Vad ett narkotikabrott kan innebära för en persons arbetssituation

2020-05-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag blev för ett par dagar sedan omhändertagen av ordningsvakter då jag hade somnat på tunnelbanan (runt 00:00). Jag blev sedan förd vidare till ett skyddsrum på tunnelbanestation och genomsökt av ordningsvakterna. Minnet är väldigt vagt av händelseförloppet och jag kan inte komma ihåg en ändå konversation under hela kvällen. På mig hade jag ca 1g hasch, varpå polisen kallades på plats. Jag kommer ihåg att jag fick åka med till stationen och lämna urinprov (Vet ej resultatet av detta) och blev sedan avsläppt på st görans (runt 02:30). Där fick jag sitta ett par minuter med en läkare och blåste även 1.5 promille. Jag har en total blackout mellan ca 22 och 00 där jag inte har någon aning om vad som hänt. Samt att jag har väldigt många minnesluckor totalt överlag. Vad kan jag förvänta händer nu? Jag antar att jag är misstänkt för narkotikabrott (innehav) men om jag ej haft uppsåt till innehavet, samt inte kan klargöra för händelseförloppet vad händer då? Jag vet ej heller vad som blivit sagt på eventuellt förhör(?) men antar att man inte förhör någon som är såpass berusad?Jag försökte för övrigt ringa polisen för att höra mer, men dom ville ej lämna ut information över telefon, ser heller inte någonting loggat i journalen om sjukhusvistelse.. Är väldigt orolig för vad detta kommer att innebära arbetsmässigt, har idag ett fast jobb med tillsvidareanställning och detta är första gången som jag blir omhändertagen. Tacksam för svar!
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen försöka ge en prognos på din situation.Tillämplig lag för din frågaJag tolkar det som att din fråga gäller om du kan ha gjort dig skyldig till något narkotikabrott, och vad det i så fall innebär rent arbetsmässigt för dig. Din fråga rör också om du får förhöras under ett berusat tillstånd. För att kunna besvara din fråga kommer jag använda mig av narkotikastrafflagen (nedan förkortad NSL), lag (1992:860) om kontroll av narkotika, lag (1998:620) om belastningsregister, lag (1982:80) om anställningsskydd (nedan förkortad LAS) och rättegångsbalken (nedan förkortad RB).Vem som kan göra sig skyldig till ett narkotikabrottAv vad du för fram i din återgivna berättelse blir det i första hand relevant att förklara läget för brottet innehav av narkotika. Den som olovligen innehar narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år (1 § sjätte punkten NSL).Att en person innehar narkotika innebär att den har narkotikan i sin besittning, alltså att personen har en faktisk möjlighet att råda över narkotikan. Vidare krävs det för straffrättsligt ansvar att hanteringen av narkotikan är olovlig. En person kan inte samtycka till narkotikahantering eftersom ingen är behörig att lämna ett sådant samtycke. För att hantering av narkotika ska bedömas som tillåten, krävs det att hanteringen är tillåten i lag (2 § lag (1992:860) om kontroll av narkotika). Tillåten hantering innebär alltså att narkotikan antingen är till för:- medicinskt ändamål, - vetenskapligt ändamål,- annat samhällsnyttigt ändamål som är särskilt angeläget, eller- industriellt ändamål.En tillåtlig hantering av narkotika är mycket begränsad och kräver i allmänhet tillstånd. Det är dock svårt för mig att veta ändamålet med din hantering eftersom du inte redogör för detta i din fråga. Jag kommer därför utgå ifrån att din hantering inte går in under någon av de ovanstående punkterna för att enklare kunna ge dig ett svar på din fråga.Krav på uppsåtlig hanteringDet vi kan slå fast är att du har innehaft narkotikan olovligen. Ytterligare ett krav som måste vara uppfyllt för att du ska kunna bli straffrättsligt ansvarig för brottet är, som du nämner, att gärningen sker uppsåtligen. Samtliga moment av gärningen måste vara täckta av uppsåt. Med uppsåt avses att man gör något medvetet. För att uppsåtskravet ska anses vara uppfyllt krävs det enbart att innehavaren haft uppsåt i förhållande till vilket ämne denne befattat sig med. Ansvar för brottet kan också bli aktuellt när gärningsmannen känner till att den hanterar narkotika utan att nödvändigtvis närmre känna till vilket narkotikapreparat det handlar om.I ditt fall framhåller du att du blir bortförd av ordningsvakter eftersom du hade somnat på en tunnelbanestation. Du framhåller också att du hade 1 gram hasch på dig under det aktuella händelseförloppet, varför du tror