Hur länge kan en tidigare dom påverka att exempelvis bli god man?

2021-10-17 i God man
FRÅGA |Jag ansökte om att få bli godman åt en vuxen kvinna inom LSS vilket jag även är kontaktperson åt.2014 blev jag dömd till försök till medhjälp till försök till misshandel!Efter 5 år så fanns inte detta med i mitt brottsregister/belastningsregisterMen jag kunde inte bli godman pga att jag fanns i brottsregistretVar hittade dom den uppgiften då jag ska ha gått ur registret?Har de sökt via mitt person nummer på tingsrätterna i sverige och ej gjort ett utdrag ur brottsregistret?Och i sådana fall är det något som de får göra?Och hur lång tid tillbaka ska/kan de gå i tid?Jag vet i ett fall där jag var åhörare på en rättehång och åklagaren läste upp domar fron 1954 vilket även det kändes felSka jag aldrig gå ur registret
Beatrice Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! BelastningsregisterBestämmelser om belastningsregistret finns i Lag om belastningsregister. I belastningsregistret finns det uppgifter om dig när det kommer till straffpåföljder för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (Lag om belastningsregister, 3 § 1 punkten). Hur länge detta finns kvar i belastningsregistret beror på vilket straff du dömdes till. I detta fall framgår det att du fick uppgifter om att det skulle finnas kvar i 5 år, vilket är fallet vid exempelvis straffpåföljden böter (Lag om belastningsregister, 17 § 9 punkten). Om personen istället döms till fängelse, kommer brottet att finnas kvar i belastningsregistret i tio år räknat från frigivningen (Lag om belastningsregister, 17 § 1 punkten).Men med detta sagt går det fortfarande att se att någon blivit dömd trots att informationen inte längre finns i belastningsregistret. Domar från en domstol lagras nämligen i enlighet med andra regler än de uppgifter som finns i belastningsregistret. Domstolen för register över brottmål och vad de beslutet i målet enligt Rättegångsbalken (RB) 6 kap. 1–2 §. Denna registrering sparas på obestämd tid och det finns inga gallringsregler för registrerade domar på samma sätt som det finns för uppgifterna i belastningsregistret.För att bli god manFör att få bli god man ska du vara lämplig, vilket innebär att du ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt en lämplig person (FB 11 kap 12 § första stycket). Föreslår personen dig som god man ska du förordnas om du anses lämplig och vill åta dig uppdraget (FB 11 kap 12 § första stycket). Men först ska som sagt din lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs (FB 11 kap 12 § andra stycket). Av någon anledning har inte de ansetts lämplig pga. ditt tidigare brott. Det du kan göra nu är att överklaga beslutet. Om det är Överförmyndarens beslut så ska överklagan göras till Tingsrätten, men skickas in till Överförmyndaren. Om det är Tingsrättens beslut så ska överklagan ske till hovrätten, men skickas in till tingsrätten (RB 49 kap. 3 §).Tänk på att överklagan ska skickas in inom 3 veckor från och med då du tog emot beslutet (RB 52 kap. 1 § 2 stycket). Dessutom ska överklagan innehålla vissa uppgifter, dvs ha vissa formkrav (RB 52 kap. 1 § och 3 §)För att kunna formulera en överklagan med korrekta uppgifter skulle jag råda dig att vända dig till en erfaren jurist för att få vidare och mer utförlig hjälp. Du kan boka en tid hos en av våra jurister direkt på http://lawline.se/boka. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vilka möjligheter finns för att hjälpa sin förälder som på grund av sjukdom inte kan ta hand om sina angelägenheter?

