Kan en förälder bli förvaltare för sin son som lider av spelmissbruk?

2020-12-02 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min son är spelmissbrukare. Han är myndig. Han har spelat bort flera miljoner av pengar han ej har, dvs tagit fler och fler idiotiska lån. Vi har flera ggr löst ut honom och trott oss rädda situationen och skapa en möjlighet för honom att vända skeppet men hela tiden faller han tillbaka. Nu är det 600 000 kr till i skulder som dykt upp under några månader. I somras fick han läkarintyg på att han skulle spärras för kreditupplysning i 5 år. Det visade sig dock att han hur enkelt som helst kunde häva den spärren mha bank-ID. Helt galet! Han har inga tillgångar, bara skulder och ångest. Kan jag på något vis bli förvaltare för honom och vad innebär det/hur gör man? Finns dte någon "light-version"? Problemet har funnits i drygt 4 år, men alltså eskalerat till det enorma under det senaste 1,5-2 åren. Tacksam för svar och idéer
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB). Kan en som lider av spelmissbruk förordnas god man eller förvaltare?Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan godmanskap eller förvaltarskap bli aktuellt för den enskilde (FB 11 kap. 4 § första stycket och FB 11 kap. 7 § första stycket). Du skriver att din son är spelmissbrukare eftersom han spelar bort flera miljoner av pengar som han har lånat. I ett rättsfall från 2019 kommer Högsta domstolen fram till att spelmissbruk kan anses utgöra ett "liknande förhållande" vilket innebär att godmanskap eller förvaltarskap kan bli aktuellt för en som lider av spelmissbruk (NJA 2019 s. 837). Förvaltarskap får endast förordnas om godmanskap inte är tillräckligtDu frågar om du skulle kunna bli förvaltare för din son men innan jag går in på förvaltarskap och vem som kan bli detta måste jag nämna att förvaltarskap ses som en väldigt ingripande åtgärd. Detta gör att förvaltarskap aldrig ska förordnas för det fall godmanskap är tillräckligt (FB 11 kap. 7 § första stycket). Därför ska jag kort resonera kring om det finns möjlighet för din son att förordnas en god man. Kan din son förordnas en god man?Huvudregeln är att din son måste samtycka till att bli förordnad en god man för det fall han mentalt sätt förstår vad det innebär. Du skriver ingenting i frågan som tyder på att din son mentalt sätt inte skulle förstå och därför krävs alltså ett samtycke. En god man skulle kunna hjälpa din son att förvalta över hans egendom. Med en god man har dock din son fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga vilket innebär att han fortfarande kan ingå avtal. Eftersom din son fortsätter skuldsätta sig genom sitt spelmissbruk och troligen inte skulle lyssna på en god man anser jag inte att detta är en tillräcklig åtgärd. Därför ska jag nedan utreda ifall din son kan förordnas förvaltare. Kan din son förordnas en förvaltare?Enligt din beskrivning tycker jag det är visat att din son inte kan hantera sin ekonomiska situation och han har genom att skuldsätta