Kan man bli häktad för ringa narkotikabrott?

2020-02-13 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej,Undrar varför man blir häktad vid en häktningsförhandling om ringa narkotikabrott. En på jobbet har efter häktningsförhandlingen dvs efter att ha suttit anhållen i 4 dagar. Så har han fortfarande satts i häkte. Varför får man sitta häktad för ringa narkotikabrott?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns grund för att häkta en person misstänkt för ringa narkotikabrott.Att inneha och bruka narkotika är straffbart enligt 1 § 6 p. Narkotikastrafflag (1968:64). Straffet för ringa narkotikabrott är enligt 2 § Narkotikastrafflag (1968:64) böter eller fängelse i högst sex månader.Regler om häktning regleras i 24 kap. Rättegångsbalken (RB). Av 24 kap. 1 § RB framgår det att den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket är föreskrivet fängelse ett år eller däröver, får häktas. Vidare krävs det att någon av de tre häktningsgrunderna i 24 kap. 1 § RB är uppfyllda, dessa är:Flyktfara, en risk för att den misstänkte avviker för att slippa bestraffning.Kollusionsfara, en risk för att den misstänkte genom att undanröja bevis eller på annat sätt försvårar utredningen.Recidivfara, en risk för att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet.Häktning får ske endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse, 24 kap. 1 § 4 st. RB.Av ordalydelsen i 24 kap. 2 § RB ges en möjlighet att häkta en på sannolika skäl misstänkt oberoende av brottets beskaffenhet om han är okänd och vägrar att uppge namn och hemvist eller om hans uppgift om detta kan antas vara osann eller om han saknar hemvist inom riket och det finns risk för att han genom att bege sig från riket undandrar sig lagföring eller straff. Rent teoretiskt kan någon med stöd av denna paragraf häktas för ett brott som som föreskriver fängelse i mindre än ett år om rekvisiten är uppfyllda. Det är dock viktigt att påpeka att denna paragraf tillämpas restriktivt, särskilt när det i brottet finns böter i straffskalan. Att häkta någon för ringa narkotikabrott skulle med största sannolikhet anses oproportionerlig i ljuset av denna lagregel, om något av rekvisiten skulle vara tillämpbar. Som jag nämnt ovan så finns det vid häktning ett principiellt krav på att brottet föreskriver fängelse i ett år eller däröver, vilket utesluter häktning för ringa narkotikabrott eftersom straffet för detta är böter eller fängelse i högst sex månader. Jag känner inte till samtliga omständigheter i din arbetskollegas fall, men det är ett tänkbart scenario att misstanken om ringa narkotikabrott är kombinerad med misstanke om ytterligare/andra brott för vilket är föreskrivet fängelse ett år eller mer, därav beslutet om häktning. Med vänliga hälsningar,

Är det straffbart att göra en hemsida till ett företag som ska sälja narkotikaklassad CBD-olja i ett land där det är lagligt?

