Vad gäller när man skickat narkotikaklassat läkemedel i god tro?

2021-05-24 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag har skickat efter sömntabletter zoplikon 36 st på nätet. I god tro faktiskt, trodde inte det var straffbart och inte att det är narkotika. Fick brev från tullverket i dag. Läste att man kan få fängelse i 3 år. Jag har aldrig gjort något olagligt i mitt 66 åriga liv. Vad kan jag få för straff. Mvh
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket straff du riskerar när du skickat narkotikaklassat läkemedel i god tro.Zopiklon är ett narkotikaklassat läkemedelDet bör inledas med att konstatera att läkemedelsverket upprättar på regeringens uppdrag förteckningar över ämnen som är narkotikaklassade, se LVFS 2011:10). Zopiklon finns med med i förteckning V, vilket innebär att det är ett narkotikaklassat läkemedel. De narkotikaklassade läkemedel som finns med i förteckning V behöver inte tillstånd vid varje enskilt införsel- respektive utförseltillfälle. Du behöver tillstånd för att föra ut narkotikaklassade läkemedel ur landetRegler om in- och utförsel av narkotikaklassade ämnen finns i lagen om kontroll av narkotika. Narkotika får föras in eller ut från landet för medicinskt ändamål (2 §). Narkotika får dock föras in eller ut ur landet endast av den som har tillstånd till det (3 §). Om regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat, får dock resande utan tillstånd föra in narkotiska läkemedel i Sverige och föra ut sådana läkemedel från landet, om de är avsedda för medicinska ändamål och den resandes personliga bruk (3 § andra stycket). Handel med narkotika får bedrivas endast av den som med tillstånd antingen har fört in varan till Sverige eller har vidtagit sådan åtgärd med varan som innebär tillverkning eller har tillstånd att handla med varan (5 §). Det är läkemedelsverket som prövar frågor om tillstånd för bland annat in- och utförsel av narkotikaklassade läkemedel (8 §). I ditt fall verkar det inte vara fråga om in-eller utresa ur landet som hade kunnat vara tillåten om den var avsedd för medicinskt ändamål eller personligt bruk. Jag tolkar även din fråga som att det inte handlar om handel med narkotika där du haft ett tillstånd att handla med varan. Eftersom att du fått hem ett brev från Tullverket verkar du ha skickat ut varorna utan ett tillstånd, vilket alltså är straffbart. Vilket straff gäller för narkotikabrott?Regler om straff vid narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (NSL) och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar frågan. Den som överlåter narkotika kan dömas till fängelse i högst tre år (1 § NSL). Med hänsyn till arten och mängden av narkotika, samt övriga omständigheter, kan dock brottet ses som ringa vilket skulle innebära ett lägre straff. I sådant fall är straffet böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Det sagda gäller under förutsättning att brottet har begåtts med uppsåt, vilket innebär att man begått brottet med avsikt. I ditt fall verkar det som att du inte varit medveten om att det du skickat innehöll narkotika, och då kan det vara så att du döms för ett oaktsamhetsbrott istället. Den som av grov oaktsamhet överlåter narkotika döms för vårdslöshet med narkotika till böter eller fängelse i högst ett år (3a § NSL). Om fallet anses vara ringa ska man dock inte dömas till något ansvar (3a § tredje stycket NSL). SammanfattningSammanfattningsvis verkar det vara så att du har begått en straffbar handling när du skickade sömntabletterna trots att du inte var medveten om att de var narkotikaklassade. När det kommer till frågan om vilket straff du riskerar till följd av händelsen, kan det vara fråga om ett oaktsamhetsbrott med tanke på att du säger att du inte var medveten om att tabletterna innehöll narkotika. I ett sådant fall är det högsta straff du riskerar ett års fängelse och det lägsta böter. Det kan även vara så att du inte döms till något ansvar alls, om det skulle vara fråga om ett ringa fall. Det är svårt för mig att säga exakt vad det blir, då detta beror på omständigheter i det enskilda fallet. Om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Vänliga Hälsningar,

Vad gäller när en ungdom misstänks för narkotikabrott?

