Är det olagligt att förmedla kontakter till en narkotikalangare?

2020-01-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Är det olagligt att ge en person kontakt till en droglangare?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som rör narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (NSL). Är det olagligt att förmedla kontakter till en narkotikalangare?Enligt svensk lag är det olagligt att främja narkotikahandel på olika sätt. Att förmedla kontakter mellan en narkotikasäljare och en presumtiv narkotikaköpare är olagligt (1 § 1 st. 5 p. NSL). Däremot är det endast olagligt i de fall då narkotikahandeln som en person främjar är att betrakta som vanemässig, organiserad och grov. Syftet med bestämmelsen är att förhindra den organiserade och grova narkotikabrottsligheten. Det är därför inte olagligt att förmedla kontakter mellan en narkotikasäljare och en presumtiv narkotikaköpare om denna handel är tillfällig, av mindre mängd eller inhandlas för eget bruk. Om det däremot rör sig om ett större narkotikaparti är det olagligt.Avslutningsvis Det är olagligt att förmedla kontakter som främjar den organiserade och grova narkotikahandeln, t.ex. att förmedla kontakter mellan köpare och säljare för stora narkotikapartier. Det är dock inte olagligt att exempelvis ge en narkotikalangares telefonnummer till en person som vill köpa narkotika för eget bruk.Även om det inte är olagligt att förmedla exempelvis telefonnummer till en narkotikalangare, så är det ingenting jag rekommenderar. Detta på grund av att det som huvudregel är olagligt att främja narkotikahandel. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Påföljd vid ringa narkotikabrott och drograttfylleri samt när det finns skäl för husrannsakan?

2020-01-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Jag drog i mig cannabis, 4 dagar senare tog polisen mig när jag parkerade bilen och drog in mig på piss- och blodprov. Urinet visade sig innehålla thc och jag blev därmed misstänkt för bruk av narkotika och drograttfylleri. Polisen lät mig behålla körkortet och väntar nu på att blodanalysen skall komma (ca 2-3v) innan transportstyrelsen bestämmer angående återkallande v körkort eller inte. Vad för straff kan jag vänta mig/ förbereda mig på? Nämnvärt är även att polisen "pratade med sin chef" och dem bestämde sig för en husrannsakan (där dem ej hittade någonting). Kan de få husrannsakan över ett telefonsamtal? Tacksam för svar. Mvh
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Påföljd vid ringa narkotikabrott och ev. drograttfylleri:Ringa narkotikabrott:Att bruka narkotika är straffbart enligt 1 § Narkotikastrafflag (1968:64). För att dömas för detta krävs det uppsåt. Det innebär att du måste ha brukat narkotikan medvetet och frivilligt, vilket verkar vara fallet med tanke på din frågeställning. Eftersom ditt urinprov innehåller spår av THC pga intag av cannabis rör det sig om ett eget bruk av narkotika, en ringa form av narkotikabrott (2 § Narkotikastrafflag (1968:64), dvs en lindrigare form med hänsyn till art och mängd samt omständighet i övrigt.Straffvärdet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader. Trots att fängelse finns med i straffskalan kommer straffet med största sannolikhet bli dagsböter, vilket är den normala utgångspunkten vid påföljdsbestämningen av ringa narkotikabrott.Drograttfylleri:Den som kör ett motordrivet fordon efter att ha intagit narkotika i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet döms för drograttfylla (4 § 2 st. Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott). Blodanalysen blir avgörande, om det finns THC i blodet så kommer du att dömas för drograttfylleri. Straffet för detta är i enlighet med rattfylleri böter eller fängelse i högst sex månader. Även här kommer straffet med största sannolikhet att stanna vid dagsböter. Skulle du dömas för drograttfylleri kan du även förvänta dig bli av med körkortet under en bestämd tid. Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren gjort sig skyldig till b.la. rattfylleri (5 kap. 3 § p1 b Körkortslagen). I begreppet rattfylleri innefattas även drograttfylleri. Vid körkortsåterkallelse ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, en s.k. spärrtid (5 kap. 6 § Körkortslagen). Spärrtiden för drograttfylleri brukar vanligtvis vara 12 månader.Dagsbot:Bestämmelser om dagsböter hittas i 25 kap. 2 § Brottsbalken. Dagsböter ska bestämmas till ett antal av minst trettio och högst etthundrafemtio. Varje dagsbot ska sedan fastställas till ett visst belopp från och med femtio till och med ettusen kronor. Det lägsta möjliga bötesbelopp är därmed 50 kronor i 30 dagar och det högsta möjliga är 1000 kronor i 150 dagar. Dagsböter bedöms efter vad som är skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Om det finns särskilda skäl, får dagsbotens belopp jämkas. Dagsboten kommer främst att bestämmas utifrån dina ekonomiska förhållanden.Husrannsakan:Regler gällande husrannsakan regleras i 28 kap. RB.Det polisen har gjort i ditt fall kallas för en reell husrannsakan (28 kap. 1 § RB). För att få genomföra en reell husrannsakan krävs det alltid att polisen har anledning att anta att brott har begåtts, det är ett lågt ställt beviskrav. Det framgår inte av din fråga varför polisen överhuvudtaget misstänkte dig för att ha brukat narkotika annat än att det skedde i samband med parkering av din bil. För det aktuella brottet måste fängelse finnas i straffskalan vilket det i ditt fall gör avseende det ringa narkotikabrottet. Syftet med husrannsakan måste vara att söka efter föremål som kan utgöra bevis, tas i beslag eller förvar eller att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning av brottet eller att det är aktuellt med förverkande enligt 36 kap. 1b § Brottsbalken. Sammanfattningsvis kan man säga att det är relativt enkelt för polisen att företa en husrannsakan om det finns anledning att anta att brott har begåtts. Eftersom en husrannsakan utgör ett intrång i den personliga integriteten måste det dock alltid göras en proportionalitetsbedömning innan den företas. Husrannsakan får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse.Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,Melvin Keric.

