Vad krävs för att få en god man?

2020-03-29 i God man & förvaltare
FRÅGA |HejJag undrar vad krävs för få en god man?Jag miste min mamma hastigt dec-18 och helt i chock än ensam ta hand om allt och en släkting bråkar. Jag har fått för några årsen sjukersättning pga deprission och nedsatt förmåga. Jag får ej ihop hur allt fungerar.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du dels vill veta allmänna krav för att få en god man och dels om du själv skulle kunna få en god man (eftersom du beskriver hur din egen situation ser ut). När jag besvarar din fråga kommer jag att förhålla mig till föräldrabalken (FB). Allmänna krav för att få en god manDomstolen kan besluta om att en god man ska förordnas om det behövs för att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, FB 11 kap. 4 § första stycket. Att bevaka sin rätt innebär att få den hjälp som den enskilde har rätt till enligt samhället. Förvalta sin egendom kan vara att till exempel betala räkningar. Sörja för sin person är att se till så att den enskilde har det bra. Om det behövs innebär att godmanskap anses behövas om den enskilde inte kan få hjälp på annat sätt. För att få en god man krävs även att det finns ett samband mellan den eventuella sjukdomen och nedsatt förmåga att ta tillvara på sin egen rätt. Det krävs även att det finns ett samtycke från den enskilde som ska ha en god man, FB 11 kap. 4 § första stycket. Har du rätt att få en god man?Du skriver att du har fått sjukersättning på grund av depression och nedsatt förmåga. Eftersom depression är en sjukdom och denna har gjort att du har nedsatt förmåga är dessa kriterier uppfyllda. Som tidigare nämnt så förordnas en god man om det behövs vilket betyder att om du skulle kunna få hjälp på annat sätt så kan domstolen anse att du inte behöver en god man. Du skriver däremot att du är ensam om att ta hand om allt och att du dessutom har en släkting som bråkar. Detta tolkar jag som att du inte har anhöriga eller liknande som du kan få hjälp av. Du behöver fundera på om du har några andra sätt att få hjälp på, till exempel genom att få kontaktperson via socialtjänsten eller kunna ge fullmakt till någon du litar på. Det är först när du inte har andra sätt att få hjälp på som godmanskap kan bli aktuellt. Att ansöka om god manOm du inte har andra sätt att få hjälp på så kan du på eget initiativ ansöka om att få god man, FB 11 kap. 15 § första stycket. För att ansöka om godmanskap kan du antingen vända dig till överförmyndaren i din kommun där du är folkbokförd eller göra en ansökan direkt till den tingsrätt där du bor enligt folkbokföringen. Det kostar inget att ansöka om god man. Om du vill veta mer om själva ansökan om godmanskap och vad ansökan ska innehålla kan du läsa här. SammanfattningDe allmänna kraven för att få en god man är att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det måste finnas ett samband mellan den eventuella sjukdomen och nedsatt förmåga och den som ska ha god man måste ge sitt samtycke. Även om alla dessa krav är uppfyllda så har man inte alltid rätt att få god man om man kan få hjälp på annat sätt. Utifrån det du skriver skulle jag bedöma att du har rätt att få en god man så länge du inte kan få hjälp på annat sätt. Du kan ansöka om att få god man själv genom att antingen kontakta överförmyndaren i din kommun eller genom att ansöka direkt till tingsrätten där du bor. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hej! Hur ska göra för att få en förvaltare och min syster till bordet hos öfn.

