Är Armodafinil narkotikaklassat?

2020-08-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag undrar om ämnet Armodafinil är narkotikaklassat. Kan inte hitta det i listan över narkotikaklassade ämnen, men är om jag förstått det rätt en "släkting" till Modafinil, vilket är narkotikaklassat.Mvh.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det finns inte mycket information kring substansen. Så som jag kan avläsa från Läkemedelsverkets hemsida så är Armodafinil narkotikaklassat.Jag hänvisar dig vidare till denna länk.Med vänlig hälsning,

Körkortstillstånd och narkotikabrott

2020-08-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag blev omhändertagen av polisen för första gången. Jag har drugit då så mycket att jag fick blackout, mindes inte att jag har varit ut när polisen tog mig. Jag vaknade bara häktet.Den kvällen tog jag jätte lite amfetamin och det var inte något jag vanligtvis brukar ta. jag rökte nåra dagar innan den dagen. Och nu är jag mest orolig för min körkortstillstånd. Den är superviktigt för mig och jag vill verkligen inte förlora. Jag tänkte boka tid halkbanan den här månaden.Som jag förstår, på min fall har jag lite chans och inte förlora min körkortstillstånd men hur stor chansen är skulle jag vilja veta?Tack för hand:)
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur stor risken är att du förlorar ditt körkortstillstånd. Regler om körkort hittas i körkortslagen.Körkortstillstånd och narkotikabrottJag tolkar det som att du inte är misstänkt eller dömd för något brott. Är så fallet har du inget att oroa dig för. I mitt svar berättar jag vad som kan hända om du blir dömd för exempelvis narkotikabrott.När man ska ta körkort krävs ett körkortstillstånd från Transportstyrelsen. När Transportstyrelsen prövar om man ska få ett tillstånd gör de en bedömning om man är lämplig för att ta körkort enligt 3 kap 2 § körkortslagen, och hänsyn tas då bland annat till noteringar i belastningsregistret. Just narkotikabrott kan tyda på att man inte är pålitlig i nykterhetshänseende, vilket är ett kriterium som ska bedömas. Finns det en historia av missbruksproblematik kan tillstånd istället nekas på medicinsk grund. Narkotikabrott i straffregistret är dock inget absolut hinder för att få körkortstillstånd utan det utgör en del av en lämplighetsbedömning. Ligger det långt tillbaka i tiden och är mindre allvarligt är risken liten för att körkortstillstånd ska nekas.Om man har en notering i belastningsregistret kan det leda till att Transportstyrelsen beslutar om en så kallad spärrtid, enligt 3 kap 9 § körkortslagen. Denna spärrtid kan vara mellan en månad till tre år, och under spärrtiden kan man alltså inte ta körkort. Efter spärrtidens slut kan man på nytt ansöka om körkortstillstånd, varpå Transportstyrelsen gör en ny bedömning. Har man fått ett körkortstillstånd kan detta återkallas om man inte längre uppfyller kraven.Vad gäller i ditt fall?Som jag skrev innan så behöver du inte oroa dig om du inte döms för ett brott. Om du skulle dömas så går det tyvärr inte att ge ett säkert svar på om du kommer förlora körkortstillståndet eller inte. Det kommer vara upp till transportstyrelsen att bedöma. Du skriver i din fråga att det är första gången du blivit omhändertagen av polisen vilket borde vara till din fördel.Hoppas du fått svar på din fråga!

Vad kan man få för straff för narkotikabrott?