sig så pass mycket hamnat i stora ekonomiska svårigheter. Det verkar som att ni försökt hjälpa sonen men utan framgång vilket tyder på att sonen inte behöver hjälp utan snarare inte kan själv och därför bör någon annan förvalta hans egendom åt honom. Detta sammantaget anser jag visar att din son är ur stånd att vårda sin egendom vilket innebär att en förvaltare kan förordnas (FB 11 kap. 7 § första stycket). Kan du bli förvaltare för din son?De krav som finns på en förvaltare är att denne ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig (FB 11 kap. 12 § första stycket). För det fall domstolen skulle finna dig lämplig kan du förordnas som förvaltare för din son. Det faktum att du är förälder är inget hinder mot att också vara förvaltare. En god relation och nära kontakt talar snarare generellt sätt till din fördel för att kunna förordnas som förvaltare för din son. Vad skulle förvaltarskapet innebära?Eftersom din son lider av spelmissbruk skulle förvaltarskapet främst innebära att förvalta hans egendom. Uppdraget kan antingen innebära att förvalta din sons ekonomi i sin helhet (inkomster, utgifter, tillgångar, skulder) eller så kan uppdraget begränsas till att endast avse en viss del av egendomen. I detta fall skulle förvaltarskapet alltså kunna begränsas till att endast omfatta ekonomin som rör själva spelmissbruket och inte omfatta andra situationer såsom till exempel ett arv. Att begränsa förvaltarskapet till att endast omfatta en del av din sons egendom är den enda "light-version" som jag kommer på avseende förvaltarskapet. Hur ansöker man om förvaltarskap?Din son kan själv ansöka om förvaltarskap men annars kan du göra det på eget initiativ (FB 11 kap. 15 § första stycket). För att ansöka om förvaltarskap kan du antingen vända dig till överförmyndaren i din kommun där du är folkbokförd eller göra en ansökan direkt till den tingsrätt där du bor enligt folkbokföringen. Det kostar inget att ansöka om förvaltare. Om du vill veta mer om själva ansökan om förvaltarskap och vad ansökan ska innehålla kan du läsa här.SammanfattningJag har ovan kommit fram till att eftersom din son anses lida av spelmissbruk och spelmissbruk kan anses utgöra "liknande förhållande" innebär det att godmanskap eller förvaltarskap kan förordnas. Förvaltarskap får endast förordnas om ett godmanskap för din son inte anses tillräckligt. Eftersom din son har hamnat i stora ekonomiska svårigheter och inte verkar kunnat hantera detta själv anser jag att ett godmanskap inte är tillräckligt för honom utan det skulle behövas en förvaltare. Om domstolen finner dig lämplig som förvaltare kan du förordnas. Förvaltarskapet kan begränsas till att endast omfatta viss egendom vilket skulle innebära en mindre ingripande åtgärd jämfört med att omfatta all egendom. Du kan antingen vända dig till överförmyndaren i din kommun med ansökan om förvaltarskap för din son eller direkt till tingsrätten. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får förvaltare handla online för huvudman?