2021-09-20 i God man
FRÅGA |min mamma har fått diagnosen vaskulär demens och är nu placerad på kommunalt äldreboende. Varken jag eller annat barn har några fullmakter. Hur löser vi på bästa sätt detta?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över vilka möjligheter som det finns för att hjälpa er mamma med att hantera löpande ärenden ex. kontakt med sociala myndigheter, betalning av räkningar och andra rättshandlingar som hon till följd av sin sjukdom kan komma att behöva hjälp med. Jag kommer nedan att gå igenom de olika alternativen som finns och därefter ge en rekommendation i ert fall.FullmaktSyftet med en fullmakt är att ge en annan person behörighet att rättshandla för en annans räkning. Regler om ordinär fullmakt finns i 2 kap. Avtalslagen. En dylik fullmakt har som utgångspunkt inte några lagstadgade formkrav och kan vara muntlig eller skriftlig, undantaget gäller köp av fast egendom där det krävs att fullmakten är skriftlig (27 § st. 2 Avtalslagen). Lider däremot huvudmannen (den som utfärdar fullmakten) av någon form av sinnesförvirring som medför att personen inte förstår vad fullmakten innebär är det däremot inte möjligt att använda sig av en fullmakt, vilket kan vara fallet ifråga om demens.God manEn ansökan om godmanskap får göras av den som ansökan gäller, dennes make/maka eller sambo, förmyndare eller närmaste släktingar dvs. bröstarvingar, föräldrar och syskon. Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten enligt 11 kap. 4 § Föräldrabalken om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. Det är tingsrätten som beslutar om detta.När rätten meddelar ett beslut, skall rätten samtidigt förordna en god man att utföra uppdraget. En god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. En nära anhörig kan vara god man. Bevaka rätt, förvalta egendom eller sörja för personUppgiften att förvalta egendom innebär att en god man tar hand om huvudmannens ekonomi och tillgångar. Dels om skötsel av vardagsekonomin och dels om förvaltningen av eventuella tillgångar i form av exempelvis bankmedel och fastigheter.Uppgiften att som god man bevaka rätt innebär att denne ska säkerställa att huvudmannens rättigheter tillvaratas gentemot utomstående. Tex företräda huvudmannen gentemot myndigheter vid ansökningar och överklaganden.Uppgiften att sörja för person innebär att gode mannen ska försäkra sig om att huvudmannens medel använts till dennes nytta. Tex. Att huvudmannen har ett bra boende och får en god omvårdnad.FörvaltarskapFör det fall att en person inte klarar att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta om att anordna ett förvaltarskap (se 11 kap. 7 § Föräldrabalken). Ett förvaltarskap ses ofta som en sista utväg, en tvångsåtgärd, som bara får anordnas när ett godmanskap inte är en tillräcklig åtgärd. Exempelvis om en huvudman frångår en ekonomisk plan genom att ta ut alla pengar på bankkontot och att den gode mannen inte kan betala hyran varmed huvudmannen riskerar att bli bostadslös.Rekommendation i er situationDet framgår av frågan att din mamma inte har utfärdat någon fullmakt och beroende på hur långt framskriden sjukdomen är, kan en fullmakt inte vara ett alternativ i ert fall. Ett förvaltarskap är som ovan angett endast aktuellt om det inte är tillräckligt med fullmakt eller att en god man utses. Min rekommendation är därmed att undersöka möjligheten till att ordna ett godmanskap för er mamma för att hjälpa henne med löpande ärenden i vardagen. Det är möjligt att ta kontakt med överförmyndarnämnden i er kommun för mer information och de kan även vara till hjälp med ansökan.Hoppas ovanstående information har varit till hjälp, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga!Vänligen,

Föreligger dold samäganderätt även om min före detta sambo inte bidrog ekonomiskt vid förvärvet?

