Narkotikabrott, påföljd och belastningsregister.

2020-03-24 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej,För en vecka sedan blev jag gripen på en nattklubb. På mig hade jag 2st halvfulla påsar med kokain (skulle gissa att den totala mängden varca. 1g) och en tom påse. Jag erkände allt direkt, lämnade kissprov och berättade att jag köpt 2,5 påsar för ca. 1 månad sedan och att jag ej brukar använda (tog slut med respektive nyligen därav.) Jag är ostraffad, 33 år med en stabil "normal livssituation. Mina frågor är:- Riskerar jag fängelse/hur hög är risken?- Vad är potentiell dagsbot och finns det ett maxtak? (Jag hade en deklarerad inkomst på ca. 1milj föregående år.)- Kommer jag dömas för en högre mängd än vad jag hade på mig (tänkte att jag erkände köp av 2,5 påse)?- Vilka andra konsekvenser innebär en sådan dom? (ej möjlighet att ta körkort, ej resa till USA mm.)- Kommer det dyka upp att jag är dömd för något typ av brott om man googlar mitt namn i framtiden? (Genom tex att det står döm för brott enligt Lexbase, men ej vilket)Många frågor men många tankar. Hemskt tacksam för svar och ev. vidare hjälp vid behov.
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna besvara din fråga om eventuell påföljd måste jag först redogöra för vilket brott det är tal om. Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att det är tal om 1 gram kokain eftersom det var den mängden som polisen grep dig med. Mängden "2,5 påse" är alldeles för oprecis för att grunda ett åtal på. Vidare kommer det beslagtagna kokainet att skickas på analys för att den exakta mängden ska bestämmas. Inte sällan är kokainet utblandat varför det efter analysen kan komma att bestämmas till en mindre mängd än 1 gram. Av denna anledning kan jag inte ge dig ett exakt svar på hur det kommer att gå för dig, utan snarare en redogörelse för bedömningsgrunderna. Längst ner har du en sammanfattning.Vilket brott är det tal om?Den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms om gärningen sker uppsåtligen för narkotikabrott till fängelse i högst tre år, 1 § andra stycket sjätte punkten narkotikastrafflagen.Kokain är narkotika i narkotikastrafflagens bemärkelse. När du skriver att du hade kokain på dig tolkar jag det som att du förvarade det för ditt eget bruk i din ficka, plånbok eller liknande. Vidare förstår jag din fråga som att du under kvällen eller vid ett tidigare tillfälle brukade kokain. Det är således två typer av befattningar som konstituerar narkotikabrott: innehav respektive bruk.När det kommer till denna typ av konkurrens mellan två gärningar (bruk respektive innehav) har Högsta domstolen konstaterat att bruk av narkotika som gärningsmannen tidigare hade i sitt innehav ska konsumeras av innehavet (NJA 2017 s. 415). Detta innebär att man dömer personen för innehav även fast personen också har brukat.Du kommer av denna anledning sannolikt endast dömas för innehav.Vilken rubricering?Påföljden beror till viss del på brottsrubriceringen. Vid mindre mängder narkotika har det i domstolarna utvecklats en praxis där rubriceringen av brottet är nära kopplat till mängden samt arten narkotika. Beträffande arten betraktar HD kokain som ett medel med "ett betydande mått av farlighet" jämförbart med amfetamin (NJA 1983 s. 754). Angående