Uppsåt och narkotikabrott

2016-01-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hamnade i LOB och blodprov hade tagits. Visade sig att jag var positiv för THC (cannabis). Då jag inte kommer ihåg ett dugg från kvällen och jag minns inte om jag hade rökt cannabis, gäller då sinnesförvirring eftersom jag inte var medveten om brottet?
Vincent Edberg |Hej, tack för din fråga.Regler om straffansvar för bruk av narkotika återfinns i narkotikastrafflagen (1968:64). Av 1 § framgår att det krävs uppsåt för att fällas till ansvar för narkotikabrott. I 3 a § finns dock en möjlighet att komma åt personer som av grov vårdslöshet befattat sig med narkotika på olika sätt. Denna bestämmelse träffar i korthet den som överlåter, framställer och anskaffar narkotika. Den som innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika av vårdslöshet ska således inte bestraffas.

Narkotikabrott - påföljd, körkort och framtida jobbmöjligheter

2015-12-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |HejBlev gripen förra veckan och fick göra ett pissprov som kommer visa positivt på THC och KANSKE benso (Tog det 2 dagar innan jag blev gripen) Vad är påföljderna för detta? Är 18 år och aldrig blivit gripen för någonting. Kommer detta även påverka mitt körkort på något sätt? (Övningskör just nu) och kan jag tex få jobb som lärare och kunna gå GMU/Lumpen Tack
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga!Jag delar in din fråga i följande delar, för att svaret ska bli mer överskådligt: Påföljd, körkort, lärarjobb och GMU.PåföljdDet är aldrig möjligt att ge ett exakt svar angående vilka påföljder som kan bli aktuella i ett enskilt fall, eftersom domstolen tar hänsyn till många olika saker i sin bedömning såsom livssituation och annat. Vad som generellt gäller om man döms för ringa narkotikabrott eller narkotikabrott av normalgraden (vilket jag antar kommer att bli aktuellt i ditt fall), är att påföljden blir böter. Det är också möjligt att man döms till ungdomstjänst eller ungdomsvård, men det är som sagt en helhetsbedömning av just din situation som avgör.Om man döms för brott noteras detta i belastningsregistret, vilket brukar kallas att man får en ”prick i registret”. Beroende på vilket straff man har fått finns noteringen (”pricken”) kvar i registret under 5 eller 10 år. 5 år gäller för böter, medan 10 år gäller för bland annat ungdomstjänst och ungdomsvård.Möjligheten att ta körkortNär man ska ta körkort krävs ett körkortstillstånd från Transportstyrelsen. När Transportstyrelsen prövar om man ska få ett tillstånd gör de en bedömning om man är lämplig för att ta körkort enligt 3 kap 2 § körkortslagen, och hänsyn tas då bland annat till noteringar i belastningsregistret. Just narkotikabrott kan tyda på att man inte är pålitlig i nykterhetshänseende, vilket är ett kriterium som ska bedömas. Om man har en notering i belastningsregistret kan det leda till att Transportstyrelsen beslutar om en så kallad spärrtid, enligt 3 kap 9 §. Denna spärrtid kan vara mellan en månad till tre år, och under spärrtiden kan man alltså inte ta körkort. Efter spärrtidens slut kan man på nytt ansöka om körkortstillstånd, varpå Transportstyrelsen gör en ny bedömning. Har man fått ett körkortstillstånd kan detta återkallas om man inte längre uppfyller kraven. LärarjobbEn lärarutbildning sker på högskola, och när man söker till en högskola görs ingen kontroll av belastningsregistret. När man väl ska börja jobba som lärare görs dock en kontroll, men när man lämnar belastningsregisterutdrag inför lärarjobb görs det syfte att säkerställa att man inte har begått några allvarliga brott mot någon annan person, särskilt barn. Därför bör ett narkotikabrott som i ditt fall inte synas i det speciella belastningsregisterutdrag som man beställer inför lärarjobb. GMUNär man söker till GMU hos Försvarsmakten görs en obligatorisk belastningsregisterkontroll, och till skillnad från vid lärarjobb omfattar den kontrollen samtliga brott man dömts för. Som reglerna ser ut i dag får man inte genomföra GMU om man dömts för ett brott den senaste 5-årsperioden, och har man en belastningsregisternotering som som ligger kvar längre än 5 år kan den också utgöra hinder. Man får dock inte automatiskt avslag på ansökan bara för att man har en notering i belastningsregistret som är över 5 år gammal, utan en bedömning görs då hos Försvarsmakten. Om du döms behöver du alltså åtminstone vänta i 5 år för att kunna genomföra GMU, och eventuellt upp till 10 år om det skulle vara så att du döms till någon av påföljderna som ligger kvar i 10 år.Sammanfattningsvis kan ett straff för den här typen av brott vara mer eller mindre ingripande, beroende på omständigheterna i ditt enskilda fall. Även andra konsekvenser kan följa av en eventuell dom, och möjligheterna att ta körkort och genomföra GMU kan alltså begränsas. De hinder som en dom medför varar dock inte för evigt, och om du inte döms för något annat i framtiden har du alltså möjlighet att både ta körkort och genomföra GMU.Hoppas att du har fått svar på dina frågor.Vänligen,

