Pregabalin Narkotika

2020-06-21 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag har en fundering kring läkemedlet pregabalin. Hur ser straffskalan ut? Låt säga att polis lyckats ta 400gram pregabalin i pulver form via brev hos mig, vad förväntas jag få för påföljd? Har en dom på ringa narkotikabrott sen 3 år tillbaka i övrigt inga belastningar.
Emma Gurander |Hej, Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Pregabalin är ett läkemedel som sedan några år tillbaka är narkotikaklassat, därmed kan man bli dömd för narkotikabrott för användning, innehav och smuggling av pregabalin enligt narkotikastrafflagen (NSL). Enligt tidigare domar så kan straffvärdet på pregabalin jämföras med straffvärdet för cannabis. Att olovligt inneha narkotika är att anse som ett narkotikabrott (NSL 1 §, punkt 6). Det innefattar även att det är ett uppsåtligt brott och handlande. Det är sedan arten och mängden på narkotikan som avgör straffvärdet (NSL 2 §). 400 gram anses vara en ganska stor mängd (om man gör en jämförelse med cannabis), och det bör således ligga på narkotikabrott av normalgraden (NSL 1 §). För narkotikabrott av normalgraden kan man tilldelas högst fängelse i tre år. Det finns därmed en presumtion om fängelse för detta brott (Brottsbalken 30 kap. 4 §). Omständigheten att du tidigare är dömd för ett liknande brott (narkotikabrott), är inte till din fördel utan ses som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffet (Brottsbalken 29 kap. 4 §), och kan därmed höja straffet. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Straff för innehav av amfetamin

2020-06-06 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad brukar straffet vara för 17 gram amfetamin, för eget bruk?
Emma Gurander |Hej,Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Din fråga berör främst specialstrafflagen Narkotikastrafflagen (NSL), som reglerar olika typer av narkotikabrott. I Brottsbalken (BrB) finns även ytterligare bestämmelser som kan vara relevanta att titta på. NarkotikabrottAtt inneha och bruka 17 gram amfetamin är att anse som ett narkotikabrott (1§ NSL punkt 6). Huvudregeln är att straffet för ett uppsåtligt narkotikabrott av normalgraden leder till högst tre års fängelse. Om narkotikabrottet istället bedöms som ringa, så är straffet böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Är brottet istället att anse som grovt, så är straffet fängelse från två till sju år (3 § NSL). Det är många faktorer som påverkar bedömningen av straffskalan. Det görs en enskild bedömning utifrån varje enskilt fall, då man tittar på samtliga omständigheter i fallet. Det finns även mycket praxis från högsta domstolen som kan ge ytterligare riktlinjer. Vilket straff som döms ut beror mycket på hur farlig narkotikasorten ifråga är samt mängden narkotika som man innehar (art och mängd). Amfetamin klassas exempelvis som en farligare drog än cannabis, men mindre farlig än heroin. Försvårande och förmildrande omständigheter Det finns ett antal övriga faktorer som domstolarna tittar på och som kan påverka straffet (Brb kap. 29 och 30). Om man har varit straffad innan, så är det en anledningen till att domstolen vill skärpa eller höja straffet, speciellt om det är just narkotikabrott som man har blivit dömd för innan (BrB 29 kap. 4 §). Domstolen tar dock hänsyn till hur länge sedan det var man begått brottet. Förmildrande omständigheter, som kan leda till att domstolen vill sänka straffet, är exempelvis om man haft en nedsatt förmåga att förstå handlingens innebörd, eller om handlingen var kopplad till en brist i utveckling eller erfarenhet (BrB 29 kap. 3 §). SammanfattningDet är svårt för mig att avgöra ditt fall med så lite information om händelsen, det finns som sagt mycket som påverkar bedömningen av straff vid narkotikabrott. Enligt min bedömning låter det dock som ett narkotikabrott av normalgraden, eller om det finns förmildrande omständigheter så kan det leda till ringa narkotikabrott. Hoppas du fått svar på din fråga. Vänliga hälsningar,

Påverkar ringa narkotika möjligheten till körkort? Vad är straffet ?