2020-03-26 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej! Hur ska göra för att få en förvaltare och min syster till bordet hos öfn.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår att du vill att din syster och en förvaltare ska komma på möte hos överförmyndaren. Jag misstänker att antingen du eller din syster är missnöjd med förvaltaren och därför vill ha ett möte, är det korrekt? Jag kommer att gå igenom vad man kan göra om man är missnöjd med sin förvaltare, samt ge råd om vad du kan göra nu. Vad kan man göra om man har förvaltare och är missnöjd med förvaltaren? Om man är missnöjd med sin förvaltare bör man vända sig till överförmyndaren, då det är de som utövar tillsyn över förvaltares och gode mäns verksamhet, se Föräldrabalken 16 kap 1 § 1 st (här). Tillsyn utövas av överförmyndaren i kommunen där huvudmannen är folkbokförd, se Föräldrabalken 16 kap 2 § 1 st (här). Finns det ingen överförmyndare i den kommunen utövas tillsyn av överförmyndaren i Stockholms kommun, se Föräldrabalken 16 kap 2 § 3 st (här). Om man är missnöjd med sin gode man eller förvaltare bör man vända sig till överförmyndaren med sina synpunkter. Jag drar slutsatsen att du även kan kontakta överförmyndaren och be om ett möte. Om en förvaltare eller god man missköter sitt uppdrag kan Överförmyndarnämnden fatta beslut om att entlediga förvaltaren eller den gode mannen, se Föräldrabalken 11 kap 20 § 1 st (här). Vilka som har rätt att begära entledigande av förvaltare framgår av Föräldrabalken 11 kap 21 § (här), som hänvisar till personerna som räknas upp i Föräldrabalken 11 kap 15 § 1 st (här). Huvudmannen (dvs. den som har förvaltare) kan ansöka om entledigande av sin förvaltare. Även dennes make/sambo och närmaste släktingar kan ansöka om entledigande av förvaltaren.Vad du kan göra nu Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Hej får en förvaltare bestämma över sin huvudmans privatliv?

2020-03-08 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej får en förvaltare bestämma över sin huvudmans privatliv?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom när en förvaltare ska förordnas och vad en förvaltare får göra. Sedan kommer jag gå igenom vilka frågor rörande huvudmannen som en förvaltare inte får bestämma över. Därefter kommer jag att försöka fastslå vad som gäller i ditt fall och ge råd om vad du kan göra nu. När är det aktuellt att en förvaltare förordnas? Förvaltare ska förordnas av rätten om huvudmannen på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte kan ta hand om sig själv och sin egendom. Förvaltare får inte förordnas om det är tillräckligt att personen får god man (vilket är mindre ingripande). Detta framgår av Föräldrabalken 11 kap 7 § 1 st (här). När god man ska förordnas regleras i Föräldrabalken 11 kap 4 § 1 st (här). Vad får en förvaltare bestämma över?Förvaltaruppdraget skall anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde, se Föräldrabalken 11 kap 7 § 2 st (här). Om en person har förvaltare har personen som huvudregel ändå rätt att sluta avtal om tjänst eller annat arbete, förfoga över vad han eller hon genom eget arbete har förvärvat efter det att förvaltare har förordnats, liksom avkastningen av sådan egendom och vad som har trätt i egendomens ställe samt förfoga över vad han eller hon efter det att förvaltare har förordnats får genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande under villkor att egendomen inte skall omfattas av förvaltarens rådighet. Detta framgår av Föräldrabalken 11 kap 8 § 1 st (här). Om det finns särskilda skäl får dock förvaltaruppdraget omfatta även dessa angelägenheter, se Föräldrabalken 11 kap 8 § 2 st (här). Förvaltaren har inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget, se Föräldrabalken 11 kap 9 § 1 st (här). En förvaltare ska i den utsträckning det följer av deras förordnande, bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person, se Föräldrabalken 12 kap 2 § 1 st (här).En förvaltare ska omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde, se Föräldrabalken 12 kap 3 § (här). Vad får en förvaltare inte bestämma över? En förvaltare får inte företräda den enskilde i frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente eller liknande frågor av utpräglat personlig karaktär, se Föräldrabalken 12 kap 2 § 3 st (här). Lagkommentaren på Juno anger att "Huruvida en fråga är av utpräglat personlig karaktär får liksom hittills avgöras med beaktande av vilken rättshandling det rör och hur regleringen av denna har utformats avseende utrymmet för annan än den enskilde att personligen vidta handlingen".Vad gäller i ditt fall? Det framgår inte av frågan om det är du som har förvaltare eller någon vän eller anhörig till dig. Oavsett vem det gäller, så kan man konstatera att en förvaltare inte får företräda den enskilde i frågor rörande äktenskap, faderskap, upprättande av testamente och liknande frågor av utpräglat personlig karaktär, vilket ju är frågor som rör huvudmannens privatliv. Därmed går det att konstatera att förvaltaren inte får bestämma över den enskilde i dessa frågor. Som jag har skrivit får en huvudman (trots att denne har förvaltare) som huvudregel sluta avtal om tjänst eller arbete, dvs. exempelvis söka arbete, men om det finns särskilda skäl får förvaltarens uppdrag även omfatta dessa angelägenheter. Vad du kan göra nu Om man är missnöjd med sin förvaltare bör man vända sig till överförmyndaren, då det är de som utövar tillsyn över förvaltares och gode mäns verksamhet, se Föräldrabalken 16 kap 1 § 1 st (här). Tillsyn utövas av överförmyndaren i kommunen där huvudmannen är folkbokförd, se Föräldrabalken 16 kap 2 § 1 st (här). Finns det ingen överförmyndare i den kommunen utövas tillsyn av överförmyndaren i Stockholms kommun, se Föräldrabalken 16 kap 2 § 3 st (här). Om man är missnöjd med sin gode man eller förvaltare bör man vända sig till överförmyndaren med sina synpunkter. Om en förvaltare eller god man missköter sitt uppdrag kan Överförmyndarnämnden fatta beslut om att entlediga förvaltaren eller den gode mannen, se Föräldrabalken 11 kap 20 § 1 st (här). Vilka som har rätt att begära entledigande av förvaltare framgår av Föräldrabalken 11 kap 21 § (här), som hänvisar till personerna som räknas upp i Föräldrabalken 11 kap 15 § 1 st (här). Huvudmannen (dvs. den som har förvaltare) kan ansöka om entledigande av sin förvaltare. Även dennes make/sambo och hennes närmaste släktingar kan ansöka om entledigande av förvaltaren. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Kan en förälder spendera sitt barns skadestånd utan samtycke?