2020-08-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag blev gripen för någon dag sen och dom hittade påsar med amfetamin på mig och 2 kapslar elvanse och en gramvåg hemma hos mig. Är i nuläget misstänkt för narkotika för överlåtelse, narkotikabrott, ringa narkotikabrott för jag visade positivt på thc i urinprov. Jag är 18 år och ostraffad sedan tidigare. Vad kan jag förvänta mig för straff?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar det så är du misstänkt för ett fall av narkotikabrott av normalgraden på grund av innehav i överlåtelsesyfte, och ett fall av ringa narkotikabrott på grund av eget bruk. Jag kommer börja med att förklara straffskalan för brotten, sedan vad brotten i sig är värda på den skalan, och slutligen vilken påföljd du kan få för detta.StraffskalanStraffskalan för ringa narkotikabrott är dagsböter eller fängelse högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen). Straffskalan för narkotikabrott av normalgraden är fängelse lägst 14 dagar och högst tre år (1§ narkotikastrafflagen). StraffvärdetStraffvärdet för ringa narkotikabrott eget bruk är nästan uteslutande dagsböter. Åklagaren har tagit fram en bötespraxis som säger att eget bruk av narkotika, oavsett substans och mängd, ska motsvara 30 dagsböter. Men då du också är misstänkt för narkotikabrott av normalgraden kommer straffet inte stanna på bötesnivå om du blir dömd för detta, då det inte finns böter i straffskalan för narkotikabrott av normalgraden. Det är svårt för mig att säga vad straffvärdet för ditt brott är, då det beror på mängden narkotika som du innehaft. Är innehavet 10g motsvarar det ungefär en månads fängelse, är innehavet 15g motsvarar det 2 månader, 25g motsvarar 3 månader, 40 g motsvarar 4 månader, och så vidare. Straffet kan även skärpas om man innehaft i överlåtelsesyfte. Det ringa brottet kommer alltså inte ha så stor betydelse för straffvärdet, om du blir dömd för narkotikabrott av normalgraden. Straffvärdet kan också sänkas på grund av ungdomsrabatten då du endast är 18 år (29 kap. 7§ brottsbalken). För en 18 åring brukar straffvärdet motsvara hälften av straffvärdet för en vuxen. PåföljdStraffvärdet ligger enligt ovan resonemang förmodligen på några månaders fängelse, och med ungdomsrabatten kan den till och med hamna på bötesnivå. Utgångspunkten är dock att om man fyllt 18 år, ska man endast ådömas ungdomspåföljder i särskilda fall. Rätten ska i första hand vid valet av påföljd fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse (30 kap. 4§ brottsbalken). Skäl som talar för fängelse är huvudsakligen brottets straffvärde och art, samt om den tilltalade tidigare är straffad. Narkotikabrott är ett artbrott, vilket innebär att lagstiftaren anser att det finns en tung presumtion för fängelse. Praxis har även sagt att när man döms för innehav i överlåtelsesyfte, ska det mer till för att undvika fängelsestraffet, än om innehavet var för eget bruk. Men då det är första gången du döms, och du dessutom är 18 år, finns det chans att få annat straff än fängelse. Begår man brott innan man fyllt 21 år får man endast dömas till fängelse om det med hänsyn till gärningens straffvärde finns särskilda skäl för det (30 kap. 5§ andra stycket brottsbalken). Då blir istället följande påföljder möjliga: Villkorlig dom innebär en typ av varning, och om man begår ytterligare brottslighet inom 2 år kan straffet omvandlas till ett fängelsestraff. Villkorlig dom kan kombineras med böter och i vissa fall samhällstjänst (30 kap. 7§ brottsbalken). Villkorlig dom kan man få om det saknas skäl att tro att man kommer återfalla i brottslighet, och om man inte tidigare är dömd. Narkotikabrott, särskilt eget bruk, innebär oftast att det finns risk för återfall i brottslighet, då denna brottslighet är förenad med viss missbruksproblematik. Skyddstillsyn har en övervakningsperiod om tre år, och innebär att man ibland kombinerar det med ett behandlingsprogram, att man får komma och samtala några gånger i månaden eller genomgå olika brottsavvärjande program och liknande. Detta är en mer sannolik påföljd för dig, då det ofta ges till folk med kanske missbruksproblematik där det finns anledning att tro att behandling kan hjälpa (30 kap. 9§ brottsbalken). Även skyddstillsynen kan kombineras med samhällstjänst för att skärpa straffet. Om straffvärdet inte är så lågt, finns det utrymme att ge en skyddstillsyn istället för ett fängelsestraff (NJA 2012 s. 650). SammanfattningsvisDet är svårt att säga vad straffvärdet för dina brott är exakt, då jag inte vet hur mycket narkotika du innehaft. Men det finns en stark fängelsepresumtion för narkotikabrott, speciellt i överlåtelsesyfte. Straffvärdet skulle jag gissningsvis säga ligga på kring några månaders fängelse, beroende på mängden narkotika. Dock är det första gången du döms för brott och du är dessutom 18 år, så det finns chans att du slipper fängelse och istället skulle få en skyddstillsyn. Beroende på hur mycket narkotika du innehaft finns det även en liten chans att straffet stannar på böter, på grund av din ungdomsrabatt. Jag är ledsen att jag inte kan ge dig ett mer exakt svar. Men hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Straffvärdet och påföljdsvalet vid narkotikabrott

