Vad är straffet för innehav av ecstasy?

2020-10-10 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Jag beställde 5 st ecstasy på 240mg/tab , fick besöka polisen. Vad är straffet för 5 piller?
Kamile Rumsaite |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande narkotika och straffet för narkotikainnehav regleras främst i narkotikastrafflagen (NSL), men även brottsbalken (BrB) innehåller relevanta bestämmelser för frågan.NarkotikabrottAtt inneha ecstasy är att anse som ett narkotikabrott (1 § p. 6 NSL). Huvudregeln för ett uppsåtligt narkotikabrott av normalgraden är fängelse i högst tre år. Bedöms narkotikabrottet som ringa, är straffet böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). I ditt fall skulle brottet anses som ringa, eftersom gränsen för normalgraden vad gäller innehav av ecstasy brukar ligga på 5 gram. Med tanke på att dina 5 tabletter innehåller 240 mg vardera, totalt 1200 mg (1,2 gram), når du inte upp till gränsen för normalgraden och brottet klassas därmed som ringa narkotikabrott.Bedömning av straffetSom ovan nämnt är straffet för ringa narkotikabrott böter eller fängelse i högst 6 månader. Det är dock svårt för mig att bedöma hur utfallet skulle bli i din situation. Det är många faktorer som kan påverka bedömningen av straffvärdet och det är domstolen själv som bedömer vilka faktorer som är avgörande. Om det finns omständigheter som kan anses vara förmildrande eller försvårande, kan straffet påverkas både uppåt och nedåt i skalan (29 kap. BrB). Exempel på en försvårande omständighet som kan leda till en skärpning av straffet är om man exempelvis har blivit dömd tidigare (29 kap. 4 § BrB). En förmildrande omständighet som skulle kunna leda till en sänkning av straffet är till exempel att man till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd (29 kap. 3 § p. 2 BrB).SammanfattningSammanfattningsvis kan sägas att det är många faktorer som påverkar bedömningen av straffet och den bedömningen görs utifrån varje enskilt fall. Enligt min bedömning är detta att anse som ett ringa narkotikabrott och du kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen eller boka tid med någon av våra jurister på https://lawline.se/boka.Vänligen,

Innehav av en tom förpackning av ett narkotikaklassat läkemedel

2020-09-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Halloj!Är det olagligt att ha en tom förpackning av ett narkotikaklassat läkemedel i sitt förvar?Mvh
Orysia Sich |Hej!Tack att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Med narkotika förstås läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och sompå sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, ellerav regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen. (8 § narkotikastrafflagen)Enligt narkotikastrafflagen gäller att den som överlåter narkotika, framställer narkotika som är avsedd för missbruk, förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms om gärningen sker uppsåtligen för narkotikabrott. (1 § narkotikastrafflagen)Lagen förbjuder innehav av narkotika och inte innehav av förpackningen. Här är det viktigare att klara ut anledningen till varför personen har sådana förpackningar i sitt förvar (tex. egen konsumtion). Jag har inte hittat något rättsfall där man dömdes för narkotikabrott endast för innehav av tomma förpackningar av ett narkotikaklassat läkemedel. Tomma förpackningar kan dock utgöra ett bevis och kan tas i beslag samt ge upphov till ytterligare utredning.Mitt svar på din frågan är att det inte är olagligt att endast inneha en tom förpackning av ett narkotikaklassat läkemedel i sitt förvar.

Är CBD narkotikaklassat?