2020-03-01 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hejsan! Har under en längre tid funderat över mitt scenarium och har inte kommit fram till något vettigt själv så nu vänder jag mig till er. Det är så att under 2011-2013 genomgick jag en anmälan på min låtsaspappa (jag blev sexuellt utnyttjad som barn av honom) Rättegång blev av och rätten gav mig då 150k i skadestånd. Mina föräldrar är skilda sen många år tillbaka och efter många om och men så splittade dom på pengarna ÅT mig pga jag var 16 då jag fick det inkasserat och de ansåg att jag inte behövde den summan då (jag håller helt med dom). Dvs pappa öppnade ett konto och låste pengarna på till jag blev 18år och likaså min mamma. Nu kommer vi till mitt lilla (läs stora) problem, min mamma låste aldrig pengarna utan har använt dom till sig själv. Detta fick jag reda på efter många om och men 2019, när jag var i stort behov av dessa pengarna. Nu till min fråga, HUR ska jag ta mig till? Finns det något sätt jag kan få tillbaka dom eller är det helt utom min kontroll, har jag fått pengar för något som traumatiserat mig för livet men min mamma tog sig friheten att använda dom without my concent? Tacksam för svar då jag är helt vilsen och vet inte hur jag ska ta mig till, hade det inte varit så mycket pengar hade jag struntat i det men 75k är för mig väldigt mycket.
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag beklagar din situation och kommer nedan förklara vad som gäller rent juridiskt. Tillämplig lagFör din situation är föräldrabalken tillämplig, den förkortas "FB". Nedan kommer jag använda mig av termen "barn" många gånger när jag talar om dig. Det gör jag inte för att t.ex. säga att du är ett barn nu (jag uppfattar det som att du är över 18 i dagsläget), utan mer för att vara tydlig med att vid tidpunkten då du fick skadeståndet var du i lagens mening var ett barn och omyndig (16 år), vilket aktualiserar vissa speciella regler. Utifrån de uppgifter du lämnat utgår jag vidare ifrån att dina föräldrar också båda två har varit dina vårdnadshavare. Det innebär i sin tur att de hade det "rättsliga ansvaret" för dina personliga förhållanden då du var omyndig (6 kap 2 § FB). Får vårdnadshavare fritt använda sitt barns pengar till sig själv? Vid tillfället då du fick ditt skadestånd var du som sagt 16 år, dvs. omyndig och barn i lagens mening, i och med det tillfaller bestämmanderätten i ekonomiska frågor till dina vårdnadshavare, det kallas för att de är dina förmyndare. I regel är förmyndare och vårdnadshavare samma person eller personer (10 kap. 2 § FB). När en vårdnadshavare är förmyndare till ett barn bestämmer förmyndaren hur pengar eller tillgångar ska användas, det innebär i praktiken tyvärr att vårdnadshavarna kan göra nästan vad som helst med barnets pengar. Det kan t.ex. vara att ta ut pengar från ett konto som tillhör barnet eller generellt bestämma hur dessa pengar ska användas (13 kap. 1 § FB). Det jag precis har beskrivit kan kallas för fri föräldraförvaltning. Den fria föräldraförvaltningen gäller under förutsättning att värdet av barnets (alltså dina) tillgångar inte uppgår till mer än åtta prisbasbelopp, för år 2020 blir det 47 300 x 8 = 378 400 kr (för år 2013 var det 44 500 x 8 = 356 000 kr). Även fast 75 000 kr är mycket pengar så ligger summan ändå inom den fria föräldraförvaltningen (13 kap. 2 § FB). Dina vårdnadshavare ska dock förvalta dina tillgångar på ett omsorgsfullt sätt och alltid agera så att det bäst gagnar dig som barn. Tillgångarna bör förvaltas försiktigt med betoning på trygghet. De får även i skälig omfattning användas för ditt uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Vad som är att klassa som nytta för dig beror b.la. på din ålder och föräldrarnas villkor. Dina tillgångar som barn får inte heller blandas ihop med dina vårdnadshavare, t.ex. genom att ligga på samma konto. Utöver det kan viss egendom ligga utanför den fria föräldraförvaltningen (oavsett summa), det är t.ex. pengar intjänade på eget arbete efter 16 års ålder. Finns det något du kan göra för att få tillbaka pengarna? Den möjlighet att få tillbaka pengarna som jag ser är att anmäla situationen som ett misstänkt brott hos polismyndigheten. Alla kan anmäla ett misstänkt brott och det är då polisens ansvar att utreda och något brott har begåtts. Att bevisa att brott har begåtts kan vara svårt i detta fall, din mamma skulle kunna argumentera för att hon använt pengarna på ett sätt som gagnar dig och inte på sig själv. Sammanfattningsvis kan sägas att det är tveksamt om din mammas handlande strider mot några regler gällande föräldrars förmyndarförvaltning. Att så är fallet grundar sig b.la. på att beloppet inte når upp till åtta gånger prisbasbeloppet. Du skulle kunna anmäla till polismyndigheten så måste de utreda om din mamma har agerat brottsligt.Med vänliga hälsningar,