Narkotikabrott och rattfylleri

2015-12-25 i Narkotikabrott
FRÅGA |Blev stoppad och det gjordes en drogtest som var positiv på 0.06 amfetamin . Blir en rättegång . aldrig straffad eller misstänkt för drogpåverkan tidigare. Vad kan det bli av det?
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Amfetamin är klassat som narkotika. När man olovligen brukat narkotika kan man dömas, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Anses brottet ringa, med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter, döms man till böter eller fängelse i högst sex månader.Det mest troliga är att du döms för ringa narkotikabrott. Normalstraffet för detta brott är dagsböter (men kan ibland bli fängelse på max sex månader).Om du körde bil samtidigt som du hade narkotiskt ämne i blodet kan du också bli dömd för rattfylleri till böter eller fängelse i högst 6 månader. Om rattfylleri-brottet var grovt kan du dömas till högst två års fängelse. Hoppas att det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Påföljd vid ringa narkotikabrott

2015-12-10 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad ger straff för 5g kokain för eget bruk? Samt att substans återfinns i blodet, har tidigare ringa narkotikabrott straff som är över 10år gamla..??
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Vid påföljdsbestämningen görs en helhetsbedömning av fallet, där rätten kommer beakta alla relevanta omständigheter. Enligt 29 kap 1 § brottsbalken (BrB) ska straff bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. Vad som utgör narkotikabrott framgår av 1 § narkotikastrafflagen (NSL). Fem gram är en förhållandevis liten mängd narkotika. Därför torde det röra sig om ett ringa narkotikabrott enligt NSL 2 § Påföljden för ringa narkotikabrott utgörs av böter eller fängelse i högst sex månader.Vid bedömningen av straffvärdet beaktas de omständigheter som följer av 29 kap 1 § 2 st. BrB:Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person.I aktuellt sammanhang torde dina avsikter och motiv med gärningen vara av störst betydelse eftersom din gärning inte verkar ha påverkat någon annan. I 29 kap 2 § räknas ett antal försvårande omständigheter upp. Det finns dock inget i frågeställningen som talar för att någon av dessa omständigheter skulle vara aktuella. Det finns även förmildrande omständigheter i 29 kap 3 §, dock finns det inget som talar för att någon av dessa skulle vara aktuella. Vid straffmätningen ska, utöver straffvärdet hänsyn även tas till om den tilltalade tidigare begått brott enligt 29 kap 4 § BrB. Då ska särskilt beaktas vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brotten samt om det rör sig om likartad eller särskilt allvarlig brottslighet. Dina tidigare brott har bestått av två ringa narkotikabrott för 10 år sedan. Därmed rör det sig inte om brottslighet i någon större omfattning, dessutom har det gått lång tid mellan de tidigare brotten och det brott som nu diskuteras. Brottsligheten är dock likartad.Vidare ska omständigheter i 29 kap 5 § BrB beaktas vid bedömningen. Det finns dock inget som talar för att någon av dessa är aktuella.När rätten väljer påföljd enligt 30 kap 4 § BrB ska särskild vikt läggas vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Då ska eventuella omständigheter i 29 kap 5 § beaktas om dessa inte beaktats tidigare i bedömningen. Som skäl för fängelse beaktas brottets straffvärde, om brottet utgör ett artbrott och om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Vägledning kring vilka brott som utgör artbrott hämtas i praxis och narkotikabrott är