2020-09-20 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag blev stoppad av polisen och analysrapporten från Rättsmedicinalverket visade 0.00219 mikrogram/gram THC i blodet. Anledning att THC påvisats var intag an industrihampa som jag rökt varje dag i 3-4 månader i form av CBD buds som är köpt i Sverige och är under 0,2% THC. Kan jag dömas för drograttfylleri och narkotikabrott? Har rättegång ganska snart om detta!
Kamile Rumsaite |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Narkotikabrott och trafikbrott regleras i narkotikastrafflagen (NSL) och trafikbrottslagen (TBL).Utgör intag av CBD ett narkotikabrott?CBD kommer från industrihampa, en växt som är helt laglig i Sverige. Att exempelvis inneha en industrihampa anses därmed fullt tillåtet och inte straffbart (NJA 2007 s. 219). Utgången blir dock annorlunda om industrihampan har bearbetats och en slags beredning har framställts. Enligt Högsta domstolen ska alla beredningar innehållande THC klassas som narkotika (NJA 2019 s. 531). Med beredning avses en bearbetning av växten, varje lösning, blandning eller avdelad dos där ämnen som THC, ingår. Det spelar alltså ingen roll om växten industrihampa som sådan är laglig, eftersom det man kollar på är om det finns THC i beredningen. Med andra ord kan man alltså dömas för narkotikabrott om man har intagit en beredning såsom exempelvis CBD-olja då den innehåller substansen THC (1 § första stycket 6 p. NSL).Vad gäller CDB-buds som i detta fall handlar frågan om produkten utgör en beredning eller inte. CBD-buds är blomman från hampaplantan och borde därmed inte klassas som en beredning. Praxis från Högsta domstolen visar att naturliga växter utan ytterligare bearbetning inte anses utgöra narkotika (NJA 1995 s. 219). Om det inte klassas som en beredning kan det inte heller anses vara narkotikaklassat och därmed inte straffbart. Men detta är förmodligen något som domstolen själva kommer bedöma i det enskilda fallet.Kan man bli dömd för drograttfylleri vid användning av CBD?Om man kan dömas för drograttfylleri i detta fall kan bero på flera omständigheter. Om domstolen anser att dina CDB-buds räknas in under begreppet "beredning" och därmed är narkotikaklassat, kommer du troligen bli dömd för drograttfylleri eftersom du i sådana fall har kört ett motordrivet fordon efter att ha intagit narkotikaklassat preparat (4 § andra stycket TBL). Om domstolen skulle anse att CBD-buds inte är en beredning av industrihampan och därmed inte är narkotikaklassad, kommer du förmodligen inte dömas för drograttfylleri. Dock finns det omständigheter som spelar in här också. Om man har framfört ett motordrivet fordon under tiden man varit påverkad av ett medel som har gjort att man inte kunnat framföra fordonet på ett betryggande sätt, kan man ändå dömas för rattfylleri (4 § tredje stycket TBL). Alltså behöver inte CBD-buds nödvändigtvis vara narkotikaklassade för att man ska kunna dömas för rattfylleri.SammanfattningDet kan sammanfattningsvis sägas att industrihampan som sådan är laglig, men att beredningen av den är narkotikaklassad och därmed straffbar. Hur utfallet blir i din situation beror bland annat på omständigheter såsom domstolens bedömning av huruvida CBD-buds är en beredning och om du har framfört fordonet på ett betryggande sätt eller inte.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Vad gäller om man brukar cannabis utomlands och testar positivt på drogtest genomförd på arbetsplats i Sverige?

2020-09-16 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående detta med drogtester på jobbet eller i samband med nyanställning. Säg att någon åker till ett land eller en stat där canabis är fullt lagligt och brukar i detta landet (Ex Amsterdam eller kalifornien), man bryter med andra ord inga lagar och man bryter inte mot narkotikalagarna då man inte är inom svensk jursdiktion. Sedan återvänder hen hem till sverige och inom kort gör man ett drogtest på arbetsplatsen. Testet är bundet att komma tillbaka positivt men det jag undrar är ifall det håller någon makt/får någon negativ påverkan? (Givet är att man kan bevisa att man inte brytit mot några lagar i form av kvitton och vittnesmål etc).
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?I mitt svar kommer jag att utgå från att cannabis har konsumerats i ett land där det är lagligt och att man därefter har rest tillbaka till Sverige. Sedan genomförs ett drogtest på arbetsplatsen i Sverige vilket får ett positivt resultat. Frågan är följaktligen vad som gäller om man lagligen brukar cannabis utomlands och vilka konsekvenser ett positivt drogtest på arbetsplatsen medför. Vad gäller om man brukat cannabis utomlands? Cannabis klassas som narkotika och narkotikastrafflagen (NSL) är tillämplig på området. I Sverige är det olagligt att inneha samt bruka cannabis (1 § 6 punkten NSL). Att vara påverkat av cannabis är däremot inte brottsligt utan det brottsliga ligger i själva brukandet. Hur som helst finns det andra länder där det är lagligt att bruka och inneha cannabis, precis som du nämner. Det här medför att om man har brukat cannabis i ett land där det är lagligt så kan man inte dömas för narkotikabrott i svensk domstol (2 kap. 2 § 2 stycket Brottsbalken). Svensk domstol är alltså inte behörig att döma i saken om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på gärningsorten. För att svensk domstol ska vara behörig att döma krävs det inte endast att gärningen ska vara kriminaliserad i Sverige utan även i det land där den begås. Värt att nämna är att det givetvis är brottsligt att ta med sig narkotika till Sverige men utifrån din fråga verkar så inte vara fallet. BevisningssvårigheterAtt bevisa var cannabis konsumerades kan vara svårt. Det är bra ur bevishänseende om man kan lägga fram bevisning i form av kvitton och vittnesmål etc som pekar på att cannabis konsumerades i ett land där det är lagligt. Vad händer om ett drogtest på arbetsplatsen blir positivt?En arbetsgivare är enligt lag skyldig att erbjuda rehabilitering för missbruk om man testar positivt för narkotika i samband med drogtest på arbetsplatsen. Som anställd kan du inte bli uppsagd utan en saklig grund för uppsägning vilket följer av anställningsskyddslagen (LAS). Huruvida man riskerar att förlora sin anställning beror även på vilken anställningstyp man har. För att få klarhet i det enskilda fallet bör man prata med arbetsgivaren eller den relevanta fackliga organisation. Emellertid har arbetsgivaren rätt att göra en polisanmälan då det är brottsligt att inneha och bruka cannabis. Isåfall får arbetstagaren bevisa att cannabis har brukats utomlands lagligen, som nämnt ovan. SlutsatsAtt lagligen ha konsumerat cannabis utomlands och sedan ha det kvar det i blodet gör inte att man kan dömas till ansvar. Ett positivt drogtest på arbetsplatsen är i regel inte tillräckligt för att utgöra en uppsägningsgrund. Hoppas att du fick din fråga besvarad och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