Vad är straffet för smuggling av icke-narkotikaklassade läkemedel?

2020-01-15 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad är straffet för smuggling av mediciner som inte är narkotikaklassade?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bestämmelser om smuggling finns i Lagen om straff för smuggling. Den som för in vissa läkemedel till Sverige utan tillstånd kan dömas för smugglingsbrott. Det kan dock finnas olika restriktioner beroende på vilket läkemedel det är, vilket land det kommer ifrån och hur det ska föras över gränsen. Straff för smugglingsbrottFör den som döms till smugglingsbrott är straffet böter eller fängelse högst 2 år (3 § smugglingslagen). Därav utdöms vid ringa brott alltid böter (4 § smugglingslagen) eller om brottet bedöms som grovt fängelsestraff om lägst 6 månader och högst 6 år (5 § smugglingslagen). Vid grovt brott föreligger ofta organiserad brottslighet. StraffbedömningenBedömning som görs av domstolen tittar på de individuella omständigheterna exempelvis vilken typ av läkemedel det är och hur stora mängder som införts i landet. Det är därför svårt för mig att ge ett mer specifikt svar på din fråga. Sammanfattningsvis, beroende på vilket läkemedel det är och varifrån det smugglas ifrån kan straffet bli böter eller upp till fängelse i 6 år. Jag hoppas detta gav svar på din fråga. Vänligen,

Kan man bli dömd för narkotikabrott även om narkotikan var avsedd för att begå självmord?

