Röstberättigad i bostadsrättsförening

2007-09-13 i Föreningar
FRÅGA |Vad gör en röstberättigad? Samma sak som medlem? Eller utgör två medlemmar som äger en lägehet tillsammans en \"röstberättigad\"? Röstberättigad och närvarande röstberättigad och röstande är väl skillda saker?
Ludvig Lagerkranz |Hej!I en ekonomisk förening har som huvudregel alla medlemmar en röst. Med sin röst har de möjlighet att utöva sin rätt på föreningsstämman. En medlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen, exempelvis att betala medlemsavgiften eller liknande är röstberättigad. För bostadsrättsföreningar, som i grunden är en ekonomiskt förening gäller som utgångspunkt att alla medlemmar har varsin röst att använda på föreningsstämman. Men i bostadsrättslagen, som du finner http://lagen.nu/1991:614 , finns en specialregel i 9 kap. 14 § 1 st. p. 1 som innebär att om flera medlemmar tillsammans innehar en lägenhet har de bara en röst. Förenklat kan man säga att alla medlemmar är röstberättigade men man har bara en röst per lägenhet.När de som tillsammans innehar en lägenhet skall rösta på föreningsstämman måste de vara överens om beslutet och om samtliga delägare inte är närvarande skall man lämna en fullmakt till den eller de som närvarar.Om en medlem innehar flera lägenheter i föreningen har denne ändå bara en röst.Det bör dock observeras att din förenings stadgar kan innehålla andra och mer detaljerade regler om rösträtt m.m. än de som framgår av lagen.Vänligen

Aktiekapital

2007-07-11 i Bolag
FRÅGA |AktiebolagslagenOm jag ska köpa ett existerande bolag som exempel från Svenska Standardbolag eller bilda ett nytt. Hur mycket pengar ska in i bolaget om jag vill kunna spendera 250,000kr?Jag vill inte nå ner till under 50% av det registrerade aktiekapitalet vilket kan leda till tvångslikvidation. Vad är egentligen det registrerade aktiekapitalet?
Alexandra Palmér |Hej,Om jag förstått din fråga rätt, vill du veta hur mycket pengar du måste registrera som aktiekapital vid köp av ett AB. För ett privat AB måste det som minimum finnas 100 000 kr som är registrerat såsom aktiekapital. Dessa regler återfinns i 1 kap 5 § http://www.lagen.nu/2005:551. Om det handlar om ett publikt bolag måste det registrerade aktiekapitelet uppgå till 500 000kr (1kap 14§). Du kan välja att betala aktiekapitalet med pengar eller med apportegendom (tillgångar). För det senare finns det dock vissa särskilda krav (2kap 18 § och framåt).MvhAlexandra Palmér

Personligt ansvar vid aktiebolags konkurs

2007-06-10 i Bolag
FRÅGA |Jag hade ett AB, som gick i konkurs 1992 och då följe en tid i kaos...fick då från kronofogden krav som var ställt på mig och jag svarade inte i tid och de tog för givet att jag hade en enskild firma så skulden som var mitt AB hamnade på mig i stället och den skulden finns kvar idag. Har talat med kronofogden till och från men de vill inte ändra sig.....och nu har även en annan skuld som är från AB tid kommit in dit och även denna har hamnat på mig. Min fråga är ska jag vackert betala eller är det ide att bråka. Talade senast med en kille i kundtjänst därifrån förra veckan och han läste själv att det var ställt till mitt gamla bolag (AB) och han tyckte själv att jag skulle kontakta en affärsjurist för den skulden skulle inte gälla mig....Vad göra??Vänliga hälsningarLotta Fernström
Alexandra Palmér |hej,En av grundpelarna för aktiebolag såsom bolagsform är aktieägarnas frihet från personligt ansvar (1 kapitlet 3 § aktiebolagslagen) http://www.lagen.nu/2005:551Som huvudregel gäller att du inte personligen ska behöva svara för aktiebolagets skulder. Det finns dock vissa undantag. Bland annat om du exempelvis företagit rättshandlingar före bolagets registrering ( 2:25-26 §§) eller om du inte agerat i rätt tid vad gäller upprättandet av kontrollbalansräkningen (25:18). Jag vet inte när fodringarna uppstått, om de är skrivna till AB eller till dig personligen och kan därför ej hjälpa dig mer ingående. Mitt råd till dig är att du vänder dig till en jurist som kan hjälpa dig mer detaljerat. Denne kan då mer avgöra om det är värt att kämpa eller inte.Med vänlig hälsning,