2020-08-21 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag har blivit stämd för 2 narkotikabrott, den första var av normaltid eller vad man ska säga, jag hade 19.09g amfetamin på mig samt en våg. Sen är ja även kallad till rätten för ringa natkotikabritt där jag hade 8 olika substanser i ett urin/salinprov som skickades på analys, dom har begärt yttrande från kriminalvården. Vad är mest troligt att jag får för straff?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar vilket straff som är mest sannolikt för dig att få, för ett narkotikabrott av normalgraden och ett ringa narkotikabrott. För att besvara denna fråga kommer jag först redogöra för vad straffskalan för brotten än, sedan för vad just detta enskilda fall kan ge för straff på den skalan (straffvärdet), och slutligen vilken påföljd man kan få när straffvärdet bestämts. Straffskalan Straffskalan framgår av varje lagrum och är generellt bestämt av lagstiftaren. För narkotikabrott av normalgraden är straffskalan fängelse i lägst 14 dagar och högst 3 år (1§ 2st narkotikastrafflagen). Straffskalan för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen). Ringa fall av narkotikabrott är huvudsakligen eget bruk. Högsta domstolen har i en dom 2013 sagt att innehav av amfetamin som uppgår till över fem gram är att anses som narkotikabrott av normalgraden (HD 3730-11). StraffvärdetStraffvärdet är det individuella värdet som brottet har på den skala som framgår av lagen (straffskalan). För ringa narkotikabrott är straffvärdet nästan uteslutande på bötesnivå. Åklagaren har tagit fram en bötespraxis som säger att ringa narkotikabrott av eget bruk, oavsett vilken typ av substans, hamnar på 30 dagsböter. Men då du även står åtalad för narkotikabrott av normalgraden, kommer straffet inte hamna på en bötesnivå då detta brott inte har böter i straffskalan. Straffvärdet ligger alltså på fängelsenivå, och för den mängd amfetamin du innehaft skulle jag utifrån praxis säga att det ligger på mellan 2-3 månader. Straffvärdet kan dock öka om det är så att du misstänks ha innehaft narkotikan i syfte att sälja det, och inte bara för eget bruk. Det ringa brottet har alltså inte så stor betydelse här för ditt straffvärde i detta sammanhang. PåföljdsvaletEfter att man har konstaterat vad det enskilda brottet är värt, det vill säga gissningsvis ett par månader för dig, kommer domstolen till bedömningen om vilken påföljd som ska väljas. Det finns alltså möjlighet att frångå fängelse, genom exempelvis villkorlig dom, skyddstillsyn eller samhällstjänst. Rätten ska som utgångspunkt fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, och dessa skäl kan vara straffvärdet och brottets art, eller om personen tidigare dömts för brott (30 kap. 4§ brottsbalken). Narkotikabrott är ett så kallat artbrott, där lagstiftaren slagit fast att det är ett brott som särskilt ska ge fängelse som utgångspunkt. Villkorlig dom är i princip en varning med en prövotid. En villkorlig dom kan förenas med samhällstjänst eller böter (30 kap. 7§ brottsbalken). Villkorlig dom får man främst om man inte tidigare är dömd för något, eller om det saknas särskild anledning att befara att personen kommer begår brott igen.Skyddstillsyn kan man få om det finns skäl att anta att personen kommer följda åtgärden och att den kommer bidra till att personen avhåller sig från fortsatt brottslighet. Särskilda skäl för skyddstillsyn kan vara om personen har ett missbruksproblem eller liknande som behöver behandlas (30 kap. 9§ brottsbalken). Även skyddstillsynen kan förenas med samhällstjänst och dagsböter. Skyddstillsyn innebär en övervakning hos frivården med exempelvis en behandlingsplan, samtalstillfällen, drogtester och liknande, under en viss tid. Samhällstjänst är ett oavlönat arbete som bestäms i ett antal timmar utifrån hur många månaders fängelse man annars skulle ha fått. Dock döms sällan skyddstillsyn ut i fall där personen uppvisar missbruksproblem, då det i sig medför en risk att åtgärden inte kommer fullföljas, samt att det inte anses lämpligt att folk med missbruksproblem lämnas ut för arbete i första hand. Då finns det lämpligare påföljder. I ditt fallJag vill betona att domstolen gör en individuell bedömning i varje enskilt fall, och att jag inte kan säga något med någon säkerhet vad gäller vilket straff du kommer få, utan endast vilket straff du kan få. Ovan nämnda är möjligheter. Men min gissning är att dina gärningar motsvarar 2-3 månaders fängelse, och då presumtionen för fängelse är relativt stark vid narkotikabrott, finns det risk för att det är just fängelse du kommer få. Dock, beroende på tidigare brottslighet och påföljder som du kanske fått och skött/inte skött, finns det möjlighet för dig att få en skyddstillsyn med en behandlingsplan för ett eventuellt missbruk. Det är därför tingsrätten har inhämtat ett yttrande från frivården, för att det är de som gör en bedömning om du är lämplig för en skyddstillsyn eller samhällstjänst. Det är ett tecken på att det finns en chans att du får just detta, istället för fängelse. Men som sagt, det är upp till domstolen att bedöma. Hoppas att du fått någorlunda vägledning i dina frågor!Vänligen,

Är Stesolid och Stilnoct narkotikaklassade läkemedel?