mängden dömde HD en person för narkotikabrott av normalgraden vid innehav av 0.73 gram kokain (NJA 2008 s. 653). Gränsen för ringa narkotikabrott brukar i praxis ligga vid 0.6 gram kokain.Av denna anledning kommer du sannolikt dömas för narkotikabrott av normalgraden. För det är straffskalan fängelse i högst tre år.Vilken påföljd?Påföljd bestäms inom den straffskala som angavs ovan. Vid val av påföljd tar man hänsyn till omständigheter liknande dem vid rubriceringen. I det ovan refererade rättsfallet där gärningsmannen hade innehaft 0,73 gram kokain uttalade HD att straffvärdet var 14 dagars fängelse. Eftersom ditt innehav utgjordes av närmare 1 gram kokain är straffvärdet sannolikt en månad.När det kommer till straffmätningen kan man beakta omständigheter som de du angett i din fråga. D v s saker som ostraffad, lever under ordnade förhållanden m m. När det gäller innehav för eget bruk har HD uttalat att fängelsestraff inte är nödvändigt (NJA 2008 s. 653). Sannolikt kommer rätten att stanna vid villkorlig dom förenat med dagsböter (27 kap 1 och 2 § BrB). Enligt 25 kap 2 § BrB får domstolen döma ut mellan 30 och 150 dagsböter där dagsboten sätts mellan 50 och 1000 kr. I NJA 2008 s. 653 dömdes gärningsmannen till 90 dagsböter för 0,73 gram kokain. Sannolikt kommer du att dömas till ett liknande antal. Beträffande storleken på boten se följande räkneexempel (åklagarmyndighetens riktlinjer för beräkning):Årsinkomst: 1,000,000 krBeräkning av statlig inkomstskatt:20 % av det som överstiger den nedre skiktgränsen på 460 700 kr (65 kap 5 § inkomstskattelagen)5 % av det som överstiger den övre skiktgränsen 689 300 kr (65 kap 5 § inkomstskattelagen)Nedre skiktgränsen: 1 000 000 – 460 700 = 509 300509 300 x 0,2 = 101 860 krÖvre skiktgränsen: 1 000 000 – 689 300 = 310 700310 700 x 0,05 = 15 535 krTotal statlig inkomstskatt: 101 860 + 15 525 = 117 395 krÅrsinkomst efter statlig inkomstskatt: 1 000 000 – 117 395 = 882 605 krStorleken på dagsboten bestäms utifrån beloppet 882 605 kr.Om du har barn drar man av 47 500 kr per barn från årsinkomsten efter statlig inkomstskatt (1 kap 6 § lag om allmän försäkring).Dagsboten bestäms till en tusenden av det uträknade beloppet.882 605 / 1000 = 882,605100 dagsböter a 880 kr är således en möjlig storlek på dagsboten. Beloppet kan sättas ned efter en skälighetsbedömning (skulder, levnadsstandard m.m.).SammanfattningEftersom det är tal om en mindre mängd kokain för personligt bruk blir det sannolikt inte fängelse. Villkorlig dom förenat med dagsböter är mer sannolikt. BelastningsregistretUnder vilka omständigheter en person registreras i belastningsregistret framgår av 3 § lag om belastningsregister. Av 10 § förordning om belastningsregister framgår att Transportstyrelsen kan begära utdrag ur registret för den lämplighetsbedömning den gör i ärenden om körkortstillstånd. En fällande dom kan alltså påverka möjligheten att få körkort. I 10–25 a § samma förordning framgår även vilka andra myndigheter som kan begära ut information, respektive har direktåtkomst till registret. Det är en lång lista så jag föreslår att du tar del av den istället. Beträffande Lexbase och liknande sidor rekommenderar jag dig att läsa deras respektive FAQ, Lexbase kan du läsa här.Hoppas du fick svar på dina frågor!