2020-02-10 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Om ett uppdrag går ut på att möjliggöra försäljning av en vara som är olaglig i Sverige, men laglig i landet produkten säljs i är det på något sätt olagligt för ett svenska bolag att ta ett sånt uppdrag?Gäller specifikt att bygga en webbshop för CBS-oljor med låg (men befintlig) THC-halt för ett amerikanskt företag för den amerikanska marknaden, som ett svenskt aktiebolag får erbjudande att utföra.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har ett svenskt bolag blivit erbjudet att bygga en webshop åt ett amerikanskt företag som på den amerikanska marknaden ska sälja CBD-olja med låg (men befintlig) THC-halt. Efter fjol-årets konstaterande av Högsta domstolen är CBD-olja med låg THC-halt att klassificera som narkotika enligt svensk rätt. Även om den THC som finns i oljan härrör från laglig industrihampa (jfr NJA 2019 s. 531). Att åta sig uppdrag för att skapa en hemsida som saluför narkotika kan göra att skaparen begår ett brott. Det brott som torde ligga närmst till hands är medhjälp till narkotikabrott (jfr 5 § narkotikastrafflagen jämte 23 kap. 4 § Brottsbalken). Ett företag kan inte dömas för medhjälp till narkotikabrott, däremot kan enskilda i företaget dömas för det. Därutöver kan ett företag åläggas företagsbot för ett brott om det begåtts i utövningen av näringsverksamhet, om företaget inte gjort vad som skäligen kan krävas för att förebygga brottet eller att brottet begåtts av en person med ledande ställning i företaget eller en person som annars haft ett särskilt ansvar för tillsyn och kontroll i verksamheten (36 kap. 7 § Brottsbalken).Det ovanstående beskriver vad som hade kunnat aktualiseras om den som beställt hemsidan skulle saluföra narkotikaklassad CBD-olja i Sverige. Utgången blir dock något annorlunda för det fall att det inte är ett brott att sälja CBD-olja i USA. Enligt 2 kap. 2 § Brottsbalken krävs dubbel straffbarhet för att dömas för ett brott som begåtts utomlands av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige. Med dubbel straffbarhet menas att gärningen är straffbelagd på platsen där den begicks och i svensk rätt samt att straffet i svensk domstol inte är strängare än vad lagen på den utländska platsen medger. Till bestämmelsen finns vissa undantag, däremot är inte narkotikabrott ett av dem (aktuella brott som inte kräver dubbel straffbarhet är t.ex. sexualbrott mot barn). Som exempel på när dubbel straffbarhet inte var uppfylld kan nämnas rättsfallet RH 2010:38 vari åtal för bruk av narkotika ogillades mot en svensk medborgare eftersom gärningen inte var straffbelagd enligt dansk lag. Den åtalade medgav att han hade brukat cannabis i Danmark. Eftersom bruk av narkotika inte var straffbelagt i Danmark kunde han inte dömas av svensk domstol, även om det var ett brott enligt svensk rätt.Under förutsättning att försäljning av CBD-olja med låg THC-halt inte är förbjuden på den amerikanska marknaden är det inte möjligt att i svensk domstol åtala och döma någon av personerna i företaget om de åtar sig uppdraget. Om något är oklart eller du önskar mer hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för kostnadsförslag och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Rekvisit för brotten narkotikabrott och drograttfylleri

2020-02-01 i Narkotikabrott
FRÅGA |HejJag blev stoppad när jag körde och medtogs för provtagning. Blodanalysen har kommit och det visar 0,0024 microgram THC i blodet. Kan man bli dömd fast det är så låga värden ? Mvh
Nora Tengnér |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den som brukar narkotika kan dömas till narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (NSL). Ämnet måste vara definierat som narkotika enligt 8 § NSL för att man ska bli dömd.Man måste även ha uppsåt till brottet. Om det är en väldigt liten mängd narkotika det är fråga om, och om det med hänsyn till arten av narkotika samt övriga omständigheter är att betrakta som ringa kan man istället dömas för ringa narkotikabrott enligt 2 § NSL, vilket är en mildare variant av brottet som medför en mildare påföljd. Om man kör bil när narkotikan finns kvar i blodet kan man även göra sig skyldig till drograttfylleri, detta enligt 4 § andra stycket lagen om vissa trafikbrott (TBL). För att dömas för brottet måste man ha intagit narkotika i så stor mängd att det "under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet". Alltså kan man bli dömd så länge det finns tillräckligt mycket narkotika i blodet för att det ska synas på blodprovet, vilket verkar vara fallet i situationen du beskriver. Enligt andra meningen i nyss nämnda paragraf kan man dock gå fri från brottet om narkotikan intagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination. Sammanfattningsvis kan det vara brottsligt att köra bil med ett ämne i blodet om det räknas som narkotika enligt 8 § NSL om man inte har intagit ämnet enligt en läkares ordination, trots att det rör sig om en väldigt liten mängd. Jag kan dessvärre inte lova vad en domstol skulle komma till för slutsats för just den situation du beskriver, eftersom domstolen gör en självständig helhetsbedömning av alla omständigheter, men jag hoppas att jag ändå kunde förklara generellt vad som gäller. Vänligen,

om polisen tar cannabis i ens lägenhet är man dömd för ringa narkotikabrott då?