När får polisen begära ett urinprov?

2020-09-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |hej!2018 blev jag dömd till ringa narkotikabrott och narkotikabrott, och blev då av med körkortet med.Nu två år senare har jag tagit om mitt körkort ,Mitt Fråga är - om polisen stoppar mig kan dom då begär urin prov? mvh
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om när polis kan begära urinprov regleras i rättegångsbalken, RB. I juridisk mening ingår detta i vad som kallas kroppsbesiktning. Kroppsbesiktning (i detta fall urinprov) får tas på den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, 28 kap. 12 § RB. Polisen kan alltså begära ett urinprov om någon är skäligen misstänkt för brott på vilket fängelse kan följa, exempelvis ringa narkotikabrott, 2 § Narkotikastrafflag (1968:64), eller rattfylleri (i detta ingår drograttfylleri) 4 § andra stycket Lag om straff för vissa trafikbrott, då finns det lagstöd för en kroppsbesiktning. Det ska sägas att skälig misstanke är en ganska lågt ställd misstankegrad och det innebär att det med viss styrka ska tala för att personen begått den gärning som misstanken avser. För att sammanfatta det hela så kan polisen begära ett urinprov av dig om du är skäligen misstänkt för ett brott, likt de som jag nämnde ovan. De kan alltså inte begära ett urinprov helt taget ur luften eller endast pga din tidigare dom, det måste minst finnas skälig misstanke om brott - i det här fallet tecken på narkotikapåverkan. Detta är dock som sagt ett ganska lågt ställt krav, men det är viktigt att ett ingripande av den formen är motiverat och inte sker godtyckligt, eftersom det kan uppfattas som mycket integritetskränkande om en kroppsbesiktning sker utan lagstöd.Med vänliga hälsningar,

