Vad krävs för att en konkurrensklausul ska kunna göras gällande?

2021-09-26 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! Har haft en tillsvidareanställning på ett nytt företag i industribranchen som en helt vanlig anställd, ingen chef eller högre position. Hade bara varit anställd i 2 veckor när jag själv sa upp mig! Märkte då att det tydligen fanns inskrivet en konkurensklausul och har idag fått erbjudande om jobb på ett företag i samma bransch med samma arbetsuppgifter. Till saken hör att jag är helt ny i branschen och har inga kunskaper och hann inte heller få i det eller nån utbildning i företaget jag var på eftersom det aldrig hann komma igång innan jag sa upp mig! Så jag har inga kunskaper av jobbet, hade ingen insyn i hur företaget fungerade, hade ingen inblick i kundregister eller liknande hade inte heller nån ekonomisk ersättning för klausulen! Så min fråga är, finns det verkligen nån chans att den klausulen verkligen kan gälla eftersom jag inte kan jobbet, inte har nån insyn och inte får nån ersättning för klausulen?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad det är som krävs för att en konkurrensklausul ska kunna göras gällande mot en arbetstagare/tidigare arbetstagare.Vad är en konkurrensklausul?En konkurrensklausul förlänger under en viss period den lojalitetsplikt som du har mot din tidigare arbetsgivare. Denna lojalitetsplikt hade upphört i samband med att din anställning upphörde om det inte funnits en konkurrensklausul. Konkurrensklausuler reglerar huruvida du kan anta anställningar hos konkurrenter och i sådant fall vilka villkor som gäller. När är en konkurrensklausul gällande?Konkurrensklausuler regleras i 3 kap. 38 § avtalslagen. Där framgår det att konkurrensklausuler är gällande mot en arbetstagare/tidigare arbetstagare så länge som denna konkurrensklausul är skälig/rimlig. När man bedömer om en konkurrensklausul är skälig så ska man göra en helhetsbedömning. I denna helhetsbedömning finns det vissa faktorer som man ska ta särskild hänsyn till:- Hur långt konkurrensklausulen sträcker sig över tiden,- Klausulens geografiska giltighetsområde, samt- Vilka nackdelar det innebär att omfattas av en konkurrensklausul i förhållande till de förmåner som erhålls i form av lön och annat.Genom arbetsdomstolens (AD) praxis har man utarbetat denna skälighetsbedömning. Bedömningen av om en konkurrensklausul anses vara skälig görs av domstolen i varje enskilt fall, men några ytterligare faktorer som domstolen kollar på har lyfts fram i det betydelsefulla fallet AD 2015 nr. 8. Dessa faktorer är följande:- Vilket berättigat syfte arbetsgivaren har haft med konkurrensklausulen. I denna bedömning kollar man t.ex. på om arbetsgivaren vill skydda "tekniskt eller annat företagsspecifikt kunnande som arbetsgivaren förvärvat eller utvecklat". Att skydda bestående kundrelationer har också uppfattats som ett sådant berättigat syfte.- I vilken utsträckning som denna konkurrensklausul begränsar en arbetstagares möjligheter att bedriva yrkesverksamhet. Här spelar det roll hur stor omfattningen är av det arbete som arbetstagaren förhindras bedriva men även längden på konkurrensklausulens bindningstid spelar roll.- Vilka sanktioner som är förenade med överträdelse av konkurrensklausulen, samt- Om någon kompensation utgår under bindningstiden och om klausulen varit föremål för seriösa förhandlingar mellan parterna.Vad gäller i ditt fall?Du nämner att du haft en anställning på ett nytt företag i industribranschen som vanlig anställd utan någon högre position. Du var anställd i två veckor och har ingen tidigare erfarenhet av branschen eller kunskaper av jobbet ifråga. Du nämner även att du inte hann få insyn i företaget och att du inte erhöll någon ersättning för klausulen. För det första vet jag inte hur långt i tiden din konkurrensklausul sträcker sig, men ju längre den är desto mer krävs det för att denna också ska anses vara skälig. Bindningstiden bör generellt inte överstiga 18 månader (AD 2017 nr. 38). Jag vet inte