Narkotikabrott

2020-08-05 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag är 20 år och har fått en stämningsansökan för ringa narkotikabrott och är delgiven genom förenklad delgivning. Jag har inte begått något brott innan, och åklagaren har föreslagit böter som straff. Som bevis använder sig åklagaren av urinprovtagningsanalys och "mina egna uppgifter". Jag har inte erkännt till något ännu och mängden THC i urinen var 0.03 microgram/ml som är väldigt litet som jag förstår det dessutom såg inte polisen att vi hade rökt. Vad skulle hända om jag nekar till brott? Och om det skulle leda till en rättegång, vad får jag betala om jag inte har en offentlig försvarare? Kan jag få ett värre straff än böter om jag tar detta till rättegång? Jag förstår att fängelse i 6 månader är i straffskalan men det kommer väl inte ens på fråga? Tack för svar på förhand!
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.I mitt svar har jag gått igenom vad som krävs för att dömas för narkotikabrott, vad som händer om du nekar, hur rättegångskostnader fördelas och vilket straff domstolen kan utdöma.BrottetDe huvudsakliga narkotikabrotten regleras i 1 § narkotikastrafflagen (NSL). Paragrafens sjätte punkt kriminaliserar olovligt innehav och bruk samt annan olovlig befattning med narkotika. Om brottet anses som ringa med hänsyn till mängden och typen av narkotika, döms man istället för ringa narkotikabrott. Övriga omständigheter kan även göra att brottet anses som ringa. Slutligen krävs det uppsåt till brottets alla rekvisit. Innehav och brukInnebörden av att inneha eller bruka narkotika är ganska självförklarande, men jag tänker att en kort definition kan vara på sin plats. Innehav betyder att någon har narkotika i sin besittning på ett sånt sätt att han eller hon har möjlighet att utöva faktisk rådighet över den. Innehav är alltså när någon har narkotika i t.ex. en ficka eller i sitt hem. Vad det gäller bruk kriminaliserades det 1988, och syftet var att komma åt de personer som inte innehaft narkotika men istället blivit bjudna direkt ur en spruta eller en pipa. Kriminaliseringen av bruk innebar alltså att själva tillförseln till kroppen, d.v.s. konsumtionen, förbjöds. UppsåtAtt endast ha narkotikan i sin kropp är inte kriminaliserat. Har någon narkotika i kroppen kan man däremot utgå från att samma person även olovligen har brukat samma narkotika.Denna skiljelinje mellan att bruka och att ha narkotika i kroppen är viktig, eftersom det händer att människor har narkotika i kroppen fastän de aldrig haft uppsåt till något olovligt brukande. Det förekommer som bekant att människor drogas eller bjuds på narkotika utan att känna till att det är narkotika. Detta är som bekant fallet när någon blir drogad eller får i sig narkotikan ovetandes genom t.ex. passiv rökning. Det är helt enkelt inte straffbart. Exempel på det finns att läsa om t.ex. här, här eller här.Vad som händer om du nekarÅklagaren ska alltid bevisa det som den lägger den tilltalade till last. Detta kan åklagaren göra med hjälp av t.ex. ett erkännande, ett vittnesförhör eller genom provtagning för narkotika. Inget av dessa bevismedel är förhand värt mer i domstolens bedömning, utan domstolen ska efter en samvetsgrann prövning i varje enskilt fall avgöra vad som är bevisat (RB 35 kap 1 § och 3 § andra stycket). I teorin innebär det att ett vittnesmål från en polis i det enskilda fallet kan tillmätas mindre betydelse än ett vittnesmål från en förbipasserande fotgängare. Om du t.ex. nekar till uppsåtligt brukande kan åklagaren som bevis för att du uppsåtligen har brukat narkotika läsa upp det positiva resultatet från urinprovet. Kommer du med en rimlig förklaring till varför du hade narkotika i blodet och dessutom kan bevisa dina påståenden, kanske åklagaren måste lägga fram ytterligare bevisning för att du uppsåtligen har brukat narkotika. Om du istället hade erkänt skulle provresultatet tillsammans med erkännandet eventuellt kunnat vara tillräckligt för en fällande dom.RättegångskostnaderOm du döms ska du som regel ersätta staten för provtagning och analys av din urin (RB 31 kap 1 § första stycket). Enligt en rapport från åklagarmyndigheten kostar en sådan provtagning och analys mellan 300 och 3000 kr. Vidare ska den tilltalade betala sina egna rättegångskostnader vid en fällande dom. Blir det istället en friande dom stannar kostnaderna för provtagning och analys på staten. Staten betalar vid en friande dom även dina rättegångskostnader (RB 31 kap 2 §).StraffetDet finns ingen regel som förbjuder domstolen kan utdöma en strängare påföljd än den åklagaren yrkat på. Det brukar dock inte förekomma att domstolen gör en hårdare bedömning eftersom det anses olämpligt. Fängelse kommer överhuvudtaget inte på fråga.SammanfattningBortser man från den information du lämnat till polisen, eller hur du faktiskt fick i dig narkotikan, indikerar ett urintest som visar positivt för narkotika att du uppsåtligen har brukat narkotika. Att i detta sammanhang endast neka till brott räcker sannolikt inte långt utan du skulle isåfall behöva lägga fram en rimlig förklaring och dessutom bevisa varför du inte haft uppsåt till något brukande. Rättegångskostnaderna får du stå för själv om du döms, men hamnar på staten om du frias. Oavsett din inställning till anklagelsen är det högst osannolikt att domstolen utdömer ett strängare straff än vad åklagaren yrkat på. Fängelse blir det alltså inte tal om.Hoppas du fick svar på din fråga.

