Ringa narkotikabrott

2019-12-18 i Narkotikabrott
FRÅGA |Skulle en person kunna dömas för ringa narkotikabrott i efterhand enbart baserat på vittnesuppgifter om att personen tagit narkotika vid ett tillfälle flera månader tidigare?
David Gardell |Hej,Vad roligt att du väder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom ringa narkotikabrott har 6 månader i straffskalan (se Narkotikastrafflagen 2 §) så preskriberas brottet efter 2 år, se Brottsbalken 35 kap 1 § . Detta betyder att man kan dömas för brottet om det har begåtts för några månader sedan. På frågan om man kan dömas för ringa narkotikabrott endast baserat på vittnesuppgifter så är svaret att det kan man, förutsatt att det är ställt utom allt rimligt tvivel att brottet är begånget. Här är det viktigt att komma ihåg att detta är ett mycket högt ställt beviskrav för åklagaren, vilket betyder att det inte är så sannolikt att en åklagare skulle väcka åtal för ringa narkotikabrott om det inte finns mer bevisning än vittnen. Skulle åtal väckas så är det dessutom svårt för åklagaren att visa att brottet är ställt utom allt rimligt tvivel om det inte finns mer bevisning än vittnen.Sammantaget är min generella bedömning att det går att bli dömd för ringa narkotikabrott som är begånget för några månader sedan trott att bevisningen bara består av vittnesuppgifter. Men att det skulle ske i praktiken är osannolikt med tanke på bevisläget. Hoppas detta har varit till hjälp!Vänligen,

Vad krävs för att undgå ansvar för narkotika innehav?

2019-12-08 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag blev lobad i somras utanför en nattklubb som jag var på den kvällen. och då pissade jag positiv på Kokain amfetamin mdma och benzo. Jag vet inte hur jag har fått i mig detta och det har jag även sagt i polisförhöret. Jag fick nyligen hem på mer om att kammaråklagaren fattat beslut om att det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal jag är ostraffad och är 19 år och har jobb. Vad tror ni kommer att hända i rättegången för mig?Mvh Oskar mycket tacksam för ett svar.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras i narkotikastrafflagen. För att undgå ansvar för narkotikabrott ska företeelsen vara grovt oaktsam och av ringa grad 3 a § . Det är svårt utifrån din fråga att avgöra hur utfallet i din situation kommer bli utifrån det du tar upp i frågan, det är en rad omständigheter som vägs in i bedömningen i dessa sammanhangen. Den som döms för ringa narkotikabrott kan dömas till böter eller sex månaders fängelse vid ringa innehav för personligt bruk 2 §. Om du inte haft någon narkotika på dig vid tillfället så kommer troligtvis händelsen rubriceras som ringa. Det kan dock vägas in att du haft många olika narkotikaklassade preparat i dig samt att dessa betraktas som särskilt tung narkotika. Således kan det rubriceras som narkotika brott av normalgraden. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Aktuellt straff för narkotikabrott

