Vad gäller när en god man har gjort tveksamma uttag från huvudmannens fondkonto?

2021-02-22 i God man
FRÅGA |Hej!Önskar att Jacob Björnberg åtar sig detta ärende. Han har hanterat ett ärende förut åt mig.Ärendet gäller god mans uttag från en dement huvudmans överförmyndarspärrat fondkonto. Detta har gjorts av god man utan uppvisad giltig legitimation. I Svenska Bankföreningens informationsblad Bankärenden för vuxen med god man (www.swedishbankers.se ) står det om giltig legitimation vid t ex transaktion från fondkonto:" … ett samtycke av överförmyndaren aldrig kan ersätta den enskildes samtycke eller ett läkarintyg eller motsvarande handling eller utredning, som visar att den enskilde inte kan lämna sitt samtycke. "Swedbank har gjort fel som tillåtit dessa uttag på över 120 000 kronor. Uttagen i sig var felaktiga och har ställt huvudmannen i en prekär ekonomisk situation. Banken har avvisat min anmälan pga att jag inte är behörig eftersom jag bara är god man i delen sörja för person. Saken ligger nu hos ARN som dock avvisade den redan den 2021-01-11 – exakt samma dag som en annan tjänsteperson på ARN begärde ut kompletteringar i samma ärende!Har också begärt en utredning hos Länsstyrelsen, som avvisade ärendet eftersom samtycke från överförmyndaren har funnits vid samtliga uttag! Länsstyrelsens jurister berör inte med ett ord det villkor om läkarintyg i informationsbladet ovan.Ärendet har således avvisats av Swedbank och Länsstyrelsen i V. Götaland genom att båda väljer att blunda inför sitt eget regelverk samt lagen.Finns det något juridiskt sätt att angripa dett
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du ånyo vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. En god man har, såvitt jag förstår, olovligen tagit ut 120 000 kr från ett av fondkonto som disponeras av huvudmannen. Om det på kontot dessutom inte fanns några likvida medel från början torde det inträffade innebära att vederbörande, utan samtycke, även har avyttrat fondandelar tillhöriga huvudmannen. Du verkar vidare ha uttömt de närmast till hands liggande alternativen och då genom att vända dig till såväl Allmänna reklamationsnämnden som den ifrågavarande banken samt Länsstyrelsen. Ingenting har dock hjälpt varför du undrar om det finns några andra tänkbara angreppsvinklar. Och den lagstiftning främst behöver beaktas i det här avseendet följer enligt nedan.Brottsbalken (BrB).Föräldrabalken (FB).Vad som föranledda de aktuella uttagen är för mig ovisst liksom var pengarna har tagit vägen varför den här utredningen kommer att bli något generell till sin karaktär. Du uppger ovan att huvudmannen har försatts i en "prekär ekonomisk situation", en formulering som jag inte riktigt heller vet exakt hur den ska tolkas. Men utgångspunkten nedan kommer bli att pengarna är försvunna eller att de i vart fall inte är disponibla för huvudmannen.God man, vad gäller?I föräldrabalken sägs att om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten (domstolen), om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas (11 kap. 4 § 1 st. FB). Vidare sägs i samma lag att en rättshandling som en god man har företagit utanför sitt förordnande är inte bindande för den som förordnandet avser. En rättshandling som företagits utan samtycke inom ramen för förordnandet är inte heller bindande för den som förordnandet avser, såvida inte denne på grund av sitt tillstånd varit ur stånd att ge uttryck för sin mening eller att det av annan orsak inte har kunnat inhämtas (11 kap. 5 § 1 st. FB). Det ska dock tilläggas att om den gode mannen inom ramen för sitt förordnande ingått en rättshandling som sedvanligen företas för huvudmannens dagliga hushållning presumeras (antas) samtycke föreligga om inte huvudmannen före rättshandlingen tydligt har gett uttryck för någonting annat (11 kap. 5 § 2 st. FB).Mot bakgrund av ovanstående och under förutsättning att huvudmannen i den nu uppkomna situationen aldrig godkände de aktuella uttagen borde slutsatsen bli att den gode mannen överskred sin behörighet vid tidpunkten för det inträffade. En annan konklusion, vilken