2021-05-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, min dotter blev stoppad och genomsökt på en offentlig plats för att hon såg nervös ut av 2 civilare, de gick igenom hennes telefon mm, sedan åkte de hem till hennes mamma, för fortsatt förhör - de misstänkte att hon rökt hasch. Hon fick lämna urinprov som visade sig vara positivt. Hon erkände att hon rökt 2 gånger någon vecka tidigare. Hon är 17 år. Nu ska vi till tinget - vad kan det bli för påföljd? Är det tillåtet att polisen genomsöker en underårig på offentligplats?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar frågan som att du dels undrar vilket straff som din 17 åriga dotter riskerar till följd av händelsen, dels om polisen agerade på ett lagligt sätt när de genomsökte din dotter på offentlig plats. Påföljder som en ungdom riskerar vid narkotikabrottRegler om straff vid narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (NSL) och det är denna jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Eftersom att din dotter har erkänt att hon rökt cannabis kommer jag att utgå ifrån att hon var medveten om att det hon rökte innehöll cannabis. Den som innehar narkotika kan dömas till fängelse i högst tre år (1 § NSL). Med hänsyn till arten och mängden av narkotika, samt övriga omständigheter, kan dock brottet ses som ringa vilket skulle innebära ett lägre straff. I sådant fall är straffet böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Om din dotter innehade narkotikan för eget bruk, kommer brottet troligtvis att ses som ett ringa fall med det lägre straffet som följd. Om hon innehade narkotikan med syftet att sälja den vidare, kan hon riskera det högre straffet. För att döma någon under 18 år till fängelse krävs synnerliga skäl, vilket är ett högt ställt krav (30 kap. 5 § brottsbalken). Detta gäller när polisen genomsöker en ungdom på offentlig platsJag vill börja med att redogöra för att man skiljer mellan kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Regler om detta finns i 28 kap. rättegångsbalken (RB). En kroppsvisitation innebär en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig (28 kap. 11 § tredje stycket RB). En kroppsvisitation får företas om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa (28 kap. 11 § första stycket RB). En kroppsbesiktning innebär att det genomförs en undersökning av människokroppens inre och yttre samt att prov tas från människokroppen och undersöks (28 kap. 12 § tredje stycket RB). Kroppsbesiktning får genomföras på den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa (28 kap. 12 § första stycket RB). I din dotters fall verkar det vara fråga om en kroppsvisitation när polisen genomsökte henne på offentlig plats. Eftersom att din dotter är under 18 år kommer lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare att tillämpas. I denna lag finns vissa särregleringar gällande kroppsvisitation och kroppsbesiktning för den som är under 15 år. Det finns däremot inga särregleringar för den som är över 15 år men under 18 år, vilket innebär att det är rättegångsbalkens regler som tillämpas i ett sådant fall (1 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). SammanfattningNär det kommer till frågan om vilket straff din dotter riskerar till följd av händelsen, beror detta på om hon innehaft narkotikan för eget bruk eller i syfte att sälja den vidare. Även arten och mängden av narkotika är avgörande för straffet. Det lägsta straffet som hon riskerar är böter och det högsta är tre års fängelse. Det är svårt för mig att säga exakt vad det blir, då detta beror på omständigheter i det enskilda fallet. Polisen verkar ha genomfört en kroppsvisitation på din dotter på offentlig plats. Eftersom att din dotter är över 15 år, finns det inga undantagsbestämmelser gällande kroppsvisitation som är tillämpliga i hennes fall. Detta innebär att polisen agerade på ett lagligt sätt när de genomsökte din dotter, så länge det fanns anledning att anta att ett brott hade begåtts på vilket fängelse kan följa. Om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Vänliga Hälsningar,