heller hur stor omfattningen är av det arbete som du förhindras bedriva till följd av klausulen, men om denna är stor krävs det givetvis mer för att den ska anses skälig. Du nämner att du inte har fått någon ersättning för klausulen, vilket talar emot att denna är skälig om det innebär stora nackdelar för dig som arbetstagare att omfattas av denna konkurrensklausul. Se även AD 2009 nr. 63. En annan viktig faktor är huruvida arbetsgivaren har ett berättigat syfte med klausulen. Då du nämner att du knappt hunnit få någon insyn i hur företaget arbetar med sin produkt och inte heller har någon tidigare erfarenhet av branschen, är detta någonting som talar emot att klausulen är skälig. Att arbetsgivaren vill skydda visst kunnande som arbetstagaren har utvecklat på arbetsplatsen är ett sådant berättigat intresse. Jag har svårt att se att en arbetstagare utvecklar sådan kunnande efter en så pass kort tid som du har spenderat hos företaget. Slutligen vill jag lyfta att du nämnde att det var först när du sade upp dig från företaget som du också märkte att det fanns en inskriven konkurrensklausul i anställningsavtalet. Detta talar emot att klausulen har varit föremål för seriösa förhandlingar mellan parterna och även detta tyder på att klausulen kan vara oskälig. Du nämner inte om det finns några sanktioner knutna till överträdelser av klausulen, men beroende på hur dessa ser ut kan även det vara en faktor att beakta i denna skälighetsbedömning. Sammanfattningsvis anser jag att det finns faktorer kopplade till konkurrensklausulen som talar för att denna skulle kunna vara oskälig/orimlig. Om klausulen är oskälig/orimlig kan den alltså inte göras gällande mot dig. Bedömningen av om en konkurrensklausul är skälig är något som domstolen gör i varje enskilt fall, vilket innebär att det varierar från fall till fall. Den bedömning jag har gjort utifrån informationen jag fått av dig kan du endast använda dig av som vägledning. SammanfattningSammanfattningsvis reglerar konkurrensklausuler huruvida man kan anta anställningar hos konkurrenter och villkoren kring detta. En konkurrensklausul är gällande så länge som denna är skälig/rimlig. Denna skälighetsbedömning görs hos domstolen och det har utarbetats praxis hos AD som används som vägledning. Enligt denna praxis ska det göras en helhetsbedömning av om en konkurrensklausul är skälig och det finns vissa faktorer som ska beaktas. Exempel på sådana faktorer är klausulens bindningstid samt om arbetsgivaren kan antas ha ett berättigat intresse med klausulen. I ditt fall verkar det finnas en del faktorer som talar för att klausulen i fråga kan anses vara oskälig. Om denna anses vara oskälig är den inte heller bindande mot dig. Min bedömning är dock endast en vägledning, vilket innebär att du måste ta ärendet till domstol för att få en slutlig bedömning. Min rekommendation till dig är att du tar kontakt med en jurist som kan hjälpa dig vidare i ärendet. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Kan studenter ta patent på uppfinningar som utvecklas under skoltid?

2021-08-26 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! Jag är en student och studerar som mjukvareutvecklare. Jag kommer (tillsammans med ett mindre team) snart påbörja min första LIA-period där vi kommer att arbeta för skolan vi går på. Det vi kommer att göra är att utveckla ett ärendehanteringssystem som skolan kommer använda sig av för att följa upp scheman, hålla koll på ärenden och mycket mer. Min fråga, är hur detta fungerar rent juridiskt med patent. Går det att som skola säga "här har ni ett skolprojekt, bygg det så kommer vi sedan använda det" utan att vi ex. har patent på programmet? Ägs det helt av skolan som "beställare" efter att programmet är färdigt. Vad är bästa sättet för oss att göra detta på? Borde vi försöka ta patent på det, eller blir det som att vi jobbar åt skolan som "konsult"? Självklart vill jag ha detta som en mycket värdefull arbetserfarenhet, men vill samtidigt veta både rättigheter och skyldigheter.