Vad betyder "liknande förhållanden" i 11 kap. 4 § FB?

2020-03-29 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej!Enligt Föräldrabalken 11 kap. 4§ kan du få god man om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte längre kan bevaka din rätt, sköta din ekonomi eller sörja för din person. Min fråga gäller mer specifikt vad som kan anses ingå i "liknande förhållanden" utöver t ex diagnoserna ADHD och Aspergers syndrom.
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på lawline! Jag hoppas att vi kan besvara din frågan. Jag kommer nedan presentera resultatet av min utredning om rekvisitet "liknande förhållanden" i 11 kap. 4 § Föräldrabalken (FB.). När vi utreder rekvisitet kan vi även ta hjälp av reglerna för förvaltarskap (11 kap. 7 § FB) eftersom de sker på samma grunder som god man enligt 11 kap. 4 § FB. Det vill säga "liknande förhållande" är både en grund för godmanskap och förvaltarskap. Skillnaden mellan dessa två är vilket behov som den enskilde har, se NJA 2018 s. 350. Generellt om grunderna för godmanskap Grunder i 11 kap. 4§ Föräldrabalken, d.v.s sjukdom, psykisk störning osv, är uttömmande. Vilket betyder att kan inte få en god man eller förvaltare p.g.a något som inte faller in under "sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande", NJA 2018 s. 350. Anledningen till att de är uttömmande reglerat och inte mer flexibelt kan förklaras med att de är en så ingripande åtgärd, mer om detta nedan. Annat liknande förhållande Enligt motiven till Föräldrabalken kan "liknande förhållande" vara alkohol och narkotikamissbruk av allvarligt slag. Ifall den enskilde inte kan sköta sina angelägenheter på ett tillfredsställande sätt och detta är på grund av missbruket så kan de vara grund för en god man. Som mer konkret exempel kan ges en situationen där godmanskap är ett bra medel för att hindra den missbrukande från att sälja sina tillgångar för att finansiera sitt missbruk, Se prop. 1987/88:124 s. 145 och 168. Vidare har HD sagt i NJA 2019 s. 837 ( se punkt 17 och framåt) att spelmissbruk kan, ifall de är fråga om mycket allvarliga problem, anses falla in under "liknande förhållanden". Andra förhållanden som kan lyftas är allmän ålderdomssvaghet i vissa fall, ålderdoms betingade psykiska störningar eller kroniskt trötthetssyndrom, NJA 2018 s. 350. Ifall dessa anses vara ett försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande är svårt att avgör. De är svårt att avgöra vad som är annat liknande förhållande, detta eftersom de sällan tillämpas. Detta är på grund av hur ingripande åtgärden är för personen i fråga. Att åtgärderna som är kopplade till rekvisitet är så ingripande och uppräkningen är uttömmande gör att man av rättssäkerhetsskäl ofta håller sig väldigt nära de exemplifierade omständigheterna. Här kan nämnas att förvaltarskap som också använder "liknande förhållande" alltid är ett ingrepp i personens rätt till privatliv ( 8.1 art Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (EKMR)). Detta medför ytterligare och hårdare krav för att staten ska få beslut om det. De måste t.ex ha lagstöd, finnas ett behov i ett demokratiskt samhälle samt vara proportionerligt, 8.2 art EKMR. Detta medför att man måste tydligt peka ut vad som kan vara en grund för förvaltarskap och inte kan ha odefinierade regler. På grund av detta kan man, i de absolut flesta fallen, inordna grunden under de konkreta exempel som ges, likt sjukdom eller psykisk störning. De grunder som skiljer sig på ett sådant sätt att de hade varit svårt att inordna dem under de andra exemplena i lagregeln är som sagt missbruk av olika slag. De bör dock nämnas att HD lägger stor vikt på att spelmissbruk kan vara en kliniskt diagnos när de bedömer att de faller in under "liknande förhållande" (NJA 2019 s. 837 p. 14-17). De är alltså inte fråga att man rör sig så långt ifrån de i exemplifierande rekvisiten. SammanfattningDe enda omständigheterna som tydligt faller in under just liknande förhållande är olika typer av missbruk. Med vänliga hälsningar