2020-05-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag och min kompis blev stoppade av polisen som genomsökte bilen och hittade narkotika. Det var över hundra st svampar (Toppslätskivling), en liten bit hasch och lite mdma (en bit på ca 0,5 cm i diameter). De tog även blodprov som visade positivt för Cannabis. Jag har inte någon historia relaterad till narkotika sen tidigare, men har åkt dit för snatteri en gång och stöld en gång. Jag håller för närvarande på att ta körkort med uppkörning om några dagar. Tror ni att det kan påverka mitt körkort? Tror ni det handlar om böter och i så fall hur mycket? Finns en risk för fängelse?
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Körkortsmöjligheter och ringa narkotikabrottDet brott som kommer bil aktuellt i ditt fall är ringa narkotikabrott. För att få körkort krävs ett tillstånd från Transportstyrelsen. Reglerna om körkortstillstånd finns i Körkortslagen. Transportstyrelsen har till uppgift att bedöma om personen i fråga är lämpad för att ta körkort ( 3 kap. 2 § Körkortslagen). Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att personen inte är opålitlig i nykterhänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. Trafikverket tar här hänsyn till om personen i fråga har fällts för narkotikabrott. Att det finns en dom för narkotikabrott kan nämligen tyda på att personen inte är pålitlig i nykterhänseende. Dock gör trafikverket alltid hen helhetsbedömning och beaktar alla omständigheter.Skulle transportstyrelsen komma fram till att du är opålitlig i nykterhänseende så kan de meddela en spärrtid – dvs en tidsperiod där du inte får lov att göra en ansökan på nytt) . Spärrtiden kan vara mellan 1 månad till 3 år. Det är alltså möjligt att det kan påverka ditt körkort – men inte säkert. Det är som sagt svårt för mig att säga exakt hur det kommer att påverkas eftersom transportstyrelsen gör en bedömning i varje enskilt fallPåföljd ringa narkotikaStraffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i lägst 14 dagar och högst tre år. (1 § Narkotikastrafflagen)Det föreligger en presumtion mot fängelse i Sverige, och att man så långt som möjligt försöker undvika fängelse som en påföljd. (30 kap. 4 § Brottsbalken). I ditt fall kommer det förmodligen vara fråga om böter och inte fängelse. Dagsböterna ska bestämmas till ett visst antal, där minst är 30st och det hösta antalet är 150 st. Antalet dagsböter bestäms utifrån straffvärdet på brottet. Efter antalet dagsböter bestämts, så skall storleken på dem även bestämmas. Storleken varierar från minst 50 kr till max 1000 kr. Beloppet bedöms efter vad som är skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållande i övrigt. Alltså kan det lägsta dagsbotstraffet utgöra 1500 kr ( 30 x 50), och det högsta kan uppgå till 150 000 ( 150 x 100). Om det finns skäl för det så kan även dagsbotens belopp jämkas (25 kap. 2 § Brottsbalken) Straffet för ringa narkotikabrott pga eget bruk– brukar alltid vara 30st dagsböter. Exakta storleken på din bot är dock svårt att avgöra, då domstolen avgör varje enskilt fall för sig. Med tanke på din ekonomiska situation kommer det dock inte vara några höga bötesbelopp som kommer dömas. Hoppas du fick svar på din fråga!

Är det straffbart att bruka cannabis och vad kan påföljden bli?

