Vad kan påföljden bli vid innehav av 50 g cannabis?

2020-05-10 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! En ung man togs med 50 gram cannabis och väldigt lite av något mer. Det var för eget bruk och förpackat i flera påsar. Han hade just köpt det och några vänner tror jag egentligen skulle dela men han uppgav att det var för eget bruk. Anledningen till att han köpte denna mängd berodde på att han som sålde ville bli av med det pga utlandsstudier. Anledningen till att polisen tog honom var att de hade span på en annan lägenhet och dök upp utanför porten när den unga mannen kom ut.Polisen gick in i lägenheten o fann droger och pengar.Den unga mannen kommer att bli åtalad och även säljaren. Den unga mannen kommer att vittna mot säljaren trots att han blivit hotad.Den unga mannen har i övre tonåren haft drogproblem men slutat. Han fick pga omständigheter återfall och detta var andra gången på ca 1 månad han köpt. Hans mobil beslagtogs men den gav inget, de hittade inget i hans lägenhet och efter 12 timmar i häktet släpptes han. Han är ångerfull, tar inga droger, är hotad då han ska vittna, är inte tidigare straffad. Vad är troligt hans straff blir?
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring påföljden för narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen och brottsbalken.Utöver typen och mängden av narkotika finns det andra omständigheter som domstolen tar hänsyn till vid påföljdsbedömningen, däribland din ålder och om det föreligger några omständigheter som talar för en hårdare eller mildare påföljd. Närmare om vad som kan utgöra sådana omständigheter finns i 29 kap. 2 och 3 § Brottsbalken. Avseende just narkotikabrott anses överlåtelse, dvs. försäljning, som mer allvarligt än innehav för eget bruk. Det finns fyra olika straffskalor för narkotikabrott: ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Det framgår inte av lagen var gränsen för de olika straffskalorna går, utan det följer av rättspraxis. Gränsen för narkotikabrott av normalgraden vid innehav av cannabis går generellt vid just 50 g, vilket var den mängd cannabis mannen i detta fall hade när han blev tagen av polisen. Han hade även en liten mängd av någon annan form av narkotika. Det framgår inte vad för sorts narkotika det handlar om, men eftersom det var en sådan liten mängd utgår jag från att det inte borde påverka straffvärdet på ett avsevärt sätt. Påföljden för narkotikabrott av normalgraden är fängelse i högst 3 år (1 § narkotikastrafflagen). Eftersom domstolen måste ta hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet är det svårt att säga exakt hur bedömningen kommer att ske. Förutom mängden narkotika kommer alla andra omständigheter av betydelse att beaktas, däribland förekomsten av eventuella omständigheter som talar för ett högre eller lägre straffvärde. Vänliga hälsningar,

Husrannsakan hos annan än den misstänkte

2020-04-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |Får polisen gå in i en bostad som ej den misstänkte personen är skriven på hur som helst?Personen i fråga har aldrig varit i kontakt med polisen på något annat vis än fortkörningsböter och är 30 år.Misstanken ska vara ringa narkotika (eget bruk). Aldrig påkommits vid bruk eller något annat brottsligt.Polisen går då raka vägen in i denna lägenhet och chockerar både den boende i lägenheten samt den misstänkte som aldrig pratat med polisen i sådana sammanhang. Ena polisen för efter en stund ut den misstänkte och därefter börjar den andra söka i lägenheten som ej den misstänkte bor i.Boende fick stoppa polisen då denne ej har något med misstanken att göra. Därpå polisen ställer sig frågande "Bor inte den misstänkte här?". Då hade redan polisen innan detta varit förbi den misstänktes lägenhet och ej påträffat den misstänkte.Så frågan är då egentligen, får polisen göra på detta vis?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Förutsättningar för husrannsakan i ditt fallHusrannsakan regleras i 28 kap. rättegångsbalken (RB). En husrannsakan kan vidtas när det finns anledning att anta att ett brott begåtts på vilket ett fängelsestraff kan följa, antingen för att leta efter föremål som kan tas i beslag/förvar (bevis) eller för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen om brottet. Ringa narkotikabrott är ett sådant brott för vilket fängelsestraff kan följa enligt 2 § narkotikastrafflagen. För de fall husrannsakan ska göras hos någon annan än den som är skäligen misstänkt för brottet krävs det att brottet begåtts hos denne eller att det finns synnerlig anledning att det vid rannsakningen kommer hittas föremål som kan tas i beslag eller förvar, 28 kap. 1 § RB. Det betyder i ditt fall att polisen ska ha haft synnerlig anledning att anta att de skulle hitta narkotika när de letade igenom lägenheten de gick in i. Principer som måste följas vid en husrannsakanVid myndighetsingrepp som husrannsakan gäller i allmänhet två principer som kallas behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. Behovsprincipen innebär att ett ingrepp endast får göras om det behövs för att uppnå ett vist ändamål. Proportionalitetsprincipen innebär att ingreppet dessutom måste stå i rimlig proportion till det intrång eller den kränkning som det innebär mot den enskilde.Båda principerna framgår av lagtexten i 28 kap. RB. Där står nämligen att en husrannsakan endast får beslutas om skälen för åtgärden uppväger de men som åtgärden innebär för motstående intressen (28 kap. 3 a § RB). SlutsatsDet är svårt att ge ett definitivt svar på din fråga eftersom den kräver en del svar från de som var delaktiga i beslutet för husrannsakan. Det framgår inte på vilka grunder personen i fråga är misstänkt för ringa narkotikabrott. Vi vet inte heller om polisen hade synnerlig anledning att anta det skulle hittas narkotika i lägenheten. Det man kan säga är att ifall polisen inte hade synnerlig anledning att anta att de skulle hitta narkotika i lägenheten så har de agerat fel.Med vänliga hälsningar,