Vad gäller för underlåtenhet att avslöja samt medverkan till innehav av narkotika?

2020-03-20 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej jag misstänker att den jag bor med (inte sambo) förvarar stora mängder droger i sitt rum. Hen är tidigare dömd för narkotika brott. Allt ligger i hens rum och jag får inte gå in dit. Vi båda betalar hyran och vi båda står på bostaden. Ifall hen skulle få en husrannsakan och hens droger hittas skulle jag bli straffad? Ifall hen faktiskt har droger har ju jag inget med det här och göra, jag tar inte droger själv och jag är tidigare inte straffad för något
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i narkotikastrafflagen (NSL) och brottsbalken (BrB). Kan du göra dig skyldig till brott genom att underlåta att anmäla brottet?Som utgångspunkt så krävs det att du begår en aktiv handling för att göra dig skyldig till ett brott men för vissa brottsformer så är även underlåtenhet att avslöja ett planerat eller pågående brott också kriminaliserat (23 kap. 6 § BrB). När det kommer till innehav av narkotikaklassade preparat så är detta straffbart (1 § NSL). I samma lag finns det dock inte föreskrivet att underlåtenhet att avslöja ett sådant brott ska vara straffbart och du kan därför inte straffas om du underlåter att anmäla brottet. Kan du göra dig skyldig till brottet genom medverkan?Eftersom det som du misstänker är narkotikaklassade medel enbart finns inne i din medboendes rum som är låst för dig och då du aldrig själv hanterat dessa preparat skulle det vid en husrannsakan bli svårt att hålla dig ansvarig genom medverkan. Detta eftersom det kommer bli svårt att styrka att du haft tillgång dit eller godkänt att narkotikan förvaras där eller annars varit uppmuntrande till innehavet vilket då skulle kunna anses vara ett främjande som gör att du kan anses ha medverkat till innehavet (23 kap. 4 § BrB samt 1 § 6p. NSL). Högsta domstolen har tidigare provat en liknande fråga i fallet NJA 2003 s.473 där en hyresgäst gömt flertalet ecstasytabletter i en nallebjörn och frågan var huruvida även hyresvärden kunde hållas ansvarig för detta genom medverkan. Domstolen ansåg i detta fallet att hyresvärden inte på ett aktivt sätt hade godtagit att hyresgästen förvarat narkotikan samt att denne inte hade kännedom om vart narkotikan fanns gömd. I vissa fall kan det begäras av personer i s.k. garantställning att avslöja brott för dennes skyddsgarant, detta kan exempelvis handla om föräldrar och deras barn bl a. I detta fallet fastslog domstolen att en hyresvärd inte kan anses vara i garantställning i förhållande till sin hyresgäst och därför inte heller skyldig att avslöja brottet. Det kan vara svårt att med säkerhet säga hur domstolen skulle döma i detta fallet då utgången ofta beror på omständigheter i det enskilda fallet. Jag tycker dock att majoriteten av de omständigheter som du lyfter talar för att du inte ska kunna hållas ansvarig genom medverkan till innehav då du inte främjat din medboendes gärning med råd eller dåd. SammanfattningDet är inte kriminaliserat att underlåta att anmäla innehav av narkotika. Om det skulle bli ett polisiärt ärende så talar mycket för att du inte heller ska kunna anses som medverkande till din medboendes brott. Detta dels då du inte samtyckt till att narkotikan förvaras i er bostad samt då du inte har någon möjlighet att förfoga över eller komma åt narkotikan då rummet är låst utan att du har tillgång dit. Jag hoppas att detta gav dig lite mer klarhet i vad som gäller och att mitt svar varit till hjälp! Vänligen,

Urinprov positivt - vilket straff?

2020-03-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag var ute och drack, Poppade benzo och tog extacy! Blev tagen av polisen och blev tagen till pisseprov! Vad är straffet för detta här och hur grov böter kan man få?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om narkotikabrott blir narkotikastrafflagen (NSL) och brottsbalken (BrB) tillämpliga.Jag vill börja med att säga att eftersom jag inte känner till alla omständigheter i ditt fall kan jag inte ge dig några exakta svar. Däremot kan jag svara på vilka riktlinjer domstolarna kommer utgå ifrån när de bedömer straffet. Vilket brott handlar det om?Eftersom du olovligen brukat narkotika har du begått ett brott enligt 1 § 6 p. NSL. Om brottet är att anse som ringa med hänsyn till arten och mängden har du gjort dig skyldig till ringa narkotikabrott, se 2 § NSL. Vilket straff kommer du få?Eftersom du inte innehaft någon narkotika utan enbart brukat är min bedömning att ditt brott kommer att bedömas som ringa narkotikabrott. I sådana fall kan du antingen dömas till böter eller till fängelse i max 6 månader. Vilket straff du kommer dömas till beror helt på omständigheterna i ditt fall, vilka jag inte känner till. Exempel på faktorer som kan påverka straffet är din ålder, om du begått tidigare brottslighet o.s.v. Det finns dock en presumtion mot fängelse i svensk straffrätt, vilket innebär att domstolen försöker undvika att döma ut fängelsestraff om det är möjligt. Min bedömning är att det troligaste är att du kommer dömas till böter. Hur mycket kan du få i böter?Hur mycket du kan få i böter regleras i 25 kap. 2 § BrB. Du kan dömas till mellan 30-150 dagsböter och varje dagsbot kan ligga på mellan 50kr-1000kr. I vissa fall kan även bötesbeloppet minskas till 750kr sammanlagt.Hur mycket dagsböter du får beror på din inkomst, förmögenhet o.s.v. Exakt hur mycket du kommer få i dagsböter går alltså inte att svara på då jag inte känner till hur stor inkomst du har m.m. Förutsatt att du inte har en väldigt stor inkomst eller förmögenhet är dock det troligaste att bötesbeloppet landar närmare det låga beloppet. Generellt brukar böter för ringa narkotikabrott handla om lägre summor. Hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du ha ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till mig på axel.bellander@lawline.se. Vänliga hälsningar