2021-08-15 i God man
FRÅGA |Gällande dold äganderätt på en bil. Jag och min fd sambo köpte en bil för att nyttja gemensamt. Jag betalade handpenningen, jag står som ensam låntagare, samt ägare på bilen.Han har inte bidragit ekonomiskt vid förvärvet. Lånet står på mig. Men det betalas oftast från ett gemensamt bankkonto. Kan han då säga att han bidragit ekonomiskt då bara för att det betalas från ett konto som han har tillgång till?
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om din före detta sambo har dold samäganderätt i den aktuella bilen. Principen om dold samäganderätt har utvecklats genom avgöranden från framförallt Högsta domstolen (Se exempelvis NJA 1985 s. 97, NJA 2008 s. 826 och NJA 2013 s. 242) och regleras alltså inte i någon specifik lag. Om dold samäganderätt anses föreligga äger dock lag (1904:48 s.1) om samäganderätt tillämpning.Kort om dold samäganderättPrincipen om dold samäganderätt innebär att samborna äger den ifrågavarande egendomen gemensamt, även om enbart den ena sambon har ombesörjt förvärvet av den. För att dold samäganderätt ska föreligga krävs att samborna varit överens om att de båda ska vara ägare till egendomen. Denna överenskommelse behöver emellertid inte vara uttrycklig. I stället presumeras samäganderätt föreligga, om:1. egendomen har köpts i den ena sambons namn, men för (båda) sambornas gemensamma användning,2. den andra sambon har bidragit ekonomisk till förvärvet av egendomen.Vad gäller i ditt fall? Slutsatsen är att din före detta sambo antas ha dold samäganderätt i den aktuella bilen om (1) egendomen har köpts i ditt namn, men för er bådas gemensamma användning och om (2) din före detta sambo har bidragit ekonomisk till förvärvet av bilen. Av din fråga framgår att du och din före detta sambo köpte bilen för att nyttja gemensamt, men att han inte har bidragit ekonomiskt till förvärvet av den. Detta innebär att dold samäganderätt inte bör kunna antas föreligga i ert fall. Vi på Lawline kan hjälpa dig! Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

God man åt sina föräldrar

2021-08-09 i God man
FRÅGA |Hej, min 90-åriga pappa är dement, har formellt diagnos Alzheimer, min 89-åriga mamma är dement, och alltmer dement. Dom bor båda på äldreboende och har tillräcklig ekonomi för att betala hyra och vissa utgifter. Men, det som inte dras via autogiro måste ju betalas via banken, och inte av dem har kunskap att betalat räkningar, inte via besök i banken, då de är rullstolsbundna och tidvis förvirrade, så jag betalar de räkningar till apoteket, fotvården, kläder, hörapparat, frisör, rakapparat etc. Ca 3-4 tusen varje månad.Jag har ansökt hos kommunen att bli "god man" för att kunna sköta deras löpande ekonomi, men kommunen säger att jag, som äkta barn till mina föräldrar inte kan bli godkänd som "god man", och inte heller i övrigt hantera mina föräldrars bankkonton för att betala deras ena räkningar... banken kräver ID-kort, för att ta emot deras ärenden, men deras legitimation och pass har gått ut för flera år sedan, och de kan inte själva ta sig till pass/polis för att ansöka om ny legitimation, Utan id-handling kan de inte få bank-ide eller bankkort som är knutet till deras bankkonton. för att betala sina egna räkningar.Är det inte tillåtet för ett barn att bli God Man till sina föräldrar?Vilka andra sätt finns för en neutral person, eller mig själv, att kunna betala mina föräldrars löpande räkningar från deras egen pension och egna bankkonton?
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om god man finns i 11 kap. föräldrabalken (FB). I 11 kap. 4 § FB stadgas att om någon på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall en domstol, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. När rätten meddelar ett beslut enligt första stycket, skall rätten samtidigt förordna en god man att utföra uppdraget. Om en god man i något annat fall skall förordnas på grund av ett beslut enligt första stycket, skall förordnandet meddelas av överförmyndaren. Ansökan om god man ska inkomma till tingsrätten. Vem kan bli god man? Enligt 11 kap. 12 § FB ska en god man vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Under ansökningsprocessen kan en enskild person föreslås som god man, t.ex. kan dina föräldrar uttrycka deras vilja att utse dig som god man. Det är naturligt för en anhörig att bli förordnad som god man om personen skulle vara lämplig och ha viljan att åta uppdraget. Det är tingsrätten som slutligen ska förordna en god man, men innan någon kan förordnas till god man av tingsrätten ska hans eller hennes lämplighet kontrolleras av överförmyndaren i den utsträckning som behövs. I föräldrabalken anges att en god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Att vara rättrådig innebär att man har grundläggande kunskaper om lagar och regler. Vilken erfarenhet som är relevant avgörs av de behov som huvudmannen har. För att anses som en lämplig god man bör man inte förekomma polisens belastningsregister och socialregistret. Det får heller inte finnas några intressemotsättningar mellan god man och huvudman. Sammanfattningsvis finns det inget hinder för ett barn att vara god man åt sin förälder. Överförmyndaren ska göra en kontroll av barnets lämplighet, innan tingsrätten beslutar i frågan om förordnandet. Ett praktiskt råd är att hålla kontakt med kommunen och förklara för dem att det inte finns något uttryckligt förbud för ett barn att bli god man åt sina föräldrar. Dina föräldrar bör därefter föreslå dig som deras god man och då ska rätten respektera deras vilja, förutsatt att överförmyndaren ser dig som lämplig. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Avsluta godmanskap - krävs läkarintyg?

