Är Tetrahydrocannabinol olagligt?

2021-10-11 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Är THC delta 8 och 10 SAMT THC-O och THC-P olagliga i Sverige?
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.THC klassas som narkotika, se SOU 2016:93 s. 303. Narkotika är olagligt, se 1 § narkotikastrafflagen.Om man har tillstånd får man dock odla hampa med en lägre THC-halt än 0,2%. Du kan läsa mer om detta här. Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Är det tjänstefel av polis att inte rapportera eller bötfälla ringa narkotikabrott?

2021-10-03 i Narkotikabrott
FRÅGA |Begår en polisman i tjänst tjänstefel om den ser mellan fingrarna när brott begås och väljer att inte straffa den som begår brottet? T.ex att ge en muntlig varning i stället för att bötfälla en person vid ringa narkotikabrott. Vad klassas som tjänstefel för en polis?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga. Jag kommer hänvisa mina svar från narkotikastrafflagen, brottsbalken samt polislagen.NarkotikabrottEnligt narkotikastrafflagen så döms den som den som olovligen, överlåter narkotika, framställer narkotika som är avsedd för missbruk, förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller, innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika, döms, om gärning sker uppsåtligen för narkotikabrott till fängelse i högst tre år(1§ Narkotikastrafflagen)Är brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader (2§ Narkotikastrafflagen)De flesta narkotikabrott brukar klassas som ringa och brukar oftast ge 30 dagsböter i straff.Underlåtelse av polis att rapportera och bötfällaTjänstefel innebär ett åsidosättande av vid myndighetsutövande, av vad som gäller för uppgiften( 20 kap 1§ brottsbalken). Polisarbete är myndighetsutövning och en polis i sitt arbete inte följer de regler som finns uppställda för hur en polis ska agera kan detta utgöra tjänstefelEn polis har en skyldighet att rapportera om han fått kännedom om ett brott( 9§ polislagen). Om en polis får kännedom om ett ringa narkotikabrott t.e.x genom att ertappa en med person med narkotika, så har han alltså en skyldighet att rapportera om det. Dock så finns det undantag från detta( 9§ 2 st polislagen). Enligt denna paragraf så får en polisman lämna en rapporteftergift istället för att rapportera brottet. Rapporteftergift innebär att inte rapportera någon för att de har begått ett brott. I korthet betyder detta att en polisman får underlåta att rapportera sådana bötesbrott som framstår som obetydliga och i stället att göra ett påpekande genom en muntlig varning. Om brottet är obetydligt ska bedömas utifrån samlade omständigheter i fallet, t.e.x att brottet är bagatellartat eller för resurskrävande.SlutsatsDet behöver alltså inte innebära tjänstefel för en polis att inte rapportera någon eller bötfälla den som ertappas med att begå ett ringa narkotikabrott. Det beror dock på omständigheterna i det specifika fallet. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, tveka inte att höra av dig om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,

Varför får man inte ta droger när vi har demokrati i Sverige?

2021-09-03 i Narkotikabrott
FRÅGA |HejMin fråga är: om det är demokrati i Sverige varför har man ingen rätt att ta droger på sin fritid eller i sitt hem? för att om vi nu hade demokrati i Sverige skulle man inte få vara fri och göra såsom man vill med sin kropp? Varför bestämmer regeringen över våra kroppar och vad som vi sätter i våra kroppar?
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! Jag uppfattar det som att du har två frågor, 1) varför man i Sverige inte får ta droger när vi har demokrati och 2) varför staten förbjuder oss från att ta droger. Varför får man inte ta droger när vi har demokrati i Sverige?Du har helt rätt i att vi har demokrati i Sverige. Demokrati betyder folkstyre. I Sverige innebär detta att all offentlig makt utgår från folket (1 kap. 1 § regeringsformen (RF)). Reglerna för vårt samhälle är i huvudsak lagarna. Istället för att vi medborgare ska rösta om varje lag så har vi så kallad representativ demokrati i Sverige. Det betyder att vi väljer företrädare som ska representera oss och föra igenom våra åsikter till lagar. Folkets främsta företrädare är riksdagen och det är riksdagen som bestämmer om lagar (1 kap. 4 § RF). Man kan alltså säga att riksdagen syftar till att vara en spegling av folkets åsikter. Vem som ska sitta i riksdagen och representera oss bestäms genom val vart fjärde år (3 kap. 1 § och 3 § RF). Man får rösta i riksdagsvalet om man har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige (3 kap. 4 § RF). Nästa riksdagsval är i september 2022. Anledningen till att vi inte får ta droger i Sverige är helt enkelt för att riksdagen har bestämt det genom en lag. Det är alltså olagligt att bruka narkotika i Sverige, gör man det döms man till ett straff (1 § narkotikastrafflagen). Man kan säga att folket indirekt genom riksdagen har bestämt detta.Varför bestämmer riksdagen att vi inte får ta droger?Just varför riksdagen har bestämt att det är olagligt att ta droger är mer en politisk fråga än en juridisk. Jag kan alltså inte ge dig ett rent juridiskt svar på detta, mer än förklarat ovan. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor, annars är du välkommen att höra av dig på nytt! Med vänliga hälsningar,

Är det lagligt att odla industrihampa inomhus?