Innehav av narkotika i bil

2020-03-08 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej jag undrar om jag framför mitt fordon och någon i bilen har innehav av narkotika. Kan jag dömmas för de även om jag inte visste om det?
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga inte innehåller information om hur mycket narkotika det var tal om, vad du hade för relation till din medpassagerare eller för vems bruk narkotikan togs med kommer jag att behöva göra vissa antaganden om vad som skedde. Jag kommer därför att utgå ifrån att det var tal om narkotika för din medpassagerares bruk, och att det inte var en större mängd som var avsedd att transporteras till en köpare eller liknande.Vilket brott är det tal om?Av narkotikastrafflagen framgår att den som olovligen innehar narkotika, döms för narkotikabrott om gärningen sker uppsåtligen (1 § första stycket 6 p § NSL). Av din fråga framstår det som att din medpassagerare har gjort sig skyldig till detta brott. Du kan inte dömas för medhjälp till innehav (1 § första stycket 6 p och 5 § NSL). Frågan är dock om du kan dömas för innehav som gärningsman.Innehav av narkotikaMed innehav av narkotika menas att man har faktisk rådighet eller kontroll över den. Om man t.ex. har en sak i sin bil eller i sin lägenhet kan man som utgångspunkt säga att man har den i sitt innehav. I rättsfallet NJA 2003 s. 473 förvarade en inneboende narkotika i sitt rum med hyresvärdens vetskap, men hyresvärden visste inte exakt var i rummet den förvarades. Domstolen ansåg att hyresvärden på grund av sin ovetskap om var narkotikan fanns inte kunde dömas för innehav. En slutsats man kan dra av detta rättsfall är att det tycks krävas mer än att man bara känner till att narkotika finns i ens lägenhet för att kunna dömas för innehav. Om du under körningen inte ens kände till att narkotikan var i din bil bör du därför inte kunna dömas för innehav. Om du fick reda på att narkotika fanns i bilen under körningenOm du under körningen fick reda på att narkotika fanns i bilen kan du eventuellt dömas för innehav beroende på hur du reagerade när du fick reda på det. Som redogjorts för ovan är det sannolikt inte tillräckligt att du endast känner till att narkotikan är i din bil. I rättsfallet NJA 1981 s. 444 dömdes två medpassagerare för innehav eftersom de kände till att narkotika fanns i bilen trots att det var föraren som hade köpt den. Medpassagerarna i rättsfallet kände dock till narkotikan när de klev in i bilen och hade tänkt att ta del av den senare. Jag tolkar dock din fråga som att du förhöll dig passivt till dina medpassagerares innehav.Om du reagerade passivt och endast slutförde körningen som planlagt borde du inte kunna dömas för innehav. Detta eftersom det i enlighet med NJA 2003 s. 473 tycks krävas mer än vetskap för att dömas för innehav. HD har i ett par avgöranden friat personer från narkotikabrott när de har underlåtit att avbryta annans pågående förvaring av narkotika i sina bostäder (NJA 2004 s. 797, NJA 2003 s. 473). Det är inte heller straffbart att underlåta att avslöja innehav av narkotika till polisen.SammanfattningOm du fick kännedom om narkotikan efter körningen har du inte gjort dig skyldig till något brott. Om du fick kännedom om narkotikan under körningen, men förhöll dig passivt och avslutade körningen som planerat begick du sannolikt inte heller något brott. Om du däremot reagerade positivt och på något sätt involverade dig i din medpassagerares innehav kan du ha gjort dig skyldig till innehav.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga. Om du har några funderingar får du gärna kontakta oss på info@lawline.se