jag med tanke på ditt uppdrag misstänker att du redan känner till, är att huvudmannen, till skillnad från när denne är ställd under förvaltarskap, vid ett förordnande om god man inte tappar sin rättshandlingsförmåga, det vill säga förmågan att själv kunna ombesörja sina personliga angelägenheter (exempelvis sluta avtal och ikläda sig skyldigheter). Det ska i och för sig tilläggas att jag inte känner till uppdragets omfattning, men rättshandlingsförmågan torde huvudmannen aldrig kunna gå miste om under ett godmanskap. Utifrån förutsättningarna kan det vidare finnas skäl att ansöka om ett entledigande. En god man som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget ska nämligen entledigas heter det i föräldrabalken och beslut om entledigande fattas av överförmyndaren (11 kap. 20 § 1 st. FB). Och en sådan ansökan eller en ansökan om ett upphörande av hela godmanskapet kan för övrigt göras av huvudmannen själv (11 kap. 21 § 1 st. FB).Kan det vara något brott begånget?Helt beroende på vad som har hänt och varför uttagen egentligen gjordes lyder det korta svaret på den här frågan: Ja, den gode mannen kan ha gjort sig skyldig till ett brott och det som ligger närmast till hands torde i så fall vara trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § BrB) varför det eventuellt kan finnas skäl att göra en polisanmälan.I fråga om trolöshet mot huvudman gäller att någon som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta en ekonomisk angelägenhet eller självständigt hantera en kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av en sådan angelägenhet eller uppgift missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, vilket är ett brott som kan leda till böter eller fängelse i upp till två år. En god man kan inta en förtroendeställning på det sätt som avses i brottsbalken och för att inta den särskilda ställningen som krävs för trolöshetsbrott måste gärningsmannen ha anförtrotts en viss uppgift att sköta, vilket enligt lagtexten kan vara av tre slag och i det här fallet rör det sig om en ekonomisk angelägenhet. Vidare fordras ett missbruk av gärningsmannens ställning med vilket menas, som det uttrycks i doktrinen (den rättsvetenskapliga litteraturen), att denne har gjort något som han eller hon uppenbarligen inte borde ha gjort med hänsyn till sina skyldigheter gentemot huvudmannen. Detta innebär samtidigt, föga förvånande, att varje form av misskötsel av en anförtrodd uppgift naturligtvis inte utlöser straffansvar. Vidare måste en skada eller annat förfång ha uppstått för huvudmannen. Med skada avses en ekonomisk sådan och begreppet förfång kan likställas med olägenhet av icke-ekonomisk natur. För fullbordat brott krävs att samtliga gärningsrekvisit ovan är uppfyllda, annars kan aldrig ett brott anses vara förövat. Utöver kravet på den här så kallade brottsbeskrivningsenligheten, det vill säga att gärningsmannens handlande överensstämmer med (täcker) alla brottsrekvisit, måste han eller hon ha begått gärningen uppsåtligen (avsiktligen) och denne ska också ha uppsåt till alla brottsrekvisit i den aktuella bestämmelsen (10 kap. 5 § BrB). Trolöshet mot huvudmannen är nämligen ett uppsåtligt brott varför detta inte kan begås genom oaktsamhet (vårdslöshet). Oaktsamhet leder alltså inte till något straffrättsligt ansvar i den här typen av ärenden.Avslutande ord och ytterligare rådgivningJag har av förklarliga skäl svårt att avgöra huruvida det verkligen är något brott begånget, men ovanstående syftade till att på ett komprimerat och någorlunda lättförståeligt sätt redogöra för den straffsanktionerade gärning som enligt min mening kan vara förövad. En polisanmälan utgör nämligen ytterligare ett möjligt sätt att angripa den här situationen liksom en eventuell ansökan om ett entledigande av den gode mannen för det fall denne uppvisar tydliga brister i sitt tjänsteutövande.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Kan man välja god man själv?

2021-02-18 i God man
FRÅGA |Hur gör jag för att själv få bestämma vem jag vill ha till gode man . Frågan gäller för framtida eventuella behov.
