Straffvärde narkotikabrott

2015-06-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hejsan!Jag beställde 25st ecstasy tabletter som innehåller 150mg MDMA på internet, men ist för ett paket i brevlådan fick jag besök av polisen som hade lyckats fånga upp försändelsen.Tidigare har jag straffats för grovrattfylla men är annars ostraffad.Min fråga är vad man kan förvänta sig för straff vid den mängden?
Mattias Vilhelmsson |Hej! Regler om straff för narkotikabrott återfinns i Narkotikastrafflag (1968:64). I 1 § radas upp vilka typer av handhavanden med narkotika som är straffbara. Ecstasy är definitivt att räkna som narkotika vilket innebär att 1 § gör sig tillämplig. I det här fallet blir det dessutom fråga om vilken eller vilka av punkterna 1-6 som det blir fråga om: det kan både röra sig om ett överlåtelsefall eller eget brukande. Detta beror på vad åklagaren anser sig kunna bevisa. Överlåtelsefallen anses vara allvarligare än fallen som avser eget brukande. I RH 2001:61 ansågs överlåtelse av 94 ecstasytabletter som ett brott av normalgraden, jmf 3 § om grovt brott. I det här fallet torde det därför vara fråga om ett narkotikabrott av normalgraden, att det bedöms som ett ringa brott är osannolikt, jmf 2 §. Narkotikabrott är ett s.k. artbrott vilket medför att det, förutom i ringa fall, bör föranleda fängelsestraff, jmf NJA 1997 s. 522. Vad straffvärdet eventuellt blir i ditt fall är väldigt svårt att säga då det beror på dels vilken p. i 1 § domstolen anser är för handen och dels andra personliga omständigheter såsom ålder, jobb osv. Att du tidigare har blivit dömd för grov rattfylla kan också påverka bedömningen. I en dom från HD den 5 december 2012 (B-5571-11) kom HD fram till att straffvärdet för innehav av 50 tabletter ecstasy och 0,14 g amfetamin, av vilket han givit 5 av tabletterna till bekanta, var "fängelse i något mer än 14 dagar". Efter straffmätningen i det fallet kom HD fram till att en villkorlig dom förenad med böter var den rätta påföljden. Detta fallet kan ge lite ledning för hur en tingsrätt torde bedöma ditt fall. Dock måste jag än en gång reservera mig: olika omständigheter som skiljer fallen åt kan få betydelse vilket kan göra att ditt fall bedöms på ett annat sätt. Hoppas du är nöjd med mitt svar!

Ev. konsekvenser vid narkotikabrott, överklagande av dom m.m.