Straff och påföljd för narkotikasmuggling

2020-03-22 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Behöver hjälp då jag sitter och skriver en novell i detta nu om straff. Vad är straff och påföljd om man smugglar 2 kilo kokain?Mvh Bosse
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket straff och påföljd som blir aktuellt för smuggling av två kilo kokain. Smuggling av narkotika regleras i Lag (2000:1225) om straff för smuggling.I 3 § Lag (2000:1225) om straff för smuggling framgår det att den som, i samband med införsel till landet av en vara som omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel, uppsåtligen bryter mot förbudet eller villkoret genom att underlåta att anmäla varan till tullbehandling, döms för smuggling till böter eller fängelse i högst två år.Om en gärning som avses i 3 § gäller narkotika, döms för narkotikasmuggling till fängelse i högst tre år, 6 § Lag (2000:1225) om straff för smuggling.Eftersom det rör sig om större mängd kokain kommer brottet sannolikt att klassas som grovt.I 6 § 3 st Lag (2000:1225) om straff för smuggling framgår det att om brottet är att anse som grovt, döms för grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst två och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen avsett en särskilt stor mängd narkotika, om gärningen ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, eller om verksamheten eller gärningen annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.Det finns ytterligare en grad av narkotikasmuggling, synnerligen grov narkotikasmuggling, 6 § 4 st Lag (2000:1225) om straff för smuggling. Straffskalan för synnerligen grov narkotikasmuggling är fängelse i lägst sex år och högst tio år. För att brottet ska anses vara synnerligen grovt ska det röra sig om en synnerligen stor mängd.Sammanfattningsvis skulle smuggling av 2 kilo kokain, med största sannolikhet, rubriceras som grov narkotikasmuggling med ett fängelsestraff på mellan 2 till 7 års fängelse. Av praxis framgår det att smuggling av den aktuella mängden lett till ett fängelsestraff på 5-6 år.Lycka till med novellen!Med vänliga hälsningar,

