Vilket är det strängaste straffet för grov narkotikasmuggling?

2020-11-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Min kille sitter häktad för grov narkotikasmuggling på 5.2 kilo cannabis. Åklagaren yrkade 2 år i tingsrätten och han blev dömd 2 år. Men han och hans advokat vill överklaga till hovrätten då det inte finns konkreta bevis. Jag tänkte bara fråga om det finns en risk att få högre straff? Eller är 2 år det högsta straffet han kan få av 5.2 kilo cannabis
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på vilket det strängaste straffet är som kan följa vid brottet grov narkotikasmuggling. Den aktuella lagen är Lag (2000:1225) om straff för smuggling.Enligt 6 § 1 st döms den som begått brott i enlighet med vad som nämns i lagens 3 § för narkotikasmuggling till fängelse i högst tre år. Om brottet är att anse som grovt döms personen istället för grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst två och högst sju år. I frågan om huruvida brottet ska anses grovt eller inte beaktas om gärningen avsett en stor mängd narkotika, om gärningen ingått som led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, eller om verksamheten varit av särskilt farlig eller hänsynslös art (se 6 § 3 st). Bedömningen grundas på en sammanvägning av omständigheterna i det enskilda fallet och det är åklagaren som måste bevisa att brottet har begåtts. När domstolen sedan ska bestämma vilken påföljd som ska utdömas i det enskilda fallet utgår den från vad som är bevisat vad gäller brottets svårighetsgrad (straffvärdet) (29 kap 1 § Brottsbalken (1967:700)). Vidare bör nämnas att det inom processrätten finns en princip som heter "reformatio in pejus" vilken innebär att om endast advokaten överklagar så kan straffet inte bli strängare. Principen är reglerad i 51 kap 21 § 1 st Rättegångsbalken (1942:740). Detta innebär vidare att den upphör att att gälla om även åklagaren väljer att överklaga domen. Alltså, om både advokaten och åklagaren överklagar så finns risk för att straffet skärps. Risken för ett skärpt straff förutsätter att också åklagaren, i din killes mål, valt att överklaga domen. Åklagaren måste då dessutom kunna bevisa att det föreligger omständigheter som motiverar ett strängare straff än två års fängelse. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Maxstraff för grovt narkotikabrott

2020-11-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |Om en person åkt in för grovt narkotikabrott, hur långt är max straffet i år? Och hur lång tid brukar det ta tills dom får ta emot besök och får permission att komma ut och hälsa på familj då och då?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. StraffetDet finns fyra olika straffskalor för narkotikabrott; ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Straffet för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två och högst sju år (3 § narkotikastrafflagen). Maxstraffet för grovt narkotikabrott är alltså sju år. Värt att nämna är att om man begår ett brott innan 21 års ålder kan man få straffrabatt, alltså ett lindrigare straff på grund av ens unga ålder (29 kap. 7 § brottsbalken). BesökAngående besök gäller att den som är häktad eller sitter i fängelse måste ha ett tillstånd för att ta emot besök. Varje besökare måste först godkännas av anstalten. En intagen i kriminalvårdsanstalt får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Besök får vägras om det kan äventyra säkerheten och inte avhjälpas genom övervakning av personal, kan motverka den intagnes anpassning i samhället eller på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon annan (7 kap. 1 § fängelselagen). PermissionHuvudregeln avseende permission är att en intagen får beviljas permission när minst en fjärdedel av strafftiden avtjänats. Om den dömde missköter sig eller det finns risk för brottslighet under permissionen, eller risk för rymning, kan det medföra att permission inte beviljas (10 kap. 1 § fängelselagen). Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Uppsåtsbedömning vid narkotikabrott eget bruk m.m

2020-11-19 i Narkotikabrott
FRÅGA |https://lagen.nu/1968:64#P1S1https://lagen.nu/1968:64#P1S1Hej!, Jag har fått en stämningsansökan på ringa narkotikabrott för att olovligt använt cannabis/hasch. Det står att jag begick gärningen med uppsåt men när jag blev arresterad så var det för ett annat brott som det visade sig jag inte hade gjort. Jag var full under arresteringen och de tog in mig på pissprov där mitt resultat visade sig vara positivt. Under mitt gripande så sa en av poliserna att de skulle "slå in mitt ansikte om de inte var i tjänst" medans den andra kallade mig namn och försökte få mig att uppstå som dum i huvet. Under arresteringen så intog jag inte någon cannabis/hasch eller hade något på mig så varför står det då att jag intog det med uppsåt? Jag vill potentiellt inte överklaga eftersom de poliserna som arresterade mig verkade vara den av typen som inte skulle ha något problem med att säga att jag intog drogen vid arresteringen. Vad är mitt lagliga stöd i denna situation och hur borde jag bäst fortsätta i fallet?
Victoria Ström |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förutsättningar för att dömas till narkotikabrott (eget bruk)Din fråga verkar vara verkar röra bedömningen av om du intog narkotika med uppsåt. Narkotikabrott för eget bruk regleras i 1 § 1 st. p.6 narkotikastrafflagen (1968:64) (NSL). Där föreskrivs att den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika, döms, om gärningen sker uppsåtligen för narkotikabrott.Det innebär att för att du ska kunna dömas, krävs att du begått gärningen med uppsåt. Alla olika typer av uppsåt omfattas. Det som du ska ha uppsåt till är både i förhållande till att det (1) sker olovligen, (2) till att det var narkotika (cannabis) och (3) till själva brukandet. Bedömningen av om du begått gärningen med uppsåt, bedöms vid gärningstillfället.För att du ska kunna dömas till narkotikabrott är således inte en förutsättning att du måste ha intagit narkotikan på arresten. Var det så att du brukade narkotika innan du kom till arresten, så görs alltså uppsåtsbedömningen utifrån den tidpunkt då du brukade narkotikan. Om det var så att du inte visste om att du hade narkotika i kroppen, att du t.ex. blivit drogad utan att du hade avsikts-, insikts- eller likgiltighetsuppsåt till det, är det isåfall inte en brottslig gärning, eftersom du då saknar uppsåt till gärningen.Spelar det någon roll att du inte hade något innehav av narkotika?Det spelar inte heller någon roll om du inte haft innehav av narkotika när du var på arresten för bedömningen om du brukat narkotika. Om du skulle haft innehav av narkotika skulle det däremot föranlett en till utredning om du också begått ett narkotikabrott i form av innehav enl. samma paragraf, 1 § 1 st. p.6 NSL.Sammanfattning förutsättningarna för narkotikabrottAv din information framkommer inte exakt vad som föranlett att narkotika påträffats i ditt blod. Skulle det vara så att du har frivilligt tagit Cannabis, utgör det en brottslig gärning om du har uppsåt till ovan nämnda rekvisit. Det spelar således ingen roll om du intagit narkotikan på arresten eller innan du kom dit, om det var så att du hade uppsåt vid tidpunkten när du ev. olovligen brukat narkotika.Får polisen ljuga?Det finns inget lagstöd för polis att kunna ljuga, varken vid polisförhör (23:12 Rättegångsbalken (1942:740) (RB)) eller i vittnesmål. Om en polis kallas som vittne i en rättegång, ska han lägga vittneseden (36:11 RB), om polisen därefter bryter vittneseden och ljuger, kan polisen begå brottet mened (15:1 Brottsbalken (1962:700) BrB).Det betyder att du inte ska behöva oroa dig för att polisen kommer ljuga i den kommande rättegången om polisen blir kallad som vittne.Polisens agerande i övrigtVidare vad gäller de hot och "namn" som du blivit utsatt och kallad för av poliserna, kan ifrågasättas om det är förenligt med lag. Enligt 8 § polislagen (1984:387) ska en polisman vid verkställande av en tjänsteuppgift iaktta vad som föreskrivs i lag eller annan författning och ingripa på ett sätt som är försvarlig till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Det bör ifrågasättas om agerandet varit försvarligt. Hotet skulle kunna utgöra brottet olaga hot, 4:5 BrB och de ev. kränkande namn du blivit kallad för, skulle kunna utgöra brottet förolämpning, 5:3 BrB.Det du kan göra är att anmäla poliserna till justitieombudsmannen (JO). JO granskar myndigheter som polismyndigheten och enskilda befattningshavare som kan antas missbrukat sin tjänsteställning, begått brott eller i övrigt agerat opassande. Ett annat alternativ är att du även skulle kunna väcka åtal mot polismännen.Hoppas du fått svar på din fråga, MVH

Kan förare bli skyldig till medhjälp om passagerare har narkotika på sig?

2020-11-13 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag undrar bara om vi säger såhärMina kompisar åker med mig i bilen, och har på sig tex hasch, och jag kör men röker inte på eller något och vi blir stannade av polisen vad händer då? Med mig som kör? Frågar åt en kompis
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag tolkar frågan vill du veta vad som händer med föraren ifall polisen stoppar bilen och en passagerare har narkotika på sig. Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflag (1968:64). Utifrån omständigheterna har din passagerare gjort sig skyldig till innehav (1 § första stycket sjätte punkten narkotikastrafflagen), beroende på mängden narkotika. Föraren blir inte skyldig till medhjälp enbart för att ha transporterat en passagerare som besitter narkotikaklassade substanser (5 § narkotikastrafflagen). Det finns dock omständigheter som kan medföra att föraren anses skyldig till medhjälp. Om du exempelvis kör dina kompisar till och från narkotikaförsäljning (1 § första stycket fjärde punkten och 5 § narkotikastrafflagen) kan du anses uppfylla rekvisiten till medhjälp. Om du vet att din passagerare besitter narkotika måste du inte anmäla detta till polisen. Vanligtvis måste man anmäla brott till polisen annars gör man sig skyldig till underlåtenhet att avslöja brott (23 kap. 6 § första stycket BrB). Men förutsättningen för att brottet ska vara av den karaktären är att det är särskilt föreskrivet, vilket inte framgår i narkotikastrafflagen.Sammanfattningsvis gör du dig inte skyldig till något brott av att enbart köra runt dina vänner, även om du vet att dem besitter narkotika. Omständigheterna kring själva körningen är mer avgörande.Hoppas detta svarar på din fråga, har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen! Vänliga hälsningar,

Är cannabisknoppar lagliga?

2020-11-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag är osäker på att köpa cbd buds, pga vill ha kvar mitt körkort. Men det är ett lagligt preparat och säljs av mängder av svenska företag. Jag vill börja med att säga att jag har narkotika brott sedan ungdoms år men det är dumma val jag lämnat bakom mig, (säger även detta ärligt för det är säkert många andra som undrar ur samma perspektiv). Jag har illa sömn svårigheter och och mitt kropp vill aldrig slappna av. Jag röker även en del cigarretter och vill sluta. Cbd är tydligen bättre för mina lungor och jag helt ärligt vill inte släppa röka men ändå göra nåt bättre för min kropp. Så jag har hittat att det finns cbd "buds"/"blomma" som då är till för att röka, men det innehåller bara cbd eller mindre än 0,2% thc och det kommer ifrån industri hampa vilket är lagligt.Så om jag köper detta och börjar röka, kan det ge konsekvenser? i form av att körkort kan försvinna, straff, osv.Tack.
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mängden THC är avgörandeTHC som finns i cannabisplantor är klassat som narkotika (SOU 2016:93 s. 303) och därför olaglig att både använda och sälja (1 § narkotikastrafflagen). Inom Europeiska unionen (EU) är det däremot tillåtet att odla industrihampa vilket istället räknas som en jordbruksprodukt. På Jordbruksverkets hemsida finns en lista med de sorter EU klassat som lagliga. Denna lista uppdateras och förändras kontinuerligt. Innehav av ren industrihampa är inte straffbelagt (NJA 2007 s.219). För att växten ska klassas som industrihampa får den inte innehålla mer än 0,2% THC (SOU 2016:93, s. 303). Det är möjligt att utvinna THC även ur dessa plantor och beredningen som blir kan innehålla större koncentrationer av THC. Dessa beredningar klassas då som narkotika och är olagliga, även fast de ursprungligen är från en "tillåten" växt (NJA 2019 s. 531 punkt 23).Om du köper, innehar eller brukar den varianten som är laglig, det vill säga industrihampan, begår du alltså inget brott. Svensk lag följer legalitetsprincipen, vilket bland annat innebär att man inte kan straffas utan lagstöd. Du ska därför inte kunna bli av med ditt körkort eller få något straff utdömt för användning av industrihampa. För att själv odla industrihampa krävs dock särskilda tillstånd. CannabisknopparnaJag vill påpeka att begreppen cannabis, marijuana eller droghampa vanligen innebär de narkotikaklassade arterna med THC medan begreppet industrihampa avser arterna utan THC framställda för jordbruk. Om de knoppar du tittat på är en del från någon av de arter som räknas som industrihampa och är odlad med tillstånd ska de vara lagliga i såväl Sverige som övriga EU-länder. SammanfattningBestår knopparna av industrihampa med mindre än 0,2% THC är de alltså lagligt att köpa och använda dem. Detta förutsätter att användandet inte innebär att du extraherar THC och skapar en narkotikaklassad beredning eller odlar hampaväxterna. Det kan dock vara svårt att veta hur mycket THC en växt innehåller och det är bra att vara noggrann med varifrån man köper sin industrihampa. Om du skulle använda industrihampa och sedan visa positivt för THC vid ett drogprov kan det nämligen bli besvärligt att bevisa att du inte tagit "vanlig" cannabis utan industrihampa som inte ska ge utslag. Med vänliga hälsningar,

Vad kan hända mitt barnbarn som är misstänkt för ringa narkotikabrott?

2020-11-25 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, mitt barnbarn togs efter att ha rökt cannabis samt tagit LSD (allt endast 1 gång i fredags). Han fick lämna urinprov och kördes hem på natten av polisen till föräldrarna. Till på saken hör att han endast är 15 år. Jag antar att soc blir inkopplad, men hur är det med övriga rättsväsende? Böter, prickar , körkort, tidigare brottslighet eller liknande? Vad kommer att hända?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår omständigheterna av din fråga är ditt barnbarn misstänkt för ringa narkotikabrott genom eget bruk. Ditt barnbarn har vid ett tillfälle rökt cannabis och tagit LSD. Han fick lämna urinprov och kördes sedan hem till sina föräldrar. Du undrar nu vad som händer straffrättsligt; böter, prickar, körkort osv.Eftersom ditt barn är misstänkt för brott har det inletts en förundersökning. Under förundersökningen kan det hållas förhör och åklagaren gör sedan en bedömning om det finns tillräcklig bevisning för att väcka åtal. För vissa brott kan åklagaren välja att istället utfärda ett strafföreläggande. För att strafföreläggande ska vara möjligt krävs att den misstänkte erkänt brottet. Strafföreläggande ersätter rättegången och innebär böter. Normalstraffet för ringa narkotikabrott genom brukande är trettio dagsböter, oavsett vilken sorts narkotika som brukats. Eftersom ditt barnbarn är så ungt är det däremot tänkbart att påföljden blir en annan. En tänkbar påföljd, vilken inte är alltför ovanlig, är ungdomsvård. Ungdomsvård är en påföljd som främst är för ungdomar i åldrarna 15-17 år och som har ett särskilt behov av stöd eller hjälp från socialtjänsten. Vården preciseras i varje enskilt fall i ett ungdomskontrakt eller en vårdplan och kan innebära att ditt barnbarn under en tid blir tvungen att lämna urinprov, genomgå programverksamhet och få stöd från socialtjänsten. Döms ditt barnbarn kommer det att ske en anteckning i belastningsregistret (oavsett om så sker genom en lagakraftvunnen dom eller genom ett strafföreläggande). Döms han till böter gallras uppgiften ur belastningsregistret efter fem år, detsamma gäller om han döms till ungdomsvård eftersom han är under 18 år (17 § lagen om belastningsregister). Att en uppgift gallras innebär att den därefter inte längre finns kvar i registret. En straffrättslig dom kan i vissa fall påverka möjligheten att få (eller behålla) körkort eller körkortstillstånd. Om ditt barnbarn har körkort (t.ex. traktorkort som kan has från att man är 15 år) kommer Transportstyrelsen att informeras om domen och kan besluta att återkalla körkortet. Innan beslut om återkallelse sker kommer ditt barnbarn att informeras med möjlighet att yttra sig. Detsamma gäller om ditt barnbarn ansöker om körkortstillstånd. Det kommer att göras en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Däremot är det i regel inte tillräckligt med narkotikabruk vid ett enstaka tillfälle för att körkort ska återkallas (jfr RÅ 1992 ref. 1). Därav torde bedömningen bli densamma vid utfärdande av körkortstillstånd.Om något är oklart eller du behöver mer hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Narkotikabrott cannabis - vilket straff?

2020-11-16 i Narkotikabrott
FRÅGA |Om en 16-åring grips med 200 gram cannabis, vad kan straffet bli? Han har gripits tidigare med mindre mängder.
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Din fråga rör Narkotikastrafflagen (NSL). Cannabis är ett narkotikaklassat ämne. Därmed är det olagligt och straffbart att inneha Cannabis (1 § NSL). När domstolen dömer ut straff för narkotikabrott, tittar dem på hur allvarlig narkotika arten var. Arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter är således det som granskas. Just Cannabis anses vara en av de mindre allvarliga narkotikaarterna på marknaden, i jämförelse med exempelvis Amfetamin osv. Domstolarna har riktlinjer som de utgår från när det gäller vilken mängd narkotika som ska hänvisas till vilken brottsrubricering. Under 50 gram cannabis brukar anses vara ringa narkotikabrott, mellan 50 gram - 2.5 kg bedöms oftast som narkotikabrott av normalgraden. Slutligen brukar 2.5kg eller mer anses vara grovt narkotikabrott (1 - 3 § NSL). Innehav av 200 gram cannabis borde enligt praxis och tidigare riktlinjer dömas till narkotikabrott av normalgraden. Straffskalan för detta brott är fängelse i högst tre år. UngdomsrabattDet är däremot liten risk att domstolen dömer ut fängelse, med tanke på personens unga ålder (29 kap. 7 § Brottsbalken). Om någon har begått ett brott innan denne har fyllt 21 år, så ska domstolen beakta dennes ungdom och även döma ut ett lindrigare straff än vad straffskalan för brottet ligger på. En person som är under 18 år får endast dömas ut till fängelsestraff om det finns synnerliga skäl för det, men helst inte (30 kap 5 § Brottsbalken). Det är därmed en väldigt liten risk att personen ifråga tilldelas fängelsestraff med tanke på dennes unga ålder, ett annat straff utdelas istället. Omständigheten att han tidigare har gripits för samma typ av brott är inte till hans fördel. Vid straffmätning beaktas det om personen begått brott tidigare, och speciellt om det är samma typ av brottslighet så används det i regel i skärpande riktning. Här beaktas också hur lång tid som har passerat sedan den tidigare brottsligheten skedde. Hoppas att du har fått vägledning i din fråga!Vänligen,

Vad är preskriptionstiden och straffet vid narkotikabrott?

2020-11-10 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Den 4 november 2018 blev ja arresterad för försäljning av narkotika/cannabis. Dom höll mig häktad i 3 dagar och efter förhör släppte dom mig. Februari 2019 blev ja kallad till ett nytt förhör gällande samma ärende, då dom ville ha svar på lite saker ifrån förundersökningen. Nu är det november 2020 och jag har fortfarande inte blivit kallad till tingsrätten. Min fråga är, är detta fall preskriberat vid nuläget? Om inte, va kan påföljderna bli?
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag vill börja med att nämna att narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen (förkortad NSL). Beroende på hur allvarligt brottet är varierar straffskalan. Hur allvarligt brottet är beror bland annat på hur stor mängd narkotika det rör sig om. Straffet för de olika graderna av narkotikabrott är:- fängelse i högst tre år vid narkotikabrott av normalgraden (1 § NSL)- böter eller fängelse i högst sex månader vid ringa narkotikabrott (2 § NSL)- fängelse i minst två år och högst sju år vid grovt narkotikabrott (3 § första stycket NSL)- fängelse i minst sex år och högst tio år vid synnerligen grovt narkotikabrott (3 § andra stycket NSL).PreskriptionstidAnledningen till varför det är intressant att veta vilken grad brottet klassas som är eftersom preskriptionstiden varierar beroende på brottets straffskala. Regler om preskriptionstiden hittar vi i 35 kap. brottsbalken (förkortad BrB). Eftersom jag inte vet vilken grad av narkotikabrott som det rör sig om i ditt fall kommer jag att gå igenom alla olika alternativ:- Vid narkotikabrott av normalgraden är preskriptionstiden tio år (35 kap. 1 § tredje punkten BrB).- Vid ringa narkotikabrott är preskriptionstiden två år (35 kap. 1 § första punkten BrB).- Vid grovt narkotikabrott är preskriptionstiden tio år (35 kap. 1 § tredje punkten BrB).- Vid synnerligen grovt narkotikabrott är preskriptionstiden femton år (35 kap. 1 § fjärde punkten BrB).Preskriptionstiden räknas från den dag då brottet begicks (35 kap. 4 § BrB). Förutsättningarna för att ett brott ska preskriberas är att man inte har häktats eller att åtal inte har väckts (35 kap. 1 § första stycket BrB). Eftersom du har häktats en gång men sedan släpptes igen räknas det som att häktningen aldrig har hänt (35 kap. 3 § BrB). Brottet kan alltså ändå preskriberas, under förutsättning att du inte häktas igen eller åtal väcks. SammanfattningEftersom jag inte vet vilken grad av narkotikabrott du är misstänkt för kan jag inte avgöra vad straffet blir. Jag kan alltså inte heller säga med säkerhet om brottet är preskriberat eller inte. Om det rör sig om ett ringa narkotikabrott är brottet däremot preskriberat, eftersom det nu (november år 2020) är mer än två år sedan brottet begicks. Om det istället är fråga om narkotikabrott av normalgraden eller grovt/synnerligen grovt narkotikabrott är det inte preskriberat. Vid narkotikabrott av normalgraden kan du förvänta dig ett fängelsestraff på max tre år. I lindriga fall kan man istället få villkorlig dom i kombination med samhällstjänst. Vid grovt narkotikabrott kan du förvänta dig fängelse i minst två år och högst sju år, och vid synnerligen grovt brott fängelse i minst sex år och högst tio år. Hoppas att du har fått svar på dina frågor! Om du undrar över något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,