Vad blir påföljden för narkotikabrott och drograttfylla?

2018-07-11 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej har en fråga gällande narkotikabrott. Jag står åtalad för drogrartfylla plus 1 bensodiasepin 2,79 gram kokain och 0,09gram amfetamin. Dom menar på att det är rubricerad till normalgraden stämmer de och vad kan påföljden bli?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att redogöra för din fråga så specifikt det går. Jag vill dock uppmärksamma dig på att det i slutändan är domstolen som avgör om du döms eller inte samt bestämmer påföljden. Reglerna om narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (1968:64) (NSL).Eget bruk är ringa narkotikabrott, innehav kan innebära narkotikabrott av normalgradenDen som innehar narkotika kan dömas för narkotikabrott till högst tre års fängelse (1 § NSL). Om brottet anses som ringa döms det istället till böter eller fängelse i högst sex månader. Vid bedömningen om brottet ska ses som ringa tas det hänsyn bland annat till vilken sorts narkotika det rör sig om, hur farlig den är, samt mängden narkotika (2 § NSL). Att exempelvis bruka narkotika och därav lämna ett positivt urinprov räknas som ringa narkotikabrott. Normalstraffet för ett ringa narkotikabrott genom eget bruk är trettio dagsböter enligt praxis, när det är i kombination med drograttfylleri är straffet femtio dagsböter (Åklagarmyndighetens RättsPM 2012:7, uppdaterad i juli 2017, Strafföreläggande i bötesmål - en sammanställning av tillämpade påföljder). Ett innehav av en mindre mängd narkotika för eget bruk kan även det räknas som ringa narkotikabrott.Gränsen för narkotikabrott av normalgraden går vid 0,6 gram kokainI ditt fall är det framför allt mängden kokain som gör att brottsrubriceringen blir narkotikabrott av normalgraden istället för ett ringa sådant. Enligt Högsta domstolens praxis går gränsen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden vid 0,6 gram kokain (NJA 2008 s. 653). Även om det kan finnas utrymme för att argumentera för att det skulle kunna röra sig om ett ringa narkotikabrott även vid en något större mängd, så är ditt innehav fyra gånger så stort som gränsen enligt praxis. Därav är det riktigt att du delges misstanke om narkotikabrott av normalgraden.Utgångspunkten vid narkotikabrott är att det ska utdömas fängelseNarkotikabrott är enligt praxis ett artbrott. Att det är ett artbrott innebär att det utom i ringa fall normalt ska utdömas fängelse för brottet (se NJA 1997 s. 522). För narkotikabrott är straffet fängelse i minst fjorton dagar och högst tre år. Även om ditt brott är av normalgraden är det sett till mängden i det lägre intervallet. Av förklarliga skäl riskerar du därmed inte tre års fängelse för ditt innehav. Det är omöjligt att sia om exakt hur långt fängelsestraff du eventuellt döms till, du kan dock räkna med att det kommer att vara i det lägre intervallet av straffskalan. Du måste dock beakta att andra åtalspunkter kan inverka på fängelsestraffets längd. Enligt vad jag kan utläsa av din fråga är du förutom narkotikabrottet även misstänkt för t.ex. drograttfylleri. Om Kriminalvården föreslår skyddstillsyn med tillräckligt ingripande vård och domstolen anser att du är motiverad för vården och klarar av att genomföra den, kan skyddstillsyn med vårdföreskrift bli aktuell. Vid mindre allvarliga fall kan det även bli aktuellt med frivårdspåföljd (skyddstillsyn eller villkorlig dom) kombinerad med samhällstjänst. Om du inte sköter frivårdspåföljden kan den ersättas av ett fängelsestraff.Sammanfattningsvis är det riktigt att brottet du är misstänkt för ska rubriceras som ett narkotikabrott av normalgraden. Det som i ditt fall gör att det inte räknas som ett ringa narkotikabrott är mängden kokain du innehaft. Gränsen för ringa narkotikabrott vid innehav av kokain är 0,6 gram enligt praxis. Narkotikabrott är ett artbrott, vilket innebär att utgångspunkten är att det ska utdömas fängelse. Den mängd du innehaft är dock så liten att ett kortare fängelsestraff bör vara vad som är aktuellt. Sådant som kan inverka på straffet i mildare riktning är om du t.ex. var under 21 år när brottet begicks, det som kan medföra ett något längre straff är eventuella andra åtalspunkter samtidigt, t.ex. din drograttfylla. I vissa fall kan fängelsestraffet ersättas med villkorlig dom, skyddstillsyn eller vård.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Vad är straffet för att odla cannabis?