Oscar Rudén |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om god man och förvaltare finns främst reglerat i 11 och 12 kap i Föräldrabalken (FB).Huvudregeln om godmanskap hittar du i FB 11 kap. 4 §. En person som på grund av antingen- sjukdom,- psykisk störning,- försvagat hälsotillstånd eller- liknande förhållandebehöver hjälp med att antingen- bevaka sin rätt- förvalta sin egendom eller- sörja för sin person (personlig omvårdnad) ska få en god man förordnad av tingsrätten om det behövs.God man och förvaltareTill god man eller förvaltare ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person, FB 11:12. I det fall om du föreslår en viss person som god man eller förvaltare, ska den personen förordnas, om han eller hon är lämplig och vill åta sig uppdraget. Du har således en möjlighet att påverka valet av ställföreträdare. Däremot framgår det av förarbetena till lagen att detta inte betyder att rätten eller överförmyndaren får ställa lägra krav vad avser ställföreträdarens lämplighet.Innan någon förordnas till god man eller förvaltare ska hans eller hennes lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs, FB 11:12 st. 2. Här kontrolleras i dem flesta fall såväl belastningsregister som Kronofogdemyndighetens register. Du kan skriva i testamente eller annan form av viljeförklaring att en viss person ska utses till din gode man i framtiden.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Kan ett godmanskap avslutas på grund av att personen blir sambo?

2021-02-06 i God man
FRÅGA |Jag och min pojkvän funderar på att flytta ihop och bli sambos. Jag har en godman och undrar om jag förlorar min godman för att jag skaffar en sambo?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om godmanskap vilket det finns regler om i Föräldrabalken (FB).InledningMin uppfattning är att din fråga är om du kommer att förlora din gode man på grund av att du blir sambo med din pojkvän. Det finns olika sorters av godmanskap och i mitt svar på din fråga kommer jag utgå från att du myndig. För att svara på frågan kommer jag att beskriva när ett godmanskap kan avslutas och när ett godmanskap inte längre behövs.När kan ett godmanskap avslutas?Inledningsvis vill jag upplysa om att ett godmanskap är frivilligt och kräver att personen i frågan samtycker till att ha en god man. Ett godmanskap kan avslutas av flera anledningar. Exempelvis ska godmanskapet avslutas om det inte längre behövs (11 kap. 19 § FB). Behovet av en god man finns inte om personen kan klara sig utan hjälp med att sörja för sin person, bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom. För att en person ska kunna få en god man ska personen i fråga behöva hjälp på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande med att sörja för sin person, bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom (11 kap. 4 § FB). Exempelvis kan en person behöva hjälp med att betala sina räkningar.Det finns ingen juridisk anledning till att avsluta ett godmanskap på grund av att en person blir sambo. Däremot ska ett godmanskap avslutas om det inte längre behövs.Om godmanskapet inte längre behövs och existerar på grund av att en person inte kunnat bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom, ska beslutet om entledigande (avsättandet) av den gode mannen beslutas av tingsrätten (11 kap. 19b § FB).SammanfattningEtt godmanskap kan avslutas om behovet för ett godmanskap inte längre finns. Godmanskapet bygger på frivillighet, vilket innebär att du samtycker till att ha en god man. Du kommer inte att förlora din gode man på grund av att du blir sambo. Det beror på att ett samboskap inte utesluter ditt behov av en god man. Om du har en god man för att kunna bevaka din rätt, sörja för din person eller förvalta din egendom så är det tingsrätten som fattar beslut om att avsluta godmanskapet. Det innebär att godmanskapet inte kommer att avslutas automatiskt.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Hur entledigas God man?

2021-01-14 i God man
FRÅGA |Om den enskilde vill säga upp att ha God man hur gör han då?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna för God man behandlas i 11 kap. 1 - 6 §§ FB, 12 samt 14 kap. FB. Tillsynen över godmanskapet utövas enligt 16 kap. FB.Den enskilde har rätt att entlediga en god man. Detta om godmanskapet inte längre behövs, se 11 kap. 19 § FB. Beslutet fattas av rätten, om godmanskapet blivit tillsatt på grund av att en person inte kunnat bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom enligt 11 kap. 4 § FB, se 11 kap. 19b § FB. Den enskilde kan begära att rätten ska entlediga den som tillhandahålls som god man, men det är rätten som tar beslutet, se också 11 kap. 21 § FB. Med vänlig hälsning

Behöver man sin gode man för att få ha eget mobilt ID?