att du kan vara misstänkt för narkotikabrott. Jag hade behövt veta mer om hur du t.ex. kände till att du faktiskt hade narkotikan på dig, varför du hade det etc, för att enklare kunna bedöma ditt uppsåt. Du verkar däremot ha varit någorlunda medveten om att du hade 1 gram hasch på dig, vilket kan tyda på ett uppsåt till innehavet. Detta eftersom du varit medveten om vilket ämne du befattade dig med.Omständigheter som kan utesluta uppsåtEn omständighet som däremot kan utesluta uppsåt är om du befunnit dig i någon form av villfarelse, sk. uppsåtsrelevant villfarelse. Det kan vara situationer där du som gärningsman tror att du hanterar ämnen eller föremål som i själva verket är narkotika. Du ska alltså ha misstagit dig om att du hanterade narkotika, som ju har betydelse för gärningens straffbarhet. En sådan typ av villfarelse utesluter därmed ansvar för ett uppsåtsbrott, vilket innehav av narkotika förutsätter.Återigen blir det svårt för mig att göra en samlad bedömning om huruvida du innehaft preparatet uppsåtligt eller inte, eller om du befunnit dig i uppsåtsrelevant villfarelse. Jag hade behövt mer information och omständigheter kring ditt fall för att närmre kunna avgöra den saken.Om brottet ska klassas som ett narkotikabrott av ringa- eller normalgradenEtt narkotikabrott kan bedömas som ringa med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter. Då döms gärningspersonen för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). I praxis har Högsta domstolen framhållit att en bedömning av ett narkotikabrott ska ske med beaktande av samtliga omständigheter som kan vara av betydelse. Sort och mängd narkotika ska däremot i princip vara avgörande vid bedömningen om brottet ska klassas som ringa eller av normalgraden. Gärningar som består i eget bruk eller innehav för eget bruk av narkotikan ska i huvudsak klassas som ringa narkotikabrott. Har narkotikan istället överlåtits eller innehafts i syfte att överlåtas borde det ringa brottet i princip vara uteslutet. I praxis framhålls det för narkotikabrott av normalgraden ungefär 50 gram cannabis. Narkotika av lägre mängder rubriceras vanligtvis som ringa narkotikabrott. Med hänsyn till att du hade en liten mängd hasch (1 gram hasch) så borde det med största sannolikhet röra sig om ett ringa narkotikabrott i ditt fall, såtillvida du inte hade narkotikan för annat bruk än för egen del.Vilken påföljd du kan förvänta dig och hur det kan komma att påverka dig arbetsmässigtOm brottet bedöms som ringa är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader. I praxis framhålls det att böter är den troligaste påföljden för ringa narkotikabrott. Det är däremot svårt för mig att ge en fullständig prognos för hur det kan komma att bli i ditt specifika fall eftersom jag saknar omständigheter för detta. Om vi däremot utgår från att påföljden i ditt fall kommer bli böter, så kommer du även hamna i belastningsregistret. Du kommer finnas i belastningsregistret i fem år innan informationen om brottet försvinner (17 § nionde punkten lag om belastningsregister).En arbetsgivare kan i vissa fall ha rätt att ta del av ett utdrag från belastningsregistret vid nyanställning. Funktionen kan inte utgöra en slags kontroll av de personer som redan arbetar inom en organisation och är anställda utan ska enbart användas som en del av bedömningen om en person är lämplig för arbetet. Eftersom du redan är anställd på ett företag är det därmed inte troligt att din arbetsgivare skulle begära ett utdrag ur belastningsregistret och därför inte få reda på brottet.Skulle din arbetsgivare däremot få reda på ditt narkotikabrott, och därigenom vilja säga upp dig, krävs det att det föreligger en saklig grund för uppsägning (7 § stycke 1 LAS). Det finns två huvudsakliga fall av uppsägningsgrunder:- förhållanden kopplade till arbetstagaren personligen, eller- förhållanden kopplade till arbetsbrist.Bedömningen om vad som är saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl är individuell. Det ska göras en helhetsbedömning i varje enskilt fall samt en intresseavvägning. Observera även att det är arbetsgivaren som ska bevisa de omständigheter denne åberopar som saklig grund för uppsägning av personliga skäl. Det arbetsgivaren i princip måste göra är att kunna övertyga att uppsägningen av arbetstagaren är den enda rimliga åtgärden för att komma till rätta med missförhållandet. Arbetsgivaren måste först ha gjort klart för arbetstagaren att valet står