2020-08-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag undrar om man INTE har recept på Stesolid och Stilnoct, och tar det och lämnar urinprov och det ger utslag på båda två. Är det olagligt?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Stesolid och Stilnoct är båda narkotikaklassade läkemedel då de innehåller substansen diazepam som är narkotikaklassad enligt läkemedelsverket (se tabell II i läkemedelsboken). För att få lov att använda dessa läkemedel krävs det alltså recept och att man följder ordinationen och rekommendationerna kring användningen. Enligt narkotikastrafflagen är det ett brott att inneha eller bruka narkotikaklassade medel, och man kan då dömas till fängelse i högst tre år (1§ narkotikastrafflagen). Om det dock avser att man brukat narkotikan, anses brottet vara ringa, och då döms man istället för ringa narkotika till böter eller fängelse högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen). Praxis säger att om man blir tagen för att ha brukat narkotika, alltså visar positivt på urin- eller blodprovstest, döms man för ringa narkotikabrott oberoende av mäng eller substans. Straffet är nästan uteslutande dagsböter 30 st. Dagsböter beräknas utifrån dels straffvärdet på brottet (30st), dels den tilltalades ekonomiska förhållanden. Man kan få dagsböter mellan 30-150 st, och summan per dag bestäms till mellan 50-1000 kr (25 kap. 2§ brottsbalken). Man multiplicerar då antalet böter (30st) med en summa som bestäms utifrån den tilltalades ekonomiska förhållande (ex. 50 kr om man inte har någon inkomst alls). Då får man den totala summan på böterna som blir 1500 kr. Så skulle man inta Stesolid och/eller Stilnoct och lämna ett urin- eller blodprov, så skulle det ge utslag på diazepam som är ett narkotikaklassat ämne. Har man då inte recept på Stesolid och Stilnoct har man gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott, eget bruk. Detta brott ger nästan uteslutande dagsböter, men summan beror på hur mycket man tjänar. Du kan läsa mer på läkemedelsverkets hemsida om narkotikaklassade läkemedel. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur höga böter får åklagaren/polisen ge för ringa narkotikabrott utifrån inkomst?

2020-08-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag undrar om polisen/åklagaren får ge dig en böter som är över 100% mer än vad du får i lön per månad? Det gäller ett ringa narkotikabrott.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Straffskalan för ringa narkotikabrott är dagsböter eller fängelse högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen). Ringa narkotikabrott ger nästan uteslutande böter, och åklagaren har tagit fram en praxis som säger att eget bruk, oavsett mängd och substans, leder till 30 dagsböter. Dagsböter är uppbyggt av två aspekter, antalet dagar som bygger på straffvärdet av brottet (30 st enligt ovan), och summan per dag som bygger på dina ekonomiska förhållanden, skulder, inkomst, försörjningsplikt och liknande. Antalet dagsböter kan hamna mellan 30-150 st, och summan per dag kan hamna på mellan 50-1 000 kr (25 kap. 2§ brottsbalken). Tjänar man då inga pengar, eller har minimum lön i månaden, beräknas summan utifrån detta, och då hamnar det oftast på 50 kr. För att ta reda på den totala summan multiplicerar man antalet dagar (ex. 30) med summan (ex. 50 kr) och får då 1 500 kr. Detta är det lägsta dagsbotsbeloppet man kan få. Då jag inte vet vad du har fått i böter, och inte heller vad din inkomst är, är det svårt för mig att säga något om vad som är en rimlig bötessumma i ditt fall. Men generellt är det minsta dagsbotsbeloppet 1 500 kr för ringa narkotikabrott, och det döms ut även om man inte har några pengar alls. Det finns en tabell som är utformad ur praxis som används för bedömningen av dagsbotsbeloppet, och beräknas oftast antingen från inkomsten du själv uppger i förhör, eller förra årets deklarerade inkomst hos skatteverket. Om du är missnöjd med din dom kan du alltid överklaga den eller inte acceptera strafföreläggandet om det är ett sådant du fått av åklagaren, och då låta målet gå till domstol istället. Men om du har fått det lägsta beloppet, skulle jag säga att det inte går att få ett lägre bötesstraff än detta, även om du inte tjänar något. Om du inte kan betala böterna kommer de gå till Kronofogdemyndigheten så småningom. Men om du har fått ett oproportionerligt högt bötesbelopp utifrån dina ekonomiska förhållanden, så godkänn inte strafföreläggandet eller boten av polisen, och begär att ärendet ska tas upp i tingsrätt där du kan redovisa din inkomst. Men beloppet kommer inte bli lägre än 1 500 kr. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Vad är straffet för att sälja narkotikaklassad medicin? Har man anmälningsskyldighet för brottet?