Fråga om narkotikabrott

2020-07-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej om jag kör en bil som inte är skriven på mig, utan jag har lånat den och jag och min kille kör och jag blir stoppad av polis och narkotika hittas gömd i bilen som vi säger att vi inte visste om, vem står dö som ansvarig? Jag som förare eller ägaren av bilen?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!NarkotikastrafflagenI 1 § narkotikastrafflagen anges en rad olika gärningsformer som var för sig kan medföra ansvar för narkotikabrott. I viss utsträckning överlappar gärningsformerna varandra på det sättet att en viss befattning kan falla under mer än en gärningsform. I fall då det däremot endast gäller att fastställa huruvida ett narkotikabrott enligt 1 § föreligger är det i och för sig tillräckligt för ansvar att förfarandet kan visas utgöra ett olovligt innehav. Huruvida förfarandet formellt också faller under exempelvis punkt 4 saknar i dessa fall i allmänhet egentlig praktisk betydelse. Många gånger är det givetvis också lättare att dokumentera att gärningsmannen olovligen innehaft narkotikan än att han också gjort sig skyldig till ett förfarande som faller under någon av de tidigare punkterna. Det får därför förutses att i praktiken den lösningen ofta väljs att det olovliga innehavet läggs till grund för åtal också i sådana fall där ett förfarande som faller under någon av de andra punkterna kan föreligga.Att inneha, bruka eller ta befattning med narkotika är straffbart enligt (1 § 6 p. narkotikastrafflagen). Bestämmelsen omfattar alltså all form av olovligt handhavande av narkotika. Med innehav avses i princip att någon har narkotika i sin "besittning" på så sätt att han har möjlighet att utöva faktisk rådighet över den. Det innebär att du som förare är besittare av narkotikan eftersom du har rådighet över den. Det kan även innebära att du som förare har sambesittning med övriga passagerare i bilen.Ansvar för brott enligt narkotikastrafflagen förutsätter att gärningsmannen handlat uppsåtligen. Frågan är då om uppsåtet omfattar den omständigheten att narkotikan fanns i bilen. Uppsåt i förhållande till dylika gärningsomständigheter föreligger om det kan visas att gärningsmannen måste ha vetat om narkotikan eller om han eller hon med hänsyn till omständigheterna rimligen haft anledning att räkna med att så var fallet. Om du och din kille hävdat att ni saknat all kännedom om att narkotikan fanns i bilen blir den avgörande frågan för prövningen av uppsåtet om er berättelse om händelseförloppet är vederlagt av åklagarens utredning och om det därigenom kan hållas för visst att ni kände till narkotikan, eller om ni på det sätt som uppsåtsrekvisitet kräver rimligen måste ha räknat med att så var fallet. Vid en samlad bedömning av alla omständigheter kommer er berättelse framstå som mer- eller mindre trovärdig. Det måste dock anses föreligga en presumtion för att den som kör bilen var i besittning av narkotikan eller åtminstone i sambesittning men de övriga i bilen om inte annat kan styrkas. Det som skulle tala till er fördel skulle vara om inget fingeravtryck från er finns på paketet/påsen som omsluter narkotikan - eller att ni är ostraffade sedan tidigare och ingenting tyder på att narkotikan skulle ha tillhört er.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad är straffet för att köra bil med cannabis i blodet?

