare", så det känns väldigt personligt. Har inte fått någon varning, det här kom som en blixt från klar himmel. Kommer ingenstans och företaget vägrar att prata med mig. Vad ska jag göra?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag kommer inledningsvis gå igenom relevant lagstiftning och vad som gäller vid uppsägning från arbetsgivarens sida, för att sedan diskutera vilka åtgärder som kan vidtas i din situation. Lagen om anställningsskydd (LAS) I detta fall blir Lagen om anställningsskydd (LAS) relevant. Lagen har till syfte att erbjuda skydd för arbetstagaren och inskränker arbetsgivarens möjligheter att säga upp eller avskeda. Denna lag är tvingande och avsteg kan endast göras genom kollektivavtal. Allmänna regler kring uppsägning En uppsägning ska vara sakligt grundad (7 § LAS). En uppsägning kan bero på två olika faktorer: arbetsbrist eller personliga skäl. Detta återkommer jag till senare. Nedan har jag sammanfattat de bestämmelser som är allmängiltiga. För att en uppsägning ska anses vara sakligt grundad ska arbetsgivaren först ha uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. Denna skyldighet innebär att arbetsgivare i första hand ska försöka lösa situationen genom att omplacera arbetstagaren internt. En uppsägning ska vara skriftlig (8 § LAS). Uppsägningsbeskedet ska också ange vad arbetstagaren ska iaktta om denne vill ogiltigförklara uppsägningen eller yrka skadestånd. Uppsägningsbeskedet ska lämnas eller skickas till arbetstagaren (10 § LAS). I det fall att arbetstagaren begär att få kännedom om grunden för uppsägningen ska den informationen tillställas arbetstagaren skriftligen (9 § LAS). Uppsägningstiden beror på hur länge man varit anställd (11 § LAS). Eftersom du varit anställd i 15 år bör uppsägningstiden vara 6 månader. Huruvida den sakliga grunden är knuten till arbetsbrist eller personliga skäl är relevant då dessa anknyter till olika regler i lagstiftningen. Jag kommer nedan att redogöra för båda. Arbetsbrist Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren kunna uppge skäl till uppsägningen. Om arbetsbrist föreligger och en arbetsgivare tvingas säga upp anställda ska detta ske i enlighet med turordningsreglerna i 22 § LAS. Denna turordning ger arbetstagare med längre anställningstid förtur till att få behålla sin anställning. Personliga skäl Vid uppsägning på grund av personliga skäl gäller tvåmånadersregeln (7 § 4 st LAS). Uppsägningen får inte grundas på omständigheter som arbetsgivaren känt till längre tillbaka än två månader. Vidare ska arbetstagaren underrättas om uppsägningen minst två veckor i förväg (30 § LAS).Sammanfattning och åtgärder Du har rätt till ett skriftligt uppsägningsbesked och om du begärt att få kännedom om grunden för uppsägning ska även detta tillställas dig skriftligen. Vidare har korrekt uppsägningstid inte tillämpats, då du sannolikt har rätt till 6 månader. Oavsett om arbetsbrist eller personliga skäl grundat uppsägningen har arbetsgivaren - med bakgrund i de omständigheterna som du angett i din fråga - inte gått tillväga på ett korrekt sätt. Eftersom LAS är tvingande kan arbetsgivaren inte avtala bort dina rättigheter och således bör det dokument du skrivit på inte vara av någon större relevans.Min rekommendation är att du i första hand vänder dig till ditt fackförbund. Fackförbundet kan företräda och stödja dig i en tvist med din arbetsgivare och man kan även få juridiskt rådgivning. Vidare kan fackförbundet agera medlare mellan arbetstagaren och arbetsgivaren och på den vägen uppnå en lösning som båda parter är tillfreds med. I det fall att du inte är medlem i ett fackförbund kan det vara bra att ta kontakt med en jurist och diskutera hur du ska gå vidare med detta - till exempel skulle ogiltigförklarande av uppsägningen eller skadestånd kunna bli relevant. Vi på Lawline har egna jurister som man enkelt kan ta kontakt med på vår hemsida! Jag önskar dig stort lycka till och hör gärna av dig vid ytterligare funderingar. Vänligen,

Vad händer om man tackat ja till ett jobb och sedan blir erbjuden ett annat som man hellre vill ha?

2021-02-28 i Övrigt
FRÅGA |Jag håller på att söka sommarjobb just nu. Företagen hör av sig vid lite olika tillfällen och det är inte alltid man får svar från de jobben man helst vill ha först. Därför började jag tänka på om ett företag erbjuder mig jobb och jag kanske hellre vill ha något annat jobb som jag sökt, men inte hört något än. Hur länge kan jag vänta med att tacka ja/skriva på kontraktet till det första jobbet? Undrar även om jag är bunden på något sätt om jag skriver på kontraktet och sen får ett annat jobb som jag hellre tar? Är det möjligt att efter att ha tackat ja/skrivit på kontraktet till ett jobb sedan ändra sig och inte ta det längre? Finns det några juridiska konsekvenser för det, t.ex. betalningsskyldig? Blev lite många små frågor nu men jag undrar i princip bara om man kan ångra sig utan konsekvenser ang ett jobb efter att man skrivit på kontrakt och tackat ja?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar dina funderingar som att du undrar dels hur länge du kan vänta med att tacka ja till ett jobberbjudande och skriva kontrakt och dels vad som gäller om du skriver på ett anställningsavtal och sedan får erbjudande om ett annat jobb som du hellre skulle vilja ha. Innan anställningsavtal ingåtts Angående hur länge du kan vänta med att tacka ja till ett jobb som du blivit erbjuden kan det sannolikt variera. Mitt råd är att helt enkelt kolla med arbetsgivaren när de behöver ett svar från dig så att det är tydligt för båda parter vad som gäller. Efter anställningsavtal ingåtts Gällande alla typer av avtal gäller grundprincipen "pacta sunt servanda", det vill säga: avtal ska hållas. När du skriver på ett anställningsavtal blir du bunden av avtalet (även innan du påbörjat din anställning). Det kan alltså bli så att du behöver arbeta uppsägningstiden ut och om du skulle bryta mot avtalet finns det risk att du blir skadeståndsskyldig. Detta är dock bara den juridiska sidan av detta. Om du redan skrivit på ett anställningsavtal och sedan blir erbjuden ett jobb du hellre vill ha skulle du såklart kunna kontakta din arbetsgivare och förklara din situation - det kanske är så att det går att hitta en lösning som funkar för båda parter. Sammanfattning I värsta fall kan du bli skadeståndsskyldig på grund av avtalsbrott eller förpliktad att arbeta uppsägningstiden ut, medan avtalet i bästa fall går att häva i samråd med arbetsgivaren. Grundprincipen och utgångspunkten inom avtalsrätt är dock att avtal ska hållas och denna princip bör man ha i åtanke när man ingår avtal. Hoppas att detta bringat klarhet i dina funderingar och lycka till med jobbsökandet! Vänligen,