Påföljd vid narkotikabrott av normalgraden

2020-04-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej,Vad kan jag förvänta mig för påföld av att erkänt narkotikabrott av, 19st sobril/oxasepam, 9st citodon, 141g cannabis hasch för eget bruk.Vänlig hällsning,
Emlika Magnusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring påföljden för narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen och brottsbalken. Utöver typen och mängden av narkotika finns det andra omständigheter som domstolen tar hänsyn till vid påföljdsbedömningen, däribland din ålder och om det föreligger några omständigheter som talar för en hårdare eller mildare påföljd. Närmare regler och exempel på vad som utgör försvårande och förmildrande omständigheter finns i 29 kap. brottsbalken. Eftersom jag saknar detaljer om omständigheterna kan jag endast ge dig en generell redogörelse för vad som gäller vid narkotikabrott. StraffskalorDet finns fyra olika straffskalor för narkotikabrott:- Ringa narkotikabrott- Narkotikabrott av normalgraden- Grovt narkotikabrott- Synnerligen grovt narkotikabrottI ditt fall handlar det om en mindre mängd tabletter och 141 g cannabis/hasch. Det framgår inte av lagen var gränsen för de olika straffskalorna går, utan det följer av rättspraxis. Det är viktigt att tänka på att domstolarna måste ta hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet och att domstolarnas resonemang kring mängden av narkotika endast utgör en viss vägledning för vad påföljden kan tänkas bli. Gränsen för narkotikabrott av normalgraden vid innehav av cannabis går generellt vid 50 g. Gränsen för grovt narkotikabrott vid innehav av cannabis går vid 5 kg. Om man utgår från detta innebär det att innehav av över 50 g och under 5 kg cannabis utgör narkotikabrott av normalgraden. Jag är inte helt säker på hur domstolen ser på just innehav av sobril och citodon, men såvida de inte ser särskilt allvarligt på olagligt innehav av sådana tabletter har jag svårt att se att mängden tabletter ensamt skulle vara tillräckligt för att brottet skulle gå från att anses vara av normalgraden, sett till praxisen gällande innehav av cannabis, till grovt. Om man enbart ser till mängden ser det alltså ut som att det handlar om narkotikabrott av normalgraden.Påföljden för narkotikabrott av normalgradenPåföljden för narkotikabrott av normalgraden är fängelse i högst 3 år (1 § narkotikastrafflagen). Vid sin bedömning måste domstolen som tidigare nämnts ta hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Det innebär att andra omständigheter utöver mängden narkotika kommer att tas in i bedömningen av påföljden. Vänliga hälsningar,

Straff för ringa narkotikabrott

2020-04-09 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej,Idag har jag fått kallelse till tingsrätt till den17/4. Jag är stämd mot ringa narkotikabrott. Den 13 dec 2019 har jag köpt 1gram amfetamin och betalat med swish. Finns även registrerat swish betalning från 27sept 2019 då har jag köpt några joint. Allt för eget bruk.Personen jag har köpt detta är stämd mot grovt narotikabrott. I värsta fall vad kan jag få för det? Tycker ni att jag borde anlita en advokat? Mvh/ K---e
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Straffskalan för ringa narkotikabrott(2 § Narkotikastrafflagen) är från böter till 6 månaders fängelse. Det är ovanligt att personer döms till maxstraffet, så du kommer troligen straffas med böter om du blir fälld, men fängelse är inte uteslutet. Jag är inte tillräckligt insatt i ditt mål för att avgöra vad som kommer yrkas av åklagaren. Åklagarens yrkande kommer vara det högsta möjliga straffet du kan dömas till.Angående advokat anser jag att du kan förlita dig på din försvarare som staten utser till dig. De advokater som arbetar med att vara offentliga försvarare har ofta mycket erfarenhet i de frågor som hanteras i mål som dessa. Om du inte har anledning att känna misstro för din advokat tycker jag inte att du ska byta. Jag hoppas att detta ger svar på dina frågor. Om du har fler hjälper vi dig gärna även i framtidenMed vänliga hälsningar,

vad räknas till mängden narkotika?