2021-02-22 i God man
FRÅGA |Min dotter har god man efter sin stroke. Dottern har kvar sin rättshandlingsförmåga då hon har god man och inte förvaltare. Fråga: Kan hon ansöka om att få ha eget mobilt ID? Behöver hon medgivande från sin gode man för detta?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är en god man?En god man är en person som utses av domstol eller en överförmyndarnämnd att hjälpa någon som har svårigheter att sköta sin ekonomi själv på grund av till exempel sjukdom eller psykisk störning. Det förekommer även godmanskap när delägare i dödsbo vistas på annan ort och inte själv kan bevaka sin rätt i boet.Vilka dokument behöver en god man eller förvaltare ta med till banken?Vid första besöket på bankkontoret behöver du som god man eller förvaltare ta med ett aktuellt "registerutdrag om ställföreträdarskap" från överförmyndarmyndigheten i din kommun. Registerutdraget får inte vara mer än ett år gammalt. Alternativt kan ett beslut från tingsrätten visas. I varje ärende där överförmyndarens godkännande krävs behöver du även visa ett beslut från överförmyndaren.Sammanfattningsvis behöver din dotter hennes gode mans samtycke för att få ha eget mobilt ID, då denne måste ha ett möte med banken. Vänligen,

Får en sambo företräda den andra sambon utan fullmakt när personen blivit dement?

2021-02-17 i God man
FRÅGA |Min pappa dog i februari 2020, vi är fem syskon. Vi har inte haft insyn i hans ekonomi. Han var sambo sedan 20 år, vi kom inte överens något vidare. Han var dement och hade Parkinson, de senaste sju (minst) åren var han orörlig och kunde inte tala. Han sköttes av sambon som även, visar det sig nu, hade hand om hans bankkonton. Det fanns ingen fullmakt från oss eller god man. Det fanns 353 kr på hans lönekonto. Han hade en pension om cirka 17.000kr/månad. Bouppteckning är gjord och registrerad. Det fanns ingen kvarlåtenskap att tala om, bostaden var hennes. Vi fick ingen insyn i hans ekonomi pga at det "var utrensat". Det vi vet har vi fått ta reda på i efterhand.Vi undrar om det finns något att göra åt det faktum att hon har disponerat hans konton och använt alla pengar. Hon har haft en "generalfullmakt" (inte "framtdsfullmakt") som han skrev under 2011, innan har blev så dement att han inte kunde ta hand om detta själv. Vittnena till denna finns inte kvar och vi kände inte till den innan augusti 2020. Vi är såklart intressserade av det ekonomiska. Vad kan/bör vi göra?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!LawlineSom jag förstår det utifrån din fråga avled din far för ett år sedan. Ni som barn har inte haft någon insyn i hans ekonomi. Er far var sambo sedan tjugo år, dement och hade Parkinson. De sista sju åren var han orörlig och kunde inte tala. Hans sambo skötte honom som även hade hand om hans bankkonton. Det fanns ingen fullmakt från er eller god man. Sambon hade däremot en generalfullmakt som er far skrev under 2011, innan han blev så sjuk att han inte kunde ta hand om sig själv. Vittnena till fullmakten finns inte kvar och ni kände inte till den innan augusti 2020. Ni är intresserade av det ekonomiska och undrar vad ni kan göra.Fullmaktens giltighetInom svensk rätt krävs rättshandlingsförmåga för att företa rättshandlingar (t.ex. att ingå avtal, ådra sig skulder, utge fullmakter m.m.). Rättshandlingsförmåga innebär att en person har förmåga att faktiskt utföra en rättshandling och har förmåga att förstå den rättsliga handlingen, dess innebörd och konsekvenser. Om någon genom lag eller av annan anledning (exempelvis sjukdomstillstånd) saknar rättshandlingsförmåga är rättshandlingar de företar inte giltiga.Eftersom utställande av en fullmakt är en typ av rättshandling krävs rättshandlingsförmåga för att den ska vara giltig. Att en person lider av en demenssjukdom kan innebära att rättshandlingsförmågan är inskränkt, då sjukdomen kan begränsa en persons förmåga att fullt förstå rättsliga handlingar. Om en person lider av långt gången demens och utfärdar en fullmakt kan fullmakten vara ogiltig. Som jag förstår det är det egentligen inga frågetecken om själva upprättandet av fullmakten, utan tiden därefter. En generalfullmakt ger fullmaktshavaren behörighet att agera i fullmaktsgivarens namn i alla de angelägenheter fullmaktsgivaren själv har kapacitet att agera i. Det innebär även att om fullmaktsgivaren skulle förlora sin rättshandlingsförmåga, på grund av t.ex. långt gången demens, kan generalfullmakten