Fråga om det är mängden eller renhetsgraden av narkotika som spelar roll vid val av påföljd för narkotikabrott

2019-10-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |HejMin fråga är om det är vikten av narkotika (amfetamin) el halten, renhetsgraden, som man tar hänsyn till vid straffet? Med vänlig hälsning,
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Narkotikabrott är ett väldigt speciellt brott eftersom det är väldigt många faktorer som kan vara av betydelse för bedömningen av vilket straff som ska bestämmas. Det framgår inte av din fråga vilken typ av narkotikabrott det skulle vara fråga om, dvs. om det är fråga om innehav eller något annat. Generellt sett gäller att domstolen ska göra en bedömning utifrån omständigheterna i just det enskilda fallet. Jag kommer vidare utgå fram att frågan syftar på just innehav av narkotika.När domstolen ska bestämma straffet för innehav av narkotika ska domstolen särskilt ta hänsyn till vilken typ av narkotika det är frågan om (vissa typer av narkotika ser man särskilt allvarligt på, t.ex. heroin eller kokain), mängden, renhetsgraden, gärningspersonens ålder, om innehavet är för eget bruk eller för distribution. För att svara på din fråga är det alltså både mängden och renhetsgraden som man tar hänsyn till när man beslutar om straff för innehav av narkotika. Om du är intresserad av att läsa mer om hur bedömningen görs kan jag tipsa om NJA 2013 s. 321 (här).Vänligen,

Straff vid innehav av 0,69 gram cannabis

2019-10-23 i Narkotikabrott
FRÅGA |hur länge straffas man av att inneha 0,69g cannabis (Ringabrott)
Joan Sardar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen. Enligt 1 § i lagen kan den som olovligen innehar, brukar, förvärvar eller på annat sätt tar befattning med narkotika dömas för narkotikabrott av normalgraden. Anses brottet vara ringa med beaktande av omständigheterna ligger straffet på böter eller fängelse upp till sex månader, enligt 2 §. Enligt praxis ligger gränsens mellan ringa och normalgrad av narkotikabrott på 50 g. Över 50 g utgör brott av normalgrad enligt 1 § och straffet kan utgöra, om brottet är medvetet, fängelse i högst tre år.Däremot görs en bedömning utifrån varje enskilt fall, därmed kan det vara svårt att bedöma ifall brottet är av normalgraden eller ringa bara av mängden narkotika.Vänliga hälsningar,

Behöver jag som tilltalad inkomma med motbevisning i ett brottmål?

2019-10-01 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag är anklagad för ringa narkotika brott då analys av mitt urinprov visade sig innehålla 2 bensodiazepiner som jag inte har rätt att använda. Jag har dock en annan bensodiazepin utskrivet. Jag har förnekat brott och har ingen aning hur dessa 2 bensodiazepiner hittades i min kropp. Jag går sällan ut på krogen och skulle jag göra det så håller jag alltid koll på mitt glas och mat. Nu ska jag jag snart upp på huvudförhandling då jag ej godtog föreläggandet. Jag har aldrig dömts för något liknade brott. Åklagaren menar jag tagit dessa med uppsåt, måste jag då komma med motbevis, dvs förklara hur dessa 2 bensodiazepiner hittades i min kropp för att bli frikänd?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bevisbördan i brottmålNär det gäller brottmål, som i ditt fall, är det alltid åklagaren som har den fulla bevisbördan för att du har handlat på det sätt som åklagaren påstår, det vill säga brukat narkotika med uppsåt. Du har ingen skyldighet att komma med motbevis, men det är fördelaktigt att ha en förklaring till hur situationen uppstod när du ska lämna din utsaga inför rätten under huvudförhandlingen. Misstänkt för brott när man blivit drogadDet som kan sägas om fall där någon är misstänkt för ringa narkotikabrott, men omedvetet fått i sig narkotikan — blivit drogad, är att det som du själv beskriver krävs uppsåt för att dömas till ansvar för brottet. Uppsåt finns alltså om du medvetet valt att bruka narkotikan. Det kan även finnas ett likgiltighetsuppsåt om du druckit en drink i vilken du var medveten om att det kanske kunde finnas narkotika, men inte brydde dig. Har du däremot druckit en drink som någon spetsat, då har du inte haft uppsåt till intaget av narkotika.Det är åklagaren som har en skyldighet att lägga fram bevisning som är så entydig att det inte finns några rimliga alternativ. Beviskravet gäller både bruket och uppsåtet. I ditt fall finns det inget tvivel över att du haft narkotika i blodet. Har det däremot gått till som du beskriver har du inte haft uppsåt till brottet och ska inte dömas för det.Det finns praxis på området i ett rättsfall från Hovrätten för Övre Norrland i vilket en man åtalades för ringa narkotikabrott på grund av att han lämnat ett positivt urinprov. Mannen berättade för domstolen att han några dagar före urinprovet varit på en fest och då tagit emot en hemmagjord cigarett av en okänd person. Varken cigarettens utformning eller situationen i sig var sådan att han insåg att det fanns en risk att den kunde innehålla cannabis. Enligt hovrätten var omständigheterna i fallet inte sådana att mannen kunde anses ha haft anledning att räkna med att cigaretten han rökt innehöll narkotika och han hade därför inte haft uppsåt till att bruka narkotika. Mannen friades.SammanfattningSammanfattningsvis kan sägas att du inte har någon skyldighet att komma med någon motbevisning, det är åklagaren som bär den fulla bevisbördan för att det har gått till på det sätt som denne påstår.Ringa narkotikabrott är ett brott som inte regelmässigt ger dig rätt till en offentlig försvarare, men det kan vara en idé för dig att kontakta en advokat som är expert inom narkotikabrott för att rådgöra med denne om hur du på bästa sätt framför din utsaga för rätten. Du kan på advokatsamfundets hemsida hitta kontaktuppgifter till advokater inom olika rättsområden.Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon, jag kommer därför att ringa upp dig kl 09:00 på torsdag den 3/10. Om tiden inte passar är du välkommen att höra av dig till mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Vänligen,

Strafföreläggande vid narkotikabrott?

2019-09-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |Om någon 20 år , ostraffad, har gjort sig skyldig till stöld 1300kr samt behövt lämna urinprov som visat positivt med mkt små mängder thc. Erkänt allt på plats. Vad är mest troligt, strafföreläggande eller åtal och rättegång? (Med tanke på att det är 2 brott under samma veva men att allt dock är erkänt)?
Sean Persson |Hej och tack för din fråga! När det gäller strafföreläggande så behandlas det i 48 kap. rättegångsbalken Huvudregeln när det gäller strafföreläggande är att det bara är möjligt för brott som innefattar böter eller villkorlig dom. Exempelvis stöld eller trafikförseelser. Så för stölden är det i högsta grad troligt att det blir ett strafföreläggande.Det kan vara lite krångligare med narkotikabrottet. Det behandlas i NSL, narkotikastrafflagen. Det personen gjort sig skyldig till lär vara ett ringa narkotikabrott enligt 2§ NSL. Där är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader. Enligt praxis utdöms i regel inte fängelse för ringa narkotikabrott genom innehav. Påföljden är i regel 30-150 dagsböter, beroende av sort och mängd. För ringa narkotikabrott genom eget bruk är straffet enligt praxis 30 dagsböter, oberoende av vilken sorts narkotika det rör sig om.För att åklagaren ska besluta om ett strafföreläggande istället för att väcka åtal krävs att:1. Det rör sig om ett brott där böter ingår i straffskalan, eller2. Det är uppenbart att rätten kommer att döma dig till villkorlig dom (48 kap. 4 § Rättegångsbalken)För det fall att du är misstänkt för ringa narkotikabrott finns det således en stor chans att åklagaren väljer att utfärda ett strafföreläggande istället för att väcka åtal. Det finns dock en mängd faktorer som kan spela in. Sådant som kan spela in är eventuella tidigare domar eller om åklagaren misstänker överlåtelse (då kan det röra sig om ett narkotikabrott av normalgraden, även om mängden är så pass liten att det hade räknats som ringa narkotikabrott om det enbart varit ett innehav).Det går således inte att ge ett svar om när det alltid utfärdas strafföreläggande för ringa narkotikabrott. Ett strafföreläggande är en möjlighet för åklagaren, däremot har vederbörande ingen skyldighet att utfärda ett sådant utan kan välja att väcka åtal.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Test som enda bevis för narkotikabrott

2019-10-24 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag söker just nu nya jobb eftersom jag inte vet hur länge jag kan fortsätta med min nuvarande anställning. I samband med en jobbintervju gick jag med på ett drogtest om några dagar. tydligen så är det ett hårtest. Jag kände inte till hårtest sedan tidigare men man kan tydligen se vad man har använt några månader tillbaka i tiden. Med andra ord så är jag körd. Jag är inställd på att det kanske inte blir just det här jobbet men hur stor är risken för andra konsekvenser? Hur stor är risken att polisen blir inblandad?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen narkotikastrafflagen (NSL) och brottsbalken (BrB).Utredning Av 1 § NSL framgår bland annat att den som brukar narkotika ska dömas för narkotikabrott. Det framgår av 2 § NSL att narkotikabrott som med hänsyn till arten och mängden och andra omständigheter är att betrakta ska bedömas som ringa narkotikabrott. Enligt 23 kap. 6 § BrB är underlåtenhet att anmäla misstänkta brott endast straffbelagt i fall då det är särskilt föreskrivet.Genom att bruka narkotika har du sannolikt gjort dig skyldig till ringa narkotikabrott, även om det beroende av typen och mängden skulle kunna utgöra narkotikabrott av normalgraden. Den i ditt fall relevanta frågan är om den som genomför testet kan komma att anmäla detta och om testet i sådana fall är tillräckligt starkt som bevis för att du ska kunna bli dömd. Båda frågorna är svåra att besvara utan närmare insikt i omständigheterna. Den som tar del av testens resultat kommer dock inte riskera straffansvar genom att inte anmäla detta till polisen eftersom bestämmelsen om underlåtenhet att avslöja brott inte är tillämplig i ditt fall. Det kan alltså konstateras att detta beror helt på den som tar del av resultatet. Avseende bevisfrågan kan det konstateras att testets bevismässiga tyngd är beroende av hur säker testmetoden är, hur precist det kan identifiera vilken typ av och hur narkotika som brukats och när, om annan bevisning som styrker testet finns, och så vidare. I Sverige råder fri bevisvärdering vilket innebär att det inte är möjligt att säkert säga hur tungt ett visst bevis kommer väga i en straffrättslig process eftersom domaren är fri att värdera det efter eget förstånd.HandlingsplanJag kan inte lämna en konkret rekommendation om hur du bör agera i ditt fall. Med alla kända omständigheter sammanvägda bedömer jag det dock som osannolikt att du kommer dömas för brott i detta fall. Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Uppsåt till brukande av narkotika

2019-10-16 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej när en polis misstänker att en person har brukat droger har dem rätt att göra urin prov men jag undrar om det räcker som bevis för att döma någon för brukande? Jag menar om man säger att man inte vet var det kommer ifrån kan man forfarande dömas för att ha brukat det? Är det änns olagligt att vara påverkad av droger eller att ha det i blodet/urinet?
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan hänvisas till Narkotikastrafflag (1968:64), som hädanefter refereras till som NSL. Det allra första steget för att kunna bli dömd för narkotikabrott är att själva preparatet är narkotikaklassat. Jag utgår från att så är fallet när besvarar frågan nedan. Det är inte olagligt att vara påverkad av narkotikaklassat preparat, utan en åklagare måste bevisa att gärningspersonen har brukat narkotika, 1 § 6 p. NSL. För att gärningspersonen ska kunna dömas för brott krävs att det finns uppsåt till själva brukandet av narkotika. Självklart kan person invända att en inte vet varifrån narkotikan kommer och därmed hävda att det inte finns något uppsåt. I sådant fall blir det upp till rätten att i det enskilda fallet avgöra (med hänsyn till all bevisning som finns i målet) om personen har haft uppsåt till själva brukandet eller om det finns annan anledning till varför det finns narkotika i blodet eller urinen. Sammanfattningsvis är det omständigheterna i det specifika fallet som avgör huruvida personen har ansetts brukat narkotikan uppsåtligen eller inte. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Straff för narkotika

2019-09-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |jag har köpt cdb olja en liten flaska för 99 kr tullen har stoppat den vad är straffet för att föra in den?
Victoria Rosscheree |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.Så som jag uppfattar din fråga handlar den om narkotikabrott.För att tullen skall kunna straffa dig för införandet av CDB, ifall den är olovlig bestäms av Narkotikastrafflag (1968:64) inom svensk jurisdiktion: Enligt Narkotikastrafflag (1968:64) 1 § Den som olovligen 1. överlåter narkotika, 2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk, 3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, 4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, 5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller 6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika och olovlig befattning i vissa fall med narkotika finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.För att ett medel skall kunna klassificeras som narkotika måste det uppfylla följande krav enligt nedan:Enligt Narkotikastrafflag (1968:64) 8 § Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som 1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller 2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen. Lag (1999:43).Om denna preparat kan klassificeras som narkotika kan straffet enligt lagen ovan bli högst 3 års fängelse.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Negativt urinprov

2019-09-19 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! För ca en månad sedan lämnade jag urinprov hos polisen då de misstänkte att jag var drogpåverkad. Min vän som jag var med som var den som faktiskt var påverkad har fått sin dom men jag har inte fått något svar alls. Kommer de höra av sig till mig även om de inte hittat något spår av narkotika i mitt urin?
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har lämnat ett negativt urinprov hos Polisen kommer de antagligen inte att höra av sig till dig, utan du blir endast kontaktad i de fall då urinprovet visar positivt. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,