2019-12-03 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag blev torskad på 0.02 mg thc i blodet vad är straffet för det?
Nora Tengnér |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag vill börja med att säga att jag inte kommer att kunna ge ett exakt svar på vad påföljden blir i just ditt fall eftersom allt beror på domstolens bedömning, men jag ska försöka förklara läget så bra jag kan.Den som har brukat narkotika kan dömas för narkotikabrott enligt 1 § sjätte punkten narkotikastrafflagen (NSL). För att narkotikabrott ska vara aktuellt måste det alltid ske en bedömning av om det man använt räknas som narkotika enligt 8 § NSL. Om ämnet man brukat klassas som narkotika blir alltså narkotikabrott aktuellt. Straffet för narkotikabrott är fängelse i upp till tre år enligt 1 § NSL. Det är normalgraden av narkotikabrottet. Domstolen kan även bedöma narkotikabrottet som ringa (ett mildare brott än normalgraden), grovt eller synnerligen grovt, se 2-3 §§ NSL. Omständigheter domstolen kan titta på när den bedömer det är arten och mängden narkotika, om brottet har varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt och omständigheterna i övrigt. För ringa narkotikabrott kan man dömas från böter upp till fängelse i högst sex månader, och för grovt narkotikabrott för fängelse i lägst två och högst sju år. För synnerligen grovt narkotikabrott som är den allvarligaste formen kan man dömas till fängelse i lägst sex och högst tio år.Domstolen kommer att göra en bedömning av straffvärdet, som uttrycks i antingen böter eller tid i fängelse. Då kommer domstolen titta på gärningens skadlighet och farlighet samt gärningspersonens skuld enligt 29 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Enligt 29 kap. 2-3 §§ BrB ska domstolen också beakta eventuella förmildrande och försvårande omständigheter. Värt att nämna är principen om att domstolen i sista hand ska välja fängelse som straff. Vissa brott anses dock vara extra samhällsfarliga och fängelse kan då ändå utdömas. Narkotikabrott är ett exempel på ett sådant brott. Samtidigt ska domstolen också beakta så kallade billighetsskäl enligt 29 kap. 5 § BrB, vilket är olika omständigheter som kan leda till att man får en lindrigare påföljd. Beroende på hur gammal man är kan även det vara ett skäl för domstolen att välja en lindrigare påföljd, detta enligt 29 kap. 7 § BrB.Jag är ledsen att jag inte kan ge ett klart svar på vad straffet kommer bli i just ditt fall, men allt beror som sagt på hur domstolen bedömer situationen. Jag hoppas ändå att mitt svar ger klarhet i ungefär vilka omständigheter som kan påverka påföljdsvalet.Vänligen,

Straffet för innehav av 100*30mgs Oxycontin

2019-11-28 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Vad är straffskalan för Oxycontin? Och går de efter mängden piller eller hur många milligram oxycontin man blivit tagen med? Med andra ord hur bedömer de straffet när det handlar om Oxycontin? Tex vad är straffet om du torskar med 100st 30mgs Oxycontin (3000mg)
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Oxikodon (som den verksamma substansen i Oxycontin (OXY)) är narkotikaklassat i Sverige och således bedöms straffet i din fråga enligt straffskalan i 1 § Narkotikastrafflagen. Det domstolen går efter i sin bedömning av straffvärde är bla. mängden hanterad narkotika och hur pass farligt preparatet är i förhållande till andra typer av narkotika och hur det hanterats av innehavaren. MängdenSvaret på din fråga i denna del är att det är mängden milligram OXY domstolen går på och inte antalet piller. Mängden milligram brukar beräknas efter antal missbruksdoser den hanterade narkotikan anses motsvara. Det tycks råda viss tveksamhet kring vad som egentligen utgör en missbrukardos av OXY bland Svenska domstolar men räkna med runt 10 mg=en missbruksdos. Farlighet/hantering Det råder även här viss oklarhet kring hur farlig OXY är i förhållande till andra droger. Det tycks dock räknas som mindre farligt än exempelvis buprenorfin men rättsläget är som sagt oklart. Gällande hantering kan dock till exempel överlåtelse av tabletter till andra personer ge högre straff än att själv ha tabletterna för eget bruk. Bedömning i detta fallI ett tidigare rättsfall hade två personer hanterat 350 tabletter OXY a la 10mg och 150 tabletter OXY a la 20mg vilket domstolen ansåg utgöra drygt 650 missbruksdoser. I din fråga blir det således med samma beräkningstänk 100*30=3000 /10 dvs. en missbruksdos= 300 missbruksdoser (vilket alltså är klart lägre). I samma rättsfall hade en person överlåtit del av sina tabletter till annan medan de andra inte gjort det. Personen som överlåtit tabletterna fick 1 år och 6 månader medan den andra fick fängelse i 1 år. Straff är alltid svårt att exakt veta då det beror på hur du hanterat denna mängd OXY. Domen ovan bör dock fungera som en fingervisning. Då det är en väsentligt mindre mängd OXY i din fråga än i domen skulle jag bli förvånad om straffet för innehavet i din fråga överstiger ett års fängelse. Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga!

