Vad händer om jag inte iakttar min uppsägningstid?

2021-12-23 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Har fått en ganska kosntig situation här.Jag har ansökt till ett universitets program med start vårterminen 17e januari. Jag är nu på reserv plats nr 2, dvs ganska hög chans att påbörja min utbildning i kommande år.Min chef har sagt att om jag blir antagen ska det inte vara större problem att ansöka om tjänstledigt för studier under programets gång. Men idag vände chefen kappan och sa att det inte är lika klart nu och omständigheterna har förändrats så hen är inte lika säker på att kunna ge mig den tjänstledigheten hen prata om, heller inte att hen har en skyldighet för det.Jag undrar, om jag blir antagen till detta progran på universitetet och börjar gå och i denna scenario blir uppsagd och inte går på min uppsägningstid, vad är konsekvenserna? Förutom att mista uppsägningstiden och de förmåner som finns där, kan jag bli återbetalningskyldig mer än bara semesterdagar och så? Är inte med i facket heller tyvärr.
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har en tillsvidareanställning, men eventuellt ska börja studera nu i vår och därför undrar vilka konsekvenserna blir om du inte iakttar din uppsägningstid. Regler om arbetstagares uppsägningstid finns i lagen om anställningsskydd (LAS).Tillsvidareanställning upphörEn tillsvidareanställning kan komma att sägas upp antingen av arbetsgivaren eller arbetstagaren och därigenom upphöra efter att en viss uppsägningstid löpt ut (4 § andra stycket LAS). Uppsägningstiden när en arbetstagare säger upp sig från en tillsvidareanställning är normalt 1-3 månader, men beror i första hand på vad som sägs i kollektivavtalet eller i anställningsavtalet och kan därför variera. Om arbetstagaren inte iakttar sin uppsägningstidEn arbetstagare som inte iakttar sin uppsägningstid begår avtalsbrott och kan därför åläggas att ersätta arbetsgivaren för den ekonomiska skada som han eller hon lider (38 § första stycket LAS). Med andra ord: arbetstagaren kan bli skadeståndsskyldig. Det ankommer dock arbetsgivaren att visa att hans eller hennes förlust uppkommit just till följd av att arbetstagaren slutade i förtid; vilket kan vara svårt för arbetsgivaren att styrka. Om det anses skäligt kan skadeståndet även sättas ned eller helt falla bort (38 § tredje stycket LAS).SammanfattningSlutsatsen är alltså att en tillsvidareanställning kan komma att upphöra efter att en viss uppsägningstid löpt ut. En arbetstagare som inte iakttar sin uppsägningstid begår avtalsbrott och kan därför bli skadeståndsskyldig. För att arbetstagaren ska bli skadeståndsskyldig krävs dock att arbetsgivaren kan påvisa att han eller hon faktiskt lidit ekonomisk skada på grund av att arbetstagaren slutade i förtid. Vi på Lawline kan hjälpa dig! Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.Hoppas att mitt svar var till hjälp, tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor och stort lycka till! Vänligen,

Hur lång är uppsägningstiden om jag säger upp mig själv?