2020-11-30 i God man & förvaltare
FRÅGA |Får förvaltare handla online för huvudman?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna om förvaltarskap återfinns i föräldrabalken, som fortsättningsvis kommer att benämnas som "FB". Det är svårt för mig att ge ett konkret svar på din fråga då det kan skilja sig åt från fall till fall. Det är nämligen rätten som förordnar hur långt förvaltarskapet sträcker sig och vad man får göra inom sitt uppdrag (12 kap. 2 § FB). Med detta sagt kan jag alltså inte svara på ifall förvaltare får handla online för huvudman då rätten som sagt gör en bedömning och ett beslut i det enskilda fallet. Jag skulle däremot råda dig till att, om du är osäker på vad rätten har förordnat och vad du får göra inom ditt uppdrag, kontakta överförmyndare för att få mer klarhet. Om du har några fler funderingar får du gärna höra av dig till oss igen så ska vi återigen försöka besvara din fråga!Hälsningar,

När får jag en förvaltare?

2020-10-29 i God man & förvaltare
FRÅGA |när får man att man fått förvaltare till sig
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om jag förstår din fråga så undrar du om du kan få en förvaltare. I detta fall aktualiseras föräldrabalken (FB). Först ansöker man om en förvaltare sedan går handläggningen vid tingsrätten.Om något saknas i ansökan kommer tingsrätten att begära att den som ansökt eller överförmyndaren ska komplettera. När tingsrätten får in en ansökan om förvaltare utses vanligtvis ett rättegångsbiträde åt personen. Biträdet ska se till att personen får det stöd som behövs under tingsrättens prövning. Om personen inte förstår var det innebär att få förvaltare förordnas i stället en god man som företräder personen i tingsrätten. Att en person har förordnats förvaltarskap innebär att personen helt eller delvis förlorar sin rättshandlingsförmåga. Med rättshandlingsförmåga avses förmågan att åta sig förbindelser samt att råda över sin egendom. När en person tillförordnas en god man så innebär det inte att personen rättshandlingsförmåga begränsas, till skillnad från ett förordnat förvaltarskap. Den goda mannen har i uppgift att hjälpa till att sköta om en persons ekonomi.God man och förvaltarskap regleras i 11 kap. föräldrabalken (FB). I 11 kap. 4 § FB stadgas om någon på grund av psykisk störning, sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp att förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för sin person.I 11 kap. 7 § FB stadgas att förvaltarskap får förordnas till en person som befinner sig i en sådan situation som räknas upp i 4 § och denne inte är kapabel att vårda sig själv eller sin egendom. Dock får förvaltarskap inte förordnas om det finns något mindre ingripande sätt som personen kan få hjälp genom, tex genom att få en god man. Således är förordnandet av en förvaltare en mer ingripande åtgärd än att tilldela en person en god man.Extra information kommer nedan:Vad krävs för att ett förvaltarskap ska upphöra? Ett förvaltarskap ska upphöra när det inte längre finns ett behov av ett förvaltarskap (11 kap. 19 § FB). En förutsättning för ett förvaltarskap ska uppstå är att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person och är ur stånd att vårda sig eller sin egendom (11 kap. 7 § FB). Om förutsättningarna för ett förvaltarskap inte längre finns och personen inte behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska förvaltarskapet upphöra.Hur ansöker man om att säga upp ett förvaltarskap? För att förvaltarskapet ska upphöra ska en ansökan skickas till tingsrätten (11 kap. 19 b § FB). En sådan ansökan får lov att göras av bland annat huvudmannen (den som står under förvaltarskap) och huvudmannens närmsta släktingar eller make/sambo men även av förvaltaren och överförmyndaren. Ansökan ska ske till den tingsrätt på den ort där huvudmannen är folkbokförd (11 kap. 21 § FB).Med vänlig hälsning,

Överförmyndarnämnden

2020-10-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |HejVad betyder "förslag till beslut" när ex överförmyndarnämnden avslår en begäran om byte av god man?Betyder det att det är slutgiltigt beslut?
Sonja Najim |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns alldeles för lite omständigheter i frågan för att jag ska kunna ge dig ett säkert svar. I ditt fall skulle ett förslag till beslut kunna innebära att överförmyndarförvaltningen lämnat ett förslag till beslut till överförmyndarnämnden som ska fatta det slutliga beslutet. I ett sådant fall är beslutet då inte det slutgiltiga beslutet, utan enbart ett förslag till beslutet. Skulle det vara så att överförmyndarnämnden skrivit detta, så är det ett slutgiltigt beslut. Men för att du ska vara helt säker, bör du kontakta överförmyndarnämnden i din kommun och be dem att förklara detta närmare för dig. Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!Vänligen

Vad krävs för att bli god man?