Vart hittar man ansökan om att säga upp sin förvaltare?

2020-03-18 i God man & förvaltare
FRÅGA |Vart hittar man ansökan om att säga upp sin förvaltare?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om förvaltare finns i föräldrabalken (FB). För att besvara din fråga kommer jag först att beskriva vad som krävs för att säga upp sin förvaltare eller förvaltarskapet. Det finns olika regler beroende på om man vill säga upp och byta sin förvaltare eller upphäva förvaltarskapet i sin helhet. Därför kommer jag att behandla båda situationerna i mitt svar. Jag vet inte heller vilken kommun du bor i och därför kommer jag svara generellt på din fråga.När kan ett förvaltarskap upphöra och när kan man byta förvaltare?Ett förvaltarskap ska upphöra när det inte längre finns ett behov av ett förvaltarskap (11 kap. 19 § FB). En förvaltare kan entledigas (sägas upp) från sitt uppdrag om förvaltaren missbrukar eller försummar sitt uppdrag, kommer på ekonomiskt obestånd eller av någon annan orsak är olämplig för uppdraget (11 kap. 20 § FB).Hur ansöker man om att säga upp ett förvaltarskap?För att förvaltarskapet i sin helhet ska upphöra ska en ansökan skickas till tingsrätten (11 kap. 19 b § FB). Ansökan får lov att göras av huvudmannen, förvaltaren, huvudmannens närmsta släktingar eller make/sambo och överförmyndaren (11 kap. 21 § FB).Hur ansöker man om att byta förvaltare?Om en förvaltare inte sköter sitt uppdrag kan förvaltaren entledigas av överförmyndaren i hemkommunen (11 kap. 20 § FB). Det går att göra en sådan ansökan till överförmyndaren i kommunen. I ansökan bör du uppge varför förvaltaren inte sköter sitt uppdrag.RekommendationOm du vill ansöka om att säga upp förvaltarskapet i sin helhet rekommenderar jag tid att först ta kontakt med överförmyndaren i din hemkommun för att se om de tillhandahåller några blanketter. Vissa kommuner tillhandahåller blanketter på nätet som går att skriva ut och fylla i för att sedan skicka till den tingsrätt där du är folkbokförd. Det är inte ett krav att använda dessa blanketter. Det går bra skriva en egen ansökan till tingsrätten. Ansökan bör innehålla: Både ditt och din förvaltares namn, personnummer, adress, telefon och eventuell e-postadress. I ansökan ska du även redogöra för skälen till att förvaltarskapet ska upphöra samt ett eventuellt läkarintyg eller socialutredning som kan stödja att det inte längre finns ett behov av förvaltarskap.Om du vill byta ut din förvaltare rekommenderar jag dig att ta kontakt med överförmyndaren i din hemkommun för att höra om de har några ansökningsblanketter på internet. Om kommunen inte har sådana blanketter kan du skriva en egen ansökan. I din ansökan till överförmyndaren ska du bland annat uppge de skäl som ligger till grund för att förvaltaren ska entledigas.Avslutningsvis vill jag poängtera att kommunen har en serviceskyldighet och ska besvara kommuninvånarnas frågor och funderingar.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Angående godmanskap