2015-06-25 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej Lawline!I början av Februari så blev jag och en vän stoppade vid en rutinkoll vid Observatorielunden. Jag ombads lämna urinprov vilket jag gjorde. Nu har jag fått ett brev angående förhör gällande narkotika brott!Två dagar tidigare, så hade jag i anslutning till en avskedsfest spenderat natten i samma lokal. I denna lokal brukades narkotika i ett stängt utrymme. Jag misstänker då att jag ev fått narkotika i mitt urin via passivt ofrivilligt intag. Jag är verksam naprapat och jobbar aktivt med hälsa, att bruka narkotika finns inte på min karta.Jag vill bestrida domen, men undrar ifall "det är värt det"? (Jag förstår hur ärrendet "låter") Kan det sluta med att jag ändå blir straffad och får betala ännu mer? Är konsekvenserna "inte så allvarliga" eller kan det påverka mitt yrke/körkort/legitimering som naprapat?Jag förväntas kontakta eller närvara vid förhör på tisdag 09.00Hoppas jag fått svar innan dess.. Glad midsommar//Gustav
Viktor Serbán |Hej Gustav,Tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp! Kontrollen som Polisen bad dig göra regleras i Rättegångsbalken (RB) 28 kap. 12 § (se HÄR) får enbart göras om Polisen skäligen misstänker att du begått brott varpå fängelse kan komma att bli aktuellt. I ditt fall verkar det vara fråga om narkotikabrott vilket är straffbart enligt Narkotikastrafflagen (se HÄR). Således har Polisen rätt att kräva urinprov förutsatt att du kunde anses som skäligen misstänkt.Utifrån det du skrivit verkar det inte som att du fått någon dom utan enbart kallats till förhör. Polisen har troligen kallat dig till detta enligt 23 kap. 6 § RB för att möjligen utreda en förundersökning. Du kan således ännu inte ha blivit dömd då detta kräver formellt sett en rättegång. Därför kan du i nuläget inte heller överklaga någon dom då denna troligen inte finns. Vad du däremot kan göra är att göra en JO-anmälan ifall du anser att Polisen inte hade rätt att skäligen misstänka dig och begära urinprovstagning. Hur detta går till kan du se HÄR. Det ska dock tilläggas att JO-anmälningar oftast inte leder till något då bevisningen och materialet som skickas in många gånger är bristfälligt. Om du överväger detta ska då alltså se till att ha goda grunder och bevisning för din sak. För att återkoppla mer utförligt till dina frågeställningar; - Om du döms för narkotikabrott kan du överklaga domen till Hovrätten. Av domen ska det framgå hur detta går till samt inom vilka tidsramar du måste agera. Du bör givetvis innan en rättegång förklara till Polisen/åklagaren att du ofrivilligt intagit narkotika. Glöm dock inte att man kan ändå dömas om det kan styrkas att du agerat av grov oaktsamhet. Jag skulle därför råda dig att begära offentligt försvar om åtal väcks mot dig och rättegång blir aktuellt. - Om blir dömd och väljer att överklaga domen kan du ev. få en "hårdare" dom. Detta förutsätter dock att även åklagaren väljer att överklaga domen då hen anser att den var för mild. Om det dock är bara du som överklagar ska du inte kunna drabbas hårdare enligt en processrättslig princip som kallas reformatio in pejus och regleras i 51 kap. 25 § st 1 RB. - Jag kan inte utifrån din information avgöra huruvida ditt ev. narkotikabrott kan anses vara "allvarligt" eller ej. Det kan snabbt skifta i allvarlighetsgrad beroende på omständigheterna. Vad jag kan säga är dock att om man döms för narkotikabrott kan detta ex. föranleda att ens körkort dras in. Det är Transportstyrelsen som då gör en bedömning huruvida du bör få behålla ditt körkort eller ej. Utan att gå in för mycket i detalj brukar de generellt sett utreda ifall det föreligger någon form av missbruk. Ifall detta kan styrkas finns en risk för att körkort återkallas alternativt får behållas med förbehåll att personen lämnar urinprov för kontroll. - Hur en ev. dom påverkar ditt yrke törs jag inte säga. Som licensierad naprapat bör du ha tillgång till någon form av interndokument och/eller policys som bedömer dessa situationer. Dessa bör vara vägledande till vilka ev. konsekvenser en potentiell dom kan föranleda. Jag hoppas mina svar har gett dig vägledning och hjälp i ärendet! Behöver du mer omfattande juridisk hjälp är du välkommen att kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar,

Erkännande i brottmål

2015-05-10 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Två narkotika poliser knackade på hos en kompis idag och hade "bevis" på att han hade mottagit en beställning MDMA på 1g i Februari. Han var dum nog att erkänna till dom under förhör att det var han som hade beställt det igenom en kompis och även att han visste att det var narkotika. Detta gjorde han under press från poliserna som sa att det var en "solklar" dom i rättegång med det bevis dom hade vilket var egentligen bara att det paketet hade skickats till hans adress. Dom sa att han skulle få böter och en punkt i registret som skulle vara i 5 år. Finns det något sätt att ta sig ur den situation nu när han har erkänt? Ingen advokat var med under förhöret vilket dom verkligen pressade han att göra.Mvh, Gustav
Mattias Vilhelmsson |Hej Gustav!I ett brottmål, till skillnad från ett dispositivt tvistemål, är ett erkännande inte bindande för rätten. Ett erkännande är endast ett bevisfaktum vars bevisvärde varierar avsevärt beroende på själva omständigheten. I det här fallet kan man ifrågasätta om poliserna bör uttala sig om att detta är en "solklart" fällande dom (det är domstolen som dömer) men det är egentligen en annan fråga. I det här fallet antar jag att ett åtal har väckts mot din kompis och vad han bör göra är att begära en offentlig försvarare när själva processen dras igång. Detta bör han få information om. Det är alltså inte helt "kört" förrän en lagakraftvunnen fällande dom har kommit till stånd och din kompis erkännande gör inte så att detta helt sonika läggs till grund för domen utan domstolen måste värdera erkännandet och återkallar din kompis erkännandet med hänvisning till att han blev pressad och inte visste vad han skulle göra måste domstolen värdera detta. För att bli fälld krävs att det utom rimlig tvivel har gått till på det sätt som åklagaren påstår. Dock går det inte att förringa att din kompis chanser troligtvis har försämrats på grund av erkännandet men detta medför för den delen inte att hans chanser helt har utsläckts.

Förberedelse till narkotikabrott?

2015-04-19 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej ! Vi har sedan ett par år tillbaks ett litet växthus i lägenheten där vi bla odlar tomater och driver upp div kryddor. Har läst att polisen kan anklaga oss för förberedelse till cannabis-odling ! Är detta verkligen sant ! Vad säger lagen?Med vänlig hälsning Bo
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen (1968:64), se https://lagen.nu/1968:64. I 1 § stadgas det att det krävs uppsåt för bland annat framställande av narkotika som är avsedd för missbruk. Enligt 3 a § kan även den som av grov oaktsamhet begår ett sådant brott dömas till straffansvar. I 4 § anges det att sådana brott (som avses i 1 § 1-5 p.) även är straffbelagda på försöks- och förberedelsestadierna, se https://lagen.nu/1968:64#P4S1. Jag vet inte var du har läst det du påstår om att polisen skulle kunna anklaga er för förberedelse till en Cannabis-odling på grund av att ni har ett växthus hemma, där ni för tillfället endast odlar tomater och kryddor. Eftersom ni i dagsläget varken odlar eller funderar på att börja odla Cannabis tror jag inte att ni behöver oroa er. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Narkotikabrott som begås utomlands

2015-06-28 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej Lawline! Jag undrar vad konsekvenserna kan bli efter att ha köpt och eventuellt tagit en mindre dos kokain i Ungern? Jag var väldigt alkoholpåverkad och minns endast vissa tillfällen av kvällen. Jag vet att jag köpte någonting som liknade kokain, men jag minns inte att jag brukade det. Senare under kvällen blev jag och mina vänner rånade i lägenheten vi hyrt och det var vid brottsplatsundersökningen som polisen upptäckte den då tomma plastpåsen där kokainet var tidigare. Jag har ett helt rent brottsregister och inga tidigare möten med några narkotikaklassade preparat som helst. Min fråga blir då återigen vad detta kan innebära för mig om urinprovet jag lämnade i Ungern är positivt?Tacksam för svar!
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svensk eller ungersk lagstiftning? Utifrån ditt sätt att skriva utgår jag från att du är svensk medborgare eller åtminstone utlänning med hemvist i Sverige. Brott som begåtts utomlands döms då efter svensk lag och vid svensk domstol, 2 kap. 2 § 1 brottsbalken (1962:700). Brott är en gärning som är beskriven i brottsbalken eller i annan speciallag, exempelvis narkotikastrafflagen (1968:64), 1 kap. 1 § brottsbalken.Har brott begåtts?Kokain är i lagens mening att se som narkotika, 8 § narkotikastrafflagen. Den som olovligen brukar narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år, 1 § första stycket 6 narkotikastrafflagen. Är brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, är straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader, 2 § narkotikastrafflagen. Avslutning Du har, enligt din beskrivning, olovligen och uppsåtligen (medvetet val) brukat narkotika. Mycket talar för att brottet har varit ringa (av mindre allvarlig karaktär), exempelvis att endast en mindre mängd har anskaffats och brukats. Att du var alkoholpåverkad vid anskaffandet eller vid brukande tillmäts ingen betydelse eftersom det är anses som självförvållat rus (frivillig konsumtion), 1 kap. 2 § andra stycket brottsbalken. Att du har ett rent brottsregister behöver inte ha någon betydelse, jfr 29 kap. 4 § brottsbalken. Det är snarare så att tidigare brottsligt beteende kan föranleda ett hårdare straff, men normalt behöver ett rent straffregister inte innebära att en mildare bedömning görs. Rånet verkar inte påverka bedömningen i något avseende.Om det prövas i svensk domstol, talar mycket för att du kan dömdas till böter. Notera att maxstraffet är sex månaders fängelse.Nedan hittar du lagarna som jag har hänvisat till i mitt svar.Brottsbalken. Narkotikastrafflag.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Indraget körkort på grund av bruk av Cannabis