2018-07-04 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Om en person har 1-2 cannabisplantor. Och en är 50-60 cm hög. Vad skulle påföljden bli om polisen hittar personen som ger dom?Mvh L
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Min utgångspunktMitt svar till dig kommer att bli väldigt generellt och mot bakgrund av hur domstolarna dömt i vissa fall. Jag vill dock poängtera att det i slutändan är domstolen som beslutar om straff och att det vägs in t.ex. om det är upprepad brottslighet, vilken mängd som kan tänkas utvinnas ur plantorna och om syftet varit för eget bruk eller att sälja till någon annan.Narkotikabrottet beräknas utifrån hela plantanFörbudet mot att odla och inneha cannabis finns i narkotikastrafflagen (1968:64). Om gärningen sker med uppsåt kan man bli dömd för narkotikabrott till högst tre års fängelse (1 § Narkotikastrafflagen). Vid innehav av mindre mängder eller bruk kan man istället dömas till ringa narkotikabrott för vilket straffet är böter eller fängelse i högst sex månader (2 § Narkotikastrafflagen).Enligt bilaga 1 till förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika ska med cannabis avses de ovanjordiska delarna av växten cannabis (frön undantagna). Det avgörande för frågan om vilka delar av cannabisplantan som ska anses utgöra narkotika och ligger till grund för ett rent mängdresonemang är därmed inte vilka växtdelar som normalt används eller vilken THC-mängd som växtdelarna innehåller. Domstolar har i flera domar uttalat att det i mängdresonemanget därav inte ska utgås från endast vissa växtdelar utan hela plantan (se t.ex. Svea hovrätts dom den 22 oktober 2014 i mål B 5256-14 och Göta hovrätts dom den 30 november 2016 i mål B 2362-16). Domstolarna har dessutom uttalat att det vid bestämmandet av gärningens straffvärde ska beaktas utöver innehavet att man även framställt narkotikan (se Göra hovrätts dom den 30 november 2016 i mål B 2362-16).Narkotikabrott av normalgraden är ett artbrottNarkotikabrott är enligt praxis ett artbrott. Detta innebär att utom i ringa fall ska det normalt utdömas fängelse för brottet (se NJA 1997 s. 522). Innehav av två cannabisplantor kommer med stor sannolikhet inte att räknas som ett ringa narkotikabrott utan som ett sådant av normalgraden. Det är för mig omöjligt att sia om exakt hur långt fängelsestraff en domstol eventuellt utdömer. Två plantor borde dock utgöra en så liten mängd att man hamnar i det lägre intervallet av straffskalan. Sett utifrån de domar som hänvisats till ovan har straffet ofta hamnat kring en månads fängelse. För det fall att vederbörande inte är dömd sedan tidigare kan fängelsestraffet utdömas som villkorligt.Sammanfattningsvis kommer en odling och ett innehav av 1-2 cannabisplantor sannolikt att bedömas som ett narkotikabrott av normalgraden. Domstolen kommer att göra en mängdberäkning utifrån hela plantan (den del som är över jord). Narkotikabrott av normalgraden har ett straffvärde om upp till tre års fängelse. Den låga mängden kommer dock att göra att den som innehar och odlar plantorna kommer att hamna i det lägre intervallet av straffskalan.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Förutsättningar för att dömas för narkotikabrott