2020-11-30 i God man & förvaltare
FRÅGA |Om min systerdotter vill bli god man åt sin mor som är sjuk och vårdas på avd för palliativ vård. Måste hon ha sina syskons påskrifter för att sköta det juridiska, bank, räkningar etcHennes syskon är olämpliga dels pga av missbruk och psykisk ohälsa. Och vad händer om mamman dör. Och vem kan hon rådfråga. Orolig moster/syster.
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga behandlas främst i föräldrabalken (FB). Nedanför ska jag redogöra i detalj vad som gäller.God manOm någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas (11 kap. 4 § första stycket FB).Godmanskap är frivilligt. Det krävs alltså att man själv frivilligt samtycker till att en god man förordnas. Vill din systerdotter bli god man åt sin mor så måste modern samtycka till det. Det är alltså moderns samtycke som är avgörande. Om personens tillstånd är ett hinder, behöver man dock inte inhämta personens samtycke. Hindret kan vara av psykisk eller fysisk natur.Till god man eller förvaltare ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Föreslår den enskilde en viss person som god man eller förvaltare, ska den personen förordnas, om han eller hon är lämplig och vill åta sig uppdraget (11 kap. 12 § första stycket FB).Det är alltså viktigt att man är ordningsam, ansvarsfull, har ett gott ekonomiskt sinnelag, har ett sunt förnuft och ett gott omdöme för att man ska kunna bli en god man. Självklart krävs också att man har tid och lust för att hjälpa personen som godmanskapets avser.Vad händer vid dödsfallDet som händer när en person avlider är att alla dennes tillgångar och skulder övergår till ett dödsbo. Reglerna i ärvdabalken kan då bli aktuella. Ett dödsbo förvaltas av dödsbodelägare. Dödsbodelägare kan vara den avlidnas efterlevande make eller sambo, arvingar och eventuella universella testamentstagare. Dödsbodelägarna beslutar gemensamt om vad som ska göras och dödsboet existerar fram tills ett arvskifte genomförs.Ansöka om godmanskap & sammanfattningVill man bli en god man åt någon så måste personen som ska förordnas en god man ge sitt samtycke. Dessutom ska man vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Man kan vända sig till överförmyndaren i den kommun som man är folkbokförd i om man vill ansöka om att bli god man. Man kan även göra en ansökan direkt till Tingsrätten. Det kostar inget om att ansöka om godmanskap. Du kan läsa mer om hur du kan gå vidare här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning.

Vilka kan ansöka om ny förvaltare?

2020-11-29 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej. Kan sambo till en huvudman, lämna förslag på ny förvaltare, eller är det endast föräldrar som kan göra det?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill byta ut din sambos förvaltare och undrar om det bara är din sambos föräldrar som kan göra det. En begäran om byte kan göras av huvudmannen (din sambo) såväl som de närmast anhöriga (11 kap. 21 § föräldrabalken + 11 kap. 15 § föräldrabalken). Som närmast anhörig räknas bl.a. huvudmannens make/maka, sambo och föräldrar. Som sambo har du därför möjlighet att ansöka om byte av förvaltare. Ansökan skickas till överförmyndarförvaltningen i kommunen där din sambo bor. De prövar sedan om byte ska ske utifrån vad som är bäst för huvudmannen. Vänligen,

Byte av god man

2020-10-29 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej.Min bror har en god man som jag är missnöjd med därför att han vägrar visa upp kvitton på klädinköp som han gjort till min bror.Han vägrar ha kontakt med mig jag kommunicerar med överförmyndaren.Kan jag som anhörig få honom utbytt mot en annan god man eller kan jag själv ta över uppdraget med min brors samtycke.Min bror är fullt adekvat men har ett försvagat fysiskt hälsotillstånd och bor på ett vårdhem.Mvh
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Såsom jag har förstått din fråga undrar du om du kan byta bort din brors god man eller om du själv kan ta över uppdraget som god man till din bror med hans samtycke. För att besvara din fråga kommer jag att utgå utifrån föräldrabalkens regler om godmanskap. Byte av god man:Ansökan om att avsätta en god man eller att begära ett byte kan göras av den som ansökan avser, det vill säga din bror. Ansökan kan även göras av dig som syster, då du är hans nära anhörig, FB 11:21 och FB 11:15. Ansökan ska skickas till överförmyndarförvaltningen i den kommun som din bror är folkbokförd i. Det är viktigt att du i ansökan anger varför den gode mannen är olämplig eller varför ett byte av god man är aktuellt. Överförmyndarförvaltningen kommer sedan göra en prövning där de undersöker om den gode mannen är olämplig eller om han eller hon på något sätt misskött sitt uppdrag. Om det visar sig att den gode mannen är olämplig eller har misskött sitt uppdrag, så kan han eller hon avsättas från sitt uppdrag mot sin egna vilja. Skulle ett byte gå igenom så kommer din bror få en ny god man. I en sådan situation har din bror möjlighet att lämna ett förslag om vem som ska bli den nya gode mannen. Då kan din bror lämna dig som förslag. Som anhörig har man även möjlighet till att lämna förslag om vem som ska bli den nye gode mannen. I ett sådant fall kan du lämna dig själv som förslag. Överförmyndarförvaltningen kommer då komma i kontakt med den föreslagna personen och pröva om han eller hon är lämplig för uppdraget. En annan möjlighet att bli av med din brors god man, är om din bror inte anser att han längre behöver en god man. Din bror kan då välja att inte ha någon god man längre, och sedan på nytt ansöka om en ny god man och då ange dig som förslag till god man. Slutsats:Ja, du kan ansöka om byte av god man. Går bytet igenom, har du möjlighet att bli god man till din bror om överförmyndarförvaltningen kommer fram till att du är lämplig för det uppdraget. Alternativt kan din bror välja att inte längre ha en god man och sedan ansöka på nytt om god man, och då ange dig som förslag till ny god man.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!Vänligen