straffvärde för ungdom som rökt cannabis

2020-09-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |vad kan jag få som straff som 16 åring om jag röker gräs
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att röka cannabis är ett brott enligt narkotikastrafflagen (1§ narkotikastrafflagen). Narkotikabrott eget bruk leder uteslutande till en rubricering om ringa brott, och straffskalan för detta är böter eller fängelse högst sex månader. Åklagarens praxis är att eget bruk nästan uteslutande leder till böter, oberoende av mängd och substans. Dagsböter är uppbyggt utifrån ett antal dagar multiplicerat med en summa. Antalet dagar bedöms utifrån straffets värde, och kan hamna mellan 30-150st, multiplicerat med en summa som bedöms utifrån dina ekonomiska förhållanden, mellan 50-1000 kr (25 kap. 2§ brottsbalken). Dina ekonomiska förhållanden utgörs främst av inkomst, skulder, underhållsskyldig för barn och liknande.Straffvärdet är det lägsta möjliga för eget bruk, 30 dagsböter för en vuxen, och samma för en person mellan 15-21 år. Tjänar man då ingenting eller väldigt lite, så får man det lägsta summan/dag, alltså 50 kr. Då blir det sammanlagda bötesbeloppet 1500 kr (30x50). För ungdomar finns det en möjlighet att få ungdomstjänst istället för ett bötesstraff, men endast om detta inte är alltför ingripande i förhållande till brottet (32 kap. 2§ brottsbalken). Min erfarenhet är att ungdomstjänst oftast anses för ingripande när det rör sig om ett brott som är värt 30 dagsböter, beroende på din tidigare belastning och liknande. Sammantaget utifrån informationen du lämnat i frågan, skulle jag säga att du skulle få dagsböter, och det lägsta antalet dagar man kan få, alltså 30 st. Men den totala summan beror på dina ekonomiska förhållanden. Tjänar du då som sagt ingenting, eller väldigt lite, är du får det lägsta möjliga, 50 kr (1500 kr totalt). Men tyvärr kan jag inte säga detta med säkerhet då jag inte vet hur dina ekonomiska förhållanden ser ut. Det finns även ett litet utrymme för ungdomstjänst, om än osannolikt. Hoppas du har fått någon vägledning i din fråga! Vi ber ursäkt för att det dröjt för dig att få svar!Vänligen,

Vad är påföljderna för narkotikasmuggling och finns det några förmildrande omständigheter för en 17-åring?

2020-09-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga kring narkotikabrott, främst narkotikasmuggling. Min lillebror som är 17 år gammal är misstänkt för just narkotikasmuggling och polisen har gjort husrannsakan hos båda föräldrarna (skilda) och ska nu hålla förhör. Jag undrar därför vad påföljden för ett sådant brott kan bli (ifall han blir dömd såklart), och om det finns några förmildrande omständigheter med tanke på hans ålder.
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Vad blir påföljden?Vad gäller brottet narkotikasmuggling finns det fyra olika svårighetsgrader:*Först och främst kan man dömas för ringa narkotikasmuggling till böter eller fängelse i högst sex månader. Vad gäller påföljden håller sig domstolen till den lägre delen av straffskalan, dvs. att det sannolikhet blir böter i det fallet (6 § andra stycket lag om straff för smuggling).*För det andra finns brottet narkotikasmuggling av normalgraden. Där är påföljden fängelse i högst tre år (6 § första stycket lag om straff för smuggling).*För det tredje kan man dömas för grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst två år och högst sju år (6 § tredje stycket lag om straff för smuggling).*Till sist har vi brottet synnerligen grov narkotikasmuggling där påföljden blir fängelse i lägst sex år och högst tio år (6 § fjärde stycket lag om straff för smuggling).Vilken svårighetsgrad det blir beror på lite olika saker. Vad gäller gränsdragningen mellan t.ex. ringa och normalgraden beror det på vilken sorts narkotika och vilken mängd. När det kommer till grov och synnerligen grov narkotikasmuggling ser man också till ifall smugglingen ingått i en slags verksamhet m.m. Eftersom jag saknar information om vilken typ och mängd av narkotika samt i vilket sammanhang det skett så kan jag tyvärr inte ge dig något mer exakt svar här.Finns det några förmildrande omständigheter?Det finns förmildrande omständigheter för din bror pga. hans ålder. Till att börja med så får domstolen döma till ett lägre straff än vad som är föreskrivet för brottet, då han är under 21 år (29 kap. 7 § brottsbalken). Sedan finns det även en huvudregel som är emot fängelse när det kommer till brott begångna av personer under 18 år. Domstolen får endast döma till fängelse när det finns synnerliga skäl, vilket är ett mycket högt ställt krav. Domstolen ska i annat fall döma till sluten ungdomsvård istället för fängelse (30 kap. 5 § brottsbalken).Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Är Armodafinil narkotikaklassat?

2020-08-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag undrar om ämnet Armodafinil är narkotikaklassat. Kan inte hitta det i listan över narkotikaklassade ämnen, men är om jag förstått det rätt en "släkting" till Modafinil, vilket är narkotikaklassat.Mvh.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det finns inte mycket information kring substansen. Så som jag kan avläsa från Läkemedelsverkets hemsida så är Armodafinil narkotikaklassat.Jag hänvisar dig vidare till denna länk.Med vänlig hälsning,