2021-10-03 i God man
FRÅGA |Hej Jag blev godman till min mamma när min pappa gick bort. Mamma lider av lewy kropp demens som ger hallucinationer och inbillningar och hon blir orolig. Pga detta sjuksköterskan på boendet avrådde oss att berätta för henne om pappas död. För att skriva på bouppteckningspapret blev jag godman ( läkaren skrev ett intyg). Mamma och pappa äger en bostadsrätt som min bror med familjen bor där när föräldrarna flyttade till boendet feb 2019 med mammas tillåtelse. Brodern betalar allt för bostadsrätten. Jag blev godman dec 2020. Vi var på banken för att avveckla dödsboet men banktjänstemannen sade till mig det behövs inte göra det så länge banken för sina pengar, så vi gjorde inte det och dödsboet är kvar. Men överförmyndarförvaltningen insisterar att dödsboet ska avvecklas, vi vill behålla bostadsrätten eftersom min bror bor där och det finns bolån på lägenheten som om bolån ska tas över av mamma ensam då hennes inkomst inte räcker och banken kan tvinga oss att sälja det. Nu överförmyndarförvaltninge ska gå till överförmyndarnämnden för att byta ut mig.För 3 månader sedan berättade vi för mamma om pappas död och hon har besökt hennes grav några gånger. Men efter mailkonversationer med överförmyndarförvaltningen om att de föreslår en annan godman berättade vi för mamma om godmanskap och hon blev upprörd att sade att hon vill inte ha godman. Min fråga är om mamma skriver ett brev om att hon inte vill ha godman och skicka det till tingsrätten, räcker det? Behövs läkarintyg?
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.God man Jag tolkar din fråga som att du funderar över huruvida din mamma kan bestämma själv om hon inte vill ha god man eller inte.Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas (11 kap. 4 § föräldrabalken). Detta innebär att utgångspunkten är att en god man är helt frivilligt och endast får förordnas om den som den gode mannen ska utses till samtycker. Det går dock att utse en god man utan personens samtycke, om den enskildes hälsotillstånd kräver det. Innan rätten anordnar godmanskap skall den inhämta läkarintyg eller annan likvärdig utredning om den enskildes hälsotillstånd om den enskilde inte har lämnat sitt samtycke (11 kap. 17 § föräldrabalken). Detta gäller dock inte i ärenden rörande byte av god man. Om en god man eller förvaltare inte längre behövs, ska godmanskapet eller förvaltarskapet upphöra (11 kap. 19 § föräldrabalken). I och med att din mamma förordnades en god man med stöd av ett läkarintyg så anses det vara hennes hälsotillstånd som motiverar godmanskapet, och därmed inhämtades inte heller hennes samtycke innan förordnandet. Detta gör att ett läkarintyg också kommer krävas för att avsluta godmanskapet. Det räcker således inte med att din mamma skriver ett brev till tingsrätten där hon förklarar in vilja. Sammanfattning För att avsluta godmanskapet kommer din mamma behöva ett läkarintyg som styrker att det inte längre är nödvändigt. Mitt råd till er är därför att inhämta ett sådant om ni anser hennes hälsa så pass förbättrad att godmanskapet inte längre behövs. Om du/ni behöver mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!Med vänlig hälsning,

Kan jag ansöka om godmanskap för min dotter?