mellan att antingen ändra sitt beteende eller bli uppsagd.I vissa fall kan ett brott likt ditt, utgöra saklig grund för uppsägning. Då ska brottet ha skadat arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren eller skadat utomståendes förtroende för arbetsgivaren. Men som jag nämner ovan, så måste en bedömning av alla omständigheter i varje enskilt fall göras för att kunna bedöma om saklig grund föreligger eller inte.Om förhör får hållas med en starkt berusad personPolisen kan hålla förhör med en person som kan antas ha en koppling till det misstänkta brottet vilket är en del av det som kallas för förundersökning. En förundersökning ska inledas så snart det finns anledning att anta att ett brott har begåtts (23 kap. 1 § stycke 1 RB). Ett förhör med en mycket berusad person får ske bara i nödvändiga fall. Om ett sådant förhör sker, ska det göras en notering i förhörsprotokollet om den förhörda personens tillstånd. Det ska även noteras varför förföraren ansett att förhöret varit nödvändigt. Personen som har blivit förhörd ska senare ges ny möjlighet att kontrollera vad denne har sagt.AvslutningsvisI ditt fall kan du troligtvis ha gjort dig skyldig till ett narkotikabrott. Med hänsyn till vad du för fram i din fråga kan det däremot röra sig om ett ringa narkotikabrott. Påföljden för ett ringa narkotikabrott är vanligtvis böter. Du kommer hamna i belastningsregistret i fem år om böter kommer på tal. För att din arbetsgivare ska kunna säga upp dig, krävs det en saklig grund för uppsägningen. En helhetsbedömning om saklig grund för uppsägning föreligger eller inte, ska göras i varje enskilt fall. Sammanfattningsvis är det vid en samlad bedömning svårt för mig att kunna svara på hur det kommer bli i ditt specifika fall. Det är upp till polis, domstol och arbetsgivare att avgöra och bedöma.Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen, alternativt kontakta Lawline för att få mer juridisk hjälp. Det gör du enklast genom att maila info@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Är cannabisknoppar lagliga?

2020-05-25 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag är utomlands i ett land där cannabis är olagligt, men det finns butiker som säljer cannabis "buds" utan THC. Altså med enbart CBD, precis som med oljorna i Sverige. Jag undrar då om dessa "buds" utan THC är lagliga att ta med till Sverige, använda eller sälja?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mängden THC är avgörandeTHC som finns i cannabisplantor är klassat som narkotika (SOU 2016:93 s. 303) och därför olaglig att både använda och sälja (1 § narkotikastrafflagen). Inom Europeiska unionen (EU) är det däremot tillåtet att odla industrihampa vilket istället räknas som en jordbruksprodukt. Innehav av ren industrihampa är inte straffbelagt (NJA 2007 s.219). För att växten ska klassas som industrihampa får den inte innehålla mer än 0,2% THC (SOU 2016:93, s. 303). Det är möjligt att utvinna THC även ur dessa plantor och beredningen som blir kan innehålla större koncentrationer av THC. Dessa beredningar klassas då som narkotika och är olagliga, även fast de ursprungligen är från en "tillåten" växt (NJA 2019 s. 531 punkt 23).CannabisknopparnaJag vill påpeka att begreppen cannabis, marijuana eller droghampa vanligen innebär de narkotikaklassade arterna med THC medan begreppet industrihampa avser arterna utan THC framställda för jordbruk. Om de knoppar du tittat på i utlandet är en del från någon av de arter som räknas som industrihampa och är odlade med tillstånd ska de vara lagliga i såväl Sverige som övriga EU-länder. Befinner du dig i ett land utanför EU kan det vara bra att ta reda på om knopparna är lagliga där, så att du inte begår en brottslig gärning genom att köpa knopparna.SammanfattningBestår knopparna av industrihampa med mindre än 0,2% THC är de alltså lagligt att ta med sig dem till Sverige, använda och sälja dem. Detta förutsätter att användandet inte innebär att du extraherar THC och skapar en narkotikaklassad beredning. Det kan dock vara svårt att veta hur mycket THC en växt innehåller och det är bra att vara försiktig med varifrån man köper sin industrihampa. Med vänliga hälsningar,

Resa till USA med en dom på ringa narkotikabrott