2021-08-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Är det lagligt att odla Industrihampa inomhus i t.ex en lägenhet om man sökt gårdsstöd från jordbruksverket och sår en EU-Godkänd hampa sort?
Amanda Sivander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få odla industrihampa krävs alltid ett tillstånd från jordbruksverket. Man måste skicka in en ansökan om gårdsstöd från jordbruksverket för att få odla hampa, oavsett vilket sorts laglig hampa det rör sig om. För att ansökan om gårdsstöd ska beviljas så krävs det att den avser en areal på minst fyra hektar. Att odla hampa inomhus i en lägenhet kan därmed vara en anledning till att en ansökan om gårdsstöd inte blir beviljad om det skulle röra sig om en mindre yta än fyra hektar. Att arealen måste vara minst fyra hektar framgår av förordningen om EU:s direktstöd för jordbrukare, 15 §.Att odla industrihampa utan att ha beviljats gårdsstöd av jordbruksverket kan räknas som narkotikabrott enligt narkotikastrafflagen 1 §. Även att skörda, förvara eller sälja hampan kan också räknas som narkotikabrott enligt samma bestämmelse i lagen. Om du vill läsa mer om vilka krav som måste vara uppfyllda för att få odla industrihampa på ett lagligt sätt så kan du läsa mer här eller ta kontakt med jordbruksverket. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Påföljdsalternativ vid narkotikabrott

2021-10-07 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag har blivit åtalad för innehav av kokain på 0.76g och jag vet att det är normalgraden och egentligen som lägst straff är fängelse, men är sannolikheten stor att jag får sitta inne? Jag har inte tidigare blivit dömd för något och har senaste åren studerat.
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det finns möjlighet till annan påföljd än fängelse vid narkotikabrott av normalgraden.Vilket straff som kan bli aktuellt och hur långt ett straff kan bli regleras i narkotikastrafflagen och brottsbalken (BrB).Varje enskilt brott har en straffskala som beskriver vilken typ av påföljd som kan bli aktuell och hur långt ett straff får vara Straffet för ett brott ska bestämmas med hjälp av brottets straffvärde, vilket exempelvis bedöms genom att beakta vilken skada den brottsliga gärningen medfört (29 kap. 1 § BrB). Andra omständigheter som påverkar straffvärdet är eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter i det enskilda fallet (29 kap. 2 § och 29 kap. 3 § BrB). Straffvärdet ska bestämmas inom gränserna för brottets straffskala. Vilken straffskala ett brott har anges i varje enskild straffbestämmelse, och beror av hur allvarlig den aktuella brottstypen är i jämförelse med andra brottstyper. I ditt fall rör åtalet innehav av kokain vilket kan klassas som ett narkotikabrott. Straffskalan för narkotikabrott av normalgraden är fängelse i lägst 14 dagar till högst 3 år (1 § narkotikastrafflagen) Trots att fängelse finns i straffskalan finns möjlighet att en annan påföljd blir aktuellI svensk rätt finns en uppfattning att fängelse generellt sett är en olämplig påföljd. Domstolen ska i sin bedömning av om fängelse är en lämplig påföljd beakta omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Omständigheter som beaktas är brottets bedömda straffvärde, den tilltalades eventuella tidigare brottslighet och vilken typ av brott som den tilltalade nu står åtalad för (30 kap. 4 § BrB). Påföljder som istället kan bli aktuella om fängelse bedöms vara olämpligt är villkorlig dom eller skyddstillsyn (30 kap. 7 § eller 30 kap. 9 § BrB).Vad innebär detta för digJag kan tyvärr inte fastställa vad straffet blir för dig om du döms för det aktuella brottet du är åtalad för. Straffet kan bara beslutas av en domstol. Det jag kan säga är att straffskalan är att fängelse normalt ses som en olämplig påföljd i svensk rätt. Det faktum att du är tidigare ostraffad en omständighet som beaktas vid bedömningen av vilken påföljd som är lämplig i ditt fall. Det är det möjligt att skyddstillsyn eller villkorlig dom bedöms vara lämpligare påföljdsalternativ.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Permission en månad efter grovt narkotikabrott?