2020-01-12 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Om en självmordsbenägen person införskaffat jättemycket droger i syfte att ta överdos och personen blir gripen av polis med alla droger på sig, kan personen bli dömd för grovt narkotikabrott då även om personens syfte enbart var att använda drogerna för eget bruk?
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller narkotikabrott vilket regleras i narkotikastrafflagen (NSL). Mitt svar kommer utgå från den lagen. Den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år (1 § 6 punkten NSL). Är brottet att anse som grovt, döms för grovt narkotikabrott till fängelse i lägst två och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska bland annat särskilt beaktas mängden narkotika (3 § NSL). Att inneha narkotika kan till exempel innebära att bära narkotikan på sig. För att bli dömd för narkotikabrott krävs uppsåt. Med uppsåt menas att gärningspersonen är medveten att en handling är straffbar. Det vill säga att gärningspersonen inser att det hen gör är en brottslig handling men inte hindras att utföra handlingen av den insikten. För narkotikabrott krävs generellt sett att gärningspersonen är medveten eller misstänker att det är narkotika som hen tar sig befattning med.Sammanfattningsvis går att konstatera att olovligen införskaffande av droger är ett brott oavsett syfte och även om drogerna bara är avsedda för eget bruk. En person som blir gripen med stora mängder av droger på sig med avsikten att ta livet av sig riskerar alltså att dömas för narkotikabrott av normalgraden eller grovt brott beroende på bland annat mängd och vilken sorts narkotika. Hoppas du fick svar på din fråga!Om du eller någon du känner behöver hjälp och stöd, kontakta någon av följande: Polisen 114 14Självmordslinjen 90 101Anhöriglinjen 0200-239 500Föräldralinjen 020-852 000Jourhavande medmänniska 08-702 16 80Hjälplinjen 0771-22 00 60Bris 116 111Läs mer här om vad du kan få för hjälp om du har självmordstankar. Vänliga hälsningar,

Olagligt att ge amfetamin till annan?

2020-01-28 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej.Jag har en vän som jobbar som personlig assistent åt en man som är gravt cp-skadad.Han ger honom ibland amfetamin, då han ber om att få uppleva nånting mer än att bara sitta hemma i sin fåtölj.Min fråga är; bryter min vän mot lagen och kan få ha fängelse för det här?
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar narkotikastrafflagen (NSL) och brottsbalken (BrB) som du hittar via hyperlänkarna.Hantering av narkotika i regel olagligtAll typ av befattning med narkotika – bruk, försäljning, innehav etc. – är som utgångspunkt olagligt (1 § NSL). I första hand måste dock utredas vad som egentligen avses med begreppet "narkotika". I lagen finns en kort, generell beskrivning av vad narkotika är, samt en hänvisning till en särskild lista det framgår vilka substanser som anses narkotikaklassade (8 § NSL). Amfetamin är en sådan substans som förklarats olaglig.Detta innebär att din vän högst sannolikt begår brott bara genom att inneha drogen, såvida han inte har en särskilt föreskriven medicinsk rätt (recept) att handskas med drogen. Även om han har det är det fortfarande olagligt för honom att bjuda den cp-skadade mannen på substansen, återigen förutsatt att den cp-skadade mannen inte heller har recept. Viljan kan vara god, men det spelar ingen roll i detta fall. Det är olagligt att obehörigen handskas med narkotika.Viktigt är också att den cp-skadade mannen faktiskt samtycker till narkotikaintaget, om han inte gör det kan din vän nämligen också ha gjort sig skyldig till en form av misshandel (3 kap. 5 BrB). Om dosen ges ofrivilligt och får kraftig påverkan på mannens sinnesuppfattning kan han nämligen anses försatt "i vanmakt eller liknande tillstånd".Avseende eventuellt straffBeroende på mängderna narkotika som din vän hanterar och andra omständigheter kan brottet antingen vara ringa, normalgraderat eller grovt – och ett eventuellt straff kommer skifta därefter. Då det verkar röra sig om återkommande tillfällen och rör utbjudning av narkotika till annan bedömer jag gissningsvis att det rör sig om i vart fall normalgraden av narkotikabrott (1 § NSL). Straffskalan går från böter till fängelse i högst tre år.Att bedöma vilket straff någon riskerar är mycket svårt att göra utan detaljkunskaper både om brottet och själva personen. I regel vågar jag dock påstå att domstolarna är mer försiktiga med att döma ut fängelse än vad folk tror. Beroende på hur mycket narkotika det rör sig om, om din vän tidigare är dömd för liknande brottslighet och liknande kan straffet variera. Det är mycket möjligt att få en fängelsedom för sådan brottslighet du beskriver. Skulle din vän vara tidigare ostraffad bedömer jag det dock troligare att han skulle få villkorlig dom förenat med böter (eller samhällstjänst), men var medveten om att detta är en gissning.Jag hoppas du fick svar på din fråga,Mvh,