2021-10-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejJag ska säga upp mig från mitt arbete. Det står ingenting om uppsägningstid i mitt anställningsavtal och det står heller el någon hänvisning till kollektivavtalet. Jag vill helst sluta så fort som möjligt. Vad gäller för mig när det ej framgår något i anställningsavtalet. Kan dom ändå begära att jag måste ha en uppsägningstid på 3 månader?Tack på förhand
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill säga upp dig, att ditt anställningsavtal inte anger hur lång uppsägningstid du har eller hänvisar till kollektivavtalet och att du därför undrar om din arbetsgivare kan begära att din uppsägningstid ska vara 3 månader.I mitt svar kommer jag utgå från att du har en tillsvidareanställning, men om du vill läsa om uppsägningstid vid tidsbegränsade anställningar kan du göra det här.Regler om arbetstagares uppsägningstid finns i lagen om anställningsskydd (LAS).Uppsägningstid om minst 1 månaden En anställning som gäller tills vidare kan komma att sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren och därigenom upphöra efter att en viss uppsägningstid löpt ut (4 § andra stycket LAS). Uppsägningstiden är normalt 1-3 månader, men beror i första hand på vad som sägs i kollektivavtalet eller i anställningsavtalet och kan därför variera. Om uppsägningstidens längd varken bestäms i kollektivavtal eller anställningsavtal har arbetstagaren emellertid enbart att iaktta 1 månads uppsägningstid (11 § LAS första stycket).Av din fråga framgår inte exakt vad som sägs i ditt kollektivavtal, men om uppsägningstiden inte bestäms i kollektivavtalet eller i anställningsavtalet, har du alltså en uppsägningstid om 1 månad när du säger upp dig själv. Arbetsgivaren kan arbetsbefria arbetstagarenUndantag från det nyss sagda om uppsägningstidens längd (se ovan) är dock om arbetsgivaren arbetsbefriar arbetstagaren – det vill säga, om arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om att arbetstagaren inte ska arbeta under uppsägningstiden.Arbetstagaren får frånträda anställningen med omedelbar verkan om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åliggandenEtt annat undantag är om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren; då får arbetstagaren frånträda sin anställning med omedelbar verkan (4 § tredje stycket LAS). Som exempel på när arbetsgivaren har åsidosatt sina åligganden i väsentlig mån kan nämnas när han eller hon dröjer med att betala ut lönen under en inte obetydlig tid, när han eller hon undanhåller arbetstagarens arbetsuppgifter eller när han eller hon gör sig skyldig till misshandel av arbetstagaren.Vad gäller i ditt fall? Slutsatsen är alltså att din uppsägningstid kommer vara 1 månad om du säger upp sig själv; dock endast om inte annat bestäms i ditt kollektivavtal eller i ditt anställningsavtal. Du och din arbetsgivare kan emellertid komma överens om att du inte ska arbeta under uppsägningstiden. Om din arbetsgivare har åsidosatt sina åligganden mot dig i väsentlig mån kan du dessutom frånträda anställningen med omedelbar verkan. Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor!Vänligen,

Uppsägningstid vid provanställning

2021-11-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag är på provanställningen om 6 månader i demensboende. Jag har sjuksköterskor utb. och fick jobbet och erbjudanden att jobba på sjukhuset och utveckla mig för att få sjuksköterska leg. Min arbetsgivare sä3att jag måste jobba 4 veckor till som uppsägningstid.Ingen vill inte vänta så mycket på sjukhuset och jag vill inte missa den bra chansen!Kan jag lämna jobbet när jag vill?
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har sagt upp dig från en provanställning, att din arbetsgivare säger att du har 4 veckors uppsägningstid och att du undrar om du kan lämna arbetet direkt. Regler om arbetstagares uppsägningstid finns i lagen om anställningsskydd (LAS).Tillsvidareanställning är huvudregelnHuvudregeln är att en anställning gäller tills vidare. En tillsvidareanställning kan komma att sägas upp av antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren och därigenom upphöra efter att en viss uppsägningstid löpt ut (4 § andra stycket LAS). Uppsägningstiden när en arbetstagare säger upp sig från en tillsvidareanställning är normalt 1-3 månader, men beror i första hand på vad som sägs i kollektivavtalet eller i anställningsavtalet och kan därför variera.Även provanställning är möjligtDet är även möjligt att avtala om en tidsbegränsad provanställning om prövotiden är högst sex månader. I fall arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska fortsätta, ska han eller hon lämna besked till sin motpart om detta (6 § LAS). I en sådan situation är utgångspunkten att både arbetsgivare och arbetstagare kan avsluta anställningen direkt, utan att iaktta någon uppsägningstid. Uppsägningstid vid provanställning?För arbetsgivare som vill avsluta provanställningen – däremot –, gäller att han eller hon ska underrätta arbetstagaren och arbetstagarens fackförbund om detta minst två veckor innan den sista arbetsdagen (31 § LAS). Denna s.k. varseltid finns dock inte för arbetstagare, som alltså kan lämna anställningen samma dag. Ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare om att det krävs en uppsägning och iakttagande av en uppsägningstid om en månad för att avsluta en provanställning är inte heller giltig när det gäller arbetstagarens avslutande av provanställningen, eftersom ett sådant avtal skulle upphäva eller inskränka arbetstagarens rättigheter i förhållande till vad som föreskrivs i LAS (2 § andra stycket LAS).Det bör dock observeras att uppsägningstid kan finnas vid provanställning, om arbetstagaren omfattas av kollektivavtal. I så fall gäller den uppsägningstid som sägs i kollektivavtalet.Vad gäller i ditt fall?Slutsatsen är alltså att det i LAS inte finns någon uppsägningstid vad gäller arbetstagares avslutande av anställning och att du därför kan lämna arbetet när du vill. Detta gäller dock inte om du omfattas av kollektivavtal och annat har bestämts i detta (i kollektivavtalet). Om du omfattas av kollektivavtal är min rekommendation därför att du undersöker vad som bestäms i detta. Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor! Vänligen,

Vad gäller för timanställda?