ett av dem. Du har även gjort dig skyldig till brott tidigare, dock var detta 10 år sedan vilket medför att denna brottslighet torde spela ytterst liten roll i bedömningen. Att fängelse står föreskrivet i straffskalan behöver inte betyda att ett fängelsestraff är aktuellt. Om det saknas särskild anledning att befara att den tilltalade gör sig skyldig till fortsatt brottslighet kan villkorlig dom enligt 30 kap 7 § BrB vara en mer lämplig påföljd. Om den tilltalade i detta läge även samtycker till samhällstjänst utgör detta ytterligare skäl för villkorlig dom. Villkorlig dom är dock uteslutet om det finns risk för återfall i brottsligheten. I ditt fall finns det risk för återfall eftersom du tidigare gjort dig skyldig till ringa narkotikabrott.Ett annat alternativ till fängelse är skyddstillsyn enligt 30 kap 9 § BrB. Detta kan vara aktuellt om det finns anledning att anta att denna påföljd kan bidra till att den tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet. Ett skäl för denna påföljd är att den tilltalade samtycker till att undergå behandling för missbruk som har samband med brottsligheten. I ditt fall utgörs brottsligheten av ditt missbruk och det finns därför ett tydligt samband. Att förena skyddstillsyn med så kallad kontraktsvård enligt 28 kap 5 § 4 st. torde därför kunna vara ett lämpligt alternativ till fängelse. Sammantaget är det många faktorer som vägs in vid bestämmandet av påföljden för det aktuella brottet. Att du för 10 år sedan gjorde dig skyldig till två ringa narkotikabrott bör inte ha så stor betydelse eftersom lång tid förflutit sedan brottet begicks och det rörde sig om ringa brottslighet.Det är svårt att säga exakt vad påföljden kommer att bli, men eftersom det rör sig om en relativt liten mängd kokain och dina tidigare brott bör sakna betydelse torde inte ett fängelsestraff bli aktuellt. Om det skulle bli aktuellt torde det inte röra sig om något längre fängelsestraff.Jag hoppas att jag gett dig en god bild av vilka faktorer som har betydelse för bedömningen och att jag gjort det lite tydligare för dig hur påföljdsbestämningen sker och hur det kommer se ut i ditt fall. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Narkotikabrott och belastningsregister

2016-01-23 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Min fråga är, jag var på väg hem efter ett gympass i fredags och istället Fr några afterwork fick jag en joint av en polares bekant (jag har adhd) så det stabilisera mig håller pallet lugn, tyvärr så när jag promenerade hem tog 2 civilare mig och jag fick lämna pissprov. Jag är 36 år och inget i registret, vad kommer att hända ifall det visar positivt? Vet om nöten men kommer jag få en prick på 5 år?? Mvh
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det finns flera saker som kan hända om ditt prov visar positivt. Du kan till exempel dömas för narkotikabrott. Om det endast rör sig om ringa narkotikabrott är det rimligt att påföljden blir böter, antingen genom ett strafföreläggande (som du kan godkänna och undgå rättegång) eller så väcker en åklagare åtal mot dig. Om du fälls för narkotikabrott kommer detta att synas i belastningsregistret, det vill säga kommer du få en "prick". Hur länge denna anmärkning är kvar i registret beror på vad du dömdes till. Böter, eller ett strafföreläggande, lagras i belastningsregistret i fem år (17 § 9 p. lag om belastningsregister). Skulle du dömas till en strängare påföljd, exempelvis skyddstillsyn eller villkorlig dom, kommer uppgift om detta inte gallras förrän 10 år passerat (17 § 4 p.). Vänliga hälsningar,