2020-05-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, min son har olovligen använt cannabis enligt Polisens förundersökning. Test visar 0,11 ug/ml. Han är född 2001. Är det straffbart och i så fall vad kan konsekvenserna bli?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det handlar om cannabis är det i narkotikastrafflagen (NSL) vi hittar vad som utgör ett brott.Det är olagligt att bruka cannabis:Cannabis är narkotikaklassat och därmed olagligt att inneha samt bruka, (1 § p. 6 NSL). Att vara påverkad av cannabis är däremot inte olagligt. Det avgörande är om åklagaren kan bevisa att din son avsiktligen brukat cannabis. Kan åklagaren inte styrka avsikt kan din son dock ändå bli åtalad för vårdslöshet med narkotika enligt 3 a § NSL då det för detta brott endast krävs grov oaktsamhet. Vad är påföljden för brukande av cannabis?Narkotikabrott kan delas in i fyra straffskalor; ringa narkotikabrott (2 § NSL), narkotikabrott av normalgraden (1 § 2 st. NSL), grovt narkotikabrott (3 § 1 st. NSL) och synnerligen grovt narkotikabrott (3 § 2 st. NSL). Vad påföljden blir beror först och främst på vilken av dessa straffskalor gärningen faller under. Eget bruk av narkotika brukar klassas som ringa narkotikabrott och leder oftast till dagsböter oavsett vilken slags narkotika det rör sig om. Om ett narkotikabrott bedöms att vara ringa kan en åtalad dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.Vid påföljdsbestämningen tas även hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och då bland annat den tilltalades ålder. Eftersom din son är under 21 år räknas detta som en förmildrande omständighet (29 kap. 7 § Brottsbalken). Din sons ålder innebär även att fängelse endast ska dömas ut om det "med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars" finns särskilda skäl (30 kap. 5 § Brottsbalken) vilket innebär att det finns en presumtion mot att döma till fängelse. Sammanfattning:Att bruka cannabis är alltså en straffbar gärning. Vad konsekvenserna kan bli är omöjligt för mig att svara på exakt men en vanlig påföljd för eget brukande av narkotika är dagsböter. Med tanke på din sons ålder bör han i alla fall inte dömas till fängelse om det inte föreligger några försvårande omständigheter. Slutligen är det upp till domstolen att bestämma om din son har gjort sig skyldig till narkotikabrott och vilken påföljd som är aktuell. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Allmänt om innehav av narkotika

2020-06-16 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!!jag blev tagen av polisen när jag hade på mig narkotika och det är mitt första brott och jag undandra vad det kan det leda till om jag kommer dömas eller om jag får böter och kommer det synas på belastningsregistret?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer inte kunna ge ett konkret svar då din fråga beror på en mängd olika omständigheter. Dock kommer jag göra mitt bästa för att förklara vad du kan vänta dig i mer generella termer. De lagar som primärt blir relevanta är narkotikastrafflagen (NSL), brottsbalken (BrB) och Rättegångsbalken (RB). Vilket brott är det? Det första som blir viktigt att klargöra vilket brott det är. Jag utgår från att du hade narkotikan på dig för att själv bruka den. Detta utgör narkotikabrott. Det är samma brott om du hade narkotikan på dig för att ge/sälja den till någon annan, men man ser värre på detta än om du hade den för eget bruk (NSL 1§ 4-6p). Straffet för detta är fängelse upp till 3 år. Beroende på hur mycket och vilken sorts narkotika du hade på dig (även andra omständigheter beaktas) så kan det även röra sig om ringa narkotikabrott. Straffet för detta är böter eller fängelse i högst sex månader (NSL 2§). Detta blir nästan bara relevant om du hade narkotikan för eget bruk. Eftersom du inte sagt vad för sorts narkotika du hade på dig kan jag säga vad det finns tidigare domar på. Innehav av upp till 0,6 gram kokain ska bedömas som ringa narkotikabrott (NJA 2008 s. 653). Innehav av 0,17 gram heroin ska bedömas som narkotikabrott av normalgraden (se NJA 1997 s. 193). Innehav av 5 gram mefedron eller LSD ska bedömas som brott av normalgraden (NJA 2012 s. 650). Innehav av 8 g amfetamin ska bedömas som narkotikabrott av normalgraden (NJA 1997 s. 522). Innehav av mindre än 50 tabletter ecstasy utgör ringa narkotikabrott (RH 2012:79). Innehav av mindre än 50 g cannabis utgör ringa narkotikabrott. Mer specifik än så kan jag inte var när det gäller frågan om det rör ringa narkotikabrott eller brott av normalgraden. Förhoppningsvis ger det dig en idé ungefär var din gärning hamnar. Påföljd? Som sagt så är påföljden för narkotikabrott av normalgraden alltid fängelse, om du inte är under 21, då kan det bli böter i vissa fall (BrB 29:7). Den kortaste tiden man kan få fängelse är 14 dagar och den högsta tiden för detta brott är 3 år. Är det istället ringa narkotikabrott är böter en möjlig påföljd, det strängaste straffet du kan få vid ringa narkotikabrott är dock 6 månader fängelse. När polisen/åklagaren förhör dig kommer du få reda på vilket brott du är misstänkt för (RB 23:18 1st). Det finns en mängd faktorer som beaktas vid bedömningen av vilken påföljd någon ska få. Jag nämner här några av de viktigare men det finns fler. Generellt: Skadan, kränkningen eller faran som gärningen inneburit, vad du insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som du hade (BrB 29:1 2st). Försvårande omständigheter är: Om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt vilket kan då vara grovt brott men jag antog att det inte var relevant i ditt fall (BrB 29:2 6p) eller om du tidigare gjort dig skyldig till brott (BrB 29:4). Förmildrande omständigheter: Om du kan antas bli avskedad eller uppsagd från anställning eller drabbas av annat hinder eller synnerlig svårighet i yrkes- eller näringsutövning (BrB 29:5 7p)Förhoppningsvis ger detta dig en ungefärlig idé vad domstolen kommer beakta när de väljer påföljd. Belastningsregistret? Ja detta kommer synas i belastningsregistret om du blir dömd till fängelse/böter eller om du accepterar ett s.k strafföreläggande, dvs något som fungerar ungefär som böter (Lag (1998:620) om belastningsregister 3§). Hur länge detta finns i belastningsregistret beror på vilken påföljd du får (Lag (1998:620) om belastningsregister 17§). Avslutande ord Jag hoppas du fått lite mer klarhet i din situation även om jag inte kunde ge dig det mest konkreta svaret. Du är självklart välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline där du ger fler detaljer.