2020-01-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, poliserna kom i en lägenhet där det log cannabis på bordet men de tog nt med oss t stationen ändå så är vi dömda för ringa narkotikabrott eller
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om poliserna kom in i er lägenhet när ni hade cannabis där och beslag tog det är det brottet som kan vara aktuellt innehav av narkotika. Beroende på mängden som beslagtas kan det röra sig om ringa narkotikabrott, normalgraden av narkotikabrott eller grovt narkotikabrott (Narkotikastrafflagen 1-3§). Ni är inte dömda per automatik bara för att polisen beslagtagit cannabisen, och speciellt inte utan att få någon som helst information. När polisen beslagtagit cannabisen, har de förmodligen också skrivit ned era personnummer. Polisen utreder då tillsammans med åklagaren om det finns misstanke för brott. I detta stadie kan de ta kontakt med de brottsmisstänkta. När brottsutredningen sedan är färdig bedömer åklagaren om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal i domstol. Om förundersökningen kommit fram till att någon skäligen är misstänkt för brottet, så ska den misstänkte att underrättas om misstanken och kallas in på förhör (Rättegångsbalken 23 kap. 18 §). I detta skedet kommer ni alltså informeras om ni är misstänkta för brott. Ni kommer alltså inte att dömas för ett brott utan att ni delges eller får information om det. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Brukat cannabis i Danmark där det är lagligt, kan jag dömas i Sverige?

2020-02-12 i Narkotikabrott
FRÅGA |Åkte dit för 6 månader sedan för drograttfylla. Väntar på rättegång.Min fråga, har jag förstått det hela rätt. Men om man nyttjat cannabis i Danmark där det är lagligt och sedan åker dit med låga thc halter i Sverige, ska det inte vara olagligt i båda länderna?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawliine med din fråga!Cannabis är klassat som narkotika. Olovligt bruk av narkotika är olagligt i Sverige enligt 1 § första stycket 6 punkt narkotikastrafflagen. Alltså är det själva införseln av narkotikan till kroppen som är kriminaliserad och som utgör själva brottet, inte att vara påverkad av narkotika. Detta innebär att det föreligger ett brott mot den svenska narkotikastrafflagen oavsett var i världen bruket av narkotika sker. JurisdiktionI första hand tillämpas territorialprincipen i 2 kap 1 § Brottsbalken (BrB), det vill säga att en domstol är behörig att döma i ett fall om brottet har begåtts inom Sveriges gränser. Om jag förstått dig rätt så har du nyttjat cannabis i Danmark, således blir inte 2 kap 1 § BrB uppfyllt.Istället kan personalitetsprincipen tillämpas i 2 kap 2 § BrB. Enligt denna princip är svensk domstol behörig att döma om det finns ett visst samband mellan Sverige och den som begått brottet, främst om denne är svensk medborgare. Emellertid finns det ännu ett krav för att domstolen ska kunna vara behörig, nämligen det s.k. dubbel straffbarhet. Dubbel straffbarhetDubbel straffbarhet innebär att gärningen ska vara kriminaliserad inte bara i Sverige utan även i det land där den begås, i detta fall Danmark. Detta är inte uppfyllt här och en svensk domstol kan då inte döma personen i exemplet för narkotikabrott. DrograttfylleriDu kan alltså inte dömas i Sverige för olovligt bruk av narkotika, eftersom att du inte brukat narkotikan i Sverige. Däremot kan du dömas för drograttfylleri, eftersom det är olagligt att köra fordon när man är drogpåverkad. Lagen tar med andra ord inte hänsyn till vilket land du intagit narkotikan, utan om du har narkotika i kroppen. Jag hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor!Med vänlig hälsning,

Hur lång tid finns pricken kvar i belastningsregistret vid ringa narkotikabrott?