förlora sin verkan. Det är av denna anledning möjligheten till framtidsfullmakt finns. En framtidsfullmakt träder i kraft just nu när fullmaktsgivaren inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Om er far var kraftigt dement och hade förlorat sin rättshandlingsförmåga var därmed inte generalfullmakten längre giltig.Möjligheten att företräda närstående utan att vara god manI 17 kap. föräldrabalken (FB) finns det bestämmelser som gör det möjligt för anhöriga att rättshandla i vissa fall. Om det är uppenbart att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter, är en anhörig behörig att för den enskilde vidta ordinära rättshandlingar med anknytning till dennes dagliga livsföring (17 kap. 1 § FB). I 17 kap. 2 § FB räknas det upp vem som har rätt att rättshandla för den närstående. Behörighet finns för sex olika kategorier med en inbördes hierarki. Det innebär att i första hand är det närstående i grupp 1 som har rätt att rättshandla. Vill vederbörande inte åta sig uppdraget, eller finns det ingen i grupp 1 går man vidare till grupp 2 osv. Den första som har rätt att rättshandla som närstående är make eller sambo (17 kap. 2 § första stycket p1 FB). Er fars sambo har således haft rätt att rättshandla åt honom som närstående, även om det inte längre fanns någon giltig fullmakt.Enligt 17 kap. 4 § första stycket p1 FB finns en lojalitetsplikt för den anhöriga som vid fullgörandet av sitt uppdrag ska handla i enlighet med den enskildas intressen. Det finns inte någon särskild skyldighet att samråda med den enskilda i viktiga frågor utan den anhöriga ska löpande beakta den enskildas vilja eller förmodade vilja vid utförandet av sin uppgift. Det innebär att den anhöriga behöver ha en dialog med den enskilda för att få kännedom om personens inställning i de frågor som åtgärder vidtas. Om det inte är möjligt får den anhöriga utgå från den kunskap han eller hon har sedan tidigare. Andra personers kännedom om den enskildas inställning kan också bidra som underlag för den anhörigas åtgärder. Vad som i allmänhet får ligga i en persons intresse bör naturligtvis också vägas in när den anhöriga överväger olika åtgärder. Även om er far inte var kontaktbar mot slutet är det tänkbart att hans sambo kunde avgöra hans vilja, sett till att de bott tillsammans i tjugo år.Av 17 kap. 4 § första stycket p2 FB framgår att den enskildas medel som den anhöriga hanterar ska förvaras så att de inte sammanblandas med tillgångar som den anhöriga i övrigt förvaltar såsom hans eller hennes egna tillgångar och tillgångar som den anhöriga förvaltar för annans räkning. Detta innebär exempelvis att skilda konton måste användas vid insättning på bank. I 17 kap. 4 § första stycket p3 FB framkommer en dokumentationsskyldighet för den anhörige. Dokumentationsskyldigheten är dock flexibel i form och omfattning. En anhörig är i allmänhet inte skyldig att föra regelrätta räkenskaper. Många gånger är det tillräckligt att spara kvitton och kontoutdrag som utvisar vilka transaktioner som har utförts för den enskildas räkning. Om verksamheten är mera omfattande kan det dock vara lämpligt att utgifter och inkomster noteras löpande för varje år och att det antecknas vilka åtgärder som vidtas. Kvitton och andra handlingar och löpande anteckningar bör överlämnas till den enskilda om han eller hon återfår sin beslutsförmåga. Om en annan ställföreträdare utses, exempelvis en god man, bör handlingarna i stället överlämnas till den personen.Rättshandlingar som en anhörig vidtar utanför behörighetens gränser är inte bindande för den enskilda. Men också rättshandlingar som företas inom ramen för behörigheten kan orsaka den enskilde skada, exempelvis genom onödiga köp eller att räkningar inte betalas. Den som företräder en anhörig kan bli skadeståndsskyldig för skador som orsakas uppsåtligen eller av vårdslöshet (17 kap. 5 § FB).I ert fall förefaller det som att er fars sambo haft rätt att rättshandla i hans ställe. Initialt med stöd av fullmakten, efter att han förlorade sin rättshandlingsförmåga genom möjligheten att rättshandla som anhörig. Behörigheten att rättshandla som anhörig innefattar att handla i de ekonomiska angelägenheter som har anknytning till den dagliga livsföringen. I det innefattas exempelvis att betala räkningar, göra inköp m.m. Däremot skulle det inte innefatta att sälja t.ex. en fastighet (då det rimligen inte kan innefattas i den dagliga livsföringen) Utifrån det