Narkotikabrott, böter och gallring

2020-01-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej,Igår blev jag tagen av polisen med tre gram kokain på mig. På förhöret svarade jag ärligt på alla frågor. Jag hade köpt narkotikan för att ta med mig till en fest mest kompisar, då vi skulle dela på allt där. Jag lämnade ett urinprov som var negativt. Jag erkände och accepterade ett strafföreläggande. Jag är ostraffad sedan tidigare. Hur länge kommer detta synas på mitt register?Hur stora kan böterna bli?Hur påverkas mina chanser till anställning? Jag läser en yrkesutbildning och är väldigt rädd för att jag förstört min möjligheter till framtida jobb. Vänligen,Richard
Jessica Konduk |Hej!Tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Innehav av narkotika är straffbart enligt 1 § 6 p. narkotikastrafflagen (NSL). För att bedöma straffets längd tas flera faktorer i beaktande, en av dessa faktorer är hur allvarligt brottet är. Gränsen mellan normalgraden och ringa narkotikabrott med kokain brukar gå vid 0,7 gram men detta kan även bedömas varierande i det enskilda fallet. Eftersom du fått strafföreläggande framstår det som åklagaren har ansett att påföljden är begränsad till böter och/eller villkorlig dom. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och registreras i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir inte heller någon rättegång. Vid strafföreläggande ska en blankett skickas till dig, på vilken du erkänner brottet och accepterar straffet. Det är alltså frivilligt och man kan välja att låta åklagaren väcka åtal och att målet prövas av domstolen i stället. Då får man dock större utgifter om man förlorar eftersom det tillkommer rättegångskostnader.Böternas storlekBöternas storlek beror dels på brottets grad, omständigheter som härrör sig till dig som person t.ex. din ålder och din ekonomiska situation. Min bedömning är att innehav av tre gram kokain motsvarar narkotikabrott av normalgraden, då är straffskalan upp till fängelse 3 år. Om det däremot har bedömts som ringa är straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader. Du bör läsa strafföreläggandet som du fått ta del och har signerat, för att se exakt vilken påföljd du har godkänt.Om man döms för innehav för eget brukande brukar man oftast dömas till 30 dagsböter à ett belopp på mellan 30 – 1000 kr. Det vanligaste är att beloppet ligger mellan 30 – 150 kr men är beroende av din ekonomiska situation. Detta innebär att böterna ofta ligger på mellan 900 – 4500 kr, enligt brottsbalken 25 kap 2 §.Hur länge detta syns i belastningsregistretDet är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en belastning finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Bestämmelserna om gallring, eller borttagning, ur belastningsregistret finns i 16 – 18 §§ lagen om belastningsregister. Böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot. Skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras tio år efter domen eller beslutet, eller fem år efter domen. Eftersom du inte har skrivit vilket påföljd som nämndes i strafföreläggandet kan jag inte bedöma hur länge den finns kvar i belastningsregistret. Om du är ung kan även din ålder påverka tidpunkten för gallring.Möjligheterna till framtida jobbVissa arbetsgivare kräver att du visar utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning, det kan i dessa fall vara ett problem för dig när du söker jobb. Det är dock inte så att alla arbetsgivare kräver utdrag ur belastningsregistret i så fall är det inte något större hinder att du finns med där. Du kan bli ombedd att förklara omständigheterna kring att du finns med i belastningsregistret i samband med anställning och då kan arbetsgivaren välja att bortse från det.RekommendationOm du har fler frågor om påföljden eller ångrar strafföreläggandet/inte har signerat rekommenderar jag att du anlitar en advokat specialiserad inom straffrätt. Om något är oklart i mitt svar kan du mejla mig jessica.konduk@lawline.se

Beställa antibiotika på nätet. Smugglingsbrott?