2020-02-01 i Narkotikabrott
FRÅGA |Om man blivit dömd till ringa narkotikabrott. Hur lång tid finns den informationen kvar i mitt register?
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i lag om belastningsregister. Att ett brott som någon har dömts med står med i belastningsregistret brukar även benämnas som "prick". Hur lång tid finns pricken kvar i belastningsregistret?Hur lång tid som pricken står kvar i registret beror på vilken påföljd som domstolen dömt den tilltalade till för brottet. I detta fallet så handlar det om ett ringa narkotikabrott där påföljden kan utdömas till antingen böter eller högst sex månaders fängelse (2 § narkotikastrafflagen). Om den tilltalade döms till böter så kommer pricken finnas kvar i belastningsregistret under fem års tid (17 § p.9 lag om belastningsregister). Skulle det vara så att personen istället döms till fängelse kommer pricken finnas kvar under tio år från det att personen har frigivits (17 § p.1 lag om belastningsregister). Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp! Vänligen,

påföljd vid drograttfylla och eventuell passiv rökning

2020-01-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej.Min dotter rökte cannabis för 10 dagar sedan och blev stoppad i en körkortskontroll.Hon fick blåsa för alkohol och fick 0,0. Sedan kollade de upp historiken på henne och såg då att hon hade en dom för ett halvår sedan gällande innehav. Poliserna ringde till stationen för att fråga om de skulle ta in henne på test trots att de var alla överens om att hon inte var påverkad vid tillfället. På stationen sa då (hennes faster btw) att hon skulle göra proverna. Hon fick då ta ett blodprov och även urinprov vilket resulterade i att hon fick parkera bilen och att de tog körkortet.I dagsläget vet vi inte vad proverna visade exakt i resultat, men funderar på vad på följden kan vara och om vi kan påverka utfallet. Det skall dock tilläggas att hon hade vistats i samma rum tillsammans med kompisar som rökte samma kväll som hon blev stoppad.Hon fick sitt körkort för en vecka sedan, så det är helt nytaget.Tacksam för all ev. hjälp.
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår din fråga rätt så har din dotter (förmodligen) visat positiv på blodprov och urinprov, även om ni inte vet det exakta resultatet. I mitt svar kommer jag utgå från att hon visat positivt.Om din dotter hade cannabis i blodet är det brott som kan bli aktuellt Drograttfylleri.Drograttfylleri: Enligt Trafikbrottslagen 4 § andra stycke döms den som fört ett fordon efter att ha intagit narkotika enligt Narkotikastrafflagen 8 § i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet till böter eller fängelse i högst 6 månader.De ämnen som omfattas är alltså alla de som klassas som narkotika enligt Narkotikastrafflagen 8 § innebär alltså en nolltolerans för alla typer av narkotikaklassade preparat. THC klassas som narkotikapreparat om omfattas därav av Trafikbrottslagen 4 § andra stycke. Enligt paragrafen är det förekomsten av narkotika i blodet som är straffbart och mängden och den exakta drogen spelar alltså ingen roll för att dömas för drograttfylla. Enligt lagen spelar det heller ingen roll vilken drog det handlar om – så länge det finns spår av det i blodet. Hur länge THC finns i kroppen varierar beroende på person. Beroende på hur länge man rökt och vilka mängder man rökt kan spår av cannabis finnas kvar länge. Visar blodprovet positivt, så finns det tyvärr mängder kvar av cannabis i blodet.Påföljd för drograttfylla av normalgraden i ditt fall: Straffet för drograttfylla av normalgraden är böter eller fängelse i högst sex månader. Som du skrivit ovan är det tyvärr väldigt svårt för oss att säga exakt vad straffet kommer att landa på då domstolen bedömer varje enskilt fall för sig.I Sverige finns det en presumtion mot fängelse, och man försöker så långt det är möjligt att undvika fängelse. (se Brottsbalken 30 kap. 4 §). Andra påföljder som kan bli tillämpliga istället är villkorlig dom, skyddstillsyn eller överlämnande till särskild vård (se brottsbalken 27–31 kap).När domstolen ska döma vilken påföljd som ska bli aktuell och hur långt straffet ska vara, så gör de en helhetsbedömning och väger in flera olika försvårande och förmildrande omständigheter. Exempel på försvårande och förmildrande omständigheter återfinns i brottsbalkens 29 kap. Att någon har begått brott tidigare utgör en omständighet som kan föranleda att straffet blir högre (Brottsbalken 29 kap. 4 §). I din dotters – också med tanke på hennes ringa ålder - fall kommer det med största sannolikhet inte bli frågan om fängelse, utan förmodligen endast böter. Vad händer med din dotters körkort?Reglerna om återkallelse av körkort finns i körkortslagen. Enligt Körkortslagen 5 kap. 1 § kan ett körkortsingripande ske genom återkallelse av körkortet. Ett körkortsingripande kan ske med anledning av en brottslig gärning när det finns en dom. Själva grunderna för återkallelsen finns i körkortslagen Körkortslagen 5 kap. 3 §. Ett körkort skall återkallas om någon gjort sig skyldig till brottet rattfylleri, vilket även innefattar drograttfylleri ( Körkortslagen 5 kap. 3 § punkt 1b och Lagen om straff för vissa trafikbrott 4a§). Passiv rökningVad gäller frågan om i vilken utsträckning ni kan åberopa passiv rökning är läget inte utrett 100% i domstol, då svaret varierar från fall till fall, och praxis är spretigt. Enligt SOU 1996:125 sida 199, kan man genom passiv rökning av cannabisrök andas in THC som tas upp i blodet. Det är dock väldigt få mängder som tas upp i blodet, och enligt SOU:s är det inte troligt att man ens i missbruksmiljöer kan få i sig THC-halter som är mätbara i blodet 1 timme efteråt. (se SOU:n här) Ytterst är det en bevisfråga som domstolen har att ta ställning till, och det är svårt för mig att säga vad domstolen skulle komma fram till i erat fall.Hoppas du fick svar på din fråga. Har du ytterligare frågor är du välkommen att skriva en kommentar, eller höra av oss till oss här