2020-07-21 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad är straffet om man åker fast körandes bil med 0.00003 thc i kroppen? Alltså rökt cannabis några dagar tidigare?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka brott?De brott du kan göra dig skyldig till enligt din beskrivning är huvudsakligen:- Rattfylleri (4§ lag om straff för vissa trafikbrott) och- Narkotikabrott (1§ 6 punkten, narkotikastrafflagen). RattfylleriI lagen står det att man kan dömas för rattfylleri om den som framför en bil efter att ha intagit narkotika (exempelvis cannabis), om det finns narkotiska ämnen kvar i blodet under färden. Straffet för detta är dagsböter eller fängelse högst sex månader. Brottet kan anses som grovt, om exempelvis framförandet av fordonet har inneburit påtaglig fara för säkerheten (4a§ 3 p, lag om straff för vissa trafikbrott).NarkotikabrottDen som olovligen brukar narkotika kan dömas för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. I ditt fall skulle det med stor sannolikhet rubriceras som ringa narkotikabrott utifrån mängden och sorten, och straffet för det är dagsböter eller fängelse i högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen). I förarbetena till lagen framgår att eget bruk i huvudsak är att anses som ringa, oberoende av vilken sort. StraffvärdetDet är domstol, även ibland åklagaren, som bedömer straffvärdet på den brottsliga gärningen, och därför är det svårt för mig att med någon definitiv säkerhet ge dig ett svar på detta. Mest sannolikt ligger dock straffvärdet för dessa två brott på bötesnivå, och alltså inte fängelsenivå. Dagsböter beräknas utifrån två aspekter, dels din inkomst, dels straffvärdet på brottet (25 kap. 2§ brottsbalken). Man kan få mellan 30-150 dagsböter, och varje dagsbot kan hamna på mellan 50-1000 kr. Beloppet bedöms utifrån dina ekonomiska förhållanden. Man multiplicerar alltså antalet dagsböter (ex. 30 st) med en viss summa som fastställs utifrån ekonomiska förhållanden (ex. 50 kr). Ringa narkotikabrott vid eget bruk leder nästan uteslutande till det lägsta dagsbotsbeloppet, alltså 30 dagar. Likaså rattfylleri av normalgraden. Tjänar man ingenting utan lever på existensminimum, blir summan bestämd efter detta, till det lägsta beloppet på 50 kr. Då skulle det totala beloppet bli 1 500 kr. SammanfattningsvisUtgångspunkten är att det är olagligt att bruka narkotika, och att köra efter att man intagit narkotika om det finns något kvar i blodet. Jag tolkar alltså lagen som att det skulle vara olagligt att köra en bil om polisen kan påvisa att det finns narkotika kvar i blodet vid färden. Det finns alltså ingen nedre gräns för hur mycket narkotika man får ha i blodet vid färd. Det är svårt för mig att säga mer exakt vad straffet skulle bli. Min erfarenhet är dock att fängelse inte döms ut i dessa fall, och att dagsbotsbeloppet vid både ringa narkotikabrott och rattfylleri kan hamna på mellan 40-60 st. Summan avgörs som sagt av dina ekonomiska förhållanden.Kom ihåg att om du misstänks för ett brott har du alltid rätt att biträdas av en försvarare, antingen en offentlig som staten huvudsakligen bekostar, eller en privat försvarare som du själv får bekosta. En försvarare kan hjälpa dig med denna typ av juridiska problem. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Påföljd för grovt narkotikabrott