2020-05-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, är 23år och fick domen ringa narkotikabrott, och en lägre dagsböter som följd. Men vad jag förstått så kommer jag finnas i belastningsregistret i 5år från och med nu. Men jag ska till USA nästa sommar, alltså om typ 1år, kommer jag beviljas resetillstånd eller kommer detta påverka det?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ansöka om ESTASverige ingår i ett program som kallas för Visa Waiver Program och detta innebär att det är möjligt för svenskar att ansöka om ett ESTA för att åka till USA. När man ansöker om ett ESTA måste man svara på olika frågor. En av dessa frågor rör huruvida man har brutit mot någon lag gällande narkotika. Eftersom du då måste svara ja på denna fråga kan det försvåra hans chanser att beviljas visum.Ansöka om visum (turistvisum)Det finns en annan möjlighet att få åka till USA och det är att ansöka om ett turistvisum. Vid ansökan kallas man till en intervju på den amerikanska ambassaden. Under intervjun kommer får man berätta om sitt brott och omständigheterna kring detta. Det görs en individuell bedömning i varje fall för om personen ändå kan anses lämplig att få åka till USA trots dömd för brott eller andra omständigheter som försvårar ansökan om visum.I ditt fallEn dom för ringa narkotikabrott är inget definitivt hinder mot att resa in i USA, ett visum kan forfarande beviljas. Men det kan i vissa fall försvåra dina möjligheter. Men jag rekommenderar att dig att påbörjar sin visumansökan i god tid, då det kan ta lång tid att få både svar om ett ESTA och ett beviljat turistvisum. Om du skulle ha några fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad ska min son göra när han blivit anklagad för ringa narkotikabrott?

2020-05-11 i Narkotikabrott
FRÅGA |Sonen som vid tillfället var 18 år (nu 19) blev intagen av polis tillsammans med en kompis. De var på stan, ingen sen kväll utan tidigare em / kväll. Detta är hans utsago. Enligt honom kom poliserna från och sa att de misstänkte dem för narkotikabrott. Han nekar säger att han inte använt men provet (urin) visar positivt för hash. Sonen säger till oss och även till polisen som ringer till honom med svar på provet att han inte är medveten om att han tagit detta. Att han var på en fest någon vecka tidigare och mådde ovanligt dåligt på kvällen och dagen efter. Vilket han också sa till oss vid detta tillfälle. Vi trodde nog han druckit för mycket. Trots att han själv menade nej. När polisen ringer honom om det positiva svaret tar han upp detta och menar att han kanske blivit drogad, han rökte cigaretter som han bommade blommade festen. När pappren kommer hem står där inget om detta. Bara skriv under och erkänn eller gå till tings. Det har han ju inte direkt råd med då de med all säkerhet kommer säga du hade det i dig. Punkt. Finns det något han kan begära att de lägger till i förhörs papper?Vad kommer en dom om ringa narkotikabrott innebära? Han håller just på at ta körkort dessutom. Känns ju hemskt att veta att han haft droger i sig och kört. Visserligen kanske inte för det mesta har legat nere pga corona så han har ju inte haft möjlighet att köra. Jobb? Skolor? Annat?Bör vi testa honom regelbundet på något sätt? Om inte annat så för körandet?Vore tacksam för snart svar.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga har din son lämnat ett urinprov som visade positivt för cannabis. Din son nekar till att ha använt cannabis och säger att han kanske blivit drogad. Han säger även att han "bommat" cigaretter under en fest en vecka tidigare och då kan ha fått i sig substansen.Han har nu fått hem att han antingen ska skriva under och erkänna ett strafföreläggande, i annat fall överlämnas ärendet till domstol för åtal. Enligt dig har han inte råd med det för de kommer att säga att han hade det i sig och du undrar därför om det finns något han kan begära att de lägger till i förhörspapper. Du undrar även vad en dom om ringa narkotikabrott innebär, han håller just nu på att ta körkort. Du undrar även hur det kommer att inverka på arbete, skola m.m.Åklagaren har bevisbördanJag vill redan tidigt klargöra att det inte alltid är så "enkelt" att enkom för att åklagare/polis säger att din son haft narkotika i blodet kommer det att innebära att han döms. Utöver att din son måste ha brukat narkotika måste han även haft uppsåt till det. Uppsåt finns t.ex. om han valt att röka cannabis, men även om han tagit emot en cigarett och varit likgiltig inför att det kunde vara så att den innehöll någon form av narkotika. Däremot är det åklagaren som har bevisbördan, dels för att din son haft narkotika i blodet, dels avseende uppsåtet. Det torde vara ställt utom rimligt tvivel att din son haft narkotika i blodet genom att det finns en analys. Däremot är det inte säkert att uppsåtet är ställt utom rimligt tvivel.Ett avgörande från Hovrätten för Nedre Norrland (mål nr B 176-17 meddelad den 2017-07-05) handlade om att en man stoppats vid en rutinkontroll och testats positivt för THC. Han berättade för polisen att han ett par dagar tidigare varit på en fest där han fått en hemrullad cigarett av en person som såg "skum" ut. Detta var enligt mannen det enda tillfället där han kunde fått i sig cannabis. Han hade inte haft några speciella tankar om cigaretten i fråga. Den varken luktade eller smakade något speciellt men var ovanligt stark. Tingsrätten var skeptisk till mannens historia och att omständigheterna på festen på ett starkt sätt pekade på att cigaretten skulle kunna innehålla narkotika. Risken för att få i sig förbjudna substanser var enligt rätten stor och man ansåg att han hade visat likgiltighet genom att ändå röka cigaretten, varför mannen dömdes för ringa narkotikabrott. Mannen överklagade domen till hovrätten som såg annorlunda på uppsåtsfrågan. Domstolen konstaterade att mannens egna uppgifter, som var den enda bevisningen, skulle ligga till grund för dess bedömningen. Till skillnad från tingsrätten ansåg hovrätten inte att mannen kunde anses ha haft anledning att räkna med att cigaretten han rökt skulle innehållit narkotika. Mannen ansågs av hovrätten saknat uppsåt och friades från åtalet.Avgörande för din son är egentligen inte vad som sägs i förhör utan vad som sägs under huvudförhandlingen i domstolen. Det innebär att en misstänkt som t.ex. erkänt i ett förhör kan neka i domstolen och vice versa. Om den åtalades uppgifter skiljer sig från förhörsuppgifter kan det dock tas upp av åklagaren under huvudförhandlingen.Din son kan kontakta polisen och begära ett förhör till och i det tydligt förklara hans ståndpunkt, att han nekar och när han tror att han fått i sig narkotikan. Vägrar han att godta strafföreläggandet kommer åklagaren sannolikt att väcka åtal och då får domstolen i slutändan avgöra om åklagaren ställt utom rimligt tvivel att din som uppsåtligen brukat narkotika. Om din son anser att han är oskyldig är min rekommendation att ha inte godtar strafföreläggandet utan låter åklagaren väcka åtal.Vad en dom om ringa narkotikabrott innebärEn dom om ringa narkotikabrott innebär att din son kommer att dömas till böter. Normalstraffet för ringa narkotikabrott är normalt sett 30 dagsböter, oavsett vilken typ av narkotika det handlar om. Brottet kommer inte per automatik innebära att han diskvalificeras från arbete eller studier. Däremot händer det att arbetsgivare inför anställning begär att den arbetssökande ska lämna ett utdrag ur sitt belastningsregister av vilket det kommer att framgå att din son är dömd för ringa narkotikabrott. Det är upp till arbetsgivaren om den vill anställa någon som dömts för ringa narkotikabrott eller ej.Vad gäller körkortet kan Transportstyrelsen vid en fällande dom välja att återkalla ett körkort eller körkortstillstånd en tid (jfr 5 kap. 3 § p5 körkortslagen). Vid bedömningen ska det dock göras en helhetsbedömning av personen och den situation som denne befinner sig i. Återkallelse av körkort på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende omfattar även andra berusningsmedel än alkohol, till exempel narkotika (se prop. 1975/76:155 s. 77 f). Omständigheten att en körkortshavare dömts för narkotikabrott och även medgett enstaka bruk innebär inte i sig att denne kan anses opålitlig i nykterhetshänseende (jfr RÅ 1992 ref. 1). Det är även möjligt att Transportstyrelsen låter din son behålla körkortet/körkortstillståndet under förutsättning att han under vanligtvis ett halvårs tid lämnar urinprov som visar att han inte använder narkotika.Det går således inte att ge ett helt klart svar på om det kommer att ske en återkallelse av körkort/körkortstillstånd. Innan Transportstyrelsen beslutar om en sådan åtgärd kommer din son att bli kontaktad med möjlighet att yttra sig. Om Transportstyrelsen beslutar om återkallelse eller att han ska lämna urinprov är det möjligt att överklaga beslutet för prövning av förvaltningsrätten.Om det blir aktuellt med återkallelse av körkortet kan en av våra jurister hjälpa er son med att överklaga beslutet. Om så är intressant är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Är det straffbart att bruka cannabis och vad kan påföljden bli?

