Kan en arbetsgivare avbryta en redan beviljad tjänstledighet?

2020-12-27 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag har fått beviljat tjänstledighet nu i jul för att kunna umgås med min sambo och hans föräldrar. Nu kommer dock arbetsgivaren och menar att dom kommer dra tillbaka min tjänstledighet pga corona. Är det tillåtet för arbetsgivaren att komma med detta besked endast 5 dagar innan min tjänstledighet ska börja?
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!TjänstledighetAtt få tjänstledighet innebär att du får ett tillfälligt uppehåll från din nuvarande tjänst. Tjänstledigheten kan antingen nekas eller beviljas av din arbetsgivare. I ditt fall tolkar jag att det gäller tjänstledighet för semester, d.v.s. att få extra ledighet för att umgås. Därför är det viktigt att nämna att denna typ av tjänstledighet inte är tvingande mot din arbetsgivare, såvida inget annat uttrycks i anställningsavtalet. Vad som gäller i ditt fallUtgångspunkten är att arbetsgivaren inte ensidigt kan säga upp en redan beviljad tjänstledighet, men eftersom det inte finns ett uttryckligt lagstöd för din situation får man falla tillbaka på anställningsavtalet eller eventuellt kollektivavtal. Arbetsgivaren ska ha goda skäl för att avbryta en redan beviljad tjänstledighet. I det läge som råder nu med Corona, kan arbetsgivaren mycket väl ha tillräckliga skäl för att kunna göra detta. Jag råder dig att kontakta ditt fackförbund om du är bunden till ett kollektivavtal, så kan de undersöka om det finns villkor som reglerar denna typ av situation i kollektivavtalet. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Kan en arbetsgivare omplacera mig till en annan stad?

2020-12-16 i Övrigt
FRÅGA |Hej jag har en snabb fråga, företaget jag jobbar för vill tvinga oss att flytta till en annan stad pga av att jobbet har flyttat dit! Men just nu pendlar vi och det funkar bra för oss. Kan dom enligt rätten tvinga oss att flytta till en ny stad även om vi kan ta oss till jobbet utan problem? Vi vill absolut inte flytta från staden vi bor i när detta inte påverkar vårat jobb ändå. Om vi inte väljer att flytta ska vi bli uppsagda! Vi jobbar utomlands men företaget är svenskt.
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsgivarens ledningsrättSom utgångspunkt gäller att din arbetsgivare har arbetsledningsrätt, vilket betyder att denne har ensidig rätt att fatta beslut om, bland annat skyldigheter i din anställning. Det är viktigt att påpeka att denna arbetsledningsrätt inskränks av eventuellt kollektivavtal, samt rättspraxis.OmplaceringsrättenTidigare nämndes arbetsgivarens ledningsrätt, denna begränsas vidare av omplaceringsrätten. Denna rätt tillåter arbetsgivaren omplacera en arbetstagare när det faller inom arbetstagarens arbetsskyldighet. För att förstå vad denna arbetsskyldighet innebär, bör man undersöka anställningsavtalet framförallt, men även rättspraxis. Som praxis finner vi vägledning i 29/29-principen (NJA 1929 nr 29). Dessa tre punkter illustrerar arbetsskyldighetens utsträckning:Arbetet ska ha naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet. Det ska utföras för din arbetsgivares räkning.Det ska ingå inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer.Akademiker, tjänstemän och offentligt anställda har dock en snävare arbetsskyldighet. Därför bortses punkt 3 i en sådan bedömning. I stället för att det ska falla inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer undersöks det om omplaceringen innebär att tjänstens beskaffenhet har förändrats i grunden, d.v.s. att arbetstagaren i praktiken har fått en annan anställning än tidigare.Det är dock nämnvärt att påpeka att en omplacering inte får ske i diskrimineringssyfte, föreningsrättskränkande syfte eller som ett försök att få dig som arbetstagare att säga upp dig. Vad som gäller i ditt fallSå nu till din fråga: Kan dom enligt rätten tvinga oss att flytta till en ny stad även om vi kan ta oss till jobbet utan problem? Eftersom jag inte fått tillräckligt mycket information, kan jag inte ta ställning för om din arbetsgivare överskridit sin arbetsledningsrätt eller ej. Det jag kan säga är, att det ligger inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt att omplacera dig grundat på din arbetsskyldighet samt baserat på om punkterna ovan är uppfyllda. Vad du kan göra nuJag råder dig även att kontakta facket, om du är med i ett sådant. Du kan även vända dig till Lawline om du vill ha ytterligare juridisk rådgivning. Du når Lawline genom info@lawline.se.Vänligen,

Får en arbetsgivare neka en löneförhöjning trots att man uppfyller alla krav?

2020-12-27 i Övrigt
FRÅGA |Min arbetsplats presenterade nyligen en ny möjlighet till löneförhöjning och samtidigt presenterades även kraven för löneförhöjningen. Jag uppfyller alla krav som krävs men får inte förhöjningen och företaget skyller på något som inte har med kraven att göra. Samtidigt får min kollega förhöjningen utan att uppfylla två av de tre krav som presenterats för oss anställda. Får man som arbetsgivare göra såhär?
Natalin Kabro |Hej,Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst, saknar jag information om vad dessa krav kan vara, därför utgår jag från en generell situation i mitt svar.I Sverige finns inget lagstöd som reglerar löneförhöjning. Istället får man ta stöd i eventuellt kollektivavtal på din arbetsplats. Om du är ansluten till ett sådant fackförbund, råder jag dig starkt att ta kontakt med dem för vidare hjälp. Fackförbundet kan här göra en prövning utifrån din situation samt gällande kollektivavtal för att ta ställning om din arbetsgivares handlande är rättsstridigt. Är du inte ansluten till ett fackförbund, föreligger inte ett sådant skydd. Här kan man istället tala om lönediskriminering. LönediskrimineringDiskrimineringsfrågor i en sådana situationer utgår från diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 4 § Diskrimineringslagen). Känner du dig träffad av ovannämnda grunder, kan man mena på att du blivit diskriminerad och att din arbetsgivares handlande inte är tillåtet.Vad som gäller för digMin rekommendation till dig är främst att vända dig till ditt fackförbund och se om kollektivavtalet reglerar lönefrågan. Du kan även vända dig till Diskrimineringsombudsmannen för kostnadsfri rådgivning som du kan nå via mejl genom do@do.se.Vänligen,