Urinprov positivt - vilket straff?

2020-03-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag var ute och drack, Poppade benzo och tog extacy! Blev tagen av polisen och blev tagen till pisseprov! Vad är straffet för detta här och hur grov böter kan man få?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om narkotikabrott blir narkotikastrafflagen (NSL) och brottsbalken (BrB) tillämpliga.Jag vill börja med att säga att eftersom jag inte känner till alla omständigheter i ditt fall kan jag inte ge dig några exakta svar. Däremot kan jag svara på vilka riktlinjer domstolarna kommer utgå ifrån när de bedömer straffet. Vilket brott handlar det om?Eftersom du olovligen brukat narkotika har du begått ett brott enligt 1 § 6 p. NSL. Om brottet är att anse som ringa med hänsyn till arten och mängden har du gjort dig skyldig till ringa narkotikabrott, se 2 § NSL. Vilket straff kommer du få?Eftersom du inte innehaft någon narkotika utan enbart brukat är min bedömning att ditt brott kommer att bedömas som ringa narkotikabrott. I sådana fall kan du antingen dömas till böter eller till fängelse i max 6 månader. Vilket straff du kommer dömas till beror helt på omständigheterna i ditt fall, vilka jag inte känner till. Exempel på faktorer som kan påverka straffet är din ålder, om du begått tidigare brottslighet o.s.v. Det finns dock en presumtion mot fängelse i svensk straffrätt, vilket innebär att domstolen försöker undvika att döma ut fängelsestraff om det är möjligt. Min bedömning är att det troligaste är att du kommer dömas till böter. Hur mycket kan du få i böter?Hur mycket du kan få i böter regleras i 25 kap. 2 § BrB. Du kan dömas till mellan 30-150 dagsböter och varje dagsbot kan ligga på mellan 50kr-1000kr. I vissa fall kan även bötesbeloppet minskas till 750kr sammanlagt.Hur mycket dagsböter du får beror på din inkomst, förmögenhet o.s.v. Exakt hur mycket du kommer få i dagsböter går alltså inte att svara på då jag inte känner till hur stor inkomst du har m.m. Förutsatt att du inte har en väldigt stor inkomst eller förmögenhet är dock det troligaste att bötesbeloppet landar närmare det låga beloppet. Generellt brukar böter för ringa narkotikabrott handla om lägre summor. Hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du ha ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till mig på axel.bellander@lawline.se. Vänliga hälsningar