Narkotikabruk

2019-12-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Mina fråga gäller droger. Om polisen får tag i mig där jag uppenbart är påverkad av någonting men jag hävdar att någon har drogat mig. Kan jag bli dömd för ringa narkotikabrott?
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan hänvisas till Narkotikastrafflag (1968:64), som hädanefter refereras till som NSL.Det allra första steget för att kunna bli dömd för narkotikabrott är att själva preparatet är narkotikaklassat. Jag utgår från att så är fallet när besvarar frågan nedan.Det är inte olagligt att vara påverkad av narkotikaklassat preparat, utan en åklagare måste bevisa att gärningspersonen har brukat narkotika, 1 § 6 p. NSL. För att gärningspersonen ska kunna dömas för brottet krävs att det finns uppsåt till själva brukandet av narkotika. Självklart kan person invända att någon annan har drogat en och därmed hävda att det inte finns något uppsåt. I sådant fall blir det upp till rätten att i det enskilda fallet avgöra (med hänsyn till all bevisning som finns i målet) om det finns tillräckliga bevis för att döma för narkotikabrott trots en sådan invändning. Jag har för lite information för att göra en bedömning i ditt specifika fall hur rätten skulle ställa sig till en sådan invändning. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning

Vad är straffvärdet för MDMA?

2019-12-08 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej hittar inte någonstans straffvärdet på MDMA. Alltså ej i form av ecstasy. En bekant blev tagen med 10g men hittar ingen info om strsffpåföljd. Ex vars går gränsen för normalgrad. Det man hittar på nätet gäller bara praxis för amfetamin, kokain, rohypnol, cannabis och någon till. Det borde väl finnas en tabell över alla olagliga substanser?Mvh Mattias
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag din fråga handlar om straffvärdet för innehav av MDMA, därför blir reglerna i Narkotikalagstiftningen (NSL) tillämpliga.Hur bestäms straffvärdet för innehav av narkotika?Enligt svensk rätt är innehav av narkotika kriminaliserat (1 § 1 st. 6 p. NSL). Narkotikabrott kan delas in i fyra straffskalor; ringa narkotikabrott (2 § NSL), narkotikabrott av normalgraden (1 § 2 st. NSL), grovt narkotikabrott (3 § 1 st. NSL) och synnerligen grovt narkotikabrott (3 § 2 st. NSL).Vid bedömningen av de olika graderna ska hänsyn tas till narkotikans art, mängd och övriga omständigheter. Tidigare har domstolarna använt sig av så kallade narkotikalistor vid innehav, men på senare tid har domstolar blivit friare i sin bedömning gällande straffvärdet och kan ta in andra övriga omständigheter i bedömningen, som till exempel narkotikans hantering.Det gör det kanske mindre förutsägbart, men skapar samtidigt en större flexibilitet för domstolarna att inte enbart kolla på mängd och art. Men i stor väsentlig grad används fortfarande tabellerna för att det inte ska förekomma lokala avvikelser mellan domstolarna.Narkotikans art (MDMA)MDMA är en variant av ecstasy, även om MDMA inte har samma egenskaper som ecstasy. Vid en bedömning av straffvärdet ska hänsyn tas till narkotikans art och farlighet, vilket görs i förhållande till annan narkotika.I ett hovrättsfall var frågan om ett innehav av 25 stycken MDMA tabletter skulle rubriceras som ringa narkotikabrott eller narkotikabrott av normalgraden. För att bedöma detta behövde domstolen jämföra MDMAs art och farlighet med annan narkotika. Domstolen kom fram till att ecstasy ska vid straffvärdesbedömningen jämställas med amfetamin (RH 2012:79).Mängden narkotika (MDMA)Praxis visar att gränsen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden går vid ett innehav vid 50 stycken ecstasytabletter. Vid bedömningen av pulver så motsvarar 1 gram pulver 3 stycken tabletter. Ett innehav av 10 gram MDMA (ecstasy) har ett straffvärde som motsvarar fängelse i 1 månad enligt praxis och räknas därför som ett innehav av normalgraden. Bedömningen i detta fallMed hänsyn till att domstolarna inte är bundna av de så kallade narkotikatabellerna är det svårt får mig att avgöra vad straffvärdet på 10 gram MDMA ligger på. De övriga omständigheterna kan komma att påverka bedömningen, t.ex. om hen skulle sälja narkotikan. Vilket fall är min bedömning att det rör sig om ett brott av normalgraden och att straffvärdet är runt 1 månads fängelse. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Narkotikabrott och mängden av kokain