2020-03-02 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej, kan man som barn till sin pappa vägra acceptera att hans fru ska vara godman dvs kan jag som barn bestämma också vem som skall vara godman om man inte tycker att frun är lämplig till att vara det?
Hanna Árnadóttir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allmänt kring god man Reglerna om god man hittas i 11-12 kapitlen i Föräldrabalken. En god man ska hjälpa huvudmannen (alltså den som är i behov av en god man) att tillvarata sina ekonomiska eller juridiska rättigheter när denne på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan göra detta själv (11:4 FB). Huvudmannen har fortfarande rättshandlingsförmåga (kan själv ta hand om sina rättsliga angelägenheter, ingå avtal, själv köpa och sälja), varför den gode mannen som huvudregel måste få sin huvudmans samtycke till olika åtgärder som ska vidtas (11:5 FB). Till god man ska en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person utses. Innan någon utses till god man ska hans eller hennes lämplighet kontrolleras i den utsträckning det behövs (11:12 FB). Vanligtvis görs en kontroll av belastningsregistret och hos kronofogdemyndigheten. Möjlighet att yttra sig Det är rätten som beslutar om godmanskap. Ett beslut om god man får inte göras utan att huvudmannen samtycker till det (11:4 FB). I dessa ärenden ska dels huvudmannen få tillfälle att yttra sig, dels när det är ärenden om godmanskap enligt 11:4 FB ska rätten också inhämta yttranden från huvudmannens make eller sambo, barn etc. om detta inte är obehövligt (11:16 FB) Här finns alltså en möjlighet för dig som barn att yttra dig kring godmanskapet. Hur kan ett godmanskap upphöra? Ett godmanskap kan upphöra på flera sätt. Godmanskapet ska upphöra om en god man inte längre behövs (11:19 FB). Om en god man inte har skött sitt uppdrag på ett lämpligt sätt kan denne entledigas (11:20 FB). Ansökan om entledigande av en god man och upphörande av godmanskap får göras av huvudmannens make eller sambo, närmaste släktingar (däribland barn), den gode mannen eller av huvudmannen själv (11:21 FB). Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Vänligen,

Kan den som har förvaltare ansöka om pass

2020-02-29 i God man & förvaltare
FRÅGA |Får en person som är satt under förvaltarskap ansöka om pass utan att förvaltaren är delaktig i ansökan?
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till lawline med din fråga.I Passlagen finns det uppradat vilka som kan förhindras att söka pass. Det korta svaret på din fråga är att en person som är vuxen och har förvaltare inte kan hindras ansöka om pass själv och behöver inte godkännande från förvaltaren. Detta naturligtvis under förutsättning att personen i fråga har det som krävs för att kunna söka pass i form av ID-handlingar och dyl. samt kan betala avgiften själv.Hoppas du är nöjd med svaret. Om du undrar om något mer om denna fråga eller om förhållandet mellan huvudman (den som har förvaltare) och förvaltare är det bara att återkomma.