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rätt sorts avtal kan ge en utökad möjlighet att bestämma över uppfinningen:Om ni går med på att utveckla ärendehanteringssystemet, kan det resultera i att ni sluts till ett avtal med skolan. Om ni vill kunna ta patent på uppfinningen utan att behöva förhålla er till en så kallad lojalitetsplikt gentemot en arbetsgivare, är det viktigt att ni är försiktiga med vilket sorts avtal ni ingår.Din situation påverkas av om ni åtar er denna uppgift som arbetstagare eller inte. Det finns nämligen en lag som klargör att rättigheterna för en uppfinning, under vissa omständigheter, får övergå till arbetsgivaren, se lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar (uppfinnarlagen). Vad betyder "lojalitetsplikt" och när aktualiseras den?Lojalitetsplikten som nämnts ovan, innebär att en arbetstagare måste berätta för en arbetsgivare om en uppfinning som tillverkats inom tjänsten, se 4 § uppfinnarlagen. Arbetsgivaren får sedan fyra månader på sig att bestämma om denne vill träda in som företrädare eller förvärva rätt (även rätt att söka om patent) till uppfinningen, se 3 § uppfinnarlagen och 5 § uppfinnarlagen. Först när arbetsgivaren avstår från detta kan uppfinningen klassas som fri, vilket innebär att arbetsgivaren inte får göra anspråk på uppfinningen utan arbetstagarens godkännande (AD 1982 nr 90).Uppfinnarlagen och dess medföljande lojalitetsplikt aktualiseras bara om skolan anställer er som arbetstagare. Jag tänker därför börja med att kort utreda hur långt arbetstagarbegreppet sträcker sig, för att sedan kunna relatera informationen till vad som står i din fråga. Indikationer på att någon är en arbetstagare:1. Personen arbetar mot ersättning under någon annans ledning. 2. Personen får ta del av nödvändiga redskap och resurser för arbetet.3. Personen arbetar inom ramarna för ett varaktigt samarbete.Det framgår inte av frågan om det är ni eller skolan som ska fixa de resurser som krävs för arbetet. Om det är skolan, kan ett anställningsförhållande uppstå. Bestämmelserna i uppfinnarlagen riskerar då att träda i kraft (se det som står om lojalitetsplikt ovan). Vad som händer om du eller någon i ditt team är doktorand:En doktorand räknas till skolans forskande personal. Det finns ett lärarundantag i uppfinnarlagen som innebär att rättigheterna för en uppfinning stannar kvar hos en doktorand trots att denne anställts och använt sig av skolans redskap i processen, se 1 § andra stycket i uppfinnarlagen. Detta undantag gäller dock inte om ni är studenter. Vad som händer ifall ni klassas som uppdragstagare:Det framgår inte av frågan om det är tänkt att ni ska få ersättning för uppgiften. Om inte, försvinner en viktig indikation på när någon ska klassas som arbetstagare. Du skriver dessutom att ni kommer ha en bestämd uppgift. Detta kan ge er en stor självständighet, vilket istället indikerar på ett uppdragsavtal. Om ni ingår ett uppdragsavtal, måste skolan förhålla sig till i vilken omfattning det avtalats om att systemet får användas. Värt att notera:Uppfinnarlagen är dispositiv, vilket innebär att den får avtalas bort (med undantag för vissa bestämmelser i lagen). Det går alltså att utforma ett anställningsavtal där det står att uppfinnarlagen inte ska gälla. Om ditt team och skolan väljer att skriva på ett sådant avtal, kan ni vara anställda och samtidigt få en utökad möjlighet att bestämma över uppfinningen. Vad du kan göra:Om ni själva vill ta patent på uppfinningen som studenter, utan att behöva förhålla er till en lojalitetsplikt, ska ni undvika att ingå ett anställningsavtal. Ni bör ge uttryck för ovilja att klassas som anställda. Detta är viktigt eftersom ett så kallad konkludent handlande (t.ex ett utförande av uppgiften med hjälp av skolans resurser) kan leda till att ni binds till fel typ av avtal. Då begränsas er möjlighet att bestämma över uppfinningen, om inte uppfinnarlagen avtalats bort.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Frånträda anställningsavtal innan tillträde

2021-05-24 i Anställningsavtal
FRÅGA |Jag har tackat ja till en ny anställning och skrivit kontrakt. Ska börja där i augusti. Jag har tre månader uppsägningstid. Nu har min nuvarande chef erbjudit mig ett väldigt attraktiv uppdrag och då vill jag stanna kvar på mitt nuvarande jobb. Kan jag avbryta avtalet med nya jobbet?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Du undrar alltså huruvida du kan frånträda avtalet med ditt nya jobb och istället stanna kvar på ditt nuvarande jobb.AnställningsavtaletFör alla typer av avtal gäller principen om att avtal ska hållas. När du skrev på anställningsavtalet blev du bunden av avtalet och förpliktad att arbeta uppsägningstiden ut, även om du skulle säga upp dig redan innan du tillträtt din anställning. I det fall att du bryter mot avtalet finns det risk att du blir skadeståndsskyldig.Det är alltså hur situationen ser ut ur juridisk aspekt. Du kan ju såklart kontakta din framtida arbetsgivare och förklara hur det ligger till - kanske finns det möjlighet att komma överens om en lösning som funkar för båda parter. Sammanfattning I värsta fall kan du bli skadeståndsskyldig på grund av avtalsbrott eller förpliktad att arbeta uppsägningstiden ut, medan avtalet i bästa fall går att häva eller ändra i samråd med arbetsgivaren. Grundprincipen och utgångspunkten inom avtalsrätt är dock att avtal ska hållas och denna princip bör man ha i åtanke när man ingår avtal.Hoppas att du kommer till rätta med situationen och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Kan man bli provanställd flera gånger och behöver arbetsgivaren ge dig ett anställningsavtal?