2020-01-15 i Narkotikabrott
FRÅGA |Är det smuggling att beställa flera olika sorters antibiotika från flera olika utländska hemsidor på nätet?
Sandra Kjellberg |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Brottet smuggling regleras i lag om straff för smuggling och det är främst 3 § som aktualiseras i ditt fall. För att det ska vara fråga om smugglings krävs det att en rad förutsättningar är uppfyllda vilka bland annat är att det ska vara fråga om införsel till landet vilket krävs att en vara ska ha förts över gränsen för svenskt territorium (se 2 § i denna lag). Därutöver krävs det att den varan som försöks föras in i landet omfattas av ett särskilt förbud eller villkor för införsel och detta gäller exempelvis narkotika och diverse vapen. Dessutom krävs det att du uppsåtligen, alltså medvetet, underlåter att anmäla varan till tullen. Om alla dessa förutsättningar är uppfyllda så har du alltså gjort dig skyldig till smugglingsbrott och om antibiotikan skulle vara narkotikaklassad så är det istället frågan om narkotikasmuggling enligt 6 § i lag om straff för smuggling. Det ska här betonas att enbart beställa antibiotika, om vi förutsätter att den är narkotikaklassad, från utländska hemsidor inte utgör smugglingsbrott så länge det inte har skett någon införsel till landet och så länge du meddelar tullen om att du avser importera antibiotika som är belagt med ett förbud eller villkor för införsel.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga och mitt råd till dig är undersöka noggrant vad som gäller för de sorters av antibiotika som du har beställt och kanske även höra av dig till tullen för ytterligare information. Med vänlig hälsning,

Straffet för en ung persons försäljning och brukande av cannabis

2020-01-03 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Vad kan en 16åring riskera för straff om hn har blivit tagen av polisen när hn höll på att sälja cannabis till sina vänner? Samtidigt så var hn själv påverkad då hn hade rökt.Hn har hållit på med detta under 1,5 år, fram och tillbaka med att sälja till sina vänner.Har sålt och köpt ca 10gånger under 1,5 år.
Nora Tengnér |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag vill börja med att säga att jag inte kommer kunna lova vilket straff som kommer bli aktuellt i just det fall du beskriver, eftersom domstolen alltid gör en självständig bedömning av situationen. Jag vill ändå gärna förklara vilka omständigheter domstolen kan komma att titta på när de bedömer vilken påföljd som är lämplig. Både att köpa, sälja och använda narkotika räknas som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (NSL). Straffet för narkotikabrott är fängelse i upp till tre år. Narkotikabrott kan även bedömas som ringa, grovt eller synnerligen grovt vilket påverkar straffet (se 2-3 §§ NSL). När rätten bedömer brottets allvarlighetsgrad tittar den bland annat på arten och mängden narkotika och om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. För ringa narkotikabrott som är den lindrigaste graden är straffet från böter upp till fängelse i sex månader, och för synnerligen grovt narkotikabrott som är den grövsta formen är straffet fängelse i lägst sex och högst tio år. När domstolen ska bestämma straffet i ett enskilt fall tittar de dock på mycket mer än bara straffet som står i lagens paragrafer. Bland annat kan det föreligga försvårande omständigheter, se 29 kap. 2 § brottsbalken (BrB). Din fråga handlar om en person som köpt och sålt cannabis flera gånger tidigare, och ifall man gjort sig skyldig till brott tidigare är det något som domstolen kommer ta med i sin bedömning, se 29 kap. 4 § BrB. Det kan dock även föreligga förmildrande omständigheter (29 kap. 3 § BrB) vilka kan leda till att man får ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. Det finns dessutom så kallade billighetsskäl i 29 kap. 5 § BrB som även dem kan göra att man får ett lindrigare straff. Eftersom din fråga handlar om någon som är 16 år gammal kommer även personens unga ålder att beaktas. Detta kan göra att man döms till ett lindrigare straff än vad lagen föreskriver, se 29 kap. 7 § BrB. Förutom åldern finns även en princip som säger att man i första hand ska välja en annan påföljd än fängelse. För personer under 18 år får man bara döma till fängelse om det finns synnerliga skäl, annars ska rätten istället välja påföljden sluten ungdomsvård (se 30 kap. 5 § och 32 kap. 5 § BrB). Unga kan även dömas till ungdomsvård enligt 32 kap. 1 § BrB eller ungdomstjänst enligt 32 kap. 2 § BrB. Jag är ledsen att jag inte kan ge ett precist svar på vad straffet blir i situationen du beskriver, men det beror som sagt på att domstolen alltid gör en egen bedömning. Jag hoppas att jag ändå kunde förklara vilka omständigheter domstolen kan titta på och hur de kan påverka valet av straff. Om du har fler frågor kan jag rekommendera att kontakta Lawline via mail eller telefon, där kan du få ytterligare rådgivning. Vänligen,