Passiv cannabisrökning

2020-06-05 i Narkotikabrott
FRÅGA |Polisen tog ett urinprov från mig... 2 dagar innan så hade vi pokerkväll med ungefär 10 vänner... mina vänner rökte cannabis... då vi alla satt i ett rum så misstänker jag att jag kommer visa positiv. Jag röker själv inte cannabis... kommer jag att bli dömd för ringa narkotikabrott? Jag vet att polisen utgår efter mängden thc i urin. Hur blir det om mina prover överstiger det passiva mängden som dom påstår... jag är redo att gå i rättegång och göra allt för att bli befriad från detta... då mitt yrke hänger på det
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huruvida du kommer få ett positivt utslag för THC på ditt urinprov kan jag inte svara på med säkerhet. Jag kan däremot ge dig lite rättslig vägledning i frågan.Kan passiv rökning ge utslag på urinprov?Frågan om passiv rökning har tagits upp i statens offentliga utredningar (SOU), då gällande droger i trafiken. I SOU 1996:125 s. 199 går det att läsa att THC kan tas upp i blodet genom passiv rökning men att nivåerna blir mycket låga och man säger att i de allra flesta fall hade halterna av THC gått ur blodet efter cirka en timme. Frågan har även tagits upp i ett rättsfall från hovrätten; RH 1996:100. I detta fall hade man tagit in ett utlåtande från Rättsmedicinalverket som i princip säger att det ska mycket till för att genom passiv rökning få genomslag på ett urinprov. Jag har där med, utan att besitta någon medicinsk kunskap, svårt att tänka mig att passiv rökning skulle ge utslag på urinprov efter två dagar. Jag vill dock inte uttala mig med säkerhet i frågan. Vad händer om THC påträffas i urinen? Om vi ändå ponerar att du skulle testa positivt blir det fråga om du kommer kunna dömas för narkotikabrott. Lagen som reglerar narkotikabrott är Narkotikastrafflagen (NSL). Enligt 1 § 6p. kan man dömas för narkotikabruk, vilket är ett brott som bara kan begås uppsåtligen (jfr 1 kap. 2 § Brottsbalken). Som du själv säger är det förmodligen narkotikabrott av ringa grad som skulle aktualiseras i ditt fall (2 § NSL). Att brottet bara kan begås genom uppsåt innebär att du måste avsett, insett eller varit likgiltig inför att du brukade narkotika. Man kan alltså inte begå narkotikabrott genom brukande av oaktsamhet. Vad du kan göraFörst måste du avvakta och se om det är så att urinproverna faktiskt visar på THC. Om så är fallet kan du bli åtalad för narkotikabrott. Det är då åklagaren som har bevisbördan, dvs som måste visa på att du begått detta brott med uppsåt. Ett urinprov som visar på värden av THC är då ett mycket bra bevis för åklagaren. Du har dock själv möjlighet att komma in med egna bevis, exempelvis kalla vittnen som kan intyga att du inte rökte samt ha en god förklaring till varför halterna har kunnat uppmätas i din urin. Jag hoppas att detta, i alla fall delvis, var svar på din fråga. Annars får du gärna kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar

Vad ett narkotikabrott kan innebära för en persons arbetssituation

2020-05-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag blev för ett par dagar sedan omhändertagen av ordningsvakter då jag hade somnat på tunnelbanan (runt 00:00). Jag blev sedan förd vidare till ett skyddsrum på tunnelbanestation och genomsökt av ordningsvakterna. Minnet är väldigt vagt av händelseförloppet och jag kan inte komma ihåg en ändå konversation under hela kvällen. På mig hade jag ca 1g hasch, varpå polisen kallades på plats. Jag kommer ihåg att jag fick åka med till stationen och lämna urinprov (Vet ej resultatet av detta) och blev sedan avsläppt på st görans (runt 02:30). Där fick jag sitta ett par minuter med en läkare och blåste även 1.5 promille. Jag har en total blackout mellan ca 22 och 00 där jag inte har någon aning om vad som hänt. Samt att jag har väldigt många minnesluckor totalt överlag. Vad kan jag förvänta händer nu? Jag antar att jag är misstänkt för narkotikabrott (innehav) men om jag ej haft uppsåt till innehavet, samt inte kan klargöra för händelseförloppet vad händer då? Jag vet ej heller vad som blivit sagt på eventuellt förhör(?) men antar att man inte förhör någon som är såpass berusad?Jag försökte för övrigt ringa polisen för att höra mer, men dom ville ej lämna ut information över telefon, ser heller inte någonting loggat i journalen om sjukhusvistelse.. Är väldigt orolig för vad detta kommer att innebära arbetsmässigt, har idag ett fast jobb med tillsvidareanställning och detta är första gången som jag blir omhändertagen. Tacksam för svar!