2020-05-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, min son har olovligen använt cannabis enligt Polisens förundersökning. Test visar 0,11 ug/ml. Han är född 2001. Är det straffbart och i så fall vad kan konsekvenserna bli?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det handlar om cannabis är det i narkotikastrafflagen (NSL) vi hittar vad som utgör ett brott.Det är olagligt att bruka cannabis:Cannabis är narkotikaklassat och därmed olagligt att inneha samt bruka, (1 § p. 6 NSL). Att vara påverkad av cannabis är däremot inte olagligt. Det avgörande är om åklagaren kan bevisa att din son avsiktligen brukat cannabis. Kan åklagaren inte styrka avsikt kan din son dock ändå bli åtalad för vårdslöshet med narkotika enligt 3 a § NSL då det för detta brott endast krävs grov oaktsamhet. Vad är påföljden för brukande av cannabis?Narkotikabrott kan delas in i fyra straffskalor; ringa narkotikabrott (2 § NSL), narkotikabrott av normalgraden (1 § 2 st. NSL), grovt narkotikabrott (3 § 1 st. NSL) och synnerligen grovt narkotikabrott (3 § 2 st. NSL). Vad påföljden blir beror först och främst på vilken av dessa straffskalor gärningen faller under. Eget bruk av narkotika brukar klassas som ringa narkotikabrott och leder oftast till dagsböter oavsett vilken slags narkotika det rör sig om. Om ett narkotikabrott bedöms att vara ringa kan en åtalad dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.Vid påföljdsbestämningen tas även hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och då bland annat den tilltalades ålder. Eftersom din son är under 21 år räknas detta som en förmildrande omständighet (29 kap. 7 § Brottsbalken). Din sons ålder innebär även att fängelse endast ska dömas ut om det "med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars" finns särskilda skäl (30 kap. 5 § Brottsbalken) vilket innebär att det finns en presumtion mot att döma till fängelse. Sammanfattning:Att bruka cannabis är alltså en straffbar gärning. Vad konsekvenserna kan bli är omöjligt för mig att svara på exakt men en vanlig påföljd för eget brukande av narkotika är dagsböter. Med tanke på din sons ålder bör han i alla fall inte dömas till fängelse om det inte föreligger några försvårande omständigheter. Slutligen är det upp till domstolen att bestämma om din son har gjort sig skyldig till narkotikabrott och vilken påföljd som är aktuell. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad händer med uppgift i belastningsregistret om man överklagar en dom?

2020-05-21 i Narkotikabrott
FRÅGA |Min dotter på 15 år har precis avslutat en rättegång där hon dömdes för ringa narkotikabrott. Hon har fått sommarjobb på förskola och de vill ha ett utdrag ur belastningsregistret. Kommer hennes dom att synas? Vi ska överklaga domen, ändras det något i registret då eller ligger hennes dom kvar tills den nya rättegången är färdig?