2018-06-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej,Jag blev påkommen av en civilpolis som visiterade mig och fann illegala substanser som jag hade på mig. Under processens gång erkände jag till ha brukat illegala substanser, och därmed dom övriga frågorna.Det lustiga är att min kompis fick göra pisstest men inte jag, dock hade jag ett innehav.Därmed undrar jag om de är fullt möjligt att sätta dit mig utan pisstest?Behöver de ej ha tillgång till ett pisstest ifrån mig, för att göra en mer exakt bedömning?Därmed en övrig fråga, jag undrar om den offentliga sektorn kan ta ut belastningsregister ifrån leverantörerna vid ev upphandling, och kommer det då att synas om man har "ringa narkotikabrott" inom företaget som medarbetare?Tack på förhand!
Joakim Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår dig korrekt undrar du om man kan dömas för innehav av narkotika trots att inget urinprov tagits. Vad gäller narkotikainnehav står det i 1 § narkotikastrafflagen att: "den som olovligen (...) innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms (...) för narkotikabrott". Att alltså ha blivit kroppsvisiterad och därmed påkommen med narkotika är tillräckligt för att man ska kunna dömas för narkotikabrott. Polisen kan därför ha ansett att det saknats skäl att gå vidare och även låta dig genomgå ett urintest. Om du döms för narkotikabrott kommer uppgifter om detta att lagras i belastningsregistret. Uppgifter ur belastningsregistret kan begäras ut av olika myndigheter (se 6 § lag om belastningsregister), de kan också begäras ut av den som uppgifterna gäller (9 §), slutligen kan uppgifter i belastningsregistret begäras ut av även andra privatpersoner, om uppgifterna behövs för att pröva en fråga om anställning i en verksamhet som gäller vård eller förebyggande av brott (10 §).Hör gärna av dig om du har fler frågor. Mvh

Gränsen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden samt fråga om påföljd

2018-06-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag var under helgen på festival och åkte fast för jag var för påverkad. Jag fick kissa vilket kommer visa positivt på kokain och jag hade ca ett gram på mig. Läste att om mängden innehav kokain överstiger 0.7 gram så blir man dömd till narkotikabrott av normalgraden och inte ringa narkotika? Jag åkte fast för ringa narkotika för ca 6 månader sen, jag klarade mig då undan på böter då jag tidigare är ostraffad. Vad kan jag vänta mig för straff då det är andra gången under så kort period? Det står att narkotika av normalgraden ger 14 dagar-3 års fängelse.
Oscar Stenmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har gjort dig skyldig till narkotikabrott av normalgradenI det aktuella fallet har du både brukat och innehaft kokain. Därmed har du gjort dig skyldig till narkotikabrott enligt 1 § sjätte punkten narkotikastrafflagen. Frågan är om denna gärning kan anses vara ringa, dvs ringa narkotikabrott. I 2 § narkotikastrafflagen anges det att en gärning som utgör brott enligt 1 § ska klassas som ringa om arten och mängden narkotika samt omständigheterna i övrigt talar för det.Att domstolen beaktar arten av narkotika innebär att gärningar som inbegriper tyngre typer av narkotika, såsom kokain, oftast klassas som narkotikabrott av normalgraden. Domstolen lägger som sagt även vikt vid mängden narkotika vid bedömningen av hur gärningen ska rubriceras. Sannolikheten för att domstolen kommer fram till att det rör sig om narkotikabrott av normalgraden ökar givetvis ju större mängden är. Om en gärning innefattar tyngre typer av narkotika krävs det en mindre mängd för att domstolen ska rubricera gärningen som narkotikabrott av normalgraden.I NJA 2008 s. 653 slog Högsta domstolen fast att ett innehav av 0,73 gram kokain för eget bruk utgjorde narkotikabrott av normalgraden. I ditt fall blev du tagen av polisen med cirka ett gram kokain. Med allra största sannolikhet kommer därför gärningen anses som narkotikabrott av normalgraden.Vilken påföljd kommer du få?Precis som du själv är inne på är straffskalan för narkotikabrott 14 dagar- 3 år. Maximum på 3 år följer av 1 § narkotikastrafflagen och minimum på 14 dagar följer av 26 kap. 1 § brottsbalken.Innan domstolen bestämmer vilken påföljd som är aktuell ska den först ta ställning till gärningens straffvärde. Straffvärdet uttrycks antingen i termer av fängelsetid eller antal dagsböter och bestäms i enlighet med 29 kap. 1-3 § brottsbalken. Enkelt uttryckt kan man säga att straffvärdet reflekterar hur allvarlig gärningen är. Det är svårt att ange exakt vilket straffvärde din gärning motsvarar. I NJA 2008 s. 653 kom Högsta domstolen fram till att gärningen hade ett straffvärde motsvarande fängelse i 14 dagar. Mot bakgrund av det rättsfallet skulle jag uppskatta straffvärdet för din gärning till fängelse i 2-3 månader. Som kommer att framgå nedan behöver detta inte nödvändigtvis betyda att du döms till fängelse.I 30 kap. 4 § brottsbalken anges en presumtion mot fängelse som domstolen har att följa. Denna presumtion kan brytas med hänsyn till brottslighetens straffvärde, art samt återfall i brottslighet. Enligt praxis bryts presumtionen om straffvärdet uppgår till fängelse i tolv månader eller mer, vilket din gärning inte gör. Dock anses narkotikabrott vara av sådan art att presumtionen kan brytas på den grunden. Dessutom har du återfallit i likartad brottslighet inom en relativt kort tidsperiod. Min bedömning är därav att presumtionen mot fängelse bryts i ditt fall.Även om presumtionen mot fängelse är bruten innebär detta inte per automatik att du kommer dömas till en sådan påföljd. Domstolen ska nämligen i detta skede ta ställning till om det finns särskilda skäl för villkorlig dom eller skyddstillsyn (30 kap. 7 § andra stycket brottsbalken och 30 kap. 9 § andra stycket). Om domstolen anser att särskilda skäl finns kommer du antingen få:-villkorlig dom (i regel förenat med samhällstjänst) eller-skyddstillsyn (i regel förenat med kontraktsvård, samhällstjänst, dagsböter eller fängelse). Om domstolen inte anser att sådana skäl finns kommer du dömas till ett kortare fängelsestraff som troligtvis uppgår till ett par månader. Vänligen

Hur mycket böter får jag för ringa narkotikabrott?

2018-07-10 i Narkotikabrott
FRÅGA |I mars försökte jag ta livet av mig, överdoserade och låg i respirator. Idag ringde polisen och sa att jag kommer få ringa narkotika då jag hade 9 olika substanser i mig. Har inte fått reda på mängden än av alla substanser. Mina fråga är vad kan jag förvänta mig i böter? Har försäkringskassan och ej tidigare straffad
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett typexempel för ringa narkotikabrott är eget bruk (dvs. en lindrigare hantering som normalt skadar endast brukaren själv). Om du döms för ringa narkotikabrott är straffet böter eller fängelse i högst sex månader (2 § Narkotikastrafflagen). Även om fängelse finns med i straffskalan är det normala att det endast utdöms bötesstraff. Straffet för eget bruk är trettio dagsböterEnligt såväl praxis som Åklagarmyndighetens RättsPM om strafföreläggande i bötesmål leder eget bruk alltid till lägsta möjliga bötesstraff (30 dagsböter) oavsett vilket slags narkotika det gäller (se NJA 2005 s. 348 I och II samt Åklagarmyndighetens RättsPM 2012:7, uppdaterad i juli 2017, Strafföreläggande i bötesmål - en sammanställning av tillämpade påföljder).Dagsboten bestäms utifrån din inkomst, förmögenhet och försörjningsskyldighetNär det bestämts antalet dagsböter du ska dömas till kommer det att göras en beräkning för hur stor boten ska vara. Det lägsta beloppet är femtio kronor och det högsta är ettusen kronor. I bedömningen beaktas vad som är skäligt med hänsyn till din inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Om det finns särskilda skäl får beloppet jämkas, minsta bötesbelopp är dock 750 kr (25 kap. 2 § BrB). Att ett belopp får jämkas innebär att det kan sättas till lägre än vad det borde göras utifrån beräkningen. Möjligheten att få beloppet jämkat är liten då jämkning bör tillämpas restriktivt. Ett skäl för jämkning kan dock vara om du har mycket små eller inga inkomster och att minimibeloppet om femtio kronor då skulle drabba dig allt för hårt.Sammanfattningsvis är straffet för ringa narkotikabrott genom bruk trettio dagsböter. Exakt vad dagsboten kommer att bli går tyvärr inte att säg dels då jag inte vet något om din ekonomi och dels då det i slutändan är domstolen som bestämmer det. Har du en låg inkomst kan du dock räkna med att du kommer att hamna i det lägre intervallet.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

ringa narkotikabrott

2018-06-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |En kompis är stämd för ringa narkotikabrott. Innehavet var 0,96 gram cannabisharts. Kompisen erkänner innehavet men inte att bruket av narkotika kommer från den beslagtagna cannabisen.Beslagsprotokoll finns och analysresultat likaså. Enligt honom beror det på att innehavet var utblandat med tobak och således en ännu mindre mängd. Men gränsen för ringa narkotikabrott går ju vid 50,0 g. Så är det inte lika bra att ändra sig och erkänna att bruket kommer från den beslagtagna cannabisen?
Sara Bohlin |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Jag tolkar dig som att du vill veta lite mera om hur domstolarna ser på olika mängd narkotika och varför din kompis inte vill ändra sin historia till att det var samma narkotika som hen brukade och innehade. Ringa narkotikabrott regleras i 2 § narkotikastrafflagen, som du kan läsa mera om https://lagen.nu/1968:64 . När man bedömer vad som är ringa narkotikabrott ser man till -Mängden -Vilken from narkotika det är fråga om -Övriga omständigheter Det blir helt enkelt en helhetsbedömning av situationen som leder fram till om innehavet/bruket är att bedöma som ringa eller inte. Precis som du är inne på så finns det en del riktlinjer för vilken mängd som är att anses som ringa men det är inte strikt 50 g utan varierar kraftigt mellan olika preparat och varför en person innehar narkotikan. Om man har planer på att överlåta narkotikan är det i princip uteslutet att döma till ringa narkotikabrott. Efter det att en situation har "klassificerats", alltså vilken grad av ett brott det är fråga om: ringa, normalgraden, grov synnerligen grov, måste man bestämma vilket straff personen ska få. För ringa narkotikabrott varierar detta mellan dagsböter eller fängelse i upp till 6 månader. Jag antar att din kompis är medveten om att hen nog kommer att åtalas för ringa narkotikabrott men vill få ett lägre straff och därför hen inte vill ändra sin berättelse. Bruk måste inte alltid vara mera allvarligt än innehav, det beror lite på syftet med varför man har det: sälja, droga etc. Eftersom att din kompis är åtalad för ringa narkotika så är det i princip uteslutet att hen skulle använda det till något annat än eget bruk. Därför kan mängden hen tagit var intressant eftersom att berusningsgraden påverkas till stor del av mängden som tagits. Hoppas att du fick svar på din fundering

Vad blir straffet för narkotikabrott?

2018-06-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |hej. Åkte fast i ett smuggelbrott med 50tusen enheter doping samt så hittades ytterligare 50tusen enheter vid husrannsakan och det finns sms historia att jag sålt en del av detta till kompisar. Samt att jag hade 30gram kokain för eget bruk hemma. Inte haft våg eller massa kontanter eller sådant. Vad kan jag förvänta mig för straff. Har en ordnad vardag och fast arbete som jag sköter. Aldrig suttit i fängelse innan och är dömd för skattebrott av oaktsamhet för 4år sedan. Har familj med sambo och en son på 3år. Och tjejen är gravid igen.
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Straff för narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen (NSL). Den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika eller annars överlåter, förvarar eller säljer narkotika kan dömas för narkotikabrott, 1 § NSL. Straffet är i så fall fängelse i högst tre år. Beroende på om det har förekommit en form av verksamhet kopplat till narkotikan som har skett i större omfattning eller yrkesmässigt eller om narkotikabrottet har rört en särskilt stor mängd narkotika eller har varit särskilt farlig eller hänsynslös kan även grovt narkotikabrott bli aktuellt, 3 § första stycket NSL. I detta fall är straffet fängelse i lägst två och högst sju år. Om du bedöms ha haft uppsåt till narkotikabrottet är det därför troligt att du kommer dömas till fängelsestraff. Jag kan dessvärre inte ge dig ett mer specifikt svar för vad som kommer gälla i ditt fall, utan det är en bedömning som domstolen kommer att göra utifrån de samlade omständigheterna i ditt fall.Hoppas att du fick hjälp med din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan man bli straffad för att någon glömt droger i ens bostad?