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen försöka ge en prognos på din situation.Tillämplig lag för din frågaJag tolkar det som att din fråga gäller om du kan ha gjort dig skyldig till något narkotikabrott, och vad det i så fall innebär rent arbetsmässigt för dig. Din fråga rör också om du får förhöras under ett berusat tillstånd. För att kunna besvara din fråga kommer jag använda mig av narkotikastrafflagen (nedan förkortad NSL), lag (1992:860) om kontroll av narkotika, lag (1998:620) om belastningsregister, lag (1982:80) om anställningsskydd (nedan förkortad LAS) och rättegångsbalken (nedan förkortad RB).Vem som kan göra sig skyldig till ett narkotikabrottAv vad du för fram i din återgivna berättelse blir det i första hand relevant att förklara läget för brottet innehav av narkotika. Den som olovligen innehar narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år (1 § sjätte punkten NSL).Att en person innehar narkotika innebär att den har narkotikan i sin besittning, alltså att personen har en faktisk möjlighet att råda över narkotikan. Vidare krävs det för straffrättsligt ansvar att hanteringen av narkotikan är olovlig. En person kan inte samtycka till narkotikahantering eftersom ingen är behörig att lämna ett sådant samtycke. För att hantering av narkotika ska bedömas som tillåten, krävs det att hanteringen är tillåten i lag (2 § lag (1992:860) om kontroll av narkotika). Tillåten hantering innebär alltså att narkotikan antingen är till för:- medicinskt ändamål, - vetenskapligt ändamål,- annat samhällsnyttigt ändamål som är särskilt angeläget, eller- industriellt ändamål.En tillåtlig hantering av narkotika är mycket begränsad och kräver i allmänhet tillstånd. Det är dock svårt för mig att veta ändamålet med din hantering eftersom du inte redogör för detta i din fråga. Jag kommer därför utgå ifrån att din hantering inte går in under någon av de ovanstående punkterna för att enklare kunna ge dig ett svar på din fråga.Krav på uppsåtlig hanteringDet vi kan slå fast är att du har innehaft narkotikan olovligen. Ytterligare ett krav som måste vara uppfyllt för att du ska kunna bli straffrättsligt ansvarig för brottet är, som du nämner, att gärningen sker uppsåtligen. Samtliga moment av gärningen måste vara täckta av uppsåt. Med uppsåt avses att man gör något medvetet. För att uppsåtskravet ska anses vara uppfyllt krävs det enbart att innehavaren haft uppsåt i förhållande till vilket ämne denne befattat sig med. Ansvar för brottet kan också bli aktuellt när gärningsmannen känner till att den hanterar narkotika utan att nödvändigtvis närmre känna till vilket narkotikapreparat det handlar om.I ditt fall framhåller du att du blir bortförd av ordningsvakter eftersom du hade somnat på en tunnelbanestation. Du framhåller också att du hade 1 gram hasch på dig under det aktuella händelseförloppet, varför du tror att du kan vara misstänkt för narkotikabrott. Jag hade behövt veta mer om hur du t.ex. kände till att du faktiskt hade narkotikan på dig, varför du hade det etc, för att enklare kunna bedöma ditt uppsåt. Du verkar däremot ha varit någorlunda medveten om att du hade 1 gram hasch på dig, vilket kan tyda på ett uppsåt till innehavet. Detta eftersom du varit medveten om vilket ämne du befattade dig med.Omständigheter som kan utesluta uppsåtEn omständighet som däremot kan utesluta uppsåt är om du befunnit dig i någon form av villfarelse, sk. uppsåtsrelevant villfarelse. Det kan vara situationer där du som gärningsman tror att du hanterar ämnen eller föremål som i själva verket är narkotika. Du ska alltså ha misstagit dig om att du hanterade narkotika, som ju har betydelse för gärningens straffbarhet. En sådan typ av villfarelse utesluter därmed ansvar för ett uppsåtsbrott, vilket innehav av narkotika förutsätter.