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Kommer hennes dom att synas?Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som t.ex. dömts för ett brott med en påföljd som meddelats genom dom (3 § lag om belastningsregister). Eftersom din dotter har dömts för ringa narkotikabrott och då dömts till en påföljd (2 § narkotikastrafflagen), så kommer hon att finnas med i belastningsregistret och hennes dom synas.Ligger domen kvar tills den nya rättegången är färdig?Din dotters dom kommer finnas kvar i belastningsregistret så länge den inte gallras, och det ändras inte av att ni bara överklagar domen. Däremot kommer en frikännande dom i t.ex. hovrätten eller högsta domstolen innebära att din dotters dom kommer gallras bort (16 § första punkten lag om belastningsregister).Sammanfattningsvis så kommer alltså din dotters dom att synas om förskolan begär utdrag ur belastningsregistret och den kommer ligga kvar till dess att hon får en frikännande dom i den nya rättegången.Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Visas ett narkotikabrott i belastningsregistret

2020-05-16 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag blev dömd 2015 till försäljning och innehav av narkotika, påföljde blev 20 månader i fängelse sens dess har jag inte gjort något brott, nu ska jag söka jobb och undrar om det jag blev dömd för syns på belastnings registret. Inget var grovt och det var första gången jag blev dömd.
Camilla Stein |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det kommer att synas i belastningsregistret att du har dömts för brott och avverkat en tid i fängelse, se 3 § 1p Lagen om belastningsregistret. I belastningsregistret anges bland annat vilket brott som du har begått och vilken den rättsliga påföljden är, 2 § Förordning om belastningsregister. Utgångspunkten är att denna typ av brott inte tas bort från belastningsregistret efter en viss tid. För att det ska tas bort från belastningsregistret ska någon av situationerna i 16-17§§ lagen om belastningsregister vara uppfyllda. Från den informationen jag har fått har jag svårt att utläsa att din situation skulle motsvara omständigheterna i 16-17§§ Lagen om belastningsregister. Slutsatsen är att uppgifterna i belastningsregistret med största sannolikhet inte kommer tas bort, i det här fallet. Vänliga hälsningar,

Vad kan påföljden bli vid innehav av 50 g cannabis?

2020-05-10 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! En ung man togs med 50 gram cannabis och väldigt lite av något mer. Det var för eget bruk och förpackat i flera påsar. Han hade just köpt det och några vänner tror jag egentligen skulle dela men han uppgav att det var för eget bruk. Anledningen till att han köpte denna mängd berodde på att han som sålde ville bli av med det pga utlandsstudier. Anledningen till att polisen tog honom var att de hade span på en annan lägenhet och dök upp utanför porten när den unga mannen kom ut.Polisen gick in i lägenheten o fann droger och pengar.Den unga mannen kommer att bli åtalad och även säljaren. Den unga mannen kommer att vittna mot säljaren trots att han blivit hotad.Den unga mannen har i övre tonåren haft drogproblem men slutat. Han fick pga omständigheter återfall och detta var andra gången på ca 1 månad han köpt. Hans mobil beslagtogs men den gav inget, de hittade inget i hans lägenhet och efter 12 timmar i häktet släpptes han. Han är ångerfull, tar inga droger, är hotad då han ska vittna, är inte tidigare straffad. Vad är troligt hans straff blir?
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring påföljden för narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen och brottsbalken.Utöver typen och mängden av narkotika finns det andra omständigheter som domstolen tar hänsyn till vid påföljdsbedömningen, däribland din ålder och om det föreligger några omständigheter som talar för en hårdare eller mildare påföljd. Närmare om vad som kan utgöra sådana omständigheter finns i 29 kap. 2 och 3 § Brottsbalken. Avseende just narkotikabrott anses överlåtelse, dvs. försäljning, som mer allvarligt än innehav för eget bruk. Det finns fyra olika straffskalor för narkotikabrott: ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Det framgår inte av lagen var gränsen för de olika straffskalorna går, utan det följer av rättspraxis. Gränsen för narkotikabrott av normalgraden vid innehav av cannabis går generellt vid just 50 g, vilket var den mängd cannabis mannen i detta fall hade när han blev tagen av polisen. Han hade även en liten mängd av någon annan form av narkotika. Det framgår inte vad för sorts narkotika det handlar om, men eftersom det var en sådan liten mängd utgår jag från att det inte borde påverka straffvärdet på ett avsevärt sätt. Påföljden för narkotikabrott av normalgraden är fängelse i högst 3 år (1 § narkotikastrafflagen). Eftersom domstolen måste ta hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet är det svårt att säga exakt hur bedömningen kommer att ske. Förutom mängden narkotika kommer alla andra omständigheter av betydelse att beaktas, däribland förekomsten av eventuella omständigheter som talar för ett högre eller lägre straffvärde. Vänliga hälsningar,