Vad gäller vid egen uppsägning som fast anställd?

2021-07-16 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har lovat att jag inte kommer att sluta jobbet under en viss tid men arbetet blev outhärdligt och jag vill gå. Min mentala och fysiska hälsa minskar. Kan det få några stora konsekvenser för att lämna och därmed bryta överenskommelsen med arbetsgivaren? Jag är fast anställd och avtalet kom med lönejustering.
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid egen uppsägning som fast anställd. Regler om anställningar m.m finns i lagen om anställningsskydd (LAS) och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Eftersom att du nämner att du är fast anställd kommer jag att utgå från att du har en tillsvidareanställning. Som tillsvidareanställd har du alltid rätt att säga upp dig oavsett vilken anledning du har till uppsägningen. Dock måste du alltid ta hänsyn till uppsägningstiden när du säger upp dig. Detta gäller om uppsägningstidUnder uppsägningstiden är man skyldig att arbeta som vanligt och man har rätt till bibehållna anställningsvillkor och lön. Uppsägningstiden beror på hur lång sammanlagd anställningstid som arbetstagaren har haft hos arbetsgivaren (11 § LAS). Den anställde har alltid rätt till en minsta uppsägningstid på en månad. Arbetstagaren har vidare rätt till:- två månaders uppsägningstid om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två månader men kortare än fyra år,-tre månaders uppsägningstid om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst fyra år men kortare än sex år,-fyra månaders uppsägningstid om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst sex år men kortare än åtta år,-fem månaders uppsägningstid om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst åtta år men kortare än tio år,-sex månaders uppsägningstid om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.Det är även värt att nämna att om någonting annat har reglerats i ett kollektivavtal så kommer det att gälla i stället (2 § LAS). Detta händer om du inte iakttar uppsägningstidenOm arbetstagaren inte iakttar uppsägningstiden kan hen bli skadeståndsskyldig (38 § LAS). Skadeståndet ska täcka den ekonomiska förlust som arbetsgivaren drabbats av på grund av att arbetstagaren inte har iakttagit uppsägningstiden. Du kan säga upp dig med omedelbar verkan i särskilda fallI vissa situationer kan arbetstagaren säga upp sig utan att behöva iaktta en uppsägningstid. En arbetstagare får frånträda anställningen med omedelbar verkan om arbetsgivaren har åsidosatt sina skyldigheter mot arbetstagaren. Detta blir aktuellt om arbetsgivaren till exempel inte betalar ut lön eller andra förmåner till arbetstagaren (4 § 3 st LAS).SammanfattningSammanfattningsvis har du som arbetstagare alltid rätt att säga upp en fast anställning utan att du behöver ha någon speciell anledning för uppsägningen. Dock behöver du beakta en särskild uppsägningstid som beror på hur lång sammanlagd anställningstid du har hos arbetsgivaren, såvida inget annat har avtalats i kollektivavtal. Om du inte skulle beakta uppsägningstiden kan du bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren. Om arbetsgivaren har åsidosatt sina skyldigheter mot dig som arbetstagare behöver du inte beakta uppsägningstiden utan kan då säga upp dig med omedelbar verkan. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Vad innebär en projektanställning?

2021-07-09 i Anställningsformer
FRÅGA |HejJag har en provanställning som började i maj. Fick nu reda på att jag kommit in på min utbildning som jag sökte när jag var arbetslös innan. Den börjar i mitten av augusti. Jag förstår att jag inte har rätt till tjänstledigt då jag jobbat för kort tid. Tog ändå chansen och nämde detta för att se hur dom såg på det. Han erbjöd istället en projektanställning. Vad innebär detta i praktiken?Tacksam för svar.
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad en projektanställning innebär. Regler om anställningar m.m finns i lagen om anställningsskydd (LAS) och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Projektanställning är en allmän visstidsanställningProjektanställning som anställningsform är inte ett juridiskt begrepp, men det är en vanligt förekommande term. En projektanställning är en allmän visstidsanställning som avser ett visst arbete eller ett visst projekt och utgör en tillåten anställningsform enligt 5 § LAS. Den allmänna visstidsanställningen innebär att arbetsgivaren får anställa en arbetstagare för tidsbegränsad anställning utan några särskilda skäl för tidsbegränsningen. En allmän visstidsanställning kan övergå till en tillsvidareanställningEn allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning om en arbetstagare har haft en allmän visstidsanställning hos en arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod (5a § första punkten § LAS). Detta gäller vid upphörande av en allmän visstidsanställningEn tidsbegränsad anställning kännetecknas av att den i princip är avsedd att pågå under en viss på förhand bestämd tid. En tidsbegränsad anställning upphör utan uppsägning när anställningstiden gått ut eller när arbetet är slutfört om inte något annat har avtalats (4 § LAS). Det krävs då inte någon saklig grund för uppsägningen. En arbetstagare som har en allmän visstidsanställning hos en arbetsgivare och som inte kommer att få en fortsatt anställning när anställningstiden upphör, ska få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång (15 § LAS). En förutsättning för rätten till ett sådant besked är dock att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos denna arbetsgivare i mer än tolv månader under de senaste tre åren. Om anställningstiden skulle vara så kort att besked inte kan lämnas en månad i förväg, ska beskedet i stället lämnas när anställningen börjar. Det finns inte någon skyldighet för arbetsgivaren att lämna besked om det skulle vara så att arbetstagaren erbjuds fortsatt anställning hos arbetsgivaren i samband med att den pågående anställningen ska sluta. Dock måste det vara uppenbart att den erbjudna anställningen kommer att godtas av arbetstagaren.Anställningen kan även upphöra innan anställningstidens utgång om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter mot arbetstagaren (4 § tredje stycket LAS). Detsamma gäller om arbetstagaren grovt misskött sig (18 § LAS). SammanfattningSammanfattningsvis är projektanställning en allmän visstidsanställning som avser ett visst arbete eller ett visst projekt. Det krävs inga särskilda skäl för tidsbegränsningen vid en sådan anställning. En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning om en arbetstagare har haft en allmän visstidsanställning hos en arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod. En tidsbegränsad anställning upphör utan uppsägning när anställningstiden har gått ut eller när arbetet är slutfört. Anställningen kan dock upphöra även innan anställningstidens utgång om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter mot arbetstagaren eller arbetstagaren grovt misskött sig. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,