2021-08-26 i God man
FRÅGA |Jag har fullmakt att sköta ekomomin åt min autistiska dotter som bor på ett gruppboende, kan jag ansöka om god man förövrig omsorg som gruppboendet ej gör?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över möjligheten att ansöka om godmanskap för din dotter som närstående till henne. Regler om god man finns i Föräldrabalk (FB)God man enligt FBEn ansökan om godmanskap får göras av den som ansökan gäller, dennes make/maka eller sambo, förmyndare eller närmaste släktingar dvs. bröstarvingar, föräldrar och syskon.Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten enligt 11 kap. 4 § FB om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. Det är tingsrätten som beslutar om detta.När rätten meddelar ett beslut, skall rätten samtidigt förordna en god man att utföra uppdraget. En god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person.Bevaka rätt, förvalta egendom eller sörja för personUppgiften att som god man bevaka rätt innebär att denne ska säkerställa att huvudmannens rättigheter tillvaratas gentemot utomstående. Tex företräda huvudmannen gentemot myndigheter vid ansökningar och överklaganden.Uppgiften att förvalta egendom innebär att en god man tar hand om huvudmannens ekonomi och tillgångar. Dels om skötsel av vardagsekonomin och dels om förvaltningen av eventuella tillgångar i form av exempelvis bankmedel och fastigheter.Uppgiften att sörja för person innebär att gode mannen ska försäkra sig om att huvudmannens medel använts till dennes nytta. Tex. Att huvudmannen har ett bra boende och får en god omvårdnad.I ditt fallDet är möjligt att ansöka om god man för din dotter. Det viktiga att komma ihåg är att din dotter måste samtycka till det om det inte är så att hennes tillstånd hindrar att hennes mening kan inhämtas. Det är möjligt att skicka in en ansökan direkt till tingsrätten alternativt genom att skicka en anmälan till överförmyndarnämnden i den kommun där din dotter är folkbokförd. På den berörda tingsrättens hemsida brukar det finnas en godmansblankett som kan var till hjälp!Hoppas ovanstående besvarar din fråga!Vänligen,

Blir jag automatiskt god man till den jag gifter mig med?

2021-08-12 i God man
FRÅGA |om vi gifter oss blir jag då automatiskt god man?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du gifter dig med en person blir du inte automatiskt god man till den personen.För att ha en god man krävs det för det första att personen man blir god man till har ett tydligt behov att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person på grund av sjukdom, psykisk störning, dålig hälsa eller liknande. Det krävs även att personen som vill ha en god man samtycker till det (11 kap. 4 § föräldrabalken).För det andra är det tingsrätten som beslutar om god man. Man kan själv föreslå vem man vill ha som god man men det är tingsrätten som beslutar vem det blir (11 kap. 4 § föräldrabalken).Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Är det tillåtet att flytta utomlands, utan en förvaltares samtycke?

2021-08-04 i God man
FRÅGA |Om man har en förvaltare, får man flytta till ett annat land utan sin förvaltares tillstånd?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om förvaltares befogenheter regleras i 11 - 16 kap. Föräldrabalken (FB).11 kap. 7 § FB talar om att om en person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får förvaltarskap anordnas. Ett förvaltarskap fungerar som ett sista tillvägagångssätt, då det är förbjudet att förordna förvaltare ifall det anses tillräckligt att förordna en god man till personen.11 kap. 9 § FB stadgar att förvaltaren har ensam rådighet över den enskildes egendom samt att förvaltaren företräder den enskilde i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. Förvaltaren behöver således inte inhämta samtycke från den enskilde utan får på eget ansvar själv vidta åtgärder i den enskildes intresse.Förvaltarens befogenheter över dig som huvudman begränsas av uppdragets ramar. Företar förvaltaren en rättshandling utanför förvaltaruppdragets ramar är den enskilde inte bunden av rättshandlingen, se 11 kap. 11 § FB.Att flytta till ett annat land under förvaltarskap utan samtycke från din förvaltare är inte tillåtet, under förutsättning att det ligger inom förvaltaruppdragets ramar. En förvaltare kan ha mer eller mindre snäva uppdrag för huvudmannen. Som utgångspunkt gäller dock att utan samtycke från förvaltaren är det inte tillåtet att flytta utomlands.Med vänlig hälsning!