2020-04-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag har nyligen fått en husrannsakan då det hittades cannabis i lägenheten. En stor del av det som hittades var gräs som jag redan har vapeat på, alltså finns det knappt någon thc kvar i materialet. Jag undrar därför om det fortfarande kommer att räknas till mängden narkotika?
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt mig så borde det ändå räknas till mängden narkotika – även om du rökt det och det knappt finns något thc kvar. Så länge själva mängden finns kvar borde det alltså inte spela någon roll. Hade du tillexempel konsumerat cannabisen (tex rökt upp det) – då hade det förmodligen inte räknats med i innehavet – eftersom det inte existerar rent fysiskt. I rättsfallet NJA 1983 s. 887 gällde frågan om ett innehav i direkt anslutning till konsumtion. I det rättsfallet räknades det inte som innehav och innehavet i anslutning till konsumtion räknades således bort. Det är dock en gränsdragningsfråga som är svår att svara på. Jag gissar dock att det kommer att räknas med - så länge själva gräset finns kvar. Hoppas du fick någorlunda vägledning! Mvh,

Är det brottsligt att ha 22 diazepam tabletter hemma om bäst före datumet passerat?

2020-04-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |Polisen Hittade 22 tabletter valum ( Diazepam ) hemma hos mig .Best datum på tabletterna har gått ut för 5 år. Är det brott?
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det ett brott?Ja detta skulle kunna utgöra ett narkotikabrott. Diazepam är narkotikaklassat (8 § narkotikastrafflagen) och att olovligen inneha dessa är brottsligt (1 § sjätte punkten narkotikastrafflagen). Eftersom jag saknar närmare information om din situation kan jag inte bedöma det närmare, men att tabletterna har ett bäst före datum som tycks ha passerat borde inte ha någon betydelse.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bedömning av grad av narkotikabrott

2020-04-16 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag undrar var går gränsen för graderna ringa, normalt och grovt narkotikabrott när det gäller MDMA samt hur straffskalan ser ut? Kan inte hitta några direkta svar när jag googlar mvh/Leyla
Sandra Rust |Hej!Det finns inga specifika gränser när det kommer till mängden av olika typer av narkotika när man bedömer graden av brottet. Det finns dock vissa saker att ta hänsyn till enligt lag. Dessa är:Enligt 2 § i narkotikastrafflagen ska hänsyn tas till arten, mängden samt övriga omständigheter för att bedöma om brottet är av normalgraden eller om det är ringa.När det kommer till arten tas det hänsyn till de mycket vanebildande egenskaperna hos preparaten. De mer beroendeframkallande drogerna går därmed normalt sett under normalgraden och inte ringa (undantag finns om det rör en obetydlig mängd).När det kommer till mängden anses en större mängd hamna under normalgraden medan en mindre mängd anses vara ringa.Exempelvis så har Högsta domstolen i mål nr B 3730-11, uttalat att innehav av fem gram eller mer amfetamin som regel ska bedömas som narkotikabrott av normalgraden. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2008 s. 653 gjort en bedömning av att innehav av 0,73 g kokain var att anse som narkotikabrott av normalgraden.När det kommer till övriga omständigheter avses exempelvis typen av befattning. Vid grovt narkotikabrott enligt 3 § narkotikastrafflagen ska vid bedömningen särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Vid en bedömning av som brottet ska anses grovt läggs särskild vikt hur farligt preparatet är och den hänsynslöshet som gärningsmannen visat genom sin befattning med narkotikan. Exempelvis om preparatet är starkt vanebildande eller genom sin sammansättning är livsfarligt. Bedömningen tar även hänsyn till om gärningen har innefattat systematiskt bedriven överlåtelse till skolelever och annan ungdom eller intagna på anstalter eller att gärningsmannen på annat sätt i särskilt hög grad har utnyttjat andras okunnighet, nyfikenhet eller beroende av narkotiska medel.Straffskalan för ett ringa narkotikabrott är böter eller fängelse upp till sex månader, för narkotikabrott av normalgraden är det fängelse i högst tre år och för grovt narkotikabrott är det fängelse i lägst två år och högst sju år.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning

Hur anmäler man narkotikabrott?

2020-03-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej.Jag har en kompis som tar droger nästan dagligen. Han har bland annat lsd och gräs hemma. Jag vet även vem langaren är. Nu är det så att jag är orolig för honom och vill gärna veta hur jag ska göra. Kan man polisanmäla honom så dom kollar att det finns narkotika hemma hos honom? Eller hur ska jag göra för att polisen ska upptäcka narkotikan?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle rekommendera dig att anmäla det till polisen, enklast kan en polisanmälan göras genom att du ringer till polisen per telefon på 114 14 eller genom på polisens hemsida här. Du beskriver då det som sker för dem. Det är sedan polisen som går vidare med en undersökning. För akuta ärenden kan du även ringa 112.Personens handlande samt den som säljer drogerna, utsätter både han själv för risker men även oskyldiga människor kan komma att bli drabbade, därför är det klokt att anmäla detta. Vänligen,