Kan jag bli god man trots att jag har ett brott i belastningsregistret?

2020-10-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej jag har blivit dömd till 6 månaders fängelse för bokföringsbrott 2012. Och har haft fåt boja i 4 månader nu jag ska vara godman för min mamma som bår i vårdhem för att jag ska ta hand om hennes ekonomi kan de bli nått problem i belastningsregistret Mvh
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i föräldrabalken (FB) och lagen om belastningsregister (BRL).Ett godmanskap ska anordnas för den som, på grund av ett visst tillstånd, behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin personOm din mamma på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för henne (11 kap. 4 § första stycket FB). Din mamma måste även samtycke till att godmanskap skall anordnas, om inte hennes tillstånd hindrar att hennes mening kan inhämtas. Förordnandet kommer att meddelas av antingen rätten eller en överförmyndare (11 kap. 4 § andra stycket FB).En god man ska vara en lämplig person till uppdragetEn god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt en lämplig person (11 kap. 12 § första stycket FB). Föreslår din mamma dig som god man eller förvaltare ska du förordnas om du anses lämplig och vill åta sig uppdraget (11 kap. 12 § första stycket FB). Innan du förordnas till god man ska din lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs (11 kap. 12 § andra stycket FB). Samma krav på lämplighet gäller även om din mamma föreslår dig som god man. Kontrollens omfattning avgörs från fall till fall, men i normalfallet sker en kontroll av belastningsregistret. Bokföringsbrott syns i belastningsregistret i tio årDet syns i belastningsregistret att du blivit ålagd en fotboja som straff för ditt bokföringsbrott (3 § första punkten BRL). Fotboja är en typ av verkställighetsform av en fängelsedom, vilket innebär att det tar lika lång tid för att det straffet ska försvinna ur ditt belastningsregister som om du hade fått ett fängelsestraff. Att du har blivit dömd för bokföringsbrott och fick bära fotboja medför alltså att brottet kommer att försvinna från belastningsregistret efter tio år (17 § första punkten BRL). Det innebär att straffet fortfarande syns i belastningsregistret och kommer att synas till år 2022. Sammanfattningsvis är utgångspunkten att det sker en kontroll av belastningsregistret vid förordnande av god man. Ditt brott syns fortfarande i belastningsregistret och kan vara ett problem, men hur mycket betydelse det kommer att tillmätas går inte att svara på. Det som kan tala för din lämplighet trots ditt belastningsregister är att brottet skedde för hela 8 år sedan och att det är din mamma som du hade varit god man för. Det som kan tala för din lämplighet är att du begått ett brott av ekonomisk natur och en del av godmanskapet innebär förvaltning av egendom.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,