du berättat kan jag inte se att det verkar finnas några egentliga frågetecken. Eventuell skadeståndsskyldighet för skador kan aktualiseras om de uppkommit av uppsåt eller vårdslöshet. Dock är det i sådana fall er far som skulle vara skadeståndsberättigad, inte ni.Det finns brottslighet i brottsbalken som kan vara aktuell i vissa fall. Det brott som ligger närmst till hands är brottet förskingring (10 kap. 1 § brottsbalken). Förskingring innebär att den som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i sin besittning för annan med skyldighet att utge egendomen eller redovisa för den, genom att tillägna sig egendomen eller på annat sätt åsidosätter vad hen har att iaktta för att kunna fullgöra sin skyldighet, döms, om gärningen innebär vinning för hen och skada för den andre. Det vill säga; skulle er fars sambo ha tillskansat sig er fars tillgångar skulle det kunna innebära brottet förskingring. Det finns däremot egentligen inget som talar för det i er fråga mer än att det inte fanns något kvar på hans konto vid hans bortgång. Samtidigt hade han inte speciellt hög pension varför det inte är orimligt att de pengar som kommer in kan behövas för eventuell hyra och andra räkningar. För det fall att ni misstänker brott är min rekommendation att ni gör en polisanmälan.Om ni önskar vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad får en god man göra?

2021-01-18 i God man
FRÅGA |Får god man ha nyckel till huvudmans bostad?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att en huvudman inte förlorar sitt rättshandlande i samband med förordnandet så kräver en god man samtycke från sin huvudman för rättshandlingar som denne utför för huvudmannens räkning, om inte rättshandlingen är inom förordnandet eller följer av sedvanlig vardaglig hushållning exempelvis hyresbetalningar (11 kap. 5 § föräldrabalken). Svaret på din fråga blir således beroende på vad som omfattas av förordnandet i fråga och vad den gode mannens innehav av huvudmannens bostadsnyckel fyller för funktion för uppdraget.Jag hoppas att detta svarade på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vilka beslut får en enskild som står under förvaltarskap ta?

2021-01-09 i God man
FRÅGA |Hej!Min bror har en utvecklingsstörning och har förvaltare. Han bor på vårdinrättning men vill nu plötsligt flytta till annan kommun. Det kommer att bli dåligt för honom. Han kan inte ta såna beslut själv. Hans förvaltare påstår att han får bestämma själv var han ska bo. Stämmer det att någon utan konsekvenstänk kan bestämma hur som helst?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller förvaltarskap så regleras det i 11 kap. föräldrabalken (FB) där det framgår av dess 7 § att det främsta syftet med ett förvaltarskap är att förvaltaren ska vårda den enskilde och dess egendom i den mån den enskilde själv inte är kapabel till att göra det. Av samma regel framgår det även att förvaltarskapet kan begränsas till att avse en viss egendom eller angelägenhet eller i övrigt särskilt anpassas till den enskildes behov. Av 11 kap. 8 § FB stadgas att den enskilde trots förvaltarskapet är berättigad att sluta avtal om tjänst eller arbete, förfoga över vad hon eller han förvärvat genom eget arbete samt förfoga över det han eller hon förvärvat genom arv, gåva eller testamente. Det framgår inget av din fråga om att förvaltarskapet över din bror är ägnat att avse viss egendom eller anpassat på ett sådant sätt att förvaltaren har befogenhet att förordna över personliga saker såsom var din bror ska bosätta sig och inte. En motsatsvis tolkning av det skulle isåfall vara att förvaltaren inte har några befogenheter att motsätta sig din brors beslut, för förvaltaren har ingen beslutanderätt inom sådana områden. Däremot, ska en förvaltare såklart alltid beakta den enskildes bästa vilket innebär att ifall en sådan flytt enbart skulle medföra problematik som din bror kanske inte är helt införstådd med som du beskriver det, är givetvis den bästa lösningen ifall förvaltaren försöker nå någon slags överenskommelse med din bror angående detta, just utifrån hans eget bästa. Sammantaget, har förvaltaren inga befogenheter att fatta beslut åt din bror inom det området, men de skulle givetvis kunna försöka nå någon slags överenskommelse med beaktande av samtliga intressen och främst din brors eget bästa. Hoppas detta besvarade din fråga, och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!Bästa hälsningar,