2019-11-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag är åtalad för innehav av 1.81gram kokain. Jag är hade precis fyllt 20 år när detta inträffade.Jag är ostraffad sen tidigare, bor själv i lägenhet samt är fast anställd.Vad kan jag förvänta mig för brott?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Om du har innehaft narkotikan och inte avsett att ex. överlåta eller annars bjuda ut den, är det narkotikabrott på grund av innehav som blir aktuellt, 1 § 1 st. 6 p. och 2 st. narkotikastrafflagen. Jag kommer nedan gå igenom vad för grad av narkotikabrott det kan röra sig om och även vad för tänkbar påföljd du kan få.Gränserna för narkotikabrott.När det kommer till kokain har Högsta domstolen (HD) uttalat sig om att gränsen för ringa narkotikabrott och brott av normalgraden, dvs. det som heter narkotikabrott, går vid 0,6 gram (se NJA 2008 s. 653). Domstolen kommer däremot inte endast titta på själva innehavet, utan bl.a. även hur länge du haft narkotikan i din besittning och om det endast var avsett för eget bruk. Emellertid skulle jag gissa på att det kommer röra sig om brott av normalgraden i och med att ditt innehav är mer än dubbla av det som kan anses som ringa.PåföljdenNarkotikabrott har en straffskala upp till tre år. Det innebär att man kan dömas till allt ifrån 14 dagar till högst tre år då man fälls för narkotikabrott. Därutöver har HD (se NJA 1997 s. 522) uttalat att narkotikabrott är ett artbrott, vilket normalt ska ge påföljden fängelse. Det finns således en presumtion för fängelse.Även om det finns en presumtion för fängelse, kan det bli tal om en annan icke frihetsberövande påföljd. Det är något som Kriminalvården föreslår utifrån en utredning gällande din situation. Jag vill även poängtera att i slutändan är det domstolen som bestämmer påföljderna och det är därför svårt att i förhand veta hur det kommer bli. Mycket vilar på hur omständigheterna kring brottet, ditt liv i övrigt och vad Kriminalvården föreslår för åtgärd. Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!

Vad gäller om man blir ertappad med en marijuana cigarett?

2019-11-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej,för några dagar sedan hittade polisen mig när jag rökt en cigarett med lite marijuana i. De tog mig till polisstationen och jag blev anklagad för innehav och bruk av marjuana. Jag pissade positiv ( så klart).Jag har aldrig försökt gömma vad jag gjorde utan jag va ärlig och erkände direkt vad jag gjorde.Vad händer nu? När de hittade mig hade jag inget annat på mig (bara halva cigaretten) och förklarade att jag vanligtvis inte röker, att jag fick den från en vän när vi var på en fest, och att jag inte betalade något för det och att jag har aldrig köpt marjuana.När de frågade mig om jag hade aldrig gjort det förut jag sa att "det har hänt tidigare" ( jag är för mycket ärlig kanske) men jag sa också att det var dumt, att jag ångrar vad jag har gjort och att de skrämde mig nog att inte göra det igen.Vad ska jag förvänta mig nu? Tror ni att det finns möjligheten att dettaKommer att ha mer konsekvenser än bara böter?Tack för hjälpen
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du haft narkotika (marijuana) på dig samt även visat positivt på de tester polisen utfört och dessutom erkänt detta. Att du uppger att du är ångerfull kan få betydelse senare i rättegången vid straffbedömningen men sammantaget med att du erkänt tidigare bruk av narkotika kan även detta få effekt på straffmätningen. Den som innehar eller brukar narkotika ska dömas för narkotikabrott (1 § 6 punkten). I ditt fall tar jag hänsyn till den ringa mängd du haft på dig samt att du innehaft det för eget bruk således tordes ditt fall klassas som ringa narkotikabrott enl. 2 § narkotikastrafflag. Straffskalan för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst 6 månader. Troligtvis lär ditt fall resultera i böter enligt min bedömning, men i och med att du erkänt till att ha brukat tidigare kan detta tillmätas betydelse i tuffare riktning. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH