Ringa narkotikabrott - anställas inom förskolan?

2016-04-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag undrar om en dom med böter för ringa narkotikabrott hindrar en att jobba med barn i förskola. Har hört att man kan beställa ett utdrag från belastningsregistret specifikt för jobb på förskola och skola och att domen för ringa narkotikabrott inte står med där. Stämmer det?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det är korrekt uppfattat att du ska begära ut ett utdrag ur belastningsregistret när du erbjuds anställning inom exempelvis förskolan eller grundskolan. Det framgår av 2:31 skollagen. Vilka brott som finns antecknade i belastningsregistret vid ett eventuellt anställningsförfarande inom förskolan stadgas i 22 § 3 st. i förordningen om belastningsregister. Där nämns framförallt våldsbrott och sexualbrott. Narkotikabrott nämns inte och kommer således inte att synas i det utdrag du är skyldig att lämna in. Vissa arbetsgivare har en möjlighet att själva kontrollera en arbetssökande i belastningsregistret. Då kommer alla uppgifter om brott som den arbetssökande har dömts för att synas. Dock finns inte en sådan möjlighet inom vanlig barnomsorg och förskoleverksamhet utan endast inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda eller vård av barn och ungdom. Sammanfattningsvis kommer brottet ringa narkotikabrott inte hindra en person från att bli anställd vid en förskola eftersom brottet inte kommer att synas i belastningsregistret.Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.Vänligen,

Straff, narkotikabrott

2016-03-22 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Min vän har åkt fast med 25g hasch, hans brottsregister är redan rörigt.Han kom lindrigt undan utan att behöva göra urinprov (han förklarade eget bruk) men blev tagen för innehav.Hur kommer straffen att se ut för honom?
Matilda Crone |Hej och tack för din fråga!Narkotikabrottsregleringen finns i Narkotikastrafflagen (NSL). Narkotikabrott av normalgraden i form av innehav av narkotika regleras i 1 § 6 p NSL. Straffskalan som gäller för detta brott är fängelse i högst tre år. Det innebär att fängelsestraff från 14 dagar upp till 3 år kan dömas ut för brottet. Brott som är ringa regleras i 2 § NSL. Ett brott kan anses som ringa med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter. Om brottet anses ringa kan böter eller fängelse upp till 6 månader dömas ut. Jag har tyvärr för lite uppgifter för att kunna göra en mer preciserad bedömning av om innehavet är att anse som ett brott som är ringa men i regel så anses innehav under 50 g cannabis leda till att brottet är att anse som ringa. Utifrån uppgifterna jag har kan man därför anta att brottet kan föranleda böter eller fängelse i högst 6 månader. Hur straffet kan komma att se ut när det gäller ”stränghet” och val av påföljd (inom ramen för straffskalan det vill säga böter eller fängelse upp till högst 6 månader) kan jag utifrån uppgifterna inte säga något om. Straffet beror, något förenklat, på omständigheterna rörande brottet samt omständigheter som rör gärningsmannen. Denna procedur kallas straffmätning och genom denna avgörs straffets ”stränghet” (t.ex. hur mycket böter el. längd på fängelsestraff). Generellt kan man utifrån dina uppgifter påpeka att vissa återfall i brottslighet kan få betydelse i skärpande riktning vid den slutliga straffmätningen.Vänligen,

Ringa narkotikabrott - ofrivilligt drogad

2016-03-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag drogtestades och det visade sig att jag hade mdma (ecstasy) i blodet. Jag har inte erkänt något. Misstänker att jag blev drogad. Har fått brev hem om att jag är misstänkt för ringa narkotikabrott. Vad kan jag göra?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen (NSL), här. För att du ska göra dig skyldig till narkotikabrott krävs att du gjort detta uppsåtligen enligt 1 § 2 st NSL, alltså att du medvetet brukat drogen. Det är Åklagaren som bär bevisbördan för att du olovligen brukat narkotika uppsåtligen. Beviskravet i brottmål brukar uttryckas som att det måste vara ställt utom allt rimligt tvivel att den tilltalade har begått det aktuella brottet. Det är ett högt beviskrav. Det finns tre olika uppsåtsformer i svensk rätt:1. avsiktsuppsåt2. insiktsuppsåt 3. likgiltighetsuppsåtOm åklagaren inte kan visa att den tilltalade haft avsikt att bruka drogen, kan hen hävda att den tilltalade åtminstone borde ha insett att denne brukat narkotika, dvs. att hen haft insiktsuppsåt. Om inte heller detta går att visa kan det räcka att åklagaren visar att den tilltalade har haft en misstanke om att hen brukat narkotika men varit likgiltig inför detta. Det är således upp till åklagaren att bevisa, utom allt rimligt tvivel, att den tilltalade åtminstone haft en misstanke om att det var narkotika den tilltalade brukat och denne inte sett följden som ett skäl för att avstå från gärningen. Om du har en alternativ förklaring till hur du fått narkotika i blodet utan att ta det medvetet, är det alltså inte omöjligt att en domstol kan bedöma att din skuld inte är ställd utom allt rimligt tvivel. Den alternativa förklaring ska dock överensstämma med händelseförloppet. Det räcker dock inte att din alternativa förklaring till hur narkotika hamnat i blodet är möjlig, den måste vara trolig för domstolen. Domstolen kommer således göra en bedömning angående hur sannolik din förklaring är. Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst 6 månader enligt 2 § NSL.Hoppas mitt svar hjälpte dig! Kommentera gärna i kommentarsfältet om det är något mer du undrar över angående detta.Med vänliga hälsningar,

Narkotikabrott samt narkotikasmuggling

2016-02-24 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Vad är det för straff om man exempel skulle åka på för narkotikabrott samt narkotikasmuggling om de exempelvis rör sig om 6000-8000 tramadol 100mg och även alprazolam 500. Vad är det för straff om man är åtalade 1-2 stycken för det och är under 20.
Sedja Abed Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Narkotikastrafflagen (1968:64)(NSL) regleras de olika kategorierna av narkotikabrott:-Ringa narkotikabrott-Narkotikabrott- Grovt narkotikabrott Ringa narkotikabrott avser den som innehar mindre mängder narkotika för eget bruk eller har konsumerat narkotika. Om narkotika har överlåtits eller om gärningsmannen har innehaft den i överlåtelsesyfte bör tillämpningen av ringa narkotikabrott i princip vara uteslutet. Straffet för ringa narkotikabrott är enligt 2 § NSL från böter till 6 månaders fängelse. För narkotikabrott döms den som innehar större doser än för eget bruk eller den som säljer mindre mängder narkotika. Straffet för narkotikabrott är upp till tre års fängelse enligt 1 § stycke 2.För grovt narkotikabrott döms den som hanterar större mängder narkotika, eller om gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet, exempelvis varit våldsam och hotfull i sitt beteende.Straffsatsen är från 2 år till 10 års fängelse. Vid upprepade särskilt grova narkotikabrott kan straffet dock förlängas ända upp till 18 års fängelse, se 3 § Enligt förutsättningarna i er fråga rör det sig om en stor mängd tabletter vilket gör att det svårt att bedöma om innehavet kan ses som grovt eller av ''normalgraden''. Straffet beror på en del faktorer. En av faktorerna är syftet med ert innehav av tabletterna och narkotikan. Arten och mängden på narkotikan är avgörande faktorer. I ert fall rör det sig om olika typer av narkotika och en hel del tabletter som möjligen innehafts med ett överlåtelsesyfte vilket har en påverkan på domstolens bedömning. Smugglingsbrott finnes i lag om straff för smuggling, och enligt 3 § i lagen döms den som smugglar något förbjudet för böter eller fängelse upp till två år. Det är svårt att ge ett entydigt svar på frågan vilket straff du kan tänkas komma att dömas till. Det finns även andra former av påföljder än fängelse och böter så som till exempel skyddstillsyn och villkorlig dom som kan bli aktuella. Domstolen tar hänsyn till er personliga situation, ålder, tidigare brottslighet med mera vid straffbestämningen. Om ni blir dömda för narkotikabrott av normalgraden kan det bli aktuellt med upp till två års fängelse, men som tidigare redogjorts ovan finns det andra påföljder än fängelse som kan bli aktuella. Länk till Narkotikastrafflagen: härVänligen,

Narkotikabrott för bruk utomlands och rattfylleri

2016-04-01 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Är misstänkt för narkotikabrott, eget bruk samt drograttfylla.Eget bruk kan jag ta, visserligen har jag aldrig brukat i Sverige utan i Spanien.Hur jag kunde visa positivt på blodprov har jag inte en susning om då jag inte hade brukat cannabis på ca en månad.Jag får tydligen ingen advokat i detta förhör, och undrar vad jag ska göra? Vet inte hur jag ska förklara blodet.
|Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Vi vänder oss först till frågan om eget bruk av narkotika, i ditt fall cannabis. Din gärning att bruka cannabis är ett brott enligt svensk rätt. Se narkotikastrafflagen 1 §. Enligt 2 kap. 2 § första stycket brottsbalken så är svensk domstol och svensk lag tillämplig i detta fall. Av andra stycket i samma bestämmelse framgår dock att svensk lag inte är tillämplig om gärningen är fri från ansvar på gärningsorten. Av din fråga så framgår det att du enbart brukat i Spanien. Enligt spansk gällande rätt så är brukande av cannabis lagligt endast om det görs i avskildhet på platser såsom det egna hemmet. Det är däremot olagligt att bruka cannabis på offentliga platser. För en fällande dom i frågan om eget bruk enligt 1 § narkotikastrafflagen i ditt fall så ska det påvisas att du antingen brukat cannabis i Sverige eller brukat cannabis offentligt i Spanien. Ditt förhör kommer troligen syfta till att utreda denna frågan. Blodprovet kan beroende på dess resultat stödja faktumet att du endast brukat i Spanien. Jag rekommenderar att du läser rättsfallet RH 2010:38 där ett blodprov stödde den tilltalades talan att han endast brukat utomlands. Nu vänder vi oss till frågan om rattfylleri enligt trafikbrottslagen 4 § st. 2.Lagtextens formulering innebär att om man kör bil efter att ha brukat narkotika i så stor mängd att det återfinns narkotika i ens blod under eller efter färden så döms man för rattfylleri enligt trafikbrottslagen 4 § st. 1. I och med att du visat positivt på blodprovet kan du bli dömd för rattfylleri till böter eller fängelse i högst 6 månader. Vad straffet blir är beroende på hur allvarligt brottet anses. Här kommer blodprovets resultat och eventuella övriga omständigheter spela roll såsom huruvida ditt framförande av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten och om du tidigare är ostraffad. Hoppas detta var svar på din fråga!

Narkotikabrott - självförvållat rus

2016-03-20 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Åkte på en LOB för att jag var kraftigt berusad och vid visitering hitta polisen en påse med vad dom förmodade var cannabis! Dom frågade vad påsen innehöll och jag sa att jag inte hade en aning för jag kommer inte ihåg ett dugg av festnatten... Sen åkte jag på pissprov som sedan givetvis visade negativt på alla droger dom testade mig på! Jag nekade till allt och nekar fortfarande! Så frågan är om jag kan bli fälld för "innehav" vid ev rättegång då jag var så berusad och ej minns?var 0.32g cannabis.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Situationen du beskriver innebär mycket riktigt att om Polisen hittar en påse innehållande narkotikaklassade preparat kan det i domstol bedömas som narkotikabrott. I 1 § narkotikastrafflag stadgas bland annat att för narkotikabrott döms den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika. Är brottet med hänsyn till bland annat mängd och art att anse som ringa döms gärningsmannen för ringa narkotikabrott. Vidare gäller för båda typerna av brott även ett krav på att gärningen sker uppsåtligen. Detta innebär att för att du ska kunna dömas för brott måste innehavet varit uppsåtligt.Du beskriver att du vid händelsen var väldigt berusad och ej minns vad du gjort under kvällen. Lagstiftaren har i 1 kap. 2 § andra stycket slagit fast och förtydligat "att en gärningsman självförvållat varit påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel fritar honom inte från ansvar för brott, och därmed inte heller från straff." Denna bestämmelse har under en tid varit svårtolkad, men högsta domstolen har i NJA 2011 s. 563 förklarat att detta stadgande anses innebära att "den impulsivitet, aggressivitet, hämningslöshet, besinningslöshet, omdömeslöshet som så ofta kännetecknar en berusad inte utesluter att personen handlar uppsåtligt i enlighet med den allmänna uppsåtsläran."Innebörden av allt detta är att trots att du varit så berusad att du inte minns kvällen så kommer domstolen att göra en bedömning av om du haft uppsåt till innehavet av narkotikan. Finner domstolen att du haft uppsåt kan du således dömas för brottet.

Påföljd vid rattfylleri samt innehav av 1g kokain

2016-03-10 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad kan jag vänta mig:Blev tagen av civil polis och fick lämna urin som visade kokain+ hade 1gram på mig. Nekade allt.
|Enligt svensk rätt blir den som framför ett fordon under påverkan av narkotika dömd för rattfylleri vilket framgår av 4 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Där stadgas att för rattfylleri enligt första stycket döms också den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen. Kokain klassas som narkotika under 8 § narkotikastrafflagen. Vad straffet blir är beroende på hur allvarligt brottet anses. Normalt ger rattfylleri böter eller fängelse i högst sex månader.Innehav av kokain är ett brott enligt 1 § narkotikastrafflagen som kan ge fängelse i högst tre år. Enligt domstolsverkets riktlinjer och Högsta domstolens praxis bestäms straffvärdet för innehav av ett gram kokain till en månads fängelse om narkotikabrottet bedöms som av normalgraden. Det kan emellertid med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter anses som ringa narkotikabrott enligt 2 § narkotikastrafflagen. Då kan utgången bli ett kortare fängelsestraff, upp till sex månader, alternativt böter.Enligt fast praxis är innehav upp till 0,6 gram kokain att bedöma som ringa narkotikabrott som bestraffas med böter medan innehav av 1,0 gram och däröver anses ha ett straffvärde på fängelsenivå och inte rubriceras som ringa brott. Trots att brottet kan komma att bedömas som av normalgraden kan domstolen döma till en icke-frihetsberövande påföljd vilken förenas med dagsböter.Bevisas du skyldig i domstol i ditt fall är ett kortare fängelsestraff sannolikt, alternativt en icke-frihetsberövande påföljd förenad med dagsböter.

Tänkbart straff vid innehav av 3 gram cannabis

2016-02-22 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag är 56 år gammal. Polisen har hittat 3 gram cannabis hos mig. Jag brukar använda det som medicin. Jag tar bara en cigg per dag. Vad för straff kan jag vänta på mig?
Erik Claeson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att innehavet och användandet av narkotika är brottsligt framgår av 1 § narkotikastrafflagen. I 2 § framgår det dock att narkotikabrottet kan ses som ringa utifrån mängden narkotika, typen av narkotika och omständigheterna i övrigt. I praxis från hovrätten, RH 2012:35, konstateras det att 6,84 gram cannabis ligger långt under gränsen för vad som normalt brukar betraktas som ett narkotikabrott av normalgraden. 3 gram borde därför innebära att ett ringa narkotikabrott blir aktuellt i ditt fall. Straffet för ringa narkotikabrott varierar mellan böter till fängelse i högst 6 månader. I NJA 2014 s. 658 förklarar Högsta domstolen att den praxis som vuxit fram kring påföljder för ringa narkotikabrott i mångt och mycket är baserat på Riksåklagarens antagna riktlinjerna för bestämmandet av antalet dagsböter vid utfärdande av strafföreläggande. I den mest uppdaterade versionen av dessa framkommer det att innehavet av 3 gram cannabis påföljd rekommenderas vara 40 dagsböter. Dagsbötersbeloppet fastställs utifrån din beräknade årsinkomst.Dessa riktlinjer kan du hitta härJag hoppas att detta svarat på din fråga.Med vänliga hälsningar,