Innehav av narkotika i bil

2020-03-08 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej jag undrar om jag framför mitt fordon och någon i bilen har innehav av narkotika. Kan jag dömmas för de även om jag inte visste om det?
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga inte innehåller information om hur mycket narkotika det var tal om, vad du hade för relation till din medpassagerare eller för vems bruk narkotikan togs med kommer jag att behöva göra vissa antaganden om vad som skedde. Jag kommer därför att utgå ifrån att det var tal om narkotika för din medpassagerares bruk, och att det inte var en större mängd som var avsedd att transporteras till en köpare eller liknande.Vilket brott är det tal om?Av narkotikastrafflagen framgår att den som olovligen innehar narkotika, döms för narkotikabrott om gärningen sker uppsåtligen (1 § första stycket 6 p § NSL). Av din fråga framstår det som att din medpassagerare har gjort sig skyldig till detta brott. Du kan inte dömas för medhjälp till innehav (1 § första stycket 6 p och 5 § NSL). Frågan är dock om du kan dömas för innehav som gärningsman.Innehav av narkotikaMed innehav av narkotika menas att man har faktisk rådighet eller kontroll över den. Om man t.ex. har en sak i sin bil eller i sin lägenhet kan man som utgångspunkt säga att man har den i sitt innehav. I rättsfallet NJA 2003 s. 473 förvarade en inneboende narkotika i sitt rum med hyresvärdens vetskap, men hyresvärden visste inte exakt var i rummet den förvarades. Domstolen ansåg att hyresvärden på grund av sin ovetskap om var narkotikan fanns inte kunde dömas för innehav. En slutsats man kan dra av detta rättsfall är att det tycks krävas mer än att man bara känner till att narkotika finns i ens lägenhet för att kunna dömas för innehav. Om du under körningen inte ens kände till att narkotikan var i din bil bör du därför inte kunna dömas för innehav. Om du fick reda på att narkotika fanns i bilen under körningenOm du under körningen fick reda på att narkotika fanns i bilen kan du eventuellt dömas för innehav beroende på hur du reagerade när du fick reda på det. Som redogjorts för ovan är det sannolikt inte tillräckligt att du endast känner till att narkotikan är i din bil. I rättsfallet NJA 1981 s. 444 dömdes två medpassagerare för innehav eftersom de kände till att narkotika fanns i bilen trots att det var föraren som hade köpt den. Medpassagerarna i rättsfallet kände dock till narkotikan när de klev in i bilen och hade tänkt att ta del av den senare. Jag tolkar dock din fråga som att du förhöll dig passivt till dina medpassagerares innehav.Om du reagerade passivt och endast slutförde körningen som planlagt borde du inte kunna dömas för innehav. Detta eftersom det i enlighet med NJA 2003 s. 473 tycks krävas mer än vetskap för att dömas för innehav. HD har i ett par avgöranden friat personer från narkotikabrott när de har underlåtit att avbryta annans pågående förvaring av narkotika i sina bostäder (NJA 2004 s. 797, NJA 2003 s. 473). Det är inte heller straffbart att underlåta att avslöja innehav av narkotika till polisen.SammanfattningOm du fick kännedom om narkotikan efter körningen har du inte gjort dig skyldig till något brott. Om du fick kännedom om narkotikan under körningen, men förhöll dig passivt och avslutade körningen som planerat begick du sannolikt inte heller något brott. Om du däremot reagerade positivt och på något sätt involverade dig i din medpassagerares innehav kan du ha gjort dig skyldig till innehav.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga. Om du har några funderingar får du gärna kontakta oss på info@lawline.se

Röka en joint

2020-02-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Tjenare.Stog precis ute och rökte lite gräs och så kommer piketen förbi, så ser jag dom och kastar jointen och tar sönder den med foten. Jag erkände till allt eftersom dem såg, så dem tog in mig på pisseprov och de visade negativt. Jag är lite chockad. Hur fungerar det, jag har rökt tidigare också men det visade negativt. Vad kan hända, för dem sa att dem ska skicka in det någonstans bla bla.
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på lawline. Jag hoppas att jag kan hjälpa dig. Jag tolkar din fråga som den handlar om ifall du har begått något brott, isåfall vad samt vad bevisläget är. Vad kan de vara för brott?Regler om cannabis finns i narkotikastrafflagen(NSL). I den lagen finns regler om all form av innehav av narkotika, samt bruk av narkotika, 1§ NSL. Vad som är narkotika definieras i en bilaga till F 1992:155, 8§ NSL. Som sagt är all form av innehav av narkotika straffbelagt, 1§ 6p NSL. Eftersom de i fallet rör sig om cannabis vilket betraktas som en ganska mild drog samt de är fråga om en joint, som du har brukat själv, d.v.s du har inte haft den för att sälja den vidare så är brottet ringa. 2 § NSL. De avgörande vid en bedömning av om de är ringa är (1) Är de för eget bruk? (2) Vad är de för typ av narkotika, hur allvarlig och vanebildande anses den vara? (3) Hur stor är mängden? Vad är bevisläget?Som sagt är de brottsliga innehavet eller bruket av narkotika. Den allmänna bevisbördan är att de är åklagaren som måste ställa det utom rimlig tvivel att du har brukat narkotikan, samt att du gjort det med vilje, 1 kap. 2§ BrB. Ifall de inte har något prov som visar att du har narkotika i kroppen så är bevisläget svårt för åklagaren, även fast vid så ringa brott som detta så kan beviskravet sänkas ifall gärningsmannen erkänner. I detta fallet har dock polisen sett dig krossa jointen, de har alltså bevis för att du har rökt genom vittnesmål. De i sig skulle kunna vara tillräckligt för att anse de ställt utom rimlig tvivel att du har brukat narkotikan. PåföljdPåföljden för ett sådant brott är böter som dominerande huvudregel, 2 § NSL. I vart Fall om de inte rörde sig om stora mängder, över 50 g.