2021-09-24 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejMin mamma har jobbat som Timvikarie ett tag nu, på ett äldreboende.Idag ringde hennes chef och säger att hon inte passar in i gruppen (vet inte vad han menar med det) och han tycker inte hon ska jobba där mer. Min fråga är: är det en saklig grund för "avsked"?Han sa också att han pratade en gammal arbetsgivare, ett ställe som hon jobbade på för 11 årsen och där hon också gick in i väggen. Vad gäller för timvikarier? Får chefer behandla personer som smuts under skorna bara för att man inte har en fast tjänst?
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din mamma har en timanställning, att hennes chef avser säga upp eller avskeda henne eftersom han inte längre anser att hon passar in i arbetsgruppen och att du därför undrar om detta utgör en saklig grund. Regler om arbetstagares skydd mot osakliga uppsägningar/avsked finns i lag om anställningsskydd (LAS).Avsked kräver att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivarenInledningsvis kan observeras att det finns en viss skillnad mellan avsked och uppsägning. Avskedande får endast ske om arbetstagaren - i detta fall din mamma - har grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren - i detta fall din mammas chef (18 § första stycket LAS). Avsked blir med andra ord enbart aktuellt om det är fråga om uppsåtliga eller grovt oaktsamma beteenden från arbetstagarens sida som arbetsgivaren inte ska behöva tåla. I en sådan situation får arbetstagaren lämna sin anställning omedelbart. Uppsägning kräver saklig grundVid uppsägning har arbetstagaren dock rätt till uppsägningstid (11 § LAS). En arbetstagare som har blivit uppsagd har även rätt till att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner (12 § LAS). Precis som du nämner ska emellertid en uppsägning från arbetsgivarens sida vara "sakligt grundad" (7 § första stycket LAS). Vad som utgör saklig grund anges dessvärre inte i lagen och frågan om saklig grund föreligger får i stället avgöras genom en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Det är därför inte möjligt att här ge ett helt konkret svar på om din mammas chef har saklig grund för uppsägning eller inte.LAS och de olika anställningsformernaEftersom din mamma är timanställd är frågan dock om reglerna i LAS överhuvudtaget omfattar henne. I lagen görs nämligen en skillnad mellan tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Huvudregeln är att en anställning ska gälla tills vidare (4 § LAS), men att avtal om tidsbegränsad anställning även får träffas för:1. allmän visstidsanställning, 2. vikariat, 3. säsongsarbete (5 § LAS).Om ni vill läsa mer om de olika anställningsformerna kan ni göra det här.Timanställning utgör inte en egen anställningsformTimanställning anges ju dock inte som en av de godtagbara anställningsformerna i LAS (se avsnittet ovan) och timanställning kan därför inte sägas utgöra en egen anställningsform. Den som är timanställd brukar ha en s.k. intermittent anställning, innebärande att varje arbetstillfälle ses som ett nytt anställningsförhållande och att det inte föreligger något anställningsförhållande under perioden mellan de olika arbetstillfällena. Vid en intermittent anställning är arbetsgivaren inte heller skyldig att erbjuda arbetstagaren några nya arbetstillfällen och den timanställda kan därför ha mycket svårt att nå upp till de tidsgränser som krävs för att LAS regler ska äga tillämpning. Min rekommendationMin rekommendation till din mamma är därför att hon (1) ska undersöka vad villkoren i anställningsavtalet säger om uppsägning/avsked och att hon (2) ska kontakta sitt fackförbund. Om din mamma inte är ansluten till facket men behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att hon bokar tid hos en av våra jurister. Hon kan enkelt boka en tid här.Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av er igen om ni har fler frågor!Vänligen,