Innehav av cannabis

2015-12-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag har åkt fast för innehav av canabis 9gr och blivit åklagad för narkotikabrott och ringanarkotika brott samt en utredning hos kriminalvården, jag har ingen inkomst och undrar vad straffet komma att bli, jag är också ensamstående förälder till ett barn på 5år, finns det risk för fängelse? Eller kan jag få samhällstjänst istället? Böter i bästa fall? Jag har åkt dit för samma förut, många år sedan några gånger och endast fått böter. Jag är orolig. Tacksam för svar
Malin Dijnér |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglering av narkotikabrott återfinns i Narkotikastrafflagen (1968:64), se här https://lagen.nu/1968:64. I första §, sjätte punkten, anges att den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika, döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Således kan fängelsestraff utdömas från 14 dagar upp till tre år, beroende på omständigheterna. Den första paragrafen tar främst sikte på brott av normalgrad. 2 § i samma lag tar istället sikte på brott som är att bedöma som ringa, där straffskalan således är lägre. I lagbestämmelsen föreskrivs: "Är brott som avses i 1 § första stycket med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader". Vid bedömning om vilket straff som ska utdömas tar en domstol hänsyn till samtliga omständigheter som förekommer i målet. Generellt sett enligt praxis på området, är gränsen för normalgraden av narkotikabrott ungefär 50 gram cannabis. Mängder under det faller vanligtvis under ringa narkotikabrott, vilket föranleder böter eller fängelse i högst sex månader. Se mer om praxis på området samt lagstiftningen här: https://lagen.nu/1968:64. Enligt min mening är en dom om böter det mest troliga i ditt fall, med ett innehav om 9 gram cannabis, möjligtvis i kombination med annan påföljd. Med tanke på tidigare eventuella domar som du har, samt att det särskilt rör samma typ av brottslighet, kan det väga in på straffmätningen. Skyddstillsyn och samhällstjänst kan komma i fråga om domstolen anser att det finns omständigheter som gör att fängelsestraff inte bör utdömas. Hoppas du fått svar på din fråga och återkom gärna om du har fler funderingar!

Riktlinjer för grovt narkotikabrott

2015-12-24 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hejsan, jag undrar om ni vet vad straffskalan är för narkotika brott för de olika drogerna kokain esctasy amfetamin cannabis? vart går gränsen för dem olika för att det ska klassas om grovt? har sökt på google ett par h nu men allt i förgäves, står olika mängd vart man än läser. Förstår att allt speglar in om det är orgainserad brotslighet etc men borde väll finnas en standard tabell för vart gränsesn går?Har suttit och diskuterat med än vän och vi är lite oense om mängd så vore tacksam för svar!Tack på förhand, MVH
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det görs alltid en individuell prövning i varje misstänkta narkotikabrott. Det förekommer därför avvikelser från den utgångspunkt som jag kommer redogöra för. Se det därför enbart som riktlinjer i förening med 3 § narkotikastrafflagen. Värdena kommer från samlad rättspraxis.Cannabis, ca 5 kgAmfetamin, ca 500 gram Mefedron och liknande, ca 500 gramEcstasy, ca 5 000 tabletter eller 500 gram (5 000 missbruksdoser)Kokain, ca 100 gramMed vänliga hälsningar,

Påföljd vid innehav av 50 gram cannabis

2015-12-05 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad är straffskalan för innehav av 50 gram cannabis
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En domstol tar hänsyn till samtliga omständigheter i fallet jämte innehavet av narkotikan. Generellt sett gäller dock att gränsen för normalgraden av narkotikabrott går vid 50 gram cannabis. Allt under det faller normalt under "ringa brott" och föranleder böter eller fängelse i högst sex månader. Strax över 50 gram innehav leder regelmässigt till åtminstone 14 dagars fängelse. Över den mängden innebär narkotikabrott av normalgraden och föranleder upp till tre års fängelse (1-2 §§ narkotikastrafflagen).Med vänliga hälsningar,