2021-04-21 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej,jag har blivit uppsagd av min arbetsgivare (jag har en provanställning). Till saken hör att jag före detta hade en provanställning också, jag har alltså blivit anställd två ggr efter varandra med provanställning. Som jag har förstått det är detta inte tillåtet och min nya anställning skulle alltså räknas som en vanligt anställning.På grund av detta har jag krävt att få kopior på båda mina anställningsavtal då jag vill göra gällande att de inte kan säga upp mig då jag inte räknas som provanställd. Arbetsgivarens ombud vägrar att lämna ut anställningsavtalen till mig med hänvisning till att jag redan fått kopior (stämmer ej).Min fråga är alltså: vilken bestämmelse kan jag hänvisa till för att få kopiorna på anställningsavtalen och stämmer det att man inte kan bli provanställd två ggr efter varandra? Kan arbetsgivaren bli skyldig enligt LAS att betala skadestånd eller vite om de inte lämnar ut anställningsavtalen?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du blivit provanställd i två efterföljande perioder och att din arbetsgivare vägrar lämna ut kopior på ditt anställningsavtal. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för reglerna för provanställning samt om arbetsgivaren har en skyldighet att lämna ut ditt anställningsavtal. Slutligen kommer jag redogöra för om arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om denne gör på detta viset. Din fråga regleras i Lag om anställningsskydd (LAS). Kan man bli provanställd i två efterföljande perioder?En arbetsgivare får högst provanställa en arbetstagare i 6 månader (6 § LAS). Det finns ingen möjlighet att förnya provanställningen när denne går ut och ingå ett nytt avtal om provanställning. Den totala tiden får alltså högst vara 6 månader. Om din provanställningstid totalt sett överstiger 6 månader ska din anställning räknas som en tillsvidareanställning (6 § 2 st LAS). Således krävs saklig grund för att avsluta din anställning från arbetsgivarens sida. Kan arbetsgivaren vägra lämna ut ditt anställningsavtal?Enligt 6 c § LAS ska en arbetsgivare senast 1 månad efter det att arbetstagaren har börjat arbete lämna skriftlig information till arbetstagaren - dvs lämna en kopia av anställningsavtalet. Det finns ingen skyldighet att tillhandahålla kopior om arbetstagaren tappar bort sitt "original". Däremot kan det vara en varningsflagg om arbetsgivaren av någon ogrundad anledning vägrar dela med sig av anställningsavtalet. Vid en eventuell process skulle det inte vara till dennes förmån om de fortsatte vägra dela med sig av anställningsavtalet. Kan det vara skadeståndsgrundande att göra så som din arbetsgivare gjort?Ifall din arbetsgivare har sagt upp dig utan saklig grund, anställt dig genom ogiltig provanställning samt vägrat lämna ut anställningsavtalet kan det vara skadeståndsgrundande enligt 38 § LAS. Således kan din arbetsgivare vara tvungen att betala ut lön och andra anställningsförmåner samt ersätta den ideella skada som överträdelserna inneburit. Skadestånden i dessa sammanhang kan uppgå till betydande summor. Du bör observera de preskriptionstider som gäller för skadeståndsanspråk, annars riskerar din talan att gå förlorad (42 § LAS). Du måste väcka talan om ogiltig uppsägning senast 2 veckor efter uppsägningen skett och i vissa fall senast 1 månad (40 § LAS). Vad gäller de andra överträdelserna gäller det att du väcker talan inom 4 månader (41 § LAS). Det räcker med att du meddelar arbetsgivaren om att du tänker väcka talan. SlutsatsEn arbetsgivare får inte förlänga prövotiden mer än 6 månader. Vidare sa arbetsgivaren framställa en kopia på anställningsavtalet senast 1 månad efter påbörjad anställning. Det finns ingen skyldighet att tillhandahålla arbetstagaren kopior av anställningsavtalet, även om detta inte bör vara något problem. Slutligen kan dessa överträdelser aktualisera skadeståndsansvar för arbetsgivaren. Om du önskar gå vidare med ditt ärende och få hjälp med att utforma en stämningsansökan är du välkommen att kontakta mig på: andre.blomquist@lawline.se Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Avtal ska hållas!

2021-09-04 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej!Jag blev nyligen uppsagd på min anställning som fotbollstränare och måste sluta med omedelbar verkan. I mitt kontrakt står det att om någon av parterna (jag eller klubben) väljer att bryta avtalet ska det gälla att upphöra efter 3 månader inom avtalsperioden. Kontraktet gäller t.o.m. 31 december 2021.Det leder mig till följande två frågor.1. Klubben vill att jag slutar med omedelbar verkan. Men hur fungerar det enligt avtalet där det står att det upphör att gälla 3 månader efter uppsägning?2. Och hur fungerar det med lönen? Min månadsinkomst för detta arbete är 4000 kr/månaden. Har klubben då en skyldighet att betala ut lön till mig den kommande 3 månaderna? Mvh Johan
Adam Fyman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Grundläggande för alla typer av avtal är att de ska hållas. Om någondera part inte gör detta begår vederbörande ett avtalsbrott vilket kan innebära konsekvenser, såsom skadestånd. Så vitt jag förstår din fråga har du och klubben ett villkor i erat avtal som föreskriver tre månaders uppsägningstid. Då är det detta som gäller om du blivit uppsagd. Det är visserligen möjligt att bortse från villkoret om uppsägningstid, men då måste båda parter vara överens om detta. Med andra ord, om du vill fortsätta arbeta de sista tre månaderna så har du rätt till det. Under denna tid har du också givetvis rätt till föreskriven lön. Om klubben skulle vägra låta dig arbeta under uppsägningstiden har den ändock en skyldighet att betala den lön du borde haft om du arbetat, i enlighet med erat avtal. Görs detta inte begår som sagt klubben ett avtalsbrott. Min bedömning är alltså att du har "rätten på din sida" och kan kräva att klubben fullföljer dess förpliktelser i enlighet med avtalet.Hoppas du fick svar på dina frågor!

Säga upp anställningsavtal (sommarjobb)

2021-05-30 i Anställningsavtal
FRÅGA |JAG HAR SKRIVIT PÅ EN VISSTIDSANSTÄLLNING VID BEHOV MED BARA ENDAST STARTDATUM, kan jag säga upp det? Jag har även godkänt ett sommaravtal muntligt, kan jag bryta det innan anställningen börjar?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du kan frånträda dina anställningsavtal samt om det är möjligt att säga upp sig från en anställning som inte ännu påbörjats.AnställningsavtalEn grundprincip för alla avtal är principen om att avtal ska hållas. Formen för avtalet (alltså huruvida det slutits muntligen eller skriftligen) påverkar inte detta. När man tackat ja till en anställning och/eller skrivit på ett anställningsavtal blir man bunden av avtalet. Således blir du bunden av avtalet redan innan du faktiskt påbörjat din anställning. Uppsägning Du undrar huruvida du kan säga upp dig från anställningarna. Svaret på den frågan är givetvis ja, du kan säga upp dig. Eftersom du är bunden av avtalen kommer du dock sannolikt behöva arbeta uppsägningstiden ut. Skulle du inte göra det finns det risk att du blir skadeståndsskyldig på grund av avtalsbrott. Det kan inte nog understrykas att man bör vara noggrann med vilka avtal man ingår. Att säga upp sig innan man ens påbörjat en anställning uppskattas gissningsvis inte av en arbetsgivare som lagt ned tid och resurser på rekrytering. Jag rekommenderar att du kontaktar arbetsgivaren gällande sommarjobbet och förklarar din situation - det går kanske att lösa på ett sätt som funkar för båda parter! SammanfattningDu kan säga upp dig från båda anställningarna, men det finns risk att du kommer att behöva arbeta uppsägningstiden ut och att du i annat fall blir skadeståndsskyldig.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Bunden av muntligt anställningsavtal?

2021-05-22 i Anställningsavtal
FRÅGA |Jag blev erbjuden ett jobb och tackade ja muntligt. De frågade mig om jag kunde jobba i sommar och jag sa ja. Men sedan ställde jag en följdfråga om hur mycket och hur länge jag skulle jobba men det visste hon inte. Jag fick jobba två kvällar för att lära mig hur kassan fungerar. De berättade vad knapparna betydde och sen fick jag sitta själv i kassan en måndagskväll mitt i rusningen. Jag har fått ett schema som innefattar att jag ska jobba hela sommaren, 6 dagar i veckan, med en totalrast på 15 min per dag. Jag har inte fått någon information om hur mycket jag ska jobba. Jag har inte fått veta in lön, mina arbetstider, inte fått jobbkläder, och inte lämnat några kontouppgifter. Jag har inte skrivit på något överhuvudtaget, inget kontrakt eller liknande som visar att jag jobbar i butiken. De enda uppgifter jag lämnat är mitt namn, personnr, telefonnr och mailadress. Har jag bundit mig till att jobba i butiken? Kan jag säga upp mig?
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du ingått ett anställningsavtal som är är bunden till och om du isåfall kan säga upp dig. För att besvara din fråga finns regler i avtalslagen (AvtL) och lag om anställningsskydd (LAS). Har du ingått ett bindande muntligt avtal?Ett bindande avtal sluts genom anbud och accept (AvtL 1 kap. 1 §). Detta innebär t.ex. att en person framför ett erbjudande om anställning och att detta accepteras eller nekas. Om erbjudandet accepteras är sedan utgångspunkten att detta avtal ska hållas. I svensk rätt har vi inga formkrav för hur ett anställningsavtal måste se ut. Det krävs bara att ni är i samförstånd om en anställning som ska påbörjas. Det krävs inte att det är skriftligt. Därför är även muntliga överenskommelser bindande för parterna (AvtL 1 kap. 3 §). Eftersom du tackar ja till ett arbetserbjudande under sommaren har du förmodligen ingått ett muntligt avtal om anställning med arbetsgivaren. Kan du säga upp dig?Eftersom du inte vill ha detta jobb kan du dock säga upp dig. Utgångspunkten är att både arbetstagare och arbetsgivare har en minsta uppsägningstid på 1 månad (LAS 11 §). Du kan alltså säga upp dig nu och uppsägningstiden kan ha slutat innan du ska börja jobba, om det är längre än en månad bort. SammanfattningsvisDu har förmodligen ingått ett avtal men du kan säga upp dig. Mitt råd är att du försöker prata med din arbetsgivare och förklarar hur du känner kring jobbet. Så kan ni säkert komma fram till en lösning som fungerar för båda. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Anställningsavtal har inget formkrav - ett muntligt anställningsavtal är därmed juridiskt bindande

2021-03-22 i Anställningsavtal
FRÅGA |Behöver jag säga upp mig då jag inte skrivit på något avtal? Skulle inskolas men efter två dagar insåg jag att det här arbetet och det bemötandet jag fick inte var något för mig.Ingen information om uppsägning eller anställningstid bara att det var timanställning.Kräver ingen lön heller för de timmarna jag provat på arbetet.
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett anställningsavtal har inget formkrav, både muntliga och skriftliga avtal är således juridiskt bindande för båda parter (3 § avtalslagen). Ett anställningsavtal uppkommer alltså när ett muntligt eller skriftligt avtal om arbete har träffats, ett muntligt avtal kan dock vara svårare att bevisa. Om du har tackat ja till tjänsten föreligger det alltså ett anställningsavtal mellan dig och arbetsgivaren.Min rekommendation är att du för en dialog med din arbetsgivare för att se om ni kan lösa problemet på egen hand. Om det skulle uppstå en tvist är det arbetsgivaren som har bevisbördan för att ett anställningsavtal föreligger. Muntliga anställningsavtal kan vara svåra att bevisa vilket kan vara till din fördel. Som anställd har du minst en månads uppsägningstidOm det föreligger ett anställningsavtal kan du säga upp anställningen med beaktande av den uppsägningstid som föreligger. Om inget annat har avtalats (och det inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen) gäller som huvudregel en månads uppsägningstid (11 § första stycket lagen om anställningsskydd (LAS)).Med vänlig hälsning,