2015-06-11 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej ! År 2012 blev jag av med mitt körkort för drogratfylla. Jag hade brukat cannabis 3 dagar tidigare och var inte berusad vi körningen men polisen hittade extremt små spår av thc vid blodprov (0,00001%). Jag läste en artikel på dagensjuridik där det står "Blodproven som låg till grund för drograttfylleri var sannolikt feltolkade" och "Hur kan jag gå till väga för att få veta ifall detta gäller mitt ärende? Och om så är fallet, hur går jag vidare?Här är en länk till artikeln:http://www.dagensjuridik.se/2015/05/150-rattfylledomar-kan-rivas-upp-ra-begar-resning-efter-risk-feltolkade-blodprovIITacksam för svar !
Joakim Wahlgren |Hej,Tack för din fråga!I artikeln framgår att det har identifierats omkring 150 fall där personer felaktigt kan ha dömts för drograttfylleri. Situationen har uppstått då polis och åklagare troligen feltolkat innehållet i analysbeskeden. Om THC-syra (tetrahydrocannabinolsyra) hittas i blodet kan det bevisas att man har använt Cannabis och därmed gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott. För att göra sig skyldig till drograttfylleri krävs att det är bevisat att föraren hade narkotika i blodet under själva bilkörningen. Då THC-syra till skillnad från THC, inte är narkotikaklassat var det normalt sätt inte tillräcklig bevisning för rattfylleri. Därav risken för felaktiga domar som kan rivas upp.Skillnaden mellan ringa narkotikabrott (narkotikastrafflagen 2 § ) och drograttfylleri (trafikbrottslagen 4§ som hänvisar till 8 § narkotikastrafflagen) är att det rör sig om två olika brott i två olika lagar. När det gäller bestämmelser kring körkort aktualiseras körkortslagen som du hittar HÄR. Ett körkortsingripande kan enligt körkortslagen 5 kap. 1 § göras med anledning av brottslig gärning när det finns en lagakraftvunnen dom, godkänt strafföreläggande, godkänd ordningsbot eller åtalsunderlåtelse. En typ av körkortsingripande är återkallelse - grunderna för återkallelse finns i körkortslagen 5 kap. 3 §. Körkort kan återkallas om körkortsinnehavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Bestämmelsen avser även narkotika. Enligt punkt 6 kan återkallelse även ske om det med hänsyn till körkortsinnehavarens personliga omständigheter inte kan anses lämpligt att personen har körkort. Här tar man t.ex. hänsyn till om det finns ett narkotikaberoende. Mot bakgrund av detta bör du ha i åtanke att även om brottet drograttfylleri inte kan bevisas kan brottet ringa narkotikabrott tillsammans med andra omständigheter leda till ett indraget körkort.Ett indraget körkort är inte ett straff i lagens mening utan ett förvaltningsrättsligt ingripande. När det gäller den dom eller strafföreläggande som föreligger på grund av ditt bruk av cannabis finns det möjlighet i vissa fall att begära resning enligt artikeln. För att läsa om resning klicka HÄR.Som jag har uppfattat artikeln är ditt fall ett sådant fall som kan vara aktuellt om det endast funnits THC-syra i ditt blod vid din bilkörning. Om det har funnits THC eller cannabis finns det med stor sannolikhet inte möjlighet att få en ansökan om resning beviljad.