Återigen blir det svårt för mig att göra en samlad bedömning om huruvida du innehaft preparatet uppsåtligt eller inte, eller om du befunnit dig i uppsåtsrelevant villfarelse. Jag hade behövt mer information och omständigheter kring ditt fall för att närmre kunna avgöra den saken.Om brottet ska klassas som ett narkotikabrott av ringa- eller normalgradenEtt narkotikabrott kan bedömas som ringa med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter. Då döms gärningspersonen för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). I praxis har Högsta domstolen framhållit att en bedömning av ett narkotikabrott ska ske med beaktande av samtliga omständigheter som kan vara av betydelse. Sort och mängd narkotika ska däremot i princip vara avgörande vid bedömningen om brottet ska klassas som ringa eller av normalgraden. Gärningar som består i eget bruk eller innehav för eget bruk av narkotikan ska i huvudsak klassas som ringa narkotikabrott. Har narkotikan istället överlåtits eller innehafts i syfte att överlåtas borde det ringa brottet i princip vara uteslutet. I praxis framhålls det för narkotikabrott av normalgraden ungefär 50 gram cannabis. Narkotika av lägre mängder rubriceras vanligtvis som ringa narkotikabrott. Med hänsyn till att du hade en liten mängd hasch (1 gram hasch) så borde det med största sannolikhet röra sig om ett ringa narkotikabrott i ditt fall, såtillvida du inte hade narkotikan för annat bruk än för egen del.Vilken påföljd du kan förvänta dig och hur det kan komma att påverka dig arbetsmässigtOm brottet bedöms som ringa är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader. I praxis framhålls det att böter är den troligaste påföljden för ringa narkotikabrott. Det är däremot svårt för mig att ge en fullständig prognos för hur det kan komma att bli i ditt specifika fall eftersom jag saknar omständigheter för detta. Om vi däremot utgår från att påföljden i ditt fall kommer bli böter, så kommer du även hamna i belastningsregistret. Du kommer finnas i belastningsregistret i fem år innan informationen om brottet försvinner (17 § nionde punkten lag om belastningsregister).En arbetsgivare kan i vissa fall ha rätt att ta del av ett utdrag från belastningsregistret vid nyanställning. Funktionen kan inte utgöra en slags kontroll av de personer som redan arbetar inom en organisation och är anställda utan ska enbart användas som en del av bedömningen om en person är lämplig för arbetet. Eftersom du redan är anställd på ett företag är det därmed inte troligt att din arbetsgivare skulle begära ett utdrag ur belastningsregistret och därför inte få reda på brottet.Skulle din arbetsgivare däremot få reda på ditt narkotikabrott, och därigenom vilja säga upp dig, krävs det att det föreligger en saklig grund för uppsägning (7 § stycke 1 LAS). Det finns två huvudsakliga fall av uppsägningsgrunder:- förhållanden kopplade till arbetstagaren personligen, eller- förhållanden kopplade till arbetsbrist.Bedömningen om vad som är saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl är individuell. Det ska göras en helhetsbedömning i varje enskilt fall samt en intresseavvägning. Observera även att det är arbetsgivaren som ska bevisa de omständigheter denne åberopar som saklig grund för uppsägning av personliga skäl. Det arbetsgivaren i princip måste göra är att kunna övertyga att uppsägningen av arbetstagaren är den enda rimliga åtgärden för att komma till rätta med missförhållandet. Arbetsgivaren måste först ha gjort klart för arbetstagaren att valet står mellan att antingen ändra sitt beteende eller bli uppsagd.I vissa fall kan ett brott likt ditt, utgöra saklig grund för uppsägning. Då ska brottet ha skadat arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren eller skadat utomståendes förtroende för arbetsgivaren. Men som jag nämner ovan, så måste en bedömning av alla omständigheter i varje enskilt fall göras för att kunna bedöma om saklig grund föreligger eller inte.Om förhör får hållas med en starkt berusad personPolisen kan hålla förhör med en person som kan antas ha en koppling till det misstänkta brottet vilket är en del av det som kallas för förundersökning. En förundersökning ska inledas så snart det finns anledning att anta att ett brott har begåtts (23 kap. 1 § stycke 1 RB). Ett förhör med en mycket berusad person får ske bara i nödvändiga fall. Om ett sådant förhör sker, ska det göras en notering i förhörsprotokollet om den förhörda personens tillstånd. Det ska även noteras varför förföraren ansett att förhöret varit nödvändigt. Personen som har blivit förhörd ska senare ges ny möjlighet att kontrollera vad denne har sagt.AvslutningsvisI ditt fall kan du troligtvis ha gjort dig skyldig till ett narkotikabrott. Med hänsyn till vad du för fram i din fråga kan det däremot röra sig om ett ringa narkotikabrott. Påföljden för ett ringa narkotikabrott är vanligtvis böter. Du kommer hamna i belastningsregistret i fem år om böter kommer på tal. För att din arbetsgivare ska kunna säga upp dig, krävs det en saklig grund för uppsägningen. En helhetsbedömning om saklig grund för uppsägning föreligger eller inte, ska göras i varje enskilt fall. Sammanfattningsvis är det vid en samlad bedömning svårt för mig att kunna svara på hur det kommer bli i ditt specifika fall. Det är upp till polis, domstol och arbetsgivare att avgöra och bedöma.Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen, alternativt kontakta Lawline för att få mer juridisk hjälp. Det gör du enklast genom att maila info@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Är cannabisknoppar lagliga?

2020-05-25 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag är utomlands i ett land där cannabis är olagligt, men det finns butiker som säljer cannabis "buds" utan THC. Altså med enbart CBD, precis som med oljorna i Sverige. Jag undrar då om dessa "buds" utan THC är lagliga att ta med till Sverige, använda eller sälja?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mängden THC är avgörandeTHC som finns i cannabisplantor är klassat som narkotika (SOU 2016:93 s. 303) och därför olaglig att både använda och sälja (1 § narkotikastrafflagen). Inom Europeiska unionen (EU) är det däremot tillåtet att odla industrihampa vilket istället räknas som en jordbruksprodukt. Innehav av ren industrihampa är inte straffbelagt (NJA 2007 s.219). För att växten ska klassas som industrihampa får den inte innehålla mer än 0,2% THC (SOU 2016:93, s. 303). Det är möjligt att utvinna THC även ur dessa plantor och beredningen som blir kan innehålla större koncentrationer av THC. Dessa beredningar klassas då som narkotika och är olagliga, även fast de ursprungligen är från en "tillåten" växt (NJA 2019 s. 531 punkt 23).CannabisknopparnaJag vill påpeka att begreppen cannabis, marijuana eller droghampa vanligen innebär de narkotikaklassade arterna med THC medan begreppet industrihampa avser arterna utan THC framställda för jordbruk. Om de knoppar du tittat på i utlandet är en del från någon av de arter som räknas som industrihampa och är odlade med tillstånd ska de vara lagliga i såväl Sverige som övriga EU-länder. Befinner du dig i ett land utanför EU kan det vara bra att ta reda på om knopparna är lagliga där, så att du inte begår en brottslig gärning genom att köpa knopparna.SammanfattningBestår knopparna av industrihampa med mindre än 0,2% THC är de alltså lagligt att ta med sig dem till Sverige, använda och sälja dem. Detta förutsätter att användandet inte innebär att du extraherar THC och skapar en narkotikaklassad beredning. Det kan dock vara svårt att veta hur mycket THC en växt innehåller och det är bra att vara försiktig med varifrån man köper sin industrihampa. Med vänliga hälsningar,