2020-07-12 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej !Min son sim är 21 år sitter häktad för grovt narkotikabrott.Han har erkänt och det är första gången han gjort ett brott.Polisen hade span.och två av 20 st dom hört har erkänt att dom handlat av min son.Ingenting hittas på telefonerDom hittade 240 g kokain,50gr ketamin och 50 gr mdma.Han har ett spelmissbruk som föranlett detta.Brukar ej droger själv och är.mycket ångerfull.Vad på ett ungefär kan straffet bli ?Mvh
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring påföljden för narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen och brottsbalken. Nä det gäller narkotikabrott finns det fyra olika straffskalor; ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Var gränsen för de olika straffskalorna går framgår inte av lagen, utan det följer av rättspraxis. Utöver typen och mängden av narkotika finns det andra omständigheter som domstolen tar hänsyn till vid påföljdsbedömningen, däribland om det handlat om innehav eller överlåtelse av narkotika. Överlåtelse, dvs försäljning, anses i regel vara mer allvarligt än innehav. Om det finns andra omständigheter som talar för en hårdare eller lindrigare påföljd kommer även det att beaktas. Närmare om vad som kan utgöra sådana omständigheter finns i 29 kap. brottsbalken. Om man begått ett brott innan man fyllt 21 kan man få s.k "straffrabatt", dvs. att man får ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet på grund av ens unga ålder (29 kap. 7 § brottsbalken). Du förklarar att din son är 21, vilket innebär att han inte kommer få en sådan straffrabatt såvida han inte begick brottet när han fortfarande var 20 år eller yngre.Det är svårt att ge en exakt bedömning av vad påföljden kan bli men med tanke på mängden ser det ut som att det skulle handla om grovt narkotikabrott då gränsen för grovt narkotikabrott i praxis b.la har ansetts gå vid innehav av 100 g kokain. Straffet för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två och högst sju år (3 § narkotikastrafflagen).Vänliga hälsningar,

0,51 gram amfetamin - vilket straff kan jag förvänta mig?

2020-07-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |Blev tagen med 0,51gram amfetamin vad kan jag räkna med för straff ?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilket straff en specifik gärning ska få bestäms av domstolen och utfallet varierar från fall till fall. Mitt svar kommer därför ge en generell beskrivning för vad du kan förvänta dig för påföljd. Det korta svaret är att du har gjort dig skyldig till ringa narkotikabrott och kan troligen förvänta dig påföljd i form av dagsböter. Vad är det för brott?Innehav av narkotika för eget bruk utgör ett narkotikabrott (1 § 6 punkten Narkotikastrafflagen). Då du endast haft på dig 0.51 gram klassas brottet som ringa, gränsen för vad som klassas som brott av normalgraden gällande amfetamin går vid 5 gram (2 § Narkotikastrafflagen). Vad ger ringa narkotikabrott för påföljd?Straffvärdet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst 6 månader (2 § Narkotikastrafflagen). För att fastställa straffvärdet i varje enskilt fall betraktas huruvida det finns försvårande respektive förmildrande omständigheter (29 kapitlet 1,2 och 3 §§ Brottsbalken). Förmildrande omständigheter kan ge ett lägre straffvärde och försvårande omständigheter kan ge ett högre straffvärde. Utöver detta betraktas även s.k. "billighetsskäl" vilket är vissa humanitära skäl som kan motivera en mildare påföljd (29 kapitlet 5 § Brottsbalken). Var du under 20 år gammal när brottet begicks blir även en s.k. ungdomsrabatt applicerbar (30 kapitlet 5 § Brottsbalken). I Sverige finns en presumtion mot fängelse, vilket innebär att det i första hand ska väljas annan påföljd än fängelse (30 kapitlet 4 § Brottsbalken). Påföljder som kan väljas istället för fängelse är villkorlig dom, skyddstillsyn, samhällstjänst och böter. Vilken påföljd som väljs beror bland annat på brottets straffvärde och risk för återfall i brott. Huruvida du är straffad sedan tidigare kan därför ha betydelse. Som du säkert förstår påverkas val av påföljd av många olika faktorer varför det är svårt att säga på rak arm vilken påföljd du kan vänta dig. Ur tidigare rättsfall har amfetamin för eget bruk gett en påföljd om 50 dagsböter (NJA 2005 s. 348 I och II), det var då fråga om ringa brott. Hoppas att du har fått svar på dina funderingar!Hälsningar,

Vilken preskriptionstid har ringa narkotikabrott?