2020-08-23 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad är straffet för att sälja sin egen narkotikaklassade medicin? Om man vet att det förekommer, har man någon typ av anmälningsskyldighet?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga regleras i narkotikastrafflagen (NSL) och i brottsbalken (BrB).Definitionen av narkotikaDefinitionen av narkotika är läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter (8 § NSL). För att läkemedlet ska vara klassat som narkotika krävs även att det ska vara föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt eller att läkemedlet anses som narkotika av regeringen enligt lag.Den som säljer narkotika kan dömas för fängelse i högst tre årDen som överlåter narkotika till döms, om gärningen är uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst 3 år (1 § första stycket p 1 NSL). Om brottet är med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms gärningsmannen för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst 6 månader (2 § NSL). Ifall brottet är att anses som grovt narkotikabrott kan gärningsmannen dömas till max 7 års fängelse (3 § första stycket NSL). Om brottet är synnerligen grovt, kan fängelsestraffet sträcka sig till 10 tio år (3 § andra stycket NSL).Underlåtenhet att avslöja eller anmäla brott kan i vissa fall ge straffSom huvudregel är man inte skyldig att anmäla brott. Det finns dock ett undantag vad gäller brott som är s.k. ''å färde'', vilket innebär pågående brott som ännu inte blivit fullbordade. Den som underlåter att i tid anmäla eller avslöja ett förestående eller pågående brott ska dömas för underlåtenhet att avslöja brottet enligt vad som är föreskrivet för den som medverkat endast i mindre mån till sådant brott (23 kap. 6 § första stycket BrB). Ansvar för sådan underlåtenhet förutsätter att den brottsliga handlingen har fortskridit så långt att den är straffbar och att brottet kan anmälas eller avslöjas utan fara för den handlande eller någon annan (23 kap. 6 § fjärde stycket BrB). Anmälningsskyldigheten förutsätter dock att det är särskilt föreskrivet att en underlåtelse att anmäla det specifika brottet är straffbart. Det finns inget stadgande som föreskriver att du har en skyldighet att anmäla någon för ett sådant narkotikabrott och därmed har du ingen anmälningsskyldighet.Sammanfattningsvis är straffet för att sälja sin egen narkotikaklassad medicin mellan böter och 10 års fängelse. Du har inte heller någon skyldighet att anmäla eller avslöja en person som du vet begår det brottet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det ett brott att inneha pengar som ska användas till att köpa narkotika?

2020-08-20 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag skulle köpa narkotika för en ganska stor summa men blev istället rånad på pengarna. Händelsen hände för drygt 6 månader sen. Kan jag polisanmäla honom? Eller blir jag själv straffad?
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du blev rånad på pengarna innan du hann använda dem till att köpa narkotika. Jag utgår även från att han som rånade dig inte är samma person som han/hon som du planerade att köpa narkotika av. Du har inte gjort dig skyldig till narkotikabrottDu kommer inte att kunna straffas eftersom det som du gjort i sig inte är något brott. För att det ska klassas som ett narkotikabrott krävs det att man har gjort något av följande: överlåtit narkotika, framställt narkotika, förvärvat narkotika, anskaffat, bearbetat, m.m., narkotika, på något sätt underlättat narkotikahandel, innehaft eller konsumerat narkotika. Detta ska vidare ha skett utan lov och med uppsåt (1 § narkotikastrafflagen, NSL).Det är inte heller fråga om något av de förstadier till brott som är straffbara, d.v.s. försök (4 § NSL och 23 kap. 1 § brottsbalken), förberedelse eller stämpling (4 § NSL och 23 kap. 2 § brottsbalken). Det förstadium som i ditt fall skulle ligga närmast är förberedelse. Förberedelse innebär bl.a. att man lämnar betalning för ett brott eller hanterar något som är tänkt att användas som hjälpmedel vid ett brott (23 kap. 2 § brottsbalken). Förberedelse till narkotikabrott kan t.ex. innebära att man ger eller tar emot pengar som betalning för narkotika. Eftersom du bara har haft pengarna på dig har du inte gjort dig skyldig till förberedelse. Hur du kan gå vidareJag rekommenderar dig att gå vidare och göra en polisanmälan gällande rånet. Om du har flera frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Vänligen,