Bruk av narkotika och körkortstillstånd

2020-10-20 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag är 20 år Jag blev dömt första gången för ring narkotikabrott. Min blod har visat sig att jag hade 0,1g amfetamin.Trots att jag berättat till Polisen att jag inte vet jag har tagit några drogar den ikvällen bga jag var så påverkat av alkohol är jag ändå dömt att betala en hel del. Jag vill överklaga men Det känns bara hopplöst. De har läst att jag var påverkat och inte visst att jag har tagit men ändå dömde mig. behöver jag vara orolig för min körkorttillstånd med tanken av den låga analysresultaten och att jag har aldrig någonsin förut blev dömt till nåt?Min körkortstillstånd är viktigast för mig just nu och ska ha snart kunskapstest.Tack för svar på förhand
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vid vilka situationer som ett körkort/körkortstillstånd kan återkallas regleras i 5 kap. 3 § Körkortslagen. Det som skulle kunna bli aktuellt för att återkalla körkortet vid enstaka onykterhet är 5 kap. 3 § 5 p. Körkortslagen. Enligt bestämmelsen kan körkortet/körkortstillståndet återkallas på grund av att personen varit opålitlig i nykterhetshänseende och då inte bör ha körkort. Prövningen omfattar en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet. En lämplig spärrtid av körkortet/körkortstillståndet för det fall återkallelse görs är ett år enligt motiven till lagen. Att ett enstaka innehav/eget bruk av en mindre mängd narkotika skulle leda till återkallelse är relativt osannolikt. Enstaka innehav och bruk av cannabis har lett till återkallelse med stöd av bestämmelsen, men då har bedömningen byggt på att man kunnat bevisa att bruket av narkotika varit "mer än tillfälligt" då han brukade narkotika mer än en gång i månaden. I just det här fallet fick personen en varning istället för en återkallelse då tidigare instans redan hade ogiltigförklarat återkallelsen (Kammarrättens i Göteborg dom 2019-03-20 i mål nr 792-19). I ett ytterligare fall har man inte kunnat dra slutsatsen att personen brukat narkotika kontinuerligt och grund för återkallelse fanns därmed inte (Kammarrättens i Jönköping dom 2019-07-17 i mål nr 1955-19). Ett någorlunda kontinuerligt bruk kan alltså krävas. Huruvida ett enstaka bruk kan leda till återkallelse är svårt att svara på. Men klarlagt är att en återkallelse måste bygga på att en risk för fortsatt misskötsamhet finns, vilket troligtvis kräver ett bruk som sker mer än en enstaka gång. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

straffvärdet för bruk och innehav av hasch

2020-10-19 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag blev tagen av polisen för narkotikabrott, både för innehav av hasch och att jag hade brukat det. Jag vet hur dagsböter för ringa narkotikabrott fungerar men eftersom jag hade ungefär 1 gram hasch på mig så undrar jag hur mycket tillägg det blir i böter alltså hur är böter för innehav av narkotika
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har blivit tagen för både innehav och eget bruk av cannabis, och du nu undrar vad du kan få för straff för detta.Jag hoppas att jag tolkar det rätt, men jag förstår dig som att du utöver vad du själv brukat, innehaft 1 gram hasch. Både bruket och innehavet räknas då som ringa narkotikabrott, vilket ger böter eller fängelse högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen). Eget bruk räknas som ringa narkotikabrott oavsett hur mycket och vilken substans. Högsta domstolen har kommit fram till att den som brukat narkotika, som tidigare utgjort en del av det egna innehavet, endast ska dömas för innehavet (B4368-16). Så är det samma substans som du har brukat, som du har innehaft, och det är sannolikt att det du brukat kommit från samma parti, så kommer du endast dömas för innehavet på 1g. Straffet är då 30 dagsböter, multiplicerat med en summa som bedöms utifrån dina ekonomiska förhållanden (25 kap. 2§ brottsbalken).Om det inte är samma substans eller inte kommer från samma parti, ska du dömas för båda. Då motsvarar både bruket och innehavet 30 dagsböter, men man får alltid så kallad "rabatt" på det andra brottet. Så sannolikt kommer du få mellan 30-40 dagsböter för bruket och innehavet om det är olika substanser. Har man dock innehaft narkotikan i syfte att sälja, kan böterna bli högre, men det låter som att det är för eget bruk. Detta är endast min bedömning, jag kan inte utesluta att domstol eller åklagare gör en annan bedömning. Sammantaget kan sägas att min bedömning är att om du både brukat och innehaft hasch, kommer du endast få 30 dagsböter totalt, då bruket konsumeras av innehavet. Är det inte samma substans eller om det kommer från olika partier, kommer du dömas för både innehavet och bruket till 30-40 dagsböter.Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Begår förare ett brott om passagerare har narkotika på sig?

2020-10-15 i Narkotikabrott
FRÅGA |Om man har en passagerare som har narkotika på sig vad blir straffet för föraren
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I stort sett all befattning med narkotika är kriminaliserat i Sverige. Att ha narkotika för eget bruk på sig klassas så som innehav (1 § 1 stycket 6 punkten Narkotikastrafflagen). Innehav innebär att narkotikan finns i ens besittning och att man har rådighet över den. En förare som har en passagerare som i sin tur innehar narkotika gör sig alltså inte skyldig till något brott. Föraren är inte i besittning av narkotika som passageraren bär på sig. Föraren kan inte heller bli skyldig för medhjälp till innehav (5 § Narkotikastrafflagen). Föraren kan dock bli skyldig till medhjälp om han exempelvis skjutsar passageraren till och från en narkotikaförsäljning (5 § och 1 § 1,3,4 punkten Narkotikastrafflagen).Hoppas att du fick svar på sin fråga. Hälsningar,

När får polisen begära ett urinprov?

2020-09-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |hej!2018 blev jag dömd till ringa narkotikabrott och narkotikabrott, och blev då av med körkortet med.Nu två år senare har jag tagit om mitt körkort ,Mitt Fråga är - om polisen stoppar mig kan dom då begär urin prov? mvh
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om när polis kan begära urinprov regleras i rättegångsbalken, RB. I juridisk mening ingår detta i vad som kallas kroppsbesiktning. Kroppsbesiktning (i detta fall urinprov) får tas på den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, 28 kap. 12 § RB. Polisen kan alltså begära ett urinprov om någon är skäligen misstänkt för brott på vilket fängelse kan följa, exempelvis ringa narkotikabrott, 2 § Narkotikastrafflag (1968:64), eller rattfylleri (i detta ingår drograttfylleri) 4 § andra stycket Lag om straff för vissa trafikbrott, då finns det lagstöd för en kroppsbesiktning. Det ska sägas att skälig misstanke är en ganska lågt ställd misstankegrad och det innebär att det med viss styrka ska tala för att personen begått den gärning som misstanken avser. För att sammanfatta det hela så kan polisen begära ett urinprov av dig om du är skäligen misstänkt för ett brott, likt de som jag nämnde ovan. De kan alltså inte begära ett urinprov helt taget ur luften eller endast pga din tidigare dom, det måste minst finnas skälig misstanke om brott - i det här fallet tecken på narkotikapåverkan. Detta är dock som sagt ett ganska lågt ställt krav, men det är viktigt att ett ingripande av den formen är motiverat och inte sker godtyckligt, eftersom det kan uppfattas som mycket integritetskränkande om en kroppsbesiktning sker utan lagstöd.Med vänliga hälsningar,

Narkotikabrott och återkallelse av körkort

2020-10-20 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Vad skulle hända om jag blir ertappad med mindre än 1g kokain på tex en hemmafest eller nattklubb? Vad händer isf med körkortet? Har haft körkortet i lite mer än ett år. Skulle de återkalla körkortet? Är helt ostraffad. Tacksam för svar!Mvh
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Vad händer om man ertappas med mindre än 1 g kokain? Narkotikabrott regleras i 1 § Narkotikastrafflagen. Enligt bestämmelsen gör den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika sig skyldig till narkotikabrott. Ringa narkotikabrott regleras i 2 § Narkotikastrafflagen. Om narkotikabrottet som avses i 1 § 1 stycket Narkotikastrafflagen med hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet anses som ringa döms personen till ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Även om det här nämns fängelse som påföljd är det ovanligt att fängelse döms ut vid ringa narkotikabrott. Ringa narkotikabrott är huvudsakligen "reserverade" för gärningar som innefattar eget bruk eller innehav av narkotika för eget bruk. Avseende kokain och hur stor mängd för eget bruk som "behövs" för att nå normalgraden av narkotikabrott är svårt att svara på. Men Högsta Domstolen har bedömt ett innehav på 0,73 g kokain som normalgraden av narkotikabrott (NJA 2008 s. 653). Det kan alltså vara så att ett innehav av mindre än 1 g kokain leder till att en döms för normalgraden av narkotikabrott (1 § Narkotikastrafflagen). För detta kan en dömas till fängelse i högst tre år, dock är en fängelsepåföljd överhuvudtaget osannolikt med ett sådant innehav och med en gärningsman som tidigare inte är dömd för brott. Troligare är böter och villkorlig dom. Vad händer med körkortet om en ertappas med mindre än 1 g kokain? Vid vilka situationer som ett körkort kan återkallas regleras i 5 kap. 3 § Körkortslagen. Det som skulle kunna bli aktuellt för att återkalla körkortet vid enstaka onykterhet är 5 kap. 3 § 5 p. Körkortslagen. Enligt bestämmelsen kan körkortet återkallas på grund av att personen varit opålitlighet i nykterhetshänseende och då inte bör ha körkort. Prövningen omfattar en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet. En lämplig spärrtid av körkortet för det fall återkallelse görs är ett år enligt motiven till lagen. Att ett enstaka innehav av en mindre mängd narkotika skulle leda till återkallelse är dock relativt osannolikt. Enstaka innehav av cannabis har visserligen lett till återkallelse med stöd av bestämmelsen, men då har avgörandet byggt på att man kunnat bevisa att bruket av narkotika varit "mer än tillfälligt" då denne brukade narkotika mer än en gång i månaden. I just det här fallet fick personen en varning istället för en återkallelse då tidigare instans redan hade ogiltigförklarat återkallelsen (Kammarrättens i Göteborg dom 2019-03-20 i mål nr 792-19). Huruvida ett enstaka innehav kan leda till återkallelse är svårt att svara på. Men klarlagt är att en återkallelse måste bygga på att en risk för fortsatt misskötsamhet finns, vilket troligtvis kräver ett bruk som sker mer än en enstaka gång. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad är straffskalan för grov narkotikasmuggling?

2020-10-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej: Min son är häktat och är misstänk för grov narkotikasmuggling och försök för grov narkotika,m.mJag skulle vill gärna veta hur straffets är, han är 30 år och aldrig haft inga problem med ingen
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan inte ge svar på vad straffet i just din sons fall kommer att bli, men jag kan redogöra för hur straffskalan för brottet ser ut och inom vilka gränser domstolen måste hålla sig i påföljdsbestämningen. Vad är straffskalan för narkotikasmuggling?Den som uppsåtligen utför olovlig in- eller utförsel av narkotika döms för narkotikasmuggling till fängelse i högst tre år (6 § första stycket lag om straff för smuggling). Om brottet är att anse som grovt döms istället för grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst två år och högst sju år. Vid allvarlighetsbedömningen ska man särskilt beakta om gärningen avsett en särskilt stor mängd narkotika, om gärningen ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, eller om verksamheten eller gärningen annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art (6 § tredje stycket lag om straff för smuggling). Under huvudförhandlingen är det åklagaren som till fullo ska bevisa vilket brott som begåtts.Vad är straffskalan för försök till grov narkotikasmuggling?Försök till såväl narkotikasmuggling av normalgraden som försök till grov narkotikasmuggling är straffbelagda. Straffet för försök bestämmes högst till vad som gäller för fullbordat brott och må ej sättas under fängelse om lägsta straff för det fullbordade brottet är fängelse i två år eller därutöver (14 § lag om straff för smuggling och 23 kap. 1 § brottsbalken). För det fall man samtidigt döms för flera brott så får man ett gemensamt straff för den samlade brottsligheten. Det allvarligaste brottet brukar då bedömas till sitt fulla straffvärde medan straffvärdet för övriga brott reduceras. Detta kallas för asperationsprincipen. Alla brottet utdöms alltså inte till sitt fulla straffvärde, utan man får en gemensam samlad påföljdsbedömning. Som anhörig till bl.a. en frihetsberövad person kan man vända sig till vissa organisationer för att få stöd. På Kriminalvårdens hemsida finns flera sådana organisationer listade, du hittar den här. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad är straffet för innehav av ecstasy?

2020-10-10 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Jag beställde 5 st ecstasy på 240mg/tab , fick besöka polisen. Vad är straffet för 5 piller?
Kamile Rumsaite |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande narkotika och straffet för narkotikainnehav regleras främst i narkotikastrafflagen (NSL), men även brottsbalken (BrB) innehåller relevanta bestämmelser för frågan.NarkotikabrottAtt inneha ecstasy är att anse som ett narkotikabrott (1 § p. 6 NSL). Huvudregeln för ett uppsåtligt narkotikabrott av normalgraden är fängelse i högst tre år. Bedöms narkotikabrottet som ringa, är straffet böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). I ditt fall skulle brottet anses som ringa, eftersom gränsen för normalgraden vad gäller innehav av ecstasy brukar ligga på 5 gram. Med tanke på att dina 5 tabletter innehåller 240 mg vardera, totalt 1200 mg (1,2 gram), når du inte upp till gränsen för normalgraden och brottet klassas därmed som ringa narkotikabrott.Bedömning av straffetSom ovan nämnt är straffet för ringa narkotikabrott böter eller fängelse i högst 6 månader. Det är dock svårt för mig att bedöma hur utfallet skulle bli i din situation. Det är många faktorer som kan påverka bedömningen av straffvärdet och det är domstolen själv som bedömer vilka faktorer som är avgörande. Om det finns omständigheter som kan anses vara förmildrande eller försvårande, kan straffet påverkas både uppåt och nedåt i skalan (29 kap. BrB). Exempel på en försvårande omständighet som kan leda till en skärpning av straffet är om man exempelvis har blivit dömd tidigare (29 kap. 4 § BrB). En förmildrande omständighet som skulle kunna leda till en sänkning av straffet är till exempel att man till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd (29 kap. 3 § p. 2 BrB).SammanfattningSammanfattningsvis kan sägas att det är många faktorer som påverkar bedömningen av straffet och den bedömningen görs utifrån varje enskilt fall. Enligt min bedömning är detta att anse som ett ringa narkotikabrott och du kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen eller boka tid med någon av våra jurister på https://lawline.se/boka.Vänligen,

Innehav av en tom förpackning av ett narkotikaklassat läkemedel

2020-09-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Halloj!Är det olagligt att ha en tom förpackning av ett narkotikaklassat läkemedel i sitt förvar?Mvh
Orysia Sich |Hej!Tack att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Med narkotika förstås läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och sompå sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, ellerav regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen. (8 § narkotikastrafflagen)Enligt narkotikastrafflagen gäller att den som överlåter narkotika, framställer narkotika som är avsedd för missbruk, förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms om gärningen sker uppsåtligen för narkotikabrott. (1 § narkotikastrafflagen)Lagen förbjuder innehav av narkotika och inte innehav av förpackningen. Här är det viktigare att klara ut anledningen till varför personen har sådana förpackningar i sitt förvar (tex. egen konsumtion). Jag har inte hittat något rättsfall där man dömdes för narkotikabrott endast för innehav av tomma förpackningar av ett narkotikaklassat läkemedel. Tomma förpackningar kan dock utgöra ett bevis och kan tas i beslag samt ge upphov till ytterligare utredning.Mitt svar på din frågan är att det inte är olagligt att endast inneha en tom förpackning av ett narkotikaklassat läkemedel i sitt förvar.