2020-07-24 i Narkotikabrott
FRÅGA |Kan jag bli dömd NU för att jag brukat narkotika för cirka 7-8 år sedan? Har ej blivit dömd för det tidigare.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om det är möjligt att bli dömd för brott som begicks för 7-8 år sedan. I mitt svar kommer jag först att identifiera vilket brott det kan röra sig om och därefter behandla preskriptionstiden för brottet.Tillämpliga regler för att besvara frågan kring narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (NSL). Regler om preskription för brott finns i 35 kap. Brottsbalken (BrB).Vilket brott är det att bruka narkotika?I Sverige är det ett brott att uppsåtligen inneha, bruka eller ha annan befattning med narkotika (1 § 6 p. NSL). Om narkotikan med hänsyn till arten och mängden samt övriga omständigheter anses som ringa, döms personen för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Om en person har brukat narkotika, eller haft små mängder för eget bruk är det troligt att brottet ses som mindre grovt och bedöms som ringa narkotikabrott.Vilken preskriptionstid har brottet ringa narkotikabrott?Ett ringa narkotikabrott preskriberas efter 2 år. En påföljd, det vill säga böter eller fängelse i detta fall, får inte dömas ut om den misstänkte inte har häktats eller blivit åtalad för brottet inom 2 år. 2-årsgränsen gäller för de brott där maxstraffet för brottet är fängelse i 1 år. (35 kap. 1 § 1 p. BrB). För ringa narkotikabrott kan en person kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Därför är preskriptionstiden för brottet ringa narkotikabrott 2 år.AvslutningJag tolkar att de brott som du beskriver är ringa narkotikabrott som har en preskriptionstid på 2 år. Att jag tolkar att det är ringa narkotikabrott beror på att du beskriver att det har varit för eget bruk. Ringa narkotikabrott som har skett för 7-8 år sedan är därför preskriberade. Det innebär att en domstol inte får döma ut en påföljd för de preskriberade brotten.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Cannabis för medicinskt bruk och påföljd för narkotikabrott

2020-07-18 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Jag funderar på att odla cannabis för eget bruk och medicinsk användning. En skörd kan ge upp till 400 gram och jag undrar vad straffen innebär och ligger på både tidsmässigt om fängelse samt bötesmässigt om man uppbär en inkomst på cirka 400000kr per år. Jag har ej blivit straffad för narkotikabrott tidigare. Tacksam för svar
Camilla Stein |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Odling, förvar och försäljning av Cannabis och andra narkotikaklassade preparat regleras i Narkotikastrafflagen.Påföljd Enligt 1§ Narkotikastrafflagen kan narkotikabrott av normalgraden ge fängelse i högst tre år. Ringa narkotikabrott kan ge böter eller fängelse i högst sex månader, se 2 § Narkotikastrafflagen. Bestämmelsen om ringa narkotikabrott blir tillämplig när narkotika används för eget personligt bruk. Ringa narkotikabrott är således uteslutet när det är fråga om försäljning av narkotika. Är narkotikabrottet att anses som grovt blir fängelsestraffet mellan två och sju år, se 3 § Narkotikastrafflagen. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det beaktas ifall brottet har gjorts som ett led i en organiserad verksamhet som bedriver handel med narkotika. Brottet ska även anses som grovt om det är fråga om en särskilt stor mängd narkotika eller att narkotika är av särskild eller hänsynslös art. Synnerlig grovt narkotikabrott kan ge fängelse mellan sex och tio år. Det borde inte bli aktuellt i ditt fall. Medicinskt ändamål Du nämner att du ska odla cannabis för medicinsk användning. Medicinsk användning av narkotikaklassade preparat regleras i Lagen om kontroll av narkotika. Enligt 2 § 1 p Lagen om kontroll av narkotika är det tillåtet att tillverka narkotika för medicinskt ändamål. För att detta ska vara tillåtet krävs även Läkemedelsverket ger tillstånd till tillverkningen, se 4 § och 8 § Lagen om kontroll av narkotika. I ditt fall Vilket straff som skulle bli aktuellt i ditt fall är svårt att avgöra utifrån den begränsade information jag har fått. En bedömning görs alltid i det enskilda fallet. I bedömningen vägs det bland annat in mängden narkotika, hur farligt preparatet är, ifall det är en organiserad verksamhet samt till vem som narkotikaförsäljningen är riktad till.Utifrån din information antar jag att du skulle kunna bli dömd för narkotikabrott av normalgraden. Ifall du endast skulle använda narkotikan för personligt bruk finns det en chans att det istället blir fråga om ringa narkotikabrott.Vänliga hälsningar,

Varför är lustgas lagligt?

2020-06-25 i Narkotikabrott
FRÅGA |Varför är lustgas lagligt för privatpersoner?
Jenny Viberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en substans ska vara olaglig att t.ex. använda eller inneha, krävs att den är narkotikaklassad. Om en substans är narkotikaklassad finns den med i läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (LVFS 2011:10). Där finns en lista över ämnen och substanser som Läkemedelsverket har klassificerat som narkotika och därmed är olagligt att t.ex. använda eller inneha. Lustgas finns inte med i den listan. Läkemedelsverket har alltså inte gjort bedömningen att lustgas ska klassas som narkotika.Hoppas att du är nöjd med ditt svar!Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.