2018-06-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej.Jag frågar åt en bekants räkning. Han använder inte droger och när civilpolisen stod utanför hans lgh plötsligt och ville leta hos honom erbjöd han polisen att ta pisseprov (han är ren) och okeyade att polisen ska in för att leta med narkotikahund. Polisen hittade narkotika (kokain) hos honom (min kompis misstänker att någon glömt det hos honom på någon efterfest). Han är tidigare ostraffat. Kokainet som hittades vägde mellan 0,8 till 1,4g. Han har inte fått besked om vikten än då detta hände idag. Räcker det här scenariot för att han ska åka dit? Vad är i sådan fall straff påföljden?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Min utgångspunktJag kommer i mitt svar att redogöra för din fråga så specifikt det går. Jag vill dock uppmärksamma dig på att det i slutändan är domstolen som avgör om din vän döms eller inte. Reglerna om narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (1968:64) (NSL).Innehav av narkotika kan ge böter eller fängelse men det krävs uppsåtDen som innehar narkotika kan dömas för narkotikabrott till högst tre års fängelse (1 § NSL). Om brottet anses som ringa döms det istället till böter eller fängelse i högst sex månader. Vid bedömningen om brottet ska ses som ringa tas det hänsyn bland annat till vilken sorts narkotika det rör sig om, hur farlig den är, samt mängden narkotika (2 § NSL). Att exempelvis bruka narkotika och därav lämna ett positivt urinprov räknas som ringa narkotikabrott. Ett innehav av en mindre mängd narkotika för eget bruk kan även det räknas som ringa narkotikabrott. Enligt Högsta domstolens praxis går gränsen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden vid 0,6 gram kokain (NJA 2008 s. 653).För att dömas för narkotikabrott krävs det, utöver innehavet, att din vän haft uppsåt till brottet. Om din vän valt att förvara narkotikan i bostaden finns det uppsåt. Samma sak gäller om din vän visste att "någonting" förvarades i lägenheten, att det kunde vara narkotika, men var likgiltig inför det. Det senare kallas för ett likgiltighetsuppsåt.Det är åklagaren som ska bevisa både brottet och uppsåtetVid en rättegång krävs det att det är bevisat bortom rimligt tvivel att den åtalade är skyldig. Det är åklagaren som har en skyldighet att lägga fram bevisning som är så entydig att det inte finns några rimliga alternativ. Beviskravet gäller både innehavet och uppsåtet. I det fallet du beskriver verkar det inte finnas något tvivel över om det skett ett innehav eller ej. Däremot kan det diskuteras om det funnits uppsåt till brottet eller inte.Sammanfattningsvis kan din vän eventuellt dömas för narkotikabrott om hen innehaft narkotika i sin bostad och uppsåt till innehavet funnits. Det är åklagaren som ska bevisa både brottet och uppsåtet. Gränsen för ringa narkotikabrott vid innehav av kokain går enligt praxis på 0,6 gram kokain. Det har i vissa domar getts uttryck för att även något högre innehav kan räknas som ringa narkotikabrott. Om åklagaren bortom rimligt tvivel kan bevisa att din vän uppsåtligen innehaft narkotikan är det på gränsen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden. Skillnaden i mängd som du hänvisar till i din fråga är ganska stor; skulle det röra sig om 0,8 gram kokain är chansen större att det kan räknas som ett ringa narkotikabrott. Om brottet skulle räknas som narkotikabrott av normalgraden är straffet högst tre års fängelse. En så förhållandevis liten mängd som du beskriver ger självklart inte ett så långt straff. Kortaste fängelsestraffet det är möjligt att utdöma är fjorton dagar. Innehav av 1,4 gram kokain, om fängelse utdöms, borde ligga i det lägre intervallet av straffskalan. Är din vän inte tidigare dömd kan det i sådana fall aktualiseras en villkorlig dom tillsammans med dagsböter.Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,