Är det olagligt att förmedla kontakter till en narkotikalangare?

2020-01-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Är det olagligt att ge en person kontakt till en droglangare?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som rör narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (NSL). Är det olagligt att förmedla kontakter till en narkotikalangare?Enligt svensk lag är det olagligt att främja narkotikahandel på olika sätt. Att förmedla kontakter mellan en narkotikasäljare och en presumtiv narkotikaköpare är olagligt (1 § 1 st. 5 p. NSL). Däremot är det endast olagligt i de fall då narkotikahandeln som en person främjar är att betrakta som vanemässig, organiserad och grov. Syftet med bestämmelsen är att förhindra den organiserade och grova narkotikabrottsligheten. Det är därför inte olagligt att förmedla kontakter mellan en narkotikasäljare och en presumtiv narkotikaköpare om denna handel är tillfällig, av mindre mängd eller inhandlas för eget bruk. Om det däremot rör sig om ett större narkotikaparti är det olagligt.Avslutningsvis Det är olagligt att förmedla kontakter som främjar den organiserade och grova narkotikahandeln, t.ex. att förmedla kontakter mellan köpare och säljare för stora narkotikapartier. Det är dock inte olagligt att exempelvis ge en narkotikalangares telefonnummer till en person som vill köpa narkotika för eget bruk.Även om det inte är olagligt att förmedla exempelvis telefonnummer till en narkotikalangare, så är det ingenting jag rekommenderar. Detta på grund av att det som huvudregel är olagligt att främja narkotikahandel. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,