2021-09-12 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Min kompis har börjat prata med en kille som påstår sig blivit åtalad och dömd efter att ha innehavt 700g amfetamin. Han har sedan dess "suttit inne" i ungefär 1-1 1/2 månad på anstalt och har nu idag haft 24 timmars permission. Kan det stämma? vet att han även påståtts varit häktad tidigare i samband med detta brott. Jag undrar om det är rimligt att han redan ska ha fått permission trots att han inte suttit en fjärdedel av straffet än?tacksam för svar!! /hannah
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är mycket riktigt som du säger, att permission som huvudregel endast ska beviljas när minst en fjärdedel av straffet är avtjänat. Det ska dessutom ha gått minst två månader och inte föreligga risk för fortsatt brottslighet eller misskötsamhet. (10 kap. 1 § fängelselagen).Att inneha 700g amfetamin går långt förbi gränsen för vad som klassas som grovt narkotikabrott. Gränsen har i praxis bedömts ligga runt 250-500g beroende på omständigheter. För grovt narkotikabrott döms man till fängelse mellan två till sju år. Utan några förmildrande omständigheter lär personen i fråga antagligen fått ett fängelsestraff på åtminstone 3-4 år. Även i de fall endast två år skulle ha utdömts kan permission som huvudregel bara beviljas efter ett halvår. Det är alltså så gott som uteslutet att killen talar sanning gällande sina förehavanden. Även om permissionsreglerna innehåller undantag så skulle jag med styrka anta att personen ljuger.Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.Med vänlig hälsning

Kan polisen konfiskera industrihampa?

2021-08-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Om polisen hittar Industrihampa på ens person som är till syfte för att brukas genom t.ex inhalering kan polisen då konfiskera Industrihampan och personen bli omhändertagen av misstanke att det är Narkotika dvs. Industrihampa med högre halt än 0.2% THC. Kan man då kräva skadestånd för felaktig omhändertagande då man faktiskt inte gjort något som är mot lagen?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättsliga utgångspunkterFör att besvara din fråga så kommer jag att börja med att gå igenom några rättsliga utgångspunkter. THC (tetrahydrocannabinol) är klassat som narkotika (SOU 2016:93 s. 303) och därför olaglig att både använda och sälja ( 1§ narkotikastrafflagen). Inom EU är det däremot tillåtet att odla industrihampa som istället räknas som en jordbruksprodukt. För att odlingen ska klassas som industrihampa måste det vara bland annat en godkänd sort samt du måste ha skickat in en ansökan om gårdsstöd på odlingen, annars kommer odlingen av hampan att beaktas som en narkotika produkt (du kan läsa mer här). Därmed är innehav av ren industrihampa i regel inte straffbelagt (NJA 2007 s. 219) då det är kategoriserat som en jordbruksprodukt. Vidare så måste dock växten för att klassas som industrihampa inte innehålla mer än 0.2 % THC. Om man skulle utvinna en högre koncentration av THC från hampan så skulle beredningen klassas som narkotika och därmed vara olagligt (NJA 2019 s. 531 punkt 23). Sammanfattningsvis, om industrihampan består av lägre än 0.2% THC är det därmed lagligt. Om användandet inte innebär en extraktion av THC så är det lagligt att inneha och även inta/konsumera/bruka industrihampan eftersom den är undantagen narkotikadefinitonen.Kan polisen konfiskera industihampan? Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen misstänks för brottet. Visitationen görs för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet. (28 kap. 11 § rättegångsbalken.). Polisen kan därmed ta industrihampan i beslag om de har anledning att anta att det är narkotika och därmed skulle utgöra ett narkotikabrott. Eftersom industrihampa med stor sannolikhet kan se likadan ut som cannabis så har polisen förmodligen svårt att se skillnaden på plats och därmed får de konfiskera industrihampan för att kunna kontrollera om det är narkotika eller ej. Kan man kräva skadestånd? Om polisen skulle omhänderta industrihampan och de skulle orsaka skada på föremålet/industrihampan (som att industrihampan förstörs med mera) så har man rätt till ersättning om: 1. Du kan visa att skadan orsakats av polisen2. Du ska utförligt kunna beskriva vad som har orsakat skadan och precisera det ersättningsbelopp du begär.3. Du ska i möjligaste mån styrka det begärda beloppet, till exempel genom att bifoga kvitton.Du kan läsa mer om ersättning från polisen här. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Brukar det bli rättegång för ringa narkotikabrott?

2021-08-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |HejMin son 29 år blev tagen av polisen med 1,5 gram cannabis på fickan + att dom hittade en kniv i bilen.Det står på kallelsen (ringa narkotika brott ) men inget om kniven.Är detta brukligt att det blir rättegång för ett sånt här litet brott ?
Natalin Kabro |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ringa narkotikabrott regleras i 2 § Narkotikastrafflagen. Den som döms för ringa narkotikabrott döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Utgångspunkten brukar vara böter för ett ringa narkotikabrott är böter.Ett alternativ till åtal är strafföreläggande, vilket är möjligt i detta fall eftersom böter kan ådömas för brottet. Här meddelar åklagaren böter utan rättegång. Viktigt att påpeka att det kräver att din son erkänner brottet och accepterar föreläggandet. Det har alltså samma verkan som en dom och kommer finnas i belastningsregistret, men skillnaden är att det inte väcks något åtal (därmed inte blir någon rättegång).Sammanfattningsvis kan man alltså dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Vidare kan det bli rättegång men ett alternativ är strafföreläggande, detta beroende på omständigheterna i den aktuella situationen.Vänligen,