Narkotikabrott, innehav

2020-03-19 i Narkotikabrott
FRÅGA |Två personer står på en kroggata en fredagkväll, det svänger in en polisbuss med ca4-5 poliser som hoppar ur. En utav poliserna hittar påse med amfetamin i närheten. Han påstår att det är en utav de två personernas påse och håller förhör i bussen. Personen nekar till brott och släpps efter kort förhör. Några månader senare kommer ett brev till personen där personen skall infinna sig i domstol åtalad för ringa narkotikabrott innehav. Hur ser chanserna ut för att personen skall bli friad från åtalet? då det verkar som att det är polisens ord mot den åtalades...
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga går att dela upp i två delar. En som handlar om vad innehav i 1 § narkotikastrafflagens bemärkelse betyder, och en som handlar om bevisning. Jag har gjort den uppdelningen nedan.InnehavAtt inneha narkotika betyder att man kan utöva kontroll över den (även kallat besittning eller faktisk rådighet). Det kanske mest självklara exemplet är om man har narkotika i sin ficka. Man har då kontroll över den och därmed även den i sitt innehav. I rättsfallet NJA 2013 not. 11 p. 4 dömdes en person som bar på 3,18 gram amfetamin för innehav. I samband med gripandet hittade man ytterligare 2,70 gram amfetamin i närheten på marken. Domstolen ansåg att hon hade narkotikan på marken i sitt innehav.UppsåtFör att dömas för innehav krävs uppsåt. Lite förenklat kan en uppsåtlig gärning beskrivas som en gärning begången medvetet, och med insikt om dess konsekvenser samt omkringliggande omständigheter. Det innebär att man måste veta att det är narkotika samt vara medveten om det olovliga innehavet (redan av definitionen av innehav framgår ett krav på viss medvetenhet, se NJA 2003 s. 473).Kan personen dömas för innehav?Att narkotika som ligger i närheten på marken kan utgöra innehav framgår av framställningen ovan (NJA 2013 not. 11 p. 4). Det åklagaren måste bevisa är att den åtalade personen antingen lagt dit narkotikan, eller varit medveten om den på ett sätt som kvalificerar agerandet som innehav (NJA 2003 s. 473). Därutöver ska åklagaren bevisa att personen haft uppsåt till innehavet: det är inte tillräckligt att en främling lagt dit narkotikan och den åtalade personen råkade se det. Personen visste ju då inte ens om att det var narkotika. För att domstolen ska döma personen för narkotikabrott ska det vara ställt utom rimligt tvivel att personen är skyldig.Det finns ingen lag som på förhand säger att ett vittnesmål från en polis ska väga tyngre än en civilpersons vittnesmål. Domstolen har som uppgift att i varje enskilt fall bedöma trovärdigheten av varje vittnesmål (35 kap 1 § rättegångsbalken). Om en civilperson lämnar ett konsekvent och logiskt vittnesmål kan det således väga tyngre än ett inkonsekvent och i övrigt bristfälligt vittnesmål lämnat av en polis. Domstolar har dock en tendens att värdera polisers vittnesmål högre än civilpersoners.SammanfattningFör innehav krävs inte att man har narkotika på sin person, utan att det ligger på marken i närheten kan vara tillräckligt. Åklagaren ska bevisa att det var den åtalade personen som innehade narkotikan samt hade uppsåt till det. Bevisen måste vidare undanröja alla rimliga tvivel på att personen är skyldig, vilket kan bli svårt om det var mycket folk i rörelse på bargatan denna fredagskväll. Om polisen har sett personen släppa eller lägga narkotikan på marken är det sannolikt tillräckligt för att döma personen för narkotikabrott.Hoppas du fick svar på din fråga!

Är Polisen alltid skyldig att anmäla/rapportera brott?

2020-03-09 i Narkotikabrott
FRÅGA |Om en person överdoserar på narkotika på en fest och någon ringer polis och ambulans, blir de andra på festen anmälda för narkotikabrott om de också är påverkade av narkotika eller kan Polisen se förbi det? Är Polisen skyldiga till att anmäla alla brott de bevittnar?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Polisens skyldighet att rapportera brottEnligt 9 § polislagen, som du för övrigt kan hitta här, så är en polisman skyldig att rapportera brott som hör under allmänt åtal (denna skyldighet innebär att en anmälan ska upprättas, diarieföras och bli föremål för sedvanlig polisiär behandling). Narkotikabrott är ett brott som hör under allmänt åtal, se 1 § narkotikastrafflag och 20 kapitlet 3 § rättegångsbalk. Att vara påverkad av narkotika är ett brott enligt narkotikastrafflagen, och eftersom det är ett brott som hör under allmänt åtal så är polisen skyldig att upprätta en anmälan för brott och får alltså inte förbise detta.Är polisen skyldiga att rapportera alla brott de bevittnar?Enligt 9 § andra stycket polislag kan polisen i vissa fall göra en så kallad rapporteftergift, vilket innebär att polisen som upptäcker brottet inte behöver rapportera brott, utan istället nöja sig med att göra ett påpekande om att agerandet som förekommit varit felaktigt. Detta gäller dock endast bötesbrott som framstår som obetydliga och samma gäller med exempelvis ageranden som endast skulle leda till parkeringsavgift. Narkotikabrott är ett exempel på ett brott där polisen inte får lämna rapporteftergift eftersom brottet kan föranleda fängelse.Jag hoppas att detta gav dig svar på dina funderingar.Med vänliga hälsningar,

Vad kan påföljden för narkotikasmuggling bli?