Ansvar för innehav av narkotika

2020-02-23 i Narkotikabrott
FRÅGA |Detta är en väns scenario:Hon har blivit stoppat av polisen med 0.89 gram kokain i trosorna. Proverna visade negativt för att hon inte har knsumerat det. Men däremot har hon sagt att hon skulle ge det till en vän. Kommer hon då att bli misstänkt för övertillåtelse? Hon har helt ordnade förhållanden och är ostraffad sen tidigare.
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas vi kan hjälpa dig och din vän genom att besvara er fråga. Jag tolkar frågan som om du undrar ifall din vän kan ha brutit mot lagen, samt vad som kan bli konsekvenserna av detta. Så de är det som jag kommer gå igenom och försöka att besvara. För att besvara frågan behöver vi gå in i: -Brottsbalken (BrB) för generella regler om ansvar och påföljder -Narkotikastrafflagen (NSL) för reglerna om vad som är en brottsbeskrivningsenlig handling, d.v.s vad som är brottsligt -Förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika, för att se vad som är "narkotika, specifikt bilaga 1. Är de brottsligt? I Narkotikastrafflagen finns de 6 former av befattning och innehav av narkotika som är brottsligt, 1 § NSL. I 8 § hänvisar man till ovan nämnda förordning för vad som är narkotika. I den förordningen finns Kokain. Genom att hon hade kokainet i trosorna och sa att hon ska ge dem till en vän så har hon förvarat narkotikan för att någon annan ska bruka den, d.v.s för annat än eget bruk, 1§ 4p NSL. Ansvar enligt fjärde punkten ska dock enligt förarbetena tolkas restriktivt, Prop. 1982/83:141 s. 18 f. s. 33. Att tillfälligt förvara den i trosorna t.ex om vännen bara var borta i någon minut faller troligtvis inte under denna punkten. Att hon gömmer kokainet, eller de iallafall framstår som det kan dock tala i motsatt riktning och kan medföra att de faller in under "annan sådan befattning". Alldeles oavsett så har din kompis innehaft narkotikan och kan därmed dömas enligt 1 § 6p NSL. Hon har haft direkt kontroll över narkotikan vilket är kravet. Vidare så har hon ett uppsåt som täcker brottet, 1 kap. 2 § BrB. Du behöver nämligen bara veta om att du innehar narkotikan, vilket din vän vad de verkar har. Samt att de är fråga om kokain, du behöver inte veta att kokain i lagens mening är narkotika, Zila, Specialstraffrätten- En introduktion s. 66. Så svaret är att bara inneha narkotika är brottsligt. De faktum att hon inte har konsumerat narkotikan är inte avgörande utan innehav är tillräckligt. Syftet med innehavet, att lämna över de till annan kan dock påverka enligt vilken regel som de är olagligt. Är det grovt, ringa eller av normalgraden och vad kan straffet bli? Kokain anses vara en mycket farlig drog som både är mycket vanebildande och beroendeframkallande. Detta medför att allt innehav i princip anses vara minst brott av normalgraden ifall de inte är en helt obetydliga mängd. Visserligen ska man beakta även andra omständigheter vid avgörande av ifall brottet är grovt, jfr 2§ NSL, men allt som oftast så är arten av drogen och mängden helt avgörande. Vilket även Högsta domstolen har sagt att de ska vara, se NJA 2012 s. 849 6p . Vad de gäller kokain prövade domstolen (i NJA 2008 s. 653) ifall 0.73 g Kokain var ett ringa brott. Svaret var nekande och man sa att generellt går gränsen vid 0.6 g. Eftersom din kompis hade .89 g på sig, samt gömde de i trosorna och hade de för annan så är min bedömning att de är brott av normalgraden, 1 § NSL, och inte ringa brott, 2 § NSL. Detta medför en straffskala på upp till 3 års fängelse. Vad påföljden blir bestämmer domstolen efter att de bedömer gärningens straffvärde, 29 kap. 1 § BrB, och vilken typ av påföljd som är lämplig, 30 kap BrB. Din vän har enbart haft en mindre mängd, de framgår som att de inte är en del av en organiserad verksamhet och hon verkar inte haft någon tidigare brottslighet. Detta talar för att påföljden skulle bli enbart en villkorlig dom samt dagsböter. I NJA 2008 s. 653 så bedömde domstolen att straffvärdet låg kring fängelse minimum och dömde då till villkorlig dom jämte 90 dagars dagsböter, 30:8 BrB. De finns inget behov vad de verkar att din kompis ska sitta i fängelse för att man har särskild anledning att förvänta sig fortsatt brottslighet, 30:7 BrB. I motsatt riktning talar dock att normalt anses narkotikabrott av normalgraden vara av den art att påföljden ska bli fängelse, se bl.a NJA 2001 s. 86 . Vidare bedöms ofta innehav för andra värre än för eget bruk som de var fråga om i NJA 2008 s. 653. Enligt nuvarande påföljdstabell ligger påföljden för innehav av mellan 0.6-1 g kokain på mellan en halv till en månads fängelse. Jag kan tyvärr inte göra en mer precis bedömning givet informationen, men brottet torde ledare antingen till en kortare fängelsedom eller villkorlig dom i kombination med böter. Tack för att du vände dig till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar

Är Polisen alltid skyldig att anmäla/rapportera brott?

2020-03-09 i Narkotikabrott
FRÅGA |Om en person överdoserar på narkotika på en fest och någon ringer polis och ambulans, blir de andra på festen anmälda för narkotikabrott om de också är påverkade av narkotika eller kan Polisen se förbi det? Är Polisen skyldiga till att anmäla alla brott de bevittnar?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Polisens skyldighet att rapportera brottEnligt 9 § polislagen, som du för övrigt kan hitta här, så är en polisman skyldig att rapportera brott som hör under allmänt åtal (denna skyldighet innebär att en anmälan ska upprättas, diarieföras och bli föremål för sedvanlig polisiär behandling). Narkotikabrott är ett brott som hör under allmänt åtal, se 1 § narkotikastrafflag och 20 kapitlet 3 § rättegångsbalk. Att vara påverkad av narkotika är ett brott enligt narkotikastrafflagen, och eftersom det är ett brott som hör under allmänt åtal så är polisen skyldig att upprätta en anmälan för brott och får alltså inte förbise detta.Är polisen skyldiga att rapportera alla brott de bevittnar?Enligt 9 § andra stycket polislag kan polisen i vissa fall göra en så kallad rapporteftergift, vilket innebär att polisen som upptäcker brottet inte behöver rapportera brott, utan istället nöja sig med att göra ett påpekande om att agerandet som förekommit varit felaktigt. Detta gäller dock endast bötesbrott som framstår som obetydliga och samma gäller med exempelvis ageranden som endast skulle leda till parkeringsavgift. Narkotikabrott är ett exempel på ett brott där polisen inte får lämna rapporteftergift eftersom brottet kan föranleda fängelse.Jag hoppas att detta gav dig svar på dina funderingar.Med vänliga hälsningar,

Vad kan påföljden för narkotikasmuggling bli?