Narkotikabrott, fråga om preskription och ovanligt lång tid sedan brottet...

2015-04-19 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej Lawline!Är misstänkt för narkotikabrott av normalgraden ( amfetamin innehav 13 gram) , Har dock förflutit lång tid sedan förundersökningen , i nuläget 4 år. Vad jag tror mig veta är förundersökningen klar för 4 år sen och jag vart delgiven denna.Hur länge får det dröja till åtal i tingsrätten , preskibering?Vad händer vid eventuell dom?Straffreducering pga lång tid sedan händelsen?Mycket tacksam för svar!
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Preskription tas upp i 35 kap. 1 § BrB och av den följer att narkotikabrott (av normalgraden) preskriberas 10 år efter det att brottet skedde (se även 1 § NSL). Det kan dock noteras att det är väldigt ovanligt att åtal väcks så långt efter att en förundersökning/delgivning skett. Enligt mig förefaller det därför otroligt att åtal kommer att väckas, även om det alltså inte är omöjligt. Om åtal väcks och du även döms finns det en möjlighet till strafflindring enligt 29 kap. 5 § 3 p. BrB. Där stadgas att domstolen ska beakta "om en i förhållande till brottets art ovanligt lång tid förflutit sedan brottet begicks". Beroende på omständigheterna kan vad som anses vara en "vanlig tid" naturligtvis variera stort varför det är svårt att avgöra hur stort dröjsmålet är idag. Angående hur mycket strafflindring som kan komma i fråga har dock Högsta domstolen i ett relativt nytt avgörande (2012) angett att som "riktpunkt" ska ett års dröjsmål motsvara ungefär en månads fängelse. Således bör du, om du skulle bli dömd, få en viss strafflindring.

Grovt narkotikabrott?

2015-03-25 i Narkotikabrott
FRÅGA |Har en anställd i företaget som sitter häktad för narkotikabrott. Han greps på bar gärning vid försäljning och vid husrannsakan fann man 3kg cannabis och en lista på kunder o skulder. Han har nu suttit häktad i en vecka och beräknas tidigast komma ut Om ytligare en vecka. Vad kan man förvänta sig för dom i ett sådant fall? Han är tidigare ostraffad och lever under ordnade former och arbetar.
|Hej och tack för din fråga! I ett sådant fall som du beskriver kan man förvänta sig att han blir dömd för narkotikabrott enligt Narkotikastrafflagen (NSL). Där stadgas att både innehav och försäljning av narkotika är straffbart (se 1 § NSL här). När det gäller påföljden för narkotikabrottet tar domstolen hänsyn till flera omständigheter. Det som aktualiseras här är bedömningen av huruvida brottet ska anses vara grovt. Enligt 1 § 2 st. NSL är straffet för narkotikabrott av normalgraden fängelse upp till tre år. I 3 § NSL framgår det att straffet för narkotikabrott är fängelse i lägst två år och högst tio år om brottet anses vara grovt. I bedömningen av huruvida brottet ska anses vara grovt beaktar domstolen "om det har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett särskilt stor mängd narkotika eller eljest varit av särskilt farlig eller hänsynslös art" (se 3 § 2 st. här). I frågan torde mängden narkotika (3 kg cannabis) innebära att det rör sig om ett narkotikabrott av normalgraden. Enligt senare praxis gäller förenklat att brottet rubriceras som grovt om det rör sig om minst 5 kg cannabis. Det som i frågan skulle kunna leda till att brottet betraktas som grovt är omfattningen av "verksamheten" som har bedrivits. Jag kan inte göra en fullständig bedömning i påföljdsfrågan, men enligt omständigheterna som du angav skulle förmodligen en frihetsberövade påföljd kunna bli aktuell. Längden på fängelsestraffet kommer då förmodligen bero på hur omfattande och välorganiserad verksamheten har varit vad gäller listan på kunderna och skulderna som man fann vid husrannsakan. Med vänliga hälsningar,