Likvidator för en ekonomisk förening

2007-06-10 i Föreningar
FRÅGA |Kan en ek. för. utse en egen likvidator vid frivillig likvidation och vad krävs för kompetens?
Alexandra Palmér |Hej,I lagen om ekonomiska föreningar återfinns regler om vad som gäller vid en frivillig likvidation. I 11 kapitlet 6b§ stadgas http://www.lagen.nu/1987:667#K11P1S4 att det är registreringsmyndigheten som ska utse en likvidator. I detta fall bolagsverket. Du kan alltså inte själv utse en likvidator. På bolagsverkets hemsida (www.bolagsverket.se) finns informationsblad om likvidation av en ekonomisk förening. Det står bland annat att Bolagsverket utser en eller flera likvidatorer och eventuella likvidatorssuppleanter men att förenings- stämman alltid har möjlighet att föreslå en lämplig person. Likvidatorns kompetens är att denne ska vara "lämplig". För att få reda på vad "lämplig" innebär, rekommenderar jag dig att ta kontakt med bolagsverket.Med vänlig hälsning

krav på beslutsprotokoll?

2007-07-26 i Bolag
FRÅGA |Frågar om 7 kap 10§ lagen om ekonomiska föreningar. Kan medlem eller justeringsmän kräva något annat än beslutsprotokoll? I detta fall kräver man att diskussionsprotokoll, som jag som sekreterare anser att lagen inte medger.
Martin Andersson |HejI likhet med vad som gäller enligt 7:48 Aktiebolagslagen (http://www.lagen.nu/2005:551), borde 7:10 lagen om ekonomiska föreningar (http://www.lagen.nu/1987:667) inte ställa krav på ett diskussionsprotokoll. Förarbetena till lagen om ekonomiska föreningar hänvisar här till Aktiebolagslagen, varför du såvitt jag kan bedöma borde ha rätt hänvisa till ett s.k. beslutsprotokoll. Hoppas att du har hjälp av mitt svar. MVH

Aktieägare om inte betalat aktiekapital vid bildning?

2007-07-10 i Bolag
FRÅGA |Hej!Om man har bildat ett AB och om bara den ene av parterna har satt in aktiekapitalet, och dessutom inte skrivit på aktiebreven, är han då fortfarande aktieägare? Hur länge kan han ses som aktieägare trots att han inte betalat.
Kimmie Johansson |Hej!Jag förstår det som att en av stiftarna inte har betalat och inte heller skrivit på några aktiebrev. Det är en lite klurig fråga. Frågan är om aktiebolaget ens kan anses bildat.Reglerna för aktiebolagets bildning finns i kap.2 ABL där det i 2:5 anges att bolaget anses bildat när stiftelseurkunden har undertecknats. Om inte bolaget registreras inom viss tid faller frågan om bolagsbildning.Aktier tecknas i och med underskrift av stiftelseurkunden, 2:12 ABL. Tanken är att undertecknande av urkund och betalning ska ske simultant. Som betalning duger inte ett betalningslöfte. När alla stiftare har skrivit under stiftelseurkunden är aktieteckningen bindande, betalning måste då ske. Bolaget själv kan inte kräva in aktiekapitalet eftersom bolaget får rättshandlingsförmåga först i och med registreringen hos Bolagsverket men däremot bör övriga stiftare kunna kräva in betalning med urkunden som grund. En förutsättning för registrering är att betalning har erlagts för samtliga tecknade aktier, 2:23 ABL.Har en person inte tecknat sig för några aktier och inte betalat så är det troligen inte fråga om ett bildat bolag och då kan man rimligen heller inte vara aktieägare.Mer om aktiebolagets bildning kan du läsa: http://www.lagen.nu/2005:551Jag hoppas att du fått lite vägledning. Du får gärna återkomma om det var något annat du avsåg med din fråga.Med vänliga hälsningar

Filmvisning i ideell förening

2007-05-31 i Föreningar
FRÅGA |HejFår vi som en ideel ungdomsförening visa vanlig köpfilm för våra medlemar?vänliga hälsningar
Johanna Carlsson |Hej Anders!Ja, eftersom ni inte tar inträde och därför saknar vinstsyfte med visningen och ni bara tillåter medlemmar, dvs en sluten krets, att delta kan ni göra detta utan att söka tillstånd eller betala extra avgift.Vänliga hälsningar

Ordförande i bolagsstämman

2007-04-24 i Bolag
FRÅGA |Hej!Måste ordförande på bolagstämma vara aktieägare i bolaget?
Lucas Geisler |Hej!Aktiebolagslagen ger aktieägarna möjlighet att fritt välja vem som ska vara ordförande på bolagsstämman. Ordförandeposten har betydelse dels genom att en ordförande alltid kan påverka stämmans genomförande, dels genom att han eller hon har utslagsröst i vissa frågor. Det är inte allt för ovanligt att man väljer en person med juridisk bakgrund/erfarenhet, eftersom rollen som ordförande kräver en hel del kunskaper om reglerna i aktiebolagslagen.Med vänlig hälsning