2020-03-03 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! TullKrim gjorde husransakan hemma hos mig och sa att jag var misstänkt för narkotika smuggling för att det kommit ett paket adresserat till mig från utlandet. det dom hittade hemma hos mig var 7 st smärtstillande tabletter som var narkotika klassade. vad kan påfölderna bli? Obs jag är inte dömd för något sedan tidigare.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga om det är du som beställt tabletterna och vilka tabletter det är. Antingen har du själv beställt tabletterna eller så har någon annan beställt tabletterna och skickat till dig/i ditt namn. Med narkotika avses detsamma som i 8 § Narkotikastrafflagen (NSL).Olika straffskalor för narkotikasmugglingStraffet för ringa narkotikasmuggling är böter eller fängelse i högst sex månader (6 § andra stycket lagen om straff för smuggling). Även om det finns fängelse i straffskalan är straffet i praktiken böter. Hur höga böter varierar beroende av (1) vilken typ av narkotika det rör sig om, (2) hur stor mängden är och (3) din inkomst. Exempelvis är straffet högre om heroin smugglats in till Sverige jämfört med om lugnande tabletter smugglats in.Om det är narkotikasmuggling av normalgraden kan det leda till fängelse. Till exempel innehav av minst 5 gram amfetamin eller 50 gram cannabis är sådant som rubriceras som narkotikasmuggling av normalgraden. Vid mindre allvarliga fall kan det också bli aktuellt med en frivårdspåföljd (skyddstillsyn eller villkorlig dom) som kombineras med en skyldighet att utföra samhällstjänst. Om brottet är att anse som grovt, kan du dömas för grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst två och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt beaktas mängd narkotika (större mängd), om gärningen ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, eller om verksamheten eller gärningen annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, enligt 6 § 3 stycket i samma lag.Om brottet är att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst sex och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska beaktas om gärningen har ingått som ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, om gärningen avsett en synnerligen stor mängd narkotika, eller om verksamheten eller gärningen annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art, enligt 6 § 4 stycket.Det krävs uppsåt (avsikt) för att bli dömdAtt TullKrim gjort en husrannsakan innebär däremot inte per automatik att du kommer att dömas för brottet. För att du ska kunna dömas till ansvar för brottet krävs att du haft uppsåt att begå det (se 1 kap. 3 § brottsbalken). Med uppsåt krävs att du haft en avsikt att smuggla narkotikan, alternativt att du varit likgiltig för att det du eventuellt beställt varit narkotikaklassat. Det innebär även att om någon annan beställt det narkotikaklassade läkemedlet till dig har du inte begått något brott. Du kan inte dömas för brott för att någon annan skickar något till dig.Om det inte är du som har beställt det bör du berätta det. Vid brist på bevisning hos åklagaren kommer ärendet att läggas ner. Det är åklagaren som har den fulla bevisbördan. Bevisbördan innebär att åklagaren har en skyldighet att bevisa, utom rimligt tvivel, att du smugglat det narkotikaklassade läkemedlet och att du haft uppsåt till brottet.SammanfattningAvslutningsvis är det svårt att säga vad straffet för narkotikasmuggling kan bli, eftersom det är en rad olika faktorer som är avgörande exempelvis mängd narkotika, typ av narkotika, uppsåt, tidigare bestraffning, om du tänkt sälja det vidare m.m. Kort sagt kan sägas, ju mindre och ''svagare'' narkotika som beställts desto mildare straff- vilket blir böter om ringa narkotikasmuggling blir aktuellt. Det som blir avgörande om straff överhuvudtaget blir aktuellt är ditt uppsåt. Om du inte haft avsikt att beställa narkotika eller om någon annan beställt det i ditt namn, kan du inte bli skyldig till narkotikasmuggling. Det är upp till åklagaren att då bevisa att du haft avsikt till brottet. Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon. Jag kommer därför ringa dig imorgon kl 14:00 från dolt nummer. Om tiden inte passar är du välkommen att maila mig på natasha.fathifard@lawline.se. Har du funderingar redan nu får du gärna maila mig, så kan jag bättre förbereda dessa inför vårt samtal. Annars önskar dig en fortsatt fin dag, så hörs vi per telefon!Önskar dig en fortsatt bra dag!Med vänlig hälsning,

Är försäljning av lustgas lagligt?

2020-02-23 i Narkotikabrott
FRÅGA |Var hittar jag lag paragraf som tyder på att försäljning av lustgas är laglig på klubar och fester?Vi kunna se att de står från en myndighet helt enkelt.
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När det kommer till att ta reda på om ett ämne eller en substans går att sälja eller inte kan man se till om det är narkotikaklassat. Det finns inte en specifik paragraf som reglerar om just lustgas går att sälja. Vad man gör istället är att leta i läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (LVFS 2011:10). Listan innehåller de ämnen och substanser som är narkotikaklassade av läkemedelsverket. Skulle ämnet man vill sälja finnas med i verkets förteckningar är det alltså narkotikaklassat och olagligt att sälja. Lustgas finns i nuläget inte med i denna lista vilket betyder att det inte är narkotikaklassat och därmed är lagligt att sälja. Med vänliga hälsningar,

Kan flera ringa narkotikabrott åtalas som narkotikabrott av normalgrad? och lite om beviskrav.

2020-02-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej,Jag har gjort ett relativt stort antal (50+) småköp av droger på nätet under 2- 3 år. Det handlar om ca 1-2 köp i månaden utspritt under den perioden. Alla köp har varit för eget bruk och har konsumerats enbart av mig inom 1 vecka. Var för sig ligger köpen långt under den mängd när brottet blir narkotikabrott av normalgraden.Om det skulle framkomma bevis för alla dessa köp, som tillsammans troligen trillar över till ett brott av normalgraden, kan åklagaren då räkna ihop dessa till ett brott? Det sista köpet skedde för ca 3 år sedan, så om det hela bedöms som ett antal ringa brott så är de ju preskriberade. Sedan dess har jag kommit ur mitt missbruk och lever nu ett nyktert liv.Om de här brotten är att anse som narkotikabrott av normalgraden, vad krävs för bevis i ett sådant här fall?Skulle det räcka med en order på en sida samt en överföring av kryptovaluta kopplat till mig? Narkotikan är ju sedan länge konsumerad. Egentligen kan jag inte heller 100% veta om det var narkotika jag fick skickat till mig. Det skulle tex kunna varit någon form av ännu ej klassificerad variant av en viss typ av narkotika./B
Binh Tran |Hejsan! Först och främst vill jag gratulera dig till att du idag är nykter i det hänseende.Aktuell lagstiftning: NarkotikastrafflagRinga narkotikabrott eller narkotikabrott i normalgrad? Det ringa brottet reserveras huvudsakligen för gärningar som endast innefattat eget bruk eller innehav av narkotika för eget bruk. I en dom den 14 mars 2013 i mål nr B3730-11 har Högsta domstolen framhållit att bedömningen av ett narkotikabrott ska ske på ett nyanserat sätt med beaktande av samtliga de omständigheter som är av betydelse, men att sort och mängd narkotika i princip är avgörande vid gränsdragningen mellan ringa narkotikabrott och brott av normalgraden (se också NJA 2012 s.849). Högsta domstolen uttalade i domen att innehav av fem gram eller mer amfetamin som regel ska bedömas som narkotikabrott av normalgraden. I rättsfallet NJA 2012 s.849 kom domstolen fram till att innehav av 50 ecstasytabletter skulle anses som narkotikabrott av normalgraden medan innehav av 5 ecstasytabletter var att klassa som ringa narkotikabrott. I NJA 2008 s.653 ansågs innehav av 0,73 gram kokain för eget bruk utgöra narkotikabrott av normalgraden. I hovrättsfallet RH 2014:31 bedömdes olovlig framställning av en mindre mängd spice/cannabis för eget bruk som ringa narkotikabrott. Kan flera ringa narkotikabrott bli narkotikabrott i normalgrad? En åklagare kan inte "samla" alla ringa narkotikabrott till att det blir narkotikabrott av normalgraden. Det finns därför ingen möjlighet att åtala dig för narkotikabrott i normalgraden även om åklagaren på något vis hade kunnat bevisa att du har brukat narkotikan som du har köpt. Som exempel kan tas NJA 2017 s.415 där åklagare åtalade en person för tre fall av ringa narkotikabrott. BevisÅklagaren har att bevisa utom rimlig tvivel att någon har begått ett brott. Det är ett väldigt högt ställt beviskrav. det krävs konkreta, objektivt underbyggda omständigheter som med viss styrka talar för att personen i fråga har begått ett narkotikabrott för att tillräcklig bevisning ska anses föreligga. Det är högst osannolikt att en åklagare, för det första hade fått reda på de köpen du har gjort (om ingen polisanmälning görs), för det andra att denne startar en förundersökning kring det när köpen var för längesedan eller ens fått tillgång till det då det finns reglering som säkerställer att de inte bara kan gå in och beslagta dina saker, för det tredje att det räcker med en order och en kryptovaluta kopplat till dig för att det ska ställas bortom all rimlig tvivel. Jag hoppa jag har kunnat svara på dina frågor. Om du har några funderingar eller något du tyckte att jag var otydligt med så hör av dig till binh.tran@lawline.se så ska jag försöka förtydliga. Med vänliga hälsningar.