2020-03-03 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! TullKrim gjorde husransakan hemma hos mig och sa att jag var misstänkt för narkotika smuggling för att det kommit ett paket adresserat till mig från utlandet. det dom hittade hemma hos mig var 7 st smärtstillande tabletter som var narkotika klassade. vad kan påfölderna bli? Obs jag är inte dömd för något sedan tidigare.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga om det är du som beställt tabletterna och vilka tabletter det är. Antingen har du själv beställt tabletterna eller så har någon annan beställt tabletterna och skickat till dig/i ditt namn. Med narkotika avses detsamma som i 8 § Narkotikastrafflagen (NSL).Olika straffskalor för narkotikasmugglingStraffet för ringa narkotikasmuggling är böter eller fängelse i högst sex månader (6 § andra stycket lagen om straff för smuggling). Även om det finns fängelse i straffskalan är straffet i praktiken böter. Hur höga böter varierar beroende av (1) vilken typ av narkotika det rör sig om, (2) hur stor mängden är och (3) din inkomst. Exempelvis är straffet högre om heroin smugglats in till Sverige jämfört med om lugnande tabletter smugglats in.Om det är narkotikasmuggling av normalgraden kan det leda till fängelse. Till exempel innehav av minst 5 gram amfetamin eller 50 gram cannabis är sådant som rubriceras som narkotikasmuggling av normalgraden. Vid mindre allvarliga fall kan det också bli aktuellt med en frivårdspåföljd (skyddstillsyn eller villkorlig dom) som kombineras med en skyldighet att utföra samhällstjänst. Om brottet är att anse som grovt, kan du dömas för grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst två och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt beaktas mängd narkotika (större mängd), om gärningen ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, eller om verksamheten eller gärningen annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, enligt 6 § 3 stycket i samma lag.Om brottet är att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst sex och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska beaktas om gärningen har ingått som ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, om gärningen avsett en synnerligen stor mängd narkotika, eller om verksamheten eller gärningen annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art, enligt 6 § 4 stycket.Det krävs uppsåt (avsikt) för att bli dömdAtt TullKrim gjort en husrannsakan innebär däremot inte per automatik att du kommer att dömas för brottet. För att du ska kunna dömas till ansvar för brottet krävs att du haft uppsåt att begå det (se 1 kap. 3 § brottsbalken). Med uppsåt krävs att du haft en avsikt att smuggla narkotikan, alternativt att du varit likgiltig för att det du eventuellt beställt varit narkotikaklassat. Det innebär även att om någon annan beställt det narkotikaklassade läkemedlet till dig har du inte begått något brott. Du kan inte dömas för brott för att någon annan skickar något till dig.Om det inte är du som har beställt det bör du berätta det. Vid brist på bevisning hos åklagaren kommer ärendet att läggas ner. Det är åklagaren som har den fulla bevisbördan. Bevisbördan innebär att åklagaren har en skyldighet att bevisa, utom rimligt tvivel, att du smugglat det narkotikaklassade läkemedlet och att du haft uppsåt till brottet.SammanfattningAvslutningsvis är det svårt att säga vad straffet för narkotikasmuggling kan bli, eftersom det är en rad olika faktorer som är avgörande exempelvis mängd narkotika, typ av narkotika, uppsåt, tidigare bestraffning, om du tänkt sälja det vidare m.m. Kort sagt kan sägas, ju mindre och ''svagare'' narkotika som beställts desto mildare straff- vilket blir böter om ringa narkotikasmuggling blir aktuellt. Det som blir avgörande om straff överhuvudtaget blir aktuellt är ditt uppsåt. Om du inte haft avsikt att beställa narkotika eller om någon annan beställt det i ditt namn, kan du inte bli skyldig till narkotikasmuggling. Det är upp till åklagaren att då bevisa att du haft avsikt till brottet. Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon. Jag kommer därför ringa dig imorgon kl 14:00 från dolt nummer. Om tiden inte passar är du välkommen att maila mig på natasha.fathifard@lawline.se. Har du funderingar redan nu får du gärna maila mig, så kan jag bättre förbereda dessa inför vårt samtal. Annars önskar dig en fortsatt fin dag, så hörs vi per telefon